Anda di halaman 1dari 176

KEMENTERIAN KEWANGAN

MALAYSIA

TAKLIMAT
PEKELILING PERBENDAHARAAN
BIL. 5 TAHUN 2007
TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
(TPA)

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH


KERAJAAN
Memberi penjelasan
mengenai Pekeliling
Perbendaharaan Bil.5
Tahun 2007 Tatacara
Pengurusan Aset Alih
Kerajaan (TPA)

Memberi maklum
kepada pegawai
mengenai peranan
yang perlu dimainkan
oleh pihak-pihak yang
terlibat dalam
mengurus aset alih
Kerajaan

TUJUAN
TAKLIMAT
Membolehkan pegawai
memahami prosedur
yang ditetapkan oleh
Perbendaharaan dalam
Pengurusan Aset Alih
Kerajaan

Memastikan Pegawai
mengurus aset alih
Kerajaan mahir
menggunakan borang
borang baru yang
terdapat di dalam
Tatacara Pengurusan

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.5 TAHUN 2007


TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

TUJUAN PEKELILING DIKELUARKAN


Memperkemas dan memantapkan
peraturan Pengurusan
Aset Alih Kerajaan

PERBANDINGAN PERATURAN ASET ALIH


KERAJAAN

PERATURAN
LAMA
14 dokumen
AP,PP,PP-TPS, SPP
& Surat
Keliru
Bertindih
Terlalu lama
Tidak jelas

PERATURAN
BARU
1 dokumen
rujukan
Mudah
Teratur
Seragam
Terkini
Jelas

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI


PENGAWAL
Bagi memastikan pengurusan Aset Alih
Kerajaan dilaksanakan secara teratur,cekap
dan berkesan di Kementerian/Jabatan,
peranan dan tanggung-jawab Pegawai
Pengawal dalam pengurusan Aset Alih
Kerajaan perlu diberi penekanan.

AN
D
N WAB
A
N
A
JA
R
G
E
P
UN AI
G
G
N
AW AL
A
G
T
PE GAW
PEN

Tubuh Unit Pengurusan Aset


Melantik: Pegawai Aset
Pegawai Pemeriksa Aset
Lembaga Pemeriksa
Jawatankuasa Penyiasat

Tubuh Jawatankuasa Pengurusan


Aset Alih Kerajaan (JKPAK)
Kemuka Laporan Tahunan ke
Perbendaharaan sebelum 15 Mac iaitu:-

Laporan Harta Modal dan

Inventori (KEW.PA-8)
Laporan Pemeriksaan Harta
Modal & Inventori (KEW.PA-12)
Laporan Pelupusan Aset Alih
Kerajaan (KEW.PA-20)
Laporan Tindakan
Surcaj/Tatatertib (KEW.PA-32)
Aset Alih Kerajaan diurus ikut

Urus
Pelantikan
Sediakan
Laporan

Urus Setia
JKPAK

Unit
Pengurusan
Aset Alih
Mengurus
Harta Modal
dan Inventori
Pemeriksaan
Harta Modal
dan Inventori
Pelupusan
Aset
Tindakan
Surcaj/Tatatert

Urus
Pelupusan
Aset Alih

Lembaga
Pemeriksa
Pelupusan
Jawatankuasa
Penyiasat

Urus Hapus
Kira
Aset Alih

aset
alih

Pegawai
Pemeriksa Aset

Bagaimana
Unit Pengurusan
Aset
diwujudkan?

Jabatan
Alam
Sekitar
(JAS)

Kementerian
Unit Pengurusan
Sumber Asli Aset
Pegawai Aset
dan
Alam Sekitar

Pegawai

JKPAK
MengurusAset

Jabatan
Ketua Pengarah
Tanah dan Galian
(JKPTG)

JAS Johor

JAS Cwng
Muar

Jabatan
PERHILITAN

Jabatan
Mineral
Dan Geosains
(JMG)

Jabatan
Pengairan
Dan Saliran
(JPS)

Bahagian atau PTJ


Jika ada waran untuk membeli sendi
maka Pegawai Aset perlu diwujudka

3 bulan sekali
Hasil
JAWATANKUASA mesyuarat
PENGURUSAN dilapor dalam
JPKA
ASET ALIH

KERAJAAN
(JKPAK)

Kedudukan
Semasa
Aset
Alih

Laporan
Tindakan
Pelupusan

Agenda
Mesyuarat
JKPAK

Hasil Laporan
Pemeriksaan
Aset Alih

Pengerusi
TKSU
@
TKP
@
Pengarah

Laporan
Tindakan
Surcaj
Tatatertib

Isu Berbangkit
Mengenai
Pengurusan
Aset Alih

SUB
KU Audit Dalam
Pegawai Lain
Setiausa
ha
Pegawai
Aset

PENGUATKUASAAN
Peraturan hendaklah dilaksanakan oleh Kementerian/Jabatan
berkuatkuasa mulai 02 Mac 2007.
Semua Pegawai Pengawal hendaklah memastikan setiap
Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya menguruskan aset
alih mengikut TPA melainkan jika terdapat arahan lain yang
dikeluarkan oleh Perbendaharaan.

PERLAKSANAA
N
Kew.PA-5
Kew.PA-5

w.3
14

Kew.PA-5

Kew.PA-3

Kew.
300 J4

Kew.PA-4

n
u
h
a
T
i 7
l
e
B 00
2

Ke

Kew. 300
J3

Kew.PA-2

13
3
/
312
.
w
Ke
t
e
As 6
200

Kew.PA-4


PEMBATALAN

AP Bab II
Kehilangan dan Hapus kira, hanya
peraturan berkaitan barang-barang
PPawam
Bil. 3 Tahun
1990
sahaja
hanya berkaitan barang-barang
awam sahaja
PP-TPS
PP Bil.8 Thn 2004
PP Bil 2
hanya bab XIV dan XV
para 8
sahaja
sahaja
Tahun
1991
Surat Perbendaharaan
Surat Perbendaharaan
S(K&B)(8.09)735/3/1-335 (SJ.1) JD.4

K.KEW/BKP/PA/535/457(10)

19 Jun 1995

7 Januari 2002

SPP 7/95
SPP 2/97
SPP 3/02

PEMAKAIAN
Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masingmasing, Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan
Negeri, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

KANDUNGAN TPA
PENDAHULUAN

BAB F
KEHILANGAN/
HAPUS KIRA

BAB E
PELUPUSAN

BAB D
PENYELENGGARAAN

BAB A
PENERIMAAN

BAB B
PENDAFTARAN

BAB C
PENGGUNAAN, PENYIMPANAN &
PEMERIKSAAN

DEFINISI ASET

Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan at


di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disew
dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbanga
hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan.

DEFINISI ASET ALIH

Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu


tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan
atau dipasang bersekali dengan bangunan.

KUMPULAN ASET ALIH

Harta Modal

Inventori

>RM1,000
@
Ada
Penyelenggaraan
Berjadual

Loji @
Jentera Berat

Kelengkap
an @
Peralatan
Kenderaan

<RM1,000
Tiada Penyelenggaraan Berjadual
- Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/
Penyiaran/Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/
Dapur/Sukan
Tanpa Kira Nilai Perolehan Asal
(Perabot, Hamparan, Hiasan dan Langsir,
Pinggan Mangkuk)

BAB A
PENERIMAAN

Pegawai Penerima ialah pegawai yang diberi


tanggungjawab untuk menerima dan
mengesahkan aset yang diperolehi.
Pegawai Bertauliah ialah pegawai yang memiliki
kepakaran dalam bidang tertentu.

OBJEKTIF PENERIMAAN
(a)Memastikan setiap aset diterima menepati
spesifikasi yang ditetapkan.
(b)Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar
mengikut pesanan.
(c)Memastikan aset diterima dalam keadaan yang
baik, sempurna dan selamat untuk digunakan.

PERATURAN PENERIMAAN
(a)Pemeriksaan teliti bagi memastikan aset yang diterima
menepati spesifikasi.
(b)Pemeriksaan teknikal pegawai yang bertauliah bila perlu.
(c)Langkah-langkah yang perlu dipatuhi semasa menerima
aset:

Semak butiran dalam dokumen.

Periksa,kira, ukur, timbang atau uji serta merta


sahkan penerimaan.

sebelum

Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan serta merta


maka dokumen dicatat Diterima dengan syarat ianya
diperiksa, dikira, diukur, ditimbang dan diuji.

Samb
Sediakan Borang Laporan Penerimaan KEW.PA-1 jika
terdapat kerosakan/perselisihan.
Borang KEW.PA-1 yang ditandatangani oleh Ketua Jabatan
dihantar kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal.
Pegawai Penerima pastikan aset diterima berserta Surat
Jaminan daripada pembekal.
Pegawai Penerima pastikan aset diterima bersama manual
penggunaan dan penyelenggaraan.

BAB B
PENDAFTARAN

Objektif

Carta Aliran Dan


Proses Kerja
Laporan Tahunan
Harta Modal &
Inventori
Pengesahan
Pendaftaran

Tempoh Mendaftar

PENDAFTARAN
Bab B

Urusan Pendaftaran
Aset Alih

Butiran Maklumat

Pendaftaran Aset
Hadiah
Pendaftaran Aset
Lucuthak
Punca Maklumat

Dokumen Pendaftaran

OBJEKTIF PENDAFTARAN

1) Mewujudkan pangkalan data yang lengkap,


tepat dan kemaskini.
2) Memudahkan pengesanan dan pemantauan
3) Membolehkan keadaan aset diketahui
4) Memudahkan penyelenggaraan, pelupusan
dan penggantian aset.

TEMPOH MENDAFTAR

Dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaaan

PENDAFTARAN ASET
HADIAH
Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pembelajaran
dan pameran tidak perlu didaftarkan. Satu senarai daftar
aset berkenaan diwujudkan bagi tujuan rekod.

PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK

Didaftarkan jika Kementerian/Jabatan bercadang untuk


menggunakannya.
Aset lucuthak yang dikategorikan di bawah akta tertentu
menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan
tindakan yang diambil keatas aset berkenan mengikut maksud
tersebut sahaja.

PUNCA MAKLUMAT

Aset Yang Dibeli:


(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Pesanan Rasmi Kerajaan


Nota Serahan
Invois
Dokumen Kontrak
Kad Jaminan
Manual Pengguna
Dokumen-dokumen lain yang
berkaitan

PUNCA MAKLUMAT

Aset yang disewa beli:


(a)Surat Ikatan Perjanjian
(b)Dokumen lain yang berkaitan

PUNCA MAKLUMAT

Aset Yang Diterima Daripada Sumber Lain


(a)Salinan Daftar jika diterima secara
pindahan
(b)Salinan surat kelulusan menerima
hadiah (Pek. Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1998).
(c)Salinan Sijil Lucuthak oleh
Mahkamah

PUNCA MAKLUMAT

Aset Yang Belum Berdaftar:

Sekiranya tiada punca maklumat, pendaftara


berasaskan maklumat di fizikal aset atau
sumber-sumber lain yang berkaitan.

DOKUMEN PENDAFTARAN

(a)Daftar Harta Modal KEW.PA-2


(b)Daftar Inventori KEW.PA-3
Pendaftaran melalui sistem berkomputer:
(a)
(b)
(c)

Format yang sama diguna pakai.


Daftar hendaklah dicetak.
Ditandatangani oleh Ketua Jabatan.

Kementerian/Jabatan: Pebendaharaan

KEW. PA-2

DAFTAR HARTA MODAL

Bahagian:Kawalan dan Pemantauan

(No. Siri Pendafataran: KK/BKP10/H/07/1

BAHAGIAN A

Kod Nasional
Kategori

Peralatan ICT

Sub Kategori

Komputer

Jenis/Jenama/Model

DELL/L1506

Buatan

Malaysia
Harga Perolehan Asal

RM8,500

Tarikh Diterima

13 April 2007

No. Pendaftaran
(Bagi kenderaan)

No. Pesanan Rasmi Kerajaan

LO A5624

KOMPONEN/AKSESORI

Tempoh Jaminan

1 Tahun

CPU
Monitor

Nama Pembekal Dan Alamat

Jenis dan No. Enjin

DP/NO7N22

No. Casis/Siri Pembuat

Papan Kekunci
Tetikus
Speaker

Compter System Sdn. Bhd


No. 15, Plaza Low Yatt, Jalan Embi
KUALA LUMPUR
PENEMPATAN

Lokasi

PKP(P)

Tarikh

17 April 2007

Nama Pegawai

Ahmad
Hishamuddin

Tandatangan

Tandatangan Ketua Jabatan:


Nama: Noorrizan bt. Shafie
Jawatan Setiausaha Bahagian
Cop
Tarikh 17 April 2007

PEMERIKSAAN

Tarikh
Status Aset

Nama Pemeriksa
Tandatangan

PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Rujukan Kelulusan

Tarikh

Kaedah Pelupusan

Tandatangan

KEW. PA-2

DAFTAR HARTA MODAL


BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN, PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF
BAHAGIAN B
Bil. Tarikh
1.

21.6.200
7

Butiran

Tempoh
jaminan

Kos
(RM)

Penggantian CPU

1 tahun

1,000

Nama dan
Tandatangan

Kementerian/Jabatan: Perbendahraan

KEW. PA-3
(No. Siri Pendafataran KK/BKP10/I/07/1-5)

DAFTAR INVENTORI

Bahagian: Kawalan dan Pemantauan

Kod Nasional
Kategori

Perabot

Sub Kategori

Almari

Jenis

Almari Buku Bercermin

Kuantiti

Harga Perolehan Asal

RM350.00 sebuah

Unit Pengukuran

buah

Tarikh Diterima

17 Mei 2007

Tempoh Jaminan

1 Tahun

No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh

LO CT3456

Nama Pembekal dan Alamat


Syarikat Sri Kenanga Sdn. Bhd.
Lot 50, Jalan Tuanku Abdul Rahman
Kuala Lumpur

Tandatangan Ketua Jabatan:


Nama: Nooorizan bt. Shafie
Jawatan; Setiausaha Bahagian
Tarikh: 22 Mei 2007
Cop
PENEMPATAN

Kuantiti

No. Siri Pendaftaran

KK/BKP10/1//07/1

KK/BKP10/1//07/2

KK/BKP10/1//07/3

KK/BKP10/1//07/4

KK/BKP10/1//07/5

Lokasi

SBKP

TSBKP(A&p)

TSBKP(S)

Pkp(p)

PPT(P)

Tarikh

22 Mei 2007

22 Mei 2007

22 Mei 2007

22 Mei 2007

22 Mei 2007

Nama Pegawai

Noorrizan bt. Shafiie

Tajol Azhar

Nik Hassan

Ahmad Hishamuddin

Henry Chong

Tandatangan

PEMERIKSAAN
Tarikh

22.6.2007

22.6.2007

22.6.2007

22.6.2007

22.6.2007

Status Aset

Seang digunakan

Seang digunakan

Seang digunakan

Seang digunakan

Rosak

Nama
Pemeriksa

Hisham &
Ahmad

Hisham &
Ahmad

Hisham &
Ahmad

Hisham &
Ahmad

Hisham &
Ahmad

Tandatangan

&

&

&

&

&

PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Tarikh

Rujukan

Kaedah Pelupusan

Kuantiti

Lokasi

Tandatangan

3.7.2007

KK/BDSWP 10/767/2(81)

Buang

PPT(P)

PENGESAHAN PENDAFTARAN

Pengesahan pendaftaran dibuat dan dicop


pada dokumen punca maklumat yang
berkaitan seperti contoh berikut:
Telah direkodkan pada ..(tarikh). No. siri
pendaftaran aset .. seperti nombor pada
daftar.

URUSAN PENDAFTARAN
1)

PENDAFTARAN

(a)
Didaftarkan oleh Pegawai Aset
di Kementerian/Jabatan/PTJ
menggunakan Kew. PA-2 &
Kew. PA-3.
(b)
Satu Senarai Daftar Harta Modal
Kew. PA-4 dan Senarai Daftar
Inventori Kew. PA-5 disediakan.

KEW.PA-4
SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SEBELUM TAHUN
2007
BIL

NOMBOR SIRI
PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH
PEROLEHAN

HARGA
PEROLEHAN
ASAL (RM)

1.

KK/BKP 2004-KD/3

Kamera Digital
Sony Model DSCW1

21/12/2004

RM2,500

2.

KK/BKP 2004-KD/4

Kamera Digital
Sony Model DSCW1

21/12/2004

RM2,500

3.

KK/BKP 2004-FAX/1

Mesin Fax Canon


L250

17 /4/ 2005

RM2,500

4.

KK/BKP 2005-MT/1

Mesin Taip
Elektronik

15 /4/2006

RM1,900

5.

KK/BKP 2006-TV/1

Televisyen Sony
21 Model F229

15 /4/ 2006

RM1,350

JUMLAH

RM10,750

KEW.PA-4
SENARAI DAFTAR HARTA MODAL TAHUN
2007
BI
L

NOMBOR SIRI
PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH
PEROLEHAN

HARGA
PEROLEHAN
ASAL (RM)

1.

KK/BKP10/H/07/1

Komputer Riba
Dell/L1506

13 April 2007

RM8,500

2.

KK/BKP10/H/07/2

Kamera Digital
Sony Model DSCW1

17 April 2007

RM2,500

3.

KK/BKP10/H/07/3

Kamera Digital
Sony Model DSCW1

17 April 2007

RM2,500

4.

KK/BKP10/H/07/4

Kamera Digital
Sony Model DSCW1

17 April 2007

RM2,500

5.

KK/BKP10/H/07/5

Komputer Riba
Dell/L1506

24 Mei 2007

RM8,500

JUMLAH

RM24,500

KEW.PA-5
SENARAI DAFTAR INVENTORI SEBELUM TAHUN
2007
BIL

NOMBOR SIRI
PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH
PEROLEHAN

HARGA
PEROLEHAN
ASAL (RM)

1.

KK/BKP 2004-AB/13

Almari Buku
Bercermin

02 Mei 2004

RM1,750

2.

KK/BKP 2005/MP/15

Meja Pegawai

15 April 2005

RM1,200

3.

KK/BKP 2006/KP/1-5

Kerusi Pegawai

15 Jun 2006

RM750

JUMLAH

RM3,700

KEW.PA-5
SENARAI DAFTAR INVENTORI TAHUN 2007
BI
L

NOMBOR SIRI
PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH
PEROLEHAN

HARGA
PEROLEHAN
ASAL (RM)

1.

KK/BKP10/I/07/1-5

Almari Buku
Bercermin

2 Mei 2007

RM1,750

2.

KK/BKP10/I/07/6-10

Meja Pegawai

2 Mei 2007

RM1,200

3.

KK/BKP10/I/07/11-15

Kerusi Pegawai

2 Mei 2007

RM750

JUMLAH

RM3,700

URUSAN PENDAFTARAN
(c)

Salinan Kew. PA-4 dan Kew. PA-5 dikemukakan


secara tahunan seperti berikut:
(i)

Pendaftaran di peringkat PTJ


Kemuka kepada Jabatan atau Ibu Pejabat

(ii)

Pendaftaran Peringkat Jabatan


Kumpulkan senarai daftar PTJ beserta senarai
daftar Jabatan dan kemukakan kepada
Kementerian.

URUSAN PENDAFTARAN

(iii)

Pendaftaran di peringkat Kementerian

Kumpul senarai daftar PTJ, Jabatan dan


Kementerian bagi membolehkan
Kementerian mengetahui dan memanta
keseluruhan aset di bawah kawalannya

CARA MENGEMUKAKAN SENARAI DAFTAR HARTA MODAL (KEW. PA-4) DAN


SENARAI DAFTAR INVENTORI (KEW. PA-5)

PERBENDAHARAAN
KEW. PA-8

Bahagian-bahagian

KEMENTERIAN

IBU PEJABAT

Jabatan

PTJ

PTJ

Jabatan

PTJ

PTJ

Jabatan

PTJ

PTJ

KEW. PA-4 DAN KEW. PA-5

Jabatan

PTJ

PTJ

URUSAN PENDAFTARAN

(d)

Daftar aset dikemaskini bila berlaku:


(i)

Penambahan/penggantian/
penaiktarafan

(ii)

Pemeriksaan aset

(iii) Pelupusan
(iv) Hapus kira

URUSAN PENDAFTARAN
2)PELABELAN ASET

Semua aset diberi tanda pengenalan dengan


cara melabel, mengecat, emboss bagi
menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia
(HKM).
Aset tujuan samaran/risikan ditanda di tempat
yang tidak mudah dilihat.

URUSAN PENDAFTARAN
PELABELAN ASET
Setiap aset ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran
seperti panduan berikut:
Kod Kementerian:
Kod Jabatan
:
Kod Kumpulan sama ada:
Harta Modal
Inventori
Tahun Pembelian:
No. Siri:
CONTOH

}Berasaskan kod fail


}oleh MAMPU
I
1

H
2007

KK/BKP 10/H/07/1

URUSAN PENDAFTARAN
3)PERGERAKAN ASET
Pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod
pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori
KEW.PA-6

4)PENYIMPANAN DAFTAR
KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 disimpan dalam fail kulit keras
dalam kabinet berkunci.
Buku KEW.PA-6 disimpan dalam kabinet berkunci.
Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan
disimpan di lokasi.

URUSAN PENDAFTARAN
5)SENARAI ASET DI LOKASI
Senarai aset mengikut lokasi aset ditempatkan
hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset
menggunakan Kew. PA-7 dalam 2 salinan.
1 salinan disimpan oleh Pegawai Aset manakala
1 salinan oleh pegawai yang bertanggungjawab.
Dikemaskini dari masa ke semasa bila terdapat
perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai
bertanggungjawab.

KEW. PA-7
SENARAI ASET ALIH KERAJAAN
BAHAGIAN

: KAWALAN DAN PEMANTAUAN

LOKASI

:BILIK MESYUARAT UTAMA

(a)

BIL

KETERANGAN ASET

1.

Kerusi Mesyuarat
(Pengerusi)

2.

Kerusi Mesyuarat

60

3.

White Board

4.

Skrin Putih

Disediakan oleh:
Tandatangan:

KUANTITI

(b)

Disahkan oleh:
Tandatangan

Nama: Ahmad Hishamuddin.

Nama : Henry Chong

Jawatan: PKP(P)

Jawatan:PPT(P)

Tarikh: 15 Mac 2007

Tarikh:15 Mac 2007

LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL & INVENTORI

Kew. PA-8 hendaklah dikemukakan


ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac
tahun berikutnya.

KEW.PA-8

LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SEBELUM TAHUN 2007.


KEMENTERIAN: SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
BIL

KEMENTERIAN/
JABATAN
DIBAWAHNYA

1.

Kem. Sumber Asli


dan Alam Sekitar

2.

Jabatan Alam
Sekitar

3.

BILANGAN KEW.
312

JUMLAH
NILAI HARTA
MODAL (RM)

BILANGAN
KEW. 313

JUMLAH NILAI
INVENTORI
(RM)

500

10,560,000

300

2,678,000

1000

50,000,000

500

5,890,000

Jabatan Ketua
Pengarah Tanah
dan Galian

600

20,000,000

200

1,590,000

4.

Jabatan Mineral
dan Geosains
Malaysia

500

18,000,000

250

2,543,000

5.

Jabatan Pengairan
dan Saliran

1200

80,000,000

600

8,878,000

6.

Institut Tanah dan


Ukur Negara

300

8,798,000

400

10,560,000

2,250

24,229,000

JUMLAH

4,100

Tandatangan Pegawai Pengawal


Nama:Tan Sri Abu Bakar bin Selamat
Jawatan:Ketua Setiausaha
Tarikh: 10 Mac 2007

115,358,000

CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA

Carta Aliran dan Proses Kerja


Pendaftaran seperti Jadual 1 dan
Jadual 2.
(ms 12/13 PP 5/2007)

BAB C
PENGGUNAAN,
PENYIMPANAN
DAN PEMERIKSAAN

1)OBJEKTIF PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN


PEMERIKSAAN

Aset Kerajaan hendaklah dikendali dengan cekap, mahir


dan teratur bagi tujuan:
(a)Mengurangkan pembaziran
(b)Menjimatkan kos
(c)Mencapai jangkahayat
(d)Mencegah penyalahgunaan
(e)Mengelakkan kehilangan

2)PENGGUNAAN
(a)

Bagi tujuan rasmi sahaja.

(b)

Mengikut fungsi sebenar dalam manual.

(c)

Dikendali oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan.

(d)

Perlu direkodkan.

(e)
Melaporkan kerosakan dalam Borang Aduan
Kerosakan KEW.PA-9

BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN


Bahagian 1 (Untuk diisi oleh Pegawai Aset)
1.

Jenis Aset

2.

Keterangan Aset

3.

Nombor Siri Pendaftaran

4.

Kos Penyelenggaraan

(terdahulu (jika ada)


5.

Pengguna Terakhir

6.

Tarikh kerosakan

7.

Perihal kerosakan

..
8.

Syor Pegawai Aset


.

Nama :.
Jawatan:
Tarikh :.
Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan)
Diluluskan/Tidak Diluluskan
.
Tandatangan
Nama:
Jawatan:

KEW. PA-9

PENGGUNAAN
Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah
mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua
Jabatan. Aset dipulangkan semula sebaik selesai
penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan
mana lebih awal.

PENGGUNAAN
Peraturan mengenai Penggunaan, Pengurusan dan
Penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan
Semasa yang berkuatkuasa.
(Pek. Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1980 dan Pek. Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2007)
(Pek. Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1985)

3)PENYIMPANAN

Aset hendaklah sentiasa disimpan di tempat yang selamat


dan sentiasa di bawah kawalan pegawai bertanggungjawab.
Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi.

Setiap pegawai adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa


kekurangan, kerosakan atau kehilangan aset di bawah
tanggungjawabnya.

Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi hendaklah


sentiasa di kawal secara maksima.

Pegawai yang gagal mematuhi peraturan boleh dikenakan


tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta
Prosedur Kewangan 1957.

4)PEMERIKSAAN

Pemeriksaan aset dilaksanakan ke ata


(a)
(b)
(c)

Fizikal
Rekod
Penempatan

PEMERIKSAAN
Tujuan pemeriksaan adalah untuk:
(a)Mengetahui keadaan dan prestasi aset;
(b)Memastikan setiap aset yang mempunyai
daftar/rekod yang lengkap, tepat dan
kemaskini;
(c) Memastikan setiap aset berada di lokasi sama
seperti yang tercatat dalam daftar.

PEMERIKSAAN

Pegawai Pengawal melantik sekurang-kurangnya


2 orang Pegawai Pemeriksa.

Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurangkurangnya sekali setahun.

Pegawai Pemeriksa mengemukakan Laporan


Pemeriksaan
Harta Modal Kew. PA-10 dan
Laporan Pemeriksaan Inventori Kew. PA-11
kepada Ketua Jabatan.

Kew. PA-10
LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL
Kementerian/Jabatan:Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Bahagian: Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor
Bil

No. Siri
Pendaftaran

Jenis
Harta
Modal

Lokasi
Mengiku
t Rekod

Daftar Kew. PA-2

Sebenar

Lengkap

Kemaskini

Ya

Ya

Tidak

Keadaaan
Harta
Modal

Tidak

1.

NRE/JAS/JH2
5/07/1

Kompute
r Riba
Dell
N520

Sharifa
h
Azlina

Sharifa
h
Azlina

Sedang
digunak
an

NRE/JAS/JH2
5/07/2

Set PC
HP
Pavillion
DC 345

Hashim
Ahmad

Hashim
Ahmad

Sedang
digunak
an

Tandatangan :

Tandatangan:

Nama Pegawai Pemeriksa 1:Noor Azian bt. Said

Nama Pegawai Pemeriksa 2: Mazlan bin Salleh

Jawatan :Pegawai Teknologi Maklumat

Jawatan: Penolong Pengarah (PSM)

Tarikh Pemeriksaan: 11 Disember 2007

Tarikh Pemeriksaan: 11 Disember 2007

Catatan

Kew. PA-11

LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI


Kementerian/Jabatan: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Bahagian
Bil

1.

: Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor

Jenis
Inventori

Kerusi
Mesyuara
t

Daftar

Lokasi

Lengkap

Kemaskini

Ya

Ya

Tidak

Kuantiti

Mengikut
Rekod

Sebenar

Mengiku
t Rekod

Sebena
r

Bilik
Mesyuara
t Utama

Bilik
Mesyuara
t Utama

40

38

Keadaan
Inventori

Catata
n

Digunaka
n

2 di
Bilik
Bincan
g

Tidak

Tandatangan:

Tandatangan:

Nama Pegawai Pemeriksa 1: Amalina bt. Ahmad

Nama Pegawai Pemeriksa 2: Jamaluddin bin Hussen

Jawatan: Penolong Pengarah (Kewangan)

Jawatan: Penolong Pengarah (JAS)

Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007

Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007

PEMERIKSAAN
Ketua Jabatan kemuka Kew. PA-10 dan Kew. PA-11
bersama-sama Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal
dan Inventori Kew. PA-12 kepada Pegawai Pengawal.
Pegawai Pengawal dikehendaki mengemukakan
Kew. PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum
15 Mac tahun berikutnya.
Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri
pemeriksaan dari masa ke semasa bagi memastikan
peraturan ini dipatuhi.

KEW. PA-12
SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI TAHUN: 2007

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR


Persiaran Perdana, Presint 4
62574 PUTRAJAYA
Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor
(Jabatan/Bahagian)
Telah diperiksa pada 19 Disember 2007
(tarikh pemeriksaan)
Tandatangan:
Nama Pegawai Pengawal: Tan Sri Abu Bakar bin Selamat
Tarikh:

10 Mac 2008

Cop Kementerian/Jabatan:

BAB D
PENYELENGGARAAN

1)OBJEKTIF PENYELENGGARAAN
Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara
berterusan dan selamat digunakan.
Memelihara dan memanjangkan jangkahayat
Meningkatkan keupayaan
Mengurangkan kerosakan
Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan
Menjamin keselamatan pengguna
Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta
produktif
Memelihara imej Kerajaan

2)JENIS PENYELENGGARAAN
(a)Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance)
Tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa,
menservis, membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal
secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan.
(b)Penyelenggaraan

Pemulihan (Corrective Maintenance)

Tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya


dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.

3)MANUAL PENYELENGGARAAN

Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset


hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tindakan
penyelenggaraan.

4)PANDUAN PENYELENGGARAAN

Langkah-langkah yang perlu dilaksana oleh Keme


/Jabatan:
(a) Menyedia senarai aset yang memerlukan
penyelenggaraan Kew. PA-13.
(b)Merancang penyelenggaraan
(c) Melaksana program penyelenggaraan
(d)Merekod penyelenggaraan dalam Kew. PA-14
(e)Menilai program penyelenggaraan
(f) Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh
pihak swasta.

SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN


PENYELENGGARAAN

KEW. PA-13

(Diisi oleh Pegawai Aset)


KEMENTERIAN

: KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Jabatan/Bahagian

:JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI JOHOR

Bil

No. Siri Pendaftaran

Jenis/Jenama/
Model

Lokasi Aset

Catatan

1.

NRE/JAS/JH25/H/07/6

Split Air Conditioner


Philip

Bilik Mesyuarat 1

6 bulan sekali

2.

NRE/JAS/JH25/H/07/7

Split Air Conditioner


Philip

Bilik Mesyuarat 2

6 bulan sekali

3.

NRE/JAS/JH25/H/07/8

Pacuan 4 Roda Perodua


Kembara

Pentadbiran

3 bulan sekali

KEW. PA-14

DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL


(Diisi oleh Pegawai Aset)
Sub Kategori: Kereta

No. Siri Pendaftaran :NRE/JAS/JH25/H/07/08

Jenis

Lokasi

: Perodua Kembara

: Pentadbiran

(a)
Tarikh

(b)
(Butir-butir Kerja)

(c)
No.
Kontrak/
Pesanan
Kerajaan
dan Tarikh

(d)
Nama
Syarikat/Jabatan
Yang
Menyelenggara

(e)
Kos

(f)
Nama dan
Tandatangan

16 Jun
2007

Pembaikan/Penyelengga
raan hawa dingin dan
compress air clucth
booster.

AA 982615

MS Cooling Sdn.
Bhd.

RM1,150.00

Masri bin Jamil

BAB E
PELUPUSAN

ISI KANDUNGAN

Definisi Pelupusan
Objektif
Justifikasi Pelupusan
Kuasa Melulus
Urus Setia Pelupusan
Perakuan Pelupusan (PEP)
Lembaga Pemeriksa
Tempoh Tindakan Pelupusan

Samb

Pelanjutan Tempoh
Pinda Kaedah Pelupusan
Kaedah Pelupusan
Pelaksanaan Kaedah Pelupusan
Pelupusan Melalui Kontrak Pusat
Tindakan Semasa Melaksana Pelupusan
Carta Aliran dan Proses Kerja Pelupusan

DEFINISI PELUPUSAN

Pelupusan ialah satu proses untuk


mengeluarkan aset dari milikan, kawalan,
simpanan dan rekod mengikut kaedah
yang ditetapkan.

OBJEKTIF PELUPUSAN
Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan
aset yang tidak digunakan atau diperlukan.
Menjimatkan ruang simpanan/pejabat.
Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik.
Membolehkan aset milik Kementerian
/Jabatan dipindahkan ke Kementerian/Jabatan lain.

JUSTIFIKASI PELUPUSAN
Tidak Ekonomik Dibaiki

Pembekal tidak lagi memberi


khidmat sokongan

Usang/Obselete

Disyor selepas pemeriksaan


aset

Rosak & tidak boleh


digunakan

Tidak lagi diperlukan oleh


Jabatan

Luput tempoh
penggunaan

Perubahan Teknologi

Keupayaan aset tidak


lagi
di peringkat optimum

Melebihi keperluan

Tiada alat ganti

KUASA MELULUS PELUPUSAN


Dua (2) peringkat:
(a) Perbendaharaan
(b) Kementerian/Jabatan

KUASA MELULUS PERBENDAHARAAN


(a) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50,000 atau
jumlah keseluruhan melebihi RM500,000; dan
(b) Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai
seperti berikut:
-

Hadiah
Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri
Tukar Beli (trade in)
Tukar Barang (barter trade)
Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan
dalam tatacara ini.

KUASA MELULUS KEMENTERIAN/JABATAN

(a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50,000 atau
jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000; dan
(b) Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai
perolehan asal tidak melebihi RM50,000 setiap satu atau
jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000 .

Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen


17 Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan
kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain.

URUS SETIA PELUPUSAN

Unit Pengurusan Aset Kementerian/Jabatan


Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa
mengikut KEW. PA-15
Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW. PA-16
Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. PA-17
Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan
lengkap dan teratur
Mengemukakan permohonan pelupusan kepada
Kuasa Melulus

KEW. PA-15
No. Rujukan

Kepada:

Tarikh:

..
..

LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET


ALIH KERAJAAN
Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai
Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan
untuk dilupuskan bagi tempoh selama.(tahun) mulai
dari hingga..
2.
Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang
Laporan Lembaga Pemeriksa (Kew. PA-17) dan dikemukakan kepada Uusetia
Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan.

Tandatangan Pegawai Pengawal)

Nama..
Jawatan:..
Cop;..

K EW. PA-17
LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN

EMEN TERIAN/ JABATAN: KEM. KESIHATAN/ HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL)

JABATAN/BA
L
HAGIAN

KETERANGAN
ASET

TEMPOH
HARGA PEMBELIAN
TEMPOH
DIGUNAKA
ASAL
UNIT KUAN TITI
N / SIMPAN DIGUNAKAN SEUN IT JUMLAH
AN
(RM)
(RM)

1 Pentadbiran Kenderaan

buah

15.9.1997

7 tahun

65,000

65,000

buah

11.6.1985

18 tahun

150,000

150,000

Mesin X-Ray

SEUN IT
(RM)
15,000
-

JUMLAH
215,000 215,000 15,000
KESELURUHAN

Tarikh pelantikan Lembaga Pemeriksa

NYA TA KA N
SYO R KA EDA H
KEA DA A N
PELUPUSA N DA N
JUMLAH A SET DENGA N JUSTIFIKA SI
JELA S
(RM)

N ILAI SEMASA

15,000 masih boleh


digunakan
rosak

sebutharga
sisa besi

15,000

Tandatangan
Nama dan Jawatan

..(Pengerusi)

Tandatangan
Nama dan Jawatan

(Ahli)

Tarikh pemeriksaan:.
Tempoh pemeriksaan

Tandatangan

(Ahli)

Samb

URUS SETIA PELUPUSAN

Memaklumkan kelulusan kepada Ketua Jabatan


untuk tindakan.
Memohon pelanjutan tempoh pelupusan
Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan
Melantik 2 orang saksi bagi pelupusan kaedah
pemusnahan
Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset
Kew. PA-18

KEW. PA-18
KEMENTERIAN/JABATAN

SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN


Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.
Jenis Aset

Kuantiti

Secara

:.
(Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)

Tandatangan

Tandatangan

Nama..

Nama:..

Jawatan:..

Jawatan:..

Cop;..

Cop::

Samb

URUS SETIA PELUPUSAN

Memperolehi Sijil Pelupusan Aset Kew. PA-19

Menghantar Kew. PA-19 kepada Kuasa Melulus

Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset


Kew. PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac
tahun berikutnya.

KEMENTERIAN/JABATAN:..

SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

KEW. PA-19

Merujuk surat kelulusan No. Rujukan


bertarikh, saya mengesahkan tindakan peupusan telah dilaksanakan
seperti berikut:
1.

Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah

Bilangan item..dipindahkan/hadiah
kepada
Akuan Terima disertakan)
2.

(Surat

Aset berikut telah dilupuskan secara dijual


Bilangan item.No. Resit.
(salinan resit disertakan)

3.

Aset berikut terikut telah dilupuskan secara musnah


Bilangan item:
Cara dimusnahkan..
(SIjil Menyaksikan Pemusnahan disertakan)

4.

Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain.


Bilangan item..
Kaedah pelupusan:.
(Dokumen bekaitan disertakan)

5.

Aset berikut dimasukkan ke dalam stok


Bilangan item

Tandatangan Ketua Jabatan

Nama

Jawatan

:.

Cop Jabatan/Bahagian

:..

KEW.PA-20
LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
TAHUN : 2007
KEMENTERIAN/JABATAN: SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
BIL

KEMENTERIAN/
JABATAN

JUMLAH
NILAI
PEROLEHAN
ASAL
(RM)

HASIL
PELUPUSAN
(RM)

1.

JABATAN ALAM
SEKITAR

2,000,000

100,000

2.

JABATAN
PENGAIRAN DAN
SALIRAN

5,000,000

200,000

Tandatangan Pegawai Pengawal


Nama:
Jawatan: KETUA SETIAUSAHA
Tarikh:10 Mac 2008

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL SECARA


(RM)

JUALAN

PINDAHAN

MUSNAH

1,500,000

400,000

RM100,000

4,000,000

900,000

100,000

Cop Jabatan:

KAEDAH
LAIN

PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. PA-16


(a) PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal, Elektrikal dan
Elektronik seperti di Kembaran A dan perkakasan
komputer di Kembaran B.
(b) Ketua Jabatan merujuk kepada JKR atau Jabatan yang
mempunyai woksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar
khusus dalam peralatan-peralatan tertentu.
(c) PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh
Pegawai Teknologi Maklumat Kementerian/Jabatan.
(d) Setiap PEP disahkan oleh 2 pegawai yang mempunyai
kepakaran sekurang-kurangnya 3 tahun.
(e) Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh
1 tahun.

PERLANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA


(a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan
perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi
membuat pemeriksaan.
(b)Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan
jawatan tidak lebih tempoh 2 tahun.

KEANGGOTAAN LEMBAGA PEMERIKSA


(i) Sekurang-kurangnya 2 orang pegawai ( 1 Pengerusi
dan 1 Ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam
pengurusan aset berkenaan.
(ii) Mempunyai kepakaran memeriksa aset jika perlu.
(iii)Pegawai Kumpulan P&P atau Sokongan 1 atau yang
setaraf.
(iv)Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik
jika perlu.

TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA


(a)

Menyedia dan mengemuka Jadual Pemeriksaan kepada


Urus Setia Pelupusan Jabatan.

(b)

Memeriksa aset dan rekod dalam tempoh 1 bulan.

(c)

Memastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan


yang hendak dilupuskan dikeluarkan.

(d)

Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa Kew. PA-17.


PA-17

(e)

Mengesyor kaedah pelupusan yang sesuai.

(f)

Menandatangani Kew. PA-17 dan kemuka ke Urus Setia.

TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN

Dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan


dari tarikh surat kelulusan mengikut
kaedah yang diluluskan.

PELANJUTAN TEMPOH

Permohonan untuk lanjut tempoh dikemuka


kepada Kuasa Melulus 2 minggu sebelum
tamat tempoh pelupusan. Pelanjutan tempoh
hanya dibenarkan sekali sahaja.

Jika pelupusan tidak dapat diselesaikan selep


tempoh pelanjutan maka kelulusan terbatal.

PINDA KAEDAH PELUPUSAN

Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan


dikemuka kepada Kuasa Melulus sebelum
tamat tempoh pelupusan. Sekiranya tempoh
pelupusan tamat kelulusan terbatal dan permohonan
baru hendaklah dikemukakan.

KAEDAH PELUPUSAN
(a)Jualan secara:
Tender
Sebut harga
Lelong
(b)Jualan sisa
(c)Tukar barang (Barter Trade)
(d)Tukar beli (Trade in)
(e)Tukar ganti (Cannibalize)
(f)Pindahan
(g)Hadiah
(h)Musnah secara:
Ditanam
Dibakar
Dibuang
Ditenggelam
(i)Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai

KAEDAH PELUPUSAN
TENDER

Gunakan Kew. PA-21

Disertai oleh syarikat/orang perseorangan (Kew.PA-22)

Maklumat seperti dalam Kew. PA-21 diiklankan melalui


sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan.

Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Kew-PA-17.

Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima, tender boleh


dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan dar
Kuasa Melulus.

KAEDAH PELUPUSAN
SEBUT HARGA

Dipelawa 10 syarikat atau orang perseorangan

Kenyataan Tawaran Sebutharga dalam Kew. PA-24

Tawaran sebut harga menggunakan Kew. PA-25

Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Kew-PA-17

Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset ti


dibenarkan menyertai sebutharga kerana mungkin wujudny
kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak .

KAEDAH PELUPUSAN
LELONG

Dilaksanakan ke atas aset berikut:


Mempunyai nilai pasaran
Kuantiti yang banyak

Terdapat permintaan yang tinggi untuk membeliny

Samb..
LELONG

Dua syarikat yang mengikat kontrak dengan Kementerian Kewangan u


melaksanakan Perkhidmatan Pengendalian Lelongan Awam :
1)

Syarikat Asia Pacific Auction Centre Sdn. Bhd (APAC)

2)

Syarikat Langkawi Auctioneers Sdn. Bhd. (LASB)

KAEDAH PELUPUSAN
JUALAN SISA

Dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam


bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam
(besi, tembaga dll), getah, kayu, plastik dan sebagainya yang
mempunyai nilai jualan.

Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:


-

Tender
Sebut harga

Syarikat Bumiputera berdaftar dengan Kementerian


Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (per
permit)

KAEDAH PELUPUSAN
TUKAR BARANG (BARTER TRADE)

Aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad
Mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan
Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal
Kaedah tukar barang dilaksanakan berasaskan:
Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang
dalam bidang berkenaan.
Aset yang mempunyai unsur keselamatan.
Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik.
Pertukaran aset berasaskan keperluan sebenar.
Syarikat dihadkan kepada 5-10 sahaja dan mempu
lesen dan kemahiran.
Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru
hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat le
jualan.

KAEDAH PELUPUSAN
TUKAR BELI (TRADE IN)

Aset masih boleh diguna dalam bentuk asal tetapi tidak


diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/
Jabatan yang berminat melainkan pembekal asal atau pembeka
yang berniaga dalam bidang berkenaan.

Mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendahar


tanpa mengira nilai

Dilaksanakan berasaskan:
-

Aset sama jenis


Aset perlu dikeluarkan sebelum pengganti dipasan
Penggantian aset disahkan oleh Jabatan Teknikal

Samb...

Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal.


Peruntukan mencukupi bagi membiayai harga penuh
yang akan diganti.
Harga jualan aset dikreditkan sebagai hasil Kerajaan
tidak boleh ditolak dengan harga sebenar aset yang
Cadangan jualan tukar beli dimasukkan sebagai sya
dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan ju
dalam perjanjian perolehan.

KAEDAH PELUPUSAN

TUKAR GANTI (CANNIBALIZE)

Dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi


dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagi
tertentu seperti bahagian-bahagian jentera/
kenderaan/perkakasan komputer dikeluarkan
dan dipasang sebagai alat/komponen ganti
bagi kenderaan/perkakasan komputer yang lain.

Samb..

TUKAR GANTI (CANNIBALIZE)

Dilaksanakan berasaskan:
-

Aset yang sama jenis dan kegunaannya


Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh
Pegawai Teknikal
Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih
dan penjimatan

Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada


aset penerima perlu direkodkan dalam Bahagian B
Kew. PA-2 berkenaan.

KAEDAH PELUPUSAN

PINDAHAN

Dilaksanakan antara Kementerian/Jabatan bagi aset yang boleh


digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan kerana:

Melebihi keperluan
Tidak diperlukan selepas projek siap
Obsolete/obsolescent

Kaedah pelupusan dilaksanakan berasaskan:


-

Permohonan atau kepeluan Kementerian/Jabatan


Tidak dikenakan apa-apa bayaran

Samb..

PINDAHAN
-

Kos pengendalian pindahan ditanggung oleh penerim


Daftar aset diserah kepada Kementerian/Jabatan
penerima.
Aset yang diterima secara pindahan hendaklah
dilupus oleh Kementerian/Jabatan
Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan
kepada Kuasa Melulus

KAEDAH PELUPUSAN

HADIAH
Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah:

Aset boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asal


tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan atau

Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai


bahan latihan atau pameran.

Samb..

HADIAH
Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:

Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi tujuan


latihan atau pameran

Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana


organisasi, pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang
dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan.

Samb..

HADIAH

Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasask

Permohonan atau keperluan penerima


Kos pengendalian dan pengangkutan ditanggung oleh
penerima.
Cadangan pelupusan secara hadiah disokong dengan surat
permohonan Kementerian/Jabatan, organisasi, pertubuhan
sukarela atau badan-badan lain.
Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada
Perbendaharaan bersama Sijil Pelupusan Kew. PA-19.
Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau
pameran diguna bagi tujuan tersebut sahaja.

KAEDAH PELUPUSAN

MUSNAH
Kaedah pelupusan secara musnah dilaksanakan bagi aset
yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur
keselamatan dengan cara berikut:

Ditanam
Dibakar
Dibuang
Ditenggelam

Samb..

MUSNAH
Langkah-langkah yang perlu diambil:

Mendapat kelulusan PBT, JAS, Jabatan Laut dll.


Mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa
berkenaan.
Bahan-bahan yang boleh diguna sebagai alat ganti hendaklah
ditanggal/dikelurkan terlebih dahulu
Tindakan bersesuaian seperti diketuk, dipotong, digelek
dan sebagainya.
Sijil Penyaksian Pemusnahan Kew. PA-18 hendaklah
disediakan.

PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT

Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat


Kementerian/Jabatan hendaklah menggunaka
peraturan berkenaan.

TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN


PELUPUSAN

Label HKM dan nama Kem/Jab pada aset dipadamkan

JPJ diberitahu mengenai pelupusan


kenderaan supaya pendaftaran kenderaan dibatalkan
Kad Pendaftaran kenderaan diserahkan kepada
pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa
Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah
dilupus dikecualikan daripada semua jenis cukai

GAMBAR
PELUPUSAN

CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA

Carta Aliran dan Proses Kerja Pelupusan


seperti di Jadual 3 dan Jadual 4.

BAB F
KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA

BAB F KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA


CARTA ALIRAN
DAN PROSES KERJA

TAFSIRAN
OBJEKTIF

(e) Tindakan Selepas


Kelulusan

KUASA MELULUS

HAPUS KIRA
(d) Laporan
Akhir

(c)Jawatankuasa
Penyiasat

URUS SETIA
KEHILANGAN & HAPUS
KIRA
PROSES HAPUS KIRA

(b)Laporan
Awal

(a)Melaporkan
Kehilangan

TAFSIRAN KEHILANGAN

Kehilangan bermaksud aset yang tiada lagi


dalam simpanan disebabkan oleh kecurian,
kemalangan, kebakaran, bencana alam,
kesusutan, penipuan atau kecuaian
pegawai awam.

TAFSIRAN HAPUS KIRA

Hapus kira ialah proses untuk


membatalkan rekod aset yang hilang.

TAFSIRAN PEGAWAI PENGAWAL

Pegawai Pengawal ialah:


Ketua Setiausaha Kementerian atau
Ketua Pengarah Jabatan

TAFSIRAN KETUA JABATAN

Ketua Jabatan termasuk:


ketua sesuatu cawangan, daerah,
daerah kecil, pejabat atau pejabat wilayah.

OBJEKTIF

a) Mengawal kerugian yang ditanggung oleh


Kerajaan akibat kehilangan aset;
b) Menyelaraskan rekod aset;
c) Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawa
terhadap kepentingan keselamatan aset
kerajaan;
d) Membolehkan tindakan surcaj atau tataterti
dikenakan keatas kecuaian pegawai.

KUASA MELULUS
Dua (2) peringkat:
(a)

Perbendaharaan

(b)

Pegawai Pengawal

KUASA MELULUS PERINGKAT


PERBENDAHARAAN

(a)

Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50,000 atau


keseluruhannya melebihi RM500,000.

(b)

Peralatan Elektronik, Komunikasi dan ICT seperti di baw


tanpa mengira nilai perolehan asal:

Telefon bimbit, walkie talkie, kamera digital, kamera vid


komputer riba, palmtop/pocket PC, Personal Digital Assi
(PDA),LCD Projektor, Pemain CD/DVD dan smartphone.
(c)

Melibatkan kecurian, penipuan atau kecuaian peg


tanpa mengira nilai perolehan asal.

KUASA MELULUS PERINGKAT PEGAWAI


PENGAWAL

(a)

Nilai perolehan asal satu aset tidak mele


RM50,000 atau jumlah keseluruhannya tidak
melebihi RM500,000 dan tidak melibatkan
peralatan Elektronik, Komunikasi dan ICT; dan

(b)

Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-a


hapus kira hendaklah berpuashati bahawa soa
kecurian, penipuan atau kecuaian tidak
melibatkan pegawai awam.

URUS SETIA KEHILANGAN & HAPUS


KIRA

Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungja


sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus kira.

T
U
G
A
S

(a)

Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilan


melalui Daftar Harta Modal (Kew. PA-2) dan
Daftar Inventori Kew. PA-3.

(b)

Mendapatkan Laporan Awal Kew. PA-28 daripada


Ketua Jabatan.

(c)

Mengemuka Laporan Awal dan salinan Laporan Po


kepada Pegawai Pengawal.

(d)

Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat d


menggunakan contoh format Kew. PA-29.

Samb..

URUS SETIA KEHILANGAN & HAPUS


KIRA
(e) Mendapatkan hasil siasatan polis.

T
U
G
A
S

(f) Mendapatkan Laporan Akhir Kew. PA-30 daripada


Jawatankuasa Penyiasat.

(g) Mengemuka Laporan Akhir bagi mendapat ulasan dan sy


daripada Pegawai Pengawal.

(h) Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan


hapus kira lengkap dan teratur.

(i) Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa


Melulus dalam tempoh 4 bulan dari tarikh Laporan Awal
dikemukakan walaupun hasil penyiasatan polis belum
diperolehi.

Samb..

URUS SETIA KEHILANGAN & HAPUS


KIRA
(j) Memaklum keputusan kepada Ketua Jabatan untuk
kemaskini rekod daftar aset.

T
U
G
A
S

(k) Memaklum syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia


Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya.

(l) Mendapatkan Sijil Hapus Kira Kew. PA-31 daripada Ketua


Jabatan dan mengemukakan kepada Kuasa Melulus dala
tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan hapus kira.

(m)

Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surc


tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib
dan memaklumkan kepada Perbendaharaan.

(n) Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindaka


Surcaj/Tatatertib Kew. PA-32 ke Perbendaharaan tidak
lewat dari 15 Mac tahun berikutnya.

PROSES HAPUS KIRA


1. Melaporkan Kehilangan

(a)Pegawai mengetahui kehilangan melaporkan kep


Ketua Jabatan dengan serta merta.

(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungj


ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau
mengetahui kehilangan berlaku hendaklah mela
kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu
kehilangan diketahui.

PROSES HAPUS KIRA


2. Laporan Awal Kew. PA-28
(a)

Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan


Awal. Bagi kehilangan yang melibatkan seorang
Ketua Jabatan, Laporan Awal hendaklah disediakan
oleh pegawai atasannya di peringkat Kementerian/
Ibu Pejabat.

Samb..

2. Laporan Awal Kew. PA-28

(b)

Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku


hendaklah dengan segera dalam tempoh 2 hari
bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan
Laporan Polis terus kepada:
(i)

Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana


kehilangan aset berlaku; dan

(ii)

Ketua Setiausaha Perbendaharaan

Samb..

(c)

2. Laporan Awal Kew. PA-28

Salinan Laporan Awal hendaklah diha


kepada Ketua Setiausaha Kementerian,
Akauntan Negara, Ketua Audit Negara dan
wakil tempatan Ketua Audit Negara.

LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN


Nyatakan:
1.

Keterangan Aset Yang Hilang


(a) Jenis Aset : Note Book
(b) Jenama dan Model: Compaq Evo N-6 10C
(c) Kuantiti: 1
(d) Tarikh Perolehan: 28.11.2005
(e) Harga Perolehan Asal:RM5,800

2.

Tempat Sebenar di mana kehilangan berlaku


Bilik 207, Hotel Straits Meridian, Bukit Baru, Melaka

3.

Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui


15.5 .2007

KEW. PA-28

LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN

KEW. PA-28

Nyatakan:
Cara bagaimana kehilangan berlaku:
Kehilangan berlaku di Bilik 207 Hotel Straits Meridian, Jalan Taman Malinja, pada
15.5.2007. Kejadian berlaku ketika Puan Norhayati Binti Ahmad sedang mengikuti
Kursus Pengurusan Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris mulai 15-18
Mei 2007. Puan Norhayati meletakkan note book dalam almari yang diselindungi
oleh pakaian dan dua beg pakaian besar. Pada masa itu beliau mendapati
bilik tersebut masih belum dikemaskan oleh kakitangan hotel, lalu beliau
keluar untuk makan tengah hari. Walau bagimanapun kehilangan hanya
disedari apabila beliau hendak menggunakan note book tersebut
keesokan hari.

LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN

5.

Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset


yang hilang
Puan Norhayati Binti Ahmad

6.

KEW. PA-28

- PPP Lepasan Diploma Gred DGA29

Sama ada seorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas


kehilangan itu. Jika ya nama dan jawatannya.
Tiada

7.

Sama ada seorang pegawai telah ditahan kerja


Tiada

8.

No. Rujukan dan Laporan Polis


Ayer Keroh/023333/07

LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN


9.

KEW. PA-28

Langkah-langkah sedia ada untuk mengelak kehilangan berlaku


Telah meletakkan komputer ditempat yang terselindung.

10. Langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini.
Note book yang dibawa keluar hendaklah sentiasa di bawah kawalan
maksima dan sentiasa di pastikan di simpan di tempat yang berkunci dan
selamat.
11. Catatan:
Tandatangan Ketua Jabatan
Nama:Mohd Amran Hashim
Jawatan: Guru Besar
Tarikh: 17.5.2007
Cop Jabatan

PROSES HAPUS KIRA

3. Jawatankuasa Penyiasat
(a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh
Pegawai Pengawal menggunakan Kew.PA-29 dengan segera
dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.
(b) Keanggotaan:
(i) Pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan
bukan daripada bahagian/unit yang sama;
(ii) pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai
yang terlibat;
(iii) Sekurang-kurangnya 2 orang ahli di mana pegawai lebih
kanan sebagai Pengerusi.

PROSES HAPUS KIRA

3. Jawatankuasa Penyiasat
(c)

Bagi kehilangan yang berlaku di luar Ma


Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pega
dari Jabatan Kerajaan Malaysia yang tidak ter
dengan kehilangan itu di negara berkenaan
sebagai Jawatankuasa Penyiasat.

KEW. PA-29
Kepada:
Encik Muhamad Azmi bin Bakar
Penolong Pengarah Kanan Pendidikan,

No. Rujukan Fail: SULIT.KE.HG.


(80)347/02(4)
Tarikh:01 Jun 2007

Jabatan Pendidikan Negeri Melaka


(Nama dan Jawatan Pegawai Yang Dilantik)

PERLANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN


KEHILANGAN SATU (1) UNIT KOMPUTER RIBA
Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik tuan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Penyiasat
untuk menyiasat kehilangan satu (1) unit Komputer Riba di Sek. Men. Teknik Melaka Tengah mulai dari tarikh
surat ini. (No. Rujukan Laporan Awal SULIT.KE.JHG.(80)347/02(3))
2.

Tuan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes
kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. Bersama-sama ini disertakan Laporan
Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai Panduan.

3.

Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (Kew. PA-30) seperti yang dilampirkan. Laporan ini
mestilah dikembalikan sebelum 30 Jun 2007.

Tandatangan :.
Nama Pegawai Pengawal :Dato Dr. Mahmud Bin Hassan
Kementerian/Jabatan

:Kem. Pelajaran Malaysia

4.Tugas Dan Tanggungjawab Jawatankuasa


Penyiasat

1. Menjalankan siasatan dengan segera selepas perlantikan;


2. Memeriksa sendiri tempat kejadian;
3. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan;
4. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang;
5. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih
(TPA) dan Arahan Keselamatan dipatuhi;
6. Mengenalpasti kelemahan yang wujud;
7.Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi
mengelak berulangnya kejadian kehilangan; dan
8. Menyedia dan menandatangani Laporan Akhir.

PROSES HAPUS KIRA

5. Laporan Akhir KEW. PA-30

(a)Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab meny


Laporan Akhir dan kemuka kepada Urus Setia
Kehilangan dan Hapus kira dalam tempoh 2 bula
dari tarikh pelantikan.
Keterangan bertulis daripada pegawai yang terli
dilampirkan kepada Laporan Akhir, jika ada.

(b)Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemu


Laporan Akhir untuk syor dan ulasan Pegawai Pe

PROSES HAPUS KIRA

5. Laporan Akhir KEW. PA-30

(c) Laporan Akhir hendaklah disertakan dengan do


sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/ D
Inventori, salinan Daftar Pergerakan Harta Mod
Inventori, gambar lokasi kejadian (jika perlu) da
dokumen berkaitan ke Perbendaharaan.

(d) Laporan Akhir perlu dikemukakan dalam tem


ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan
belum diperolehi.

PROSES HAPUS KIRA

5. Laporan Akhir KEW. PA-30


(e)

Pegawai Pengawal setelah berpuas hati dengan h


siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab un
(i)

Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yan


hilang dengan surcaj atau tatatertib atau
kedua-duanya sekali, atau

(ii)

Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yan


hilang tanpa surcaj atau tatatertib; dan

(iii)

Menandatangani sendiri syor dan ulasan.

PROSES HAPUS KIRA

5. Laporan Akhir KEW. PA-30


(f)

Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan


siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal bol
mengarahkan siasatan semula.
(i)

Mengarahkan siasatan semula oleh Jawatankuas


Penyiasat sedia ada; atau

(ii)

Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru unt


menjalankan siasatan.

PROSES HAPUS KIRA

5. Laporan Akhir KEW. PA-30

(g)Laporan Akhir yang lengkap dengan syor


dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah
dikemukakan untuk pertimbangan dan
kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh 4
dari tarikh Laporan Awal dikemukakan.

LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN


Nyatakan:
1.

Keterangan Aset Yang Hilang


(a) Jenis Aset : Note Book
(b) Jenama dan Model: Compaq Evo N-6 10C
(c) Kuantiti: 1
(d) Tarikh Perolehan: 28.11.2005
(e) Anggaran Nilai Semasa: RM5,800

2.

Perihal Kehilangan
(a) Tarikh diketahui
15.5.2007
(b) Tarikh Sebenar berlaku
14.5.2007 (12.45 tgh.) hingga 15.5.2007 (7.30 pagi)
(c) Tempat Kejadian
Bilik 207, Hotel Straits Meridian,Bukit Baru, Melaka

KEW. PA-30

LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN

KEW. PA-30

(d) Bagaimana kehilangan diketahui


Notebook disedari hilang ketika hendak mengambilnya dari almari
untuk dibawa ke bilik kursus.
(e) Bagaimana kehilangan berlaku
Bilik No. 207 Hotel Straits Meridian telah dimasuki oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab walaupun bilik telah berkunci.
3.

Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. Jika ada, sila sertakan.
Belum diterima.

4.

Nama pegawai yang:


(a) (i) Secara langsung menjaga aset tersebut.
Puan Rokiah Binti Salman

LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN

KEW. PA-30

i) Bertanggungjawab sebagai penyelia


Puan Rokiah Binti Salman
ii) Bertanggungjawab atas kehilangan itu.
Puan Norhayati Binti Ahmad

b) Mengenai setiap pegawai di atas nyatakan:


(i) Jawatan hakiki pada masa kehilangan
-PPP Lepasan Diploma DGA 29
(ii) Tugasnya serta senarai tugas
(iii) Taraf jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/sementara/kontrak)
-Tetap dan berpencen
(iv) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Jika ada nyatakan peraturan atau
arahan tertentu.
-Tiada

LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN

(v)

KEW. PA-30

Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan


27.10.2020

(vi) Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya.


(Jika ada, berikan butir-butir ringkas dan rujukannya)
Tiada
(vii) Maklumat lain, jika ada.

LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN

KEW. PA-30

Nyatakan adakah Tatacara Pegurusan Aset Alih Kerajaan, Arahan Keselamatan


Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau
diikuti. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut.

- Aset tidak disimpan di tempat yang selamat dan kawalan maksima tidak diberikan
kepada aset berkenaan seperti mana yang dikehendaki oleh TPA Bab C.

Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah


berulangnya kejadian ini.

-Pegawai yang membawa aset Kerajaan hendaklah memastikan keselamatan aset


berkenaan dengan memberi perhatian dan kawalan yang maksima bagi mengelakan
berlakunya kehilangan.

LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN

KEW. PA-30

Rumusan Siasatan
Pegawai tidak mengambil langkah keselamatan yang sepenuhnya ke atas
note book berkenaan sehingga berlakunya kehilangan. Beliau sepatutnya
memastikan keselamatan note book tersebut sepenuhnya sebelum
meninggalkannya. Beliau sepatutnya memberi perhatian ke atas note book
yang di bawa dan tidak meninggalkan begitu sahaja dan perlu sentiasa
melihat aset berkenaan ada ditempat simpanan. Pegawai telah cuai
dalam menjaga aset Kerajaan. Pegawai juga sepatutnya membawa notebook
tersebut bersama-samanya kemana sahaja beliau pergi.

LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN

KEW. PA-30

Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan
memberikan justifikasi.
Surcaj patut dikenakan di atas kecuaian Puan Norhayati Binti Ahmad kerana gagal
memastikan note book disimpan di tempat yang selamat.

ndatangan
ama
watan
rikh

:
:
:
:

(Pengerusi)

Tandatangan
Nama
Jawatan
Tarikh

:
:
:
:

(Ahli)

LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN

KEW. PA-30

Syor dan Ulasan


Syor
Note Book di hapus kira dan tindakan surcaj di ambil ke atas
Puan Norhayati Binti Ahmad.
Ulasan
Tindakan surcaj dikenakan kepada Puan Norhayati Binti Ahmad di atas kecuaiannya
memastikan tempat penyimpanan yang selamat untuk note book tersebut.

LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN

Tandatangan

Nama

Jawatan

Tarikh

Cop Kemeterian

KEW. PA-30

Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran

TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS


KELULUSAN
(a)

Kelulusan hapus kira dicatatkan dalam Daftar Ha


Modal atau Inventori.

(b)

Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Ku


Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset
Kew. PA-31 dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan

(c)

Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah di bawa ke Pihak


Berkuasa Tatatertib (PBT) Kementerian/Jabatan dalam
tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan Perbendaharaan.

(d)

Maklumkan keputusan PBT ke atas syor surcaj/tatatert


kepada Perbendaharaan dalam tempoh 9 bulan dari ta
kelulusan Perbendaharaan.

KEW. PA-31
SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN
(Diisi oleh Pegawai Aset)
Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil. KK/BKP 12/291/20 Jld. 3 (sk. 29).bertarikh 20 Oktober 2007
Aset berikut telah di hapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini.

Bil

Jenis Aset

No. Pendaftaran

1.

Note Book Compaq Evo N-610C

KPM/SMTMT 12/H/07/01

Tandatangan Ketua Jabatan


Nama
Jawatan
Tarikh
Kementerian/Jabatan

:
:
:
:
:

MOHD AMRAN HASHIM


Guru Besar
20 November 2007
SM Teknik Melaka Tengah

KEW. PA-32
LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN
TAHUN 2007
KEMENTERIAN: PELAJARAN MALAYSIA
Bil

1.

Ruj.Kelulusan
Perbendahara
an

Kem/
Jab

KK/BKP 10 /
291/20Jld.
3(sk. 29)
Tarikh: 20
Oktober 2007

SMT
Melak
a
Tenga
h

JUMLAH
Tandatangan Pegawai Pengawal
Nama:
Jawatan: Ketua Setiausaha
Tarikh: 10 Mac 2008

Jenis
Aset

Note
Book
Com
paq
Evo
N610
C

Punca
Kehilan
gan

Nilai
Peroleha
n
Asal
(RM)

Nilai
Semas
a
(RM)

Dicuri

5,800

5,800

Tindakan Surcaj

Tindakan Tatatertib

Amaun
Surcaj
(RM)

Tarikh
dikenaka
n

Jenis
Hukuma
n

Tarikh
Dikenaka
n

5,800

5,800

3 Mac
2008

Tiada

Tiada

5,800

5,800

CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA

Carta Aliran dan Proses Kerja Kehilangan dan


Hapus kira seperti di Jadual 5 dan Jadual 6.

PENJELASAN PEKELILING

SEKSYEN PENGURUSAN ASET,


BAHAGIAN KAWALAN DAN PEMANTAUAN,
KEMENTERIAN KEWANGAN,
KOMPLEKS KEMENTERIAN KEWANGAN,
NO. 5 PERSIARAN PERDANA,
ARAS 4, BLOK SELATAN, PRESINT 2
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62592 PUTRAJAYA.
fauziah.ayob@treasury.gov.my
03-8882 3691

UDANG GALAH SEDAP DIMAKAN


JIKA TERSALAH HARAP MAAFKAN..

SEKIAN
TERIMA KASIH