Anda di halaman 1dari 1

Asmah Haji Omar, 1976. Zaba dalam Linguistik : Satu Tinjauan mengenai Aspekaspek Bahasa Yang Diutarakannya dlm.

Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan


Melayu ( Esei-esei Penghormatan kepada Pendeta Zaba ). Kuala Lumpur :
Kementerian Kebudayaan , Belia Dan Sukan.
Awang Sariyan, 1996. Penyusunan Tatabahasa Melayu : Dari Pelita Bahasa Melayu
ke Tatabahasa Dewan dlm. Warna dan Suasana Perancangan Bahasa Melayu di
Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Harimurti Kridalaksana, 1986. Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia. Jakarta : Penerbit
PT Gramedia.