Anda di halaman 1dari 18
KRL 3033 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH TAJUK PENGGUNAAN KAEDAH IN-Q DALAM MEMBETULKAN MISKONSEPSI

KRL 3033 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

TAJUK

PENGGUNAAN KAEDAH IN-Q DALAM MEMBETULKAN MISKONSEPSI BAGI PROSES KONDENSASI DALAM KALANGAN MURID TAHUN LIMA

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA

NO. MATRIK

KOD PROGRAM

FADZLIL ALIA BIN GHAZALI

D20102044064

AT 34J

PENSYARAH/PENYELIA: DR EFTAH BINTI MOH @HAJI ABDULLAH

Tarikh

:27 APRIL 2014

1.0

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

Saya adalah seorang guru yang sedang mengajar di Sekolah Kebangsaan Bagan Pasir. Saya telah mengajar mata pelajaran Sains semenjak dari tahun 2007 hingga sekarang.Berdasarkan pemerhatian saya semenjak saya mengajar mata pelajaran Sains, saya dapati segelintir pelajar atau murid mempunyai tanggapan salah atau miskonsepsi tentang konsep sains.

Berlakunya miskonsepsi atau salah tanggapan menyebabkan timbulnya kesukaran terhadap pelajar dalam mempelajari sains di peringkat sekolah rendah khususnya di kalangan pelajar Tahun Empat,Lima dan Enam. Ini akan menimbulkan kebosanan, kekeliruan dan hilangnya minat pelajar terhadap matapelajaran tersebut.

Saya berasa bimbang dengan keadaan ini, seolah-olah pengajaran oleh saya dan guru-guru sains tidak menarik dan menyebabkan murid tidak faham konsep sains yang sebenarnya. Adakah disebabkan teknik pengajaran saya yang kurang menarik atau pun penerangan saya kurang jelas tentang sesuatu konsep sains.

Secara amnya kaedah pengajaran tidak berkesan merujuk kepada pengajaran guru sains yang berorientasikan hafalan fakta-fakta sains yang telah dipermudahkan.ini ditambahkan lagi dengan kegagalan pelajar dalam membina pemikiran mereka melalui aspek kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Akibatnya pelajar gagal menguasai konsep asas sains dan minat pelajar terhadap matapelajaran tersebut turut merosot.

Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran Sains haruslah mengutamakan pengembangan pemahaman konsep bukan sekadar menghafal konsep semata-mata. Saya harus mengatasi isu-isu salah tanggapan pelajar melalui pelbagai prosedur datau aktivti pembelajaran konsep yang melibatkan proses penjanaan pengetahuan dan maklumat dalam bentuk yang lengkap beserta struktur kognitif yang kompleks.

Penguasaan dan pemahaman konsep amat penting sebelum meneruskan sesuatu proses pembelajaran lain yang lebih kompleks. Faktor kesukaran memahami konsep sains dikatakan berpunca daripada ilmu sains yang melibatkan fenomena alam semulajadi yang tidak dapat dilihat melalui mata kasar juga memerlukan penaakulan saintifik untuk memahaminya. Kebolehan proses sains secara bermakna dan ketinggian aras kebolehan penaakulan saintifik ini jelas menunjukkan bahawa konsep adalah antara faktor yang perlu diambil kira dalam mempelajari dan menghayati Sains.

Pelajar sering menganggap matapelajaran sains dan yang berkaitan dengannya sukar untuk dikuasai. Ini kerana apabila kefahaman pelajar terhadap konsep asas sains kurang maka pelajar tidak mengetahui dengan jelas sifat dan cirri-ciri disiplin ilmu yang dipelajari. Maka tidak hairanlah dewasa ini minat pelajar untuk memasuki aliran sains merosot. Jika keadaan ini berterusan, hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah Negara maju dengan merealisasikan Wawasan 2020 akan hancur berkecai.

Satu kajian telah dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bersama International Institute for Educational Planning (IIEP) bagi mencari mekanisma baru dalam implementasi pendidikan sains peringkat menengah secara lebih berkesan telah mendedahkan bahawa pengajaran sains yang tidak berkesan sebagai faktor utama menyumbang kepada kekurangan minat pelajar untuk mengikuti aliran sains Sharifah Maimunah dan Lewin, (1993).

Masalah miskonsepsi di kalangan pelajar telah menimbulkan persoalan mengapa ramai pelajar masih gagal atau tidak mencapai tahap yang dikehendaki di dalam peperiksaan walaupun ramai pelajar yang menunjukkan ketekunan dan kesungguhan semasa belajar. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji perkara-perkara yang berkaitan miskonsepsi di kalangan pelajar dalam tajuk kondensasi.

2.0

FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN

Sains adalah satu bidang keilmuan yang melibatkan kajian tentang manusia, alam dan interaksi manusia dengan alam. Ahli sains mengkaji benda hidup untuk mengetahui bagaimana ia berfungsi dan interaksinya antara satu sama lain dalam mencorak kehidupan yang lebih kompleks di alam ini.

Dalam mempelajari ilmu sains, kita perlu menguasai konsep terlebih dahulu. Pembelajaran konsep melibatkan proses pembinaan pengetahuan dan meyusun maklumat dalam bentuk yang lengkap dan struktur kognitif yang sistematik. Dalam pemahaman konsep sains, pelajar harus berfikir secara kritis. Di samping itu, teknik-teknik pengajaran yang tersusun daripada guru amat diperlukan untuk membimbing pelajar dan proses pembelajaran mereka. Osborne dan Gilbert (1980) mengutarakan idea yang menyatakan pendidik harus sedar konsep sains yang dihayati oleh pelajar mungkin tidak sama dengan konsep sains yang dihayati oleh seorang ahli sains kerana pelajar mempunyai pandangan yang tersendiri mengenai sesuatu konsep itu sebelum menerima pengajaran formal dari guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam bidang sains dan teknologi dengan melahirkan projek Sains Merentasi Kurikulum pada tahun 1995 yang dikenali sebagai STRUM. Projek STRUM menekankan kepada empat elemen utama dalam perlaksanaannya iaitu pengetahuan sains, kemahiran saintifik, sikap saintifik dan penggunaan teknologi dalam semua matapelajaran . Penerapan dilakukan meliputi kandungan, aktiviti, bahan dan kemudahan bagi matapelajaran berkenaan.

Berlakunya miskonsepsi atau salah tanggapan menyebabkan timbulnya kesukaran terhadap pelajar dalam mempelajari sains di peringkat sekolah rendah khususnya di kalangan pelajar Tahun Lima. Ini akan menimbulkan kebosanan, kekeliruan dan hilangnya minat pelajar terhadap matapelajaran tersebut.

Sharifah Maimunah et.al (1993), kaedah pengajaran yang tidak berkesan merujuk kepada pengajaran pembelajaran di kelas yang lebih menumpukan kepada hafalan fakta-fakta sains yang dimudahkan, sikap guru yang gemar meninggalkan tajuk-tajuk yang sukar difahami pelajar dan pengajaran yang bercorak menyalin nota .

Di samping itu, terdapat juga di kalangan guruguru sains yang tidak menguasai konsep-konsep asas sains dan meminta pelajar menghafal rumus-rumus penyelesaian masalah. Ini mengakibatkan pelajar menjadi mangsa lantaran gagal menghafal terlalu banyak fakta dan rumus dalam sains.

Kabolla (1988), dalam kajiannya mendapati kaedah pengajaran sains yang tidak berkesan menyebabkan pelajar beranggapan mata pelajaran sains menjemukan, sukar, terlalu banyak fakta dan tidak dapat dikaitkan dengan kehidupan mereka.

Johnstone dalam Rosliezah (2003) berpendapat masalah salah konsep yang berlaku di kalangan pelajar bukan perkara luar biasa tetapi istilah yang digunakan setiap hari dalam pelbagai cara yang sukar dikesan adalah salah satu masalah bagi pelajar sains. Guru menyedari masalah ini tetapi kekurangan masa untuk berinteraksi di dalam kelas menghalang guru untuk menjelaskan kekeliruan istilah yang dialami oleh pelajar. Terdapat bukti guru- guru tidak menyedari wujudnya salah tanggapan di kalangan pelajar mereka. Dengan hanya tahu mentakrif sesuatu konsep adalah tidak mencukupi untuk menilai kefahaman pelajar kerana seseorang pelajar boleh menghafal sesuatu takrifan. Seharusnya pelajar bukan hanya mentakrif konsep tetapi juga harus bijak mengaplikasikan konsep tersebut dengan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah ( Griffith dan Grant, dalam Azlisham 2002).

Prakonsepsi pelajar yang bercanggah dengan konsep sebenar sains dikenali sabagai miskonsepsi. Subahan (1997) mendefinisikan miskonsepsi sebagai salah tanggapan konsep sains. Ianya berkaitan rapat dengan masalah pembelajaran sains dan ia merupakan penghalang kepada pelajar

untuk memahami konsep sains sebenar terutamanya dalam penyelesaian maasalah yang melibatkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan konsep yang baru.

Hasil kajian telah membuktikan kewujudan miskonsepsi di kalangan pelajar dan guru dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Sains (Lawson 1998; Anderson 1990; Kinchin 2000; Amir 1994; Lumpe 1995). Masalah ini merupakan penghalang kepada usaha untuk meningkatkan kefahaman konsep sains dan boleh menimbulkan kesukaran untuk memahami fakta saintifik, mengasimilasi, menyusun dan kesannya dalam pembelajaran kanak- kanak.

Kelemahan penguasaan konsep di kalangan pelajar menyebabkan mereka gagal mencapai pencapaian akademik yang tinggi dalam sesuatu matapelajaran. Pengkaji mendapati begitu kurang kajian miskonsepsi yang dibuat ke atas tajuk kondensasi dan bagi mengenalpasti faktor-faktor penyebab miskonsepsi. Pengkaji berpendapat, kajian ini perlu dijalankan meninjau miskonsepsi pelajar dalam menguasai konsep terutamanya dalam tajuk kondensasi.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN

Penggunaan Kaedah IN-Q dalam membetulkan miskonsepsi bagi proses kondensasi dalam kalangan murid Tahun Lima Cemerlang.

Objektif Umum

Kajian ini bertujuan membetulkan masalah miskonsepsi tentang kondensasi di kalangan pelajar Tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Bagan Pasir, iaitu sebuah sekolah harian di daerah Hilir Perak, Perak. Di samping itu kajian ini bertujuan mengenalpasti faktor-faktor yang berkemungkinan menyebabkan kewujudan msikonsepsi di kalangan pelajar di sekolah tersebut dan cara mengatasi masalah tersebut.

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk:

1. Mengurangkan bilangan miskonsepsi yang wujud bagi tajuk kondensasi di kalangan murid Tahun 5.

2. Meningkatkan markah lulus bagi tajuk kondensasi di kalangan murid Tahun 5.

3. Mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya miskonsepsi tajuk kondensasi di kalangan murid.

Objektif Khusus

Secara khususnya kajian ini ingin menjawab persoalan-persoalan berikut:

a. Apakah miskonsepsi yang wujud tentang tajuk kondensasi di kalangan murid?

b. Adakah terdapat hubungan di antata miskonsepsi tajuk kondensasi dengan pencapaian sains di kalangan murid?

c. Adakah terdapat perbezaan bagi masalah miskonsepsi tajuk kondensasi di antara murid Tahun 5 dan Tahun 6?

d. Adakah terdapat perbezaan bagi masalah miskonsepsi tajuk kondensasi di antara murid lelaki dengan murid perempuan?

e. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya miskonsepsi tajuk kondensasi di kalangan murid?

f. Adakah terdapat hubungan faktor-faktor penyebab miskonsepsi dengan miskonsepsi tajuk kondensasi di kalangan murid?

g. Apakah miskonsepsi yang terdapat dalam tajuk kondensasi dikalangan pelajar telah diatasi?

Soalan Kajian

Penggunaan Kaedah IN-Q dalam membetulkan miskonsepsi proses kondensasi Tahun Lima.

Kerangka Konseptual

Kajian

ini

cuba

untuk

mengukuhkan

keberkesanan

pengajaran

dan

pembelajaran sains menggunakan kaedah Inkuiri Penemuan

berbanding

secara tradisional. Instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini ialah

soalan

ujian

pra,

ujian

pos

serta

soal

selidik.

Kerangka

konseptual

menggambarkan pembolehubah-pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian

yang akan dijalankan. Kerangka ini termasuklah pembolehubah bersandar

dan pembolehubah tak bersandar yang biasanya digambarkan menerusi

rajah yang bersesuaian. Kerangka konseptual yang digambarkan bagi kajian

yang dijalankan ini adalah seperti rajah di bawah :

PENGGUNAAN

KAEDAH

PEMBELAJARAN

INKUIRI

PENEMUAN

: PENGGUNAAN KAEDAH PEMBELAJARAN INKUIRI PENEMUAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM UJIAN PRA, UJIAN POS SERTA SKOR

PENCAPAIAN PELAJAR DALAM UJIAN PRA, UJIAN POS SERTA SKOR SIKAP

Rajah 1.0 Kerangka Konseptual Kajian

4.0

KUMPULAN SASARAN

Kajian yang dijalankan adalah berdasarkan kepada tinjauan awal terhadap

pengetahuan asas pelajar terhadap tajuk

bagi mengkaji miskonsepsi murid dalam tajuk kondensasi. Di samping itu, ia

juga bagi mengkaji tahap prestasi dan minat pelajar setelah didedahkan dengan kaedah inkuiri penemuan. Pelajar Tahun Lima Cemerlang seramai 15 orang merupakan sasaran utama dalam mendapatkan maklum balas kajian

.Kajian ini dijalankan

kondensasi.

Kajian ini telah dijalankan di sebuah sekolah di daerah Hilir Perak, Perak dan melibatkan bilangan pelajar yang berjumlah lima belas orang sahaja. Keputusan pencapaian sains dalam Ujian TOV menjadi bahan pengukuran tahap pencapaian awal murid dalam bidang sains.

Dijangkakan hasil dapatan kajian tidak dapat digeneralisasikan kepada semua pelajar Tahun Lima. Terdapat kemungkinan wujudnya kesukaran dalam mengawal pemboleh ubah luar yang terpesong dari tujuan kajian seperti maklumat palsu yang mungkin diberikan oleh pelajar dari sampel kajian. Di samping itu sukatan Sains Tahun Lima yang meluas dan kajian yang dijalankan hanya melibatkan tajuk kondensasi.

5.0

TINDAKAN YANG DICADANGKAN

Tujuan kajian ini dijalankan mengikut kajian quasi eksperimen adalah untuk menentukan keberkesanan penggunaan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran sains di kelas Tahun Lima. Bab ini mengandungi rekabentuk kajian, sampel dan populasi, lokasi kajian, kaedah kajian, instrumen, prosedur kajian dan analisa kajian .

5.0.1 PERANCANGAN TINDAKAN

Dengan menggunakan kajian quasi eksperimen kerana kajian tidak boleh dijalankan secara rawak, pengkaji memulakan kajian dengan menggunakan ujian pra bagi mendapatkan maklumat dan tahap pengetahuan pelajar dalam mata pelajaran sains. Kajian ini dijalankan selama dua minggu bagi mendapatkan maklum balas dan juga analisa dapatan daripada pelajar. Semua responden dikehendaki menjawab soalan tersebut secara individu. Mereka diberimasa selama 30 minit bagi menjawab soalan yang diberikan. Selepas itu pengkaji mengumpulkan kesemua jawapan pelajar dan pelajar digredkan mengikut tahap pencapaian berpandukan kepada sampel soalan yang diberi. Selepasitu, pengkaji merekod kan gred pelajar kumpulan rawatan dan kawalan di dalam borang markah. Tujuan utama ujian ini dibuat bagi mendapatkan maklumat pelajar terhadap tajuk pelajar.

Pengkaji menjalankan kajian dengan mendedahkan pelajar dari kumpulan rawatan dengan menggunakan kaedah inkuri penemuan dalam pengajaran. Manakala pelajar dari kumpulan kawalan meneruskan pembelajaran dengan menggunakan kaedah konvensional. Seterusnya, pengkaji telah mengedarkan boaing soal selidik 1 kepada semua pelajar dan boring soal selidik 2 kepada guru-guru sains disekolah tersebut bagi

mendapatkan maklumbalas tentang keberkesanan kaedah inkuiri penemuan

dalam proses pengajaran dan pembelajaran kondensasi .

Selepas itu pengkaji menggunakan ujian pos kepada semua pelajar

kajian untuk menilai kembali jika wujudnya peningkatan terhadap tajuk yang

diajar. Kertas jawapan pelajar disemak dan dinilai serta direkodkan di dalam

boring markah. Pengkaji juga mengedarkan boring soal selidik 3 dan 4

kepada kumpulan eksperimen di akhir pengajaran untuk menentukan

keberkesanan kaedah inkuiri penemuan dalam tajuk kondensasi.

Membina instrument kajian

penemuan dalam tajuk kondensasi. Membina instrument kajian Menguji tahap pengetahuan pelajar melalui ujian pra

Menguji tahap pengetahuan pelajar melalui ujian pra

kajian Menguji tahap pengetahuan pelajar melalui ujian pra Melaksanakan kaedah pengajaran secara inkuiri penemuan

Melaksanakan kaedah pengajaran secara inkuiri penemuan terhadap kumpulan sasaran

pengajaran secara inkuiri penemuan terhadap kumpulan sasaran Mengumpul data kajian Menganalisa data kajian Melaporkan

Mengumpul data kajian

penemuan terhadap kumpulan sasaran Mengumpul data kajian Menganalisa data kajian Melaporkan dapatan kajian Rajah

Menganalisa data kajian

kumpulan sasaran Mengumpul data kajian Menganalisa data kajian Melaporkan dapatan kajian Rajah 5.0.1 Urutan langkah kajian

Melaporkan dapatan kajian

Rajah 5.0.1

Urutan langkah kajian

Rajah di bawah menunjukkan prosedur bagi kajian ini.

PELAJAR

KUMPULAN EKSPERIMEN

KUMPULAN KAWALAN

 

UJIAN PRA

   

P & P

INKUIRI PENEMUAN

 

P & P

KONVENSIONAL

 

UJIAN POS

   

SOAL SELIDIK

Sampel kajian melibatkan pelajar dari SK Bagan Datoh, Perak, di kelas Tahun lima yang terdiri daripada pelajar pelbagai kebolehan. Kesemua sampel berusia sebelas tahun dan tinggal berhampiran dengan tempat kajian. Kajian ini melibatkan seramai tiga puluh orang pelajar di mana limabelas orang ditempatkan dalam kumpulan rawatan manakala lima belas orang pelajar yang lain akan ditempatkan dalam kumpulan kawalan. Pelajar-pelajar di dalam kumpulan rawatan didedahkan kepada kaedah inkuiri penemuan manakala pelajar-pelajar dalam kumpulan kawalan dipantau dan diajar oleh guru kelas mereka .

5.2

PERANCANGAN CARA MENGUMPUL DATA

Pengumpulan data dibuat selepas mendapat kebenaran daripada Guru Besar Sekolah untuk menjalankan kajian di sekolah. Pengkaji member penerangan tingkas tentang tujuan kajian dijalankan dan meminta pelajar menjawab dengan teliti, jujur dan ikhlas. Soal selidik tersebut seterusnya akan diedarkan oleh pangkaji. Tempoh masa selama 45 minit diberikan kepada responden untuk mnejawab soal selidik tersebut. Disamping itu dengan kerjasama pihak pentadbiran sekolah, pengkaji mendapatkan kebenaran untuk melakukan ujian pra terhadap responden semasa proses P & P.

5.2.1

InstrumenKajian

Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kertas ujian pra, kertas ujian pos, borang senarai markah, dan juga borang soal selidik. Ujian pra dilakukan bagi mengesan tahap pengetahuan pelajar terhadap tajuk kondensasi. Manakala ujian pos pula akan dijalankan terhadap kumpulan eksperimen bagi menguji keberkesanan kaedah inkuiri penemuan dalam pengajaran tajuk tersebut. Manakala borang soal selidik pula adalah untuk menentukan persepsi pelajar terhadap pengajaran menggunakan kaedah inkuiri penemuan. Kesemua instrumen yang digunakan telah diujirintis keatas pelajar tahun lima dalam sekolah yang sama tetapi bukan kepada sampel kajian dan seterusnya telah diperbaiki.

5.2.2

SOAL SELIDIK

Alat kajian yang berbentuk soal selidik ini diadaptasi dari Haini (dalam Lee 2002) dalam kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian Sains. Soal selidik ini dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu Bahagian A yang mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan latar belakang demografi responden. Soalan-soalan tersebut meliputi jantina dan umur. Manakala Bahagian B mengandungi 30 item yang mengkaji faktor-faktor yang berkemungkinan mempengaruhi pengusaan konsep sains secara umum. Hasil kajian ini boleh digunakan untuk merancang langkah-langkah mengatasi masalah tersebut supaya P & P sains akan lebih berkesan.

Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan borang soal selidik, kertas ujian pra dan kertas ujian pos bagi mengumpulkan data. Pengkaji kemudiannya akan mengggunakan borang soal selidik untuk mengumpul maklumat tentang keberkesanan kaedah Inkuiri penemuan antara guru dan pelajar melalui boring soal selidik untuk guru dan pelajar. Data yang diperolehi tentang kaedah inkuiri penemuan dalam pengajaran guru akan dikumpulkan dari semua matapelajaran menggunakan borang soal selidik.

Pengkaji akan menggunakan ujian pra pada permulaan kajian melibatkan kedua-dua kumpulan dan ujian pos di akhir kajian yang melibatkan kumpulan rawatan untuk mengumpulkan data terhadap keberkesanan kaedah inkuiri penemuan dalam pengajaran kondensasi. Kertas ujian berkenaan akan disemak dan diberikan skor markah seperti berikut:

Jadual 5.2.2.1

Skor jawapan ujian kondensasi

Kadar skor

Nilaiskor

Jika jawapan yang diberi adalah betul Jika jawapan yang diberi salah

5

0

Dalam memastikan keberkesanan penggunaan kaedah inkuiri penemuan bagi mengenalpasti masalah miskonsepsi pelajar sebanyak sepuluh soalan akan diberikan kepada pelajar. Jika terdapat jawapan diberi adalah salah, maka wujudnya masalah miskonsepsi yang tinggi terhadap konsep tersebut dan ia perlu diatasi. Manakala jika ada jawapan yang diberikan betul maka tiada masalah miskonsepsi di kalangan pelajar dan ini menunjukkan pelajar dapat mengikuti pengajaran dengan jayanya.

Daripada jawapan yang diberikan akan dikumpulkan dan diberikan markah sebanyak 50 markah .Manakala skor yang diperolehi setiap pelajar akan ditukar kepada 100 markah .

Jadual 5.2.2.2

Tahap Miskonsepsi pelajar

Skor

Tahap miskonsepsi

0 40 41- 79 80 100

Tinggi

Sederhana

Rendah

5.3 PERANCANGAN CARA MENGANALISIS DATA

Data-data yang diperolehi dari soal selidik yang dikumpulkan di kodkan dan dimasukkan ke dalam program SPSS ( Pakej Statistik Untuk Sains Sosial ). Penganalisan data menggunakan analisa statistik deskriptif iaitu dalam bentuk kekerapan dan peratusan, dan analisis inferensi bagi menguji hipotesis kajian.

5.3.1

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan bagi menghuraikan secara menyeluruh tentang profil pelajar, miskonsepsi pelajar terhadap tajuk kondensasi. Statistik yang digunakan ialah kekerapan, peratusan, skor min dan sisihan piawai.

Bagi menjawab soalan kajian mengenai masalah miskonsepsi pelajar terhadap tajuk kondensasi, soalan pra dan pos serta soalan pengesanan digunakan. Markah diberikan sekiranyan pelajar dapat menjawab soalan objektif dengan betul. Sekiranya pilihan jawapan objektif adalah salah, tiada markah akan diberikan.

Markah setiap responden akan menyumbang kepada kefahaman responden terhadap konsep yang dikaji. Setiap markah yang diperolehi ditukarkan kepada bentuk peratusan. Skor peratusan yang tinggi menunjukkan penguasaan dan pemahaman responden terhadap konsep yang dikaji adalah baik, maka miskonsepsi yang wujud adalah rendah. Begitu juga sebaliknya, sekiranya skor peratusan responden adalah rendah menunjukkan miskonsepsi yang wujud adalah tinggi.

Bagi mendapatkan analisa kajian, pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif dan juga kualitatif bagi mendapatkan markah dari kajian yang dibuat. Melalui kaedah kualitatif, pengkaji akan menilai melalui pemerhatian yang dijalankan keatas sikap pelajar , kecenderungan dan juga nilai pelajar keatas matapelajaran yang diajar. Disampingitu ,pengkaji juga akan menggunakan kaedah temuduga bagi mendapatkan maklumbalas dari pelajar dan juga guru melalui boring soalselidik yang disediakan.

Manakala kaedah kuantitatif pula, pengkaji menggunakan ujian pra dan pos bagi mendapatkan skor markah berdasarkan frekuensi dan peratus. Daripada markah ujian yang diperolehi, pengkaji akan menggunakannya untuk mendapatkan min dan sisihan piawai untuk membuat perbandingan pencapaian dan kefahaman pelajar.

5.4

PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN

   

TARIKH

 

BIL

AKTIVITI

PELAKSANAAN

CATATAN

1

Mengenal pasti masalah dan

Januari

 

pengumpulan data tinjauan awal

Februari

2

Menulis kertas cadangan kajian

Feb April

 

3

Merancang tindakan

Apr Mei

 

4

Melaksanakan tindakan

Mei Jun

 

5

Mengumpul data

Jun

 

6

Menganalisis data

Julai

 

7

Refleksi kajian

Ogos

 

8

Menulis laporan kajian

Ogos Sept

 

9

Pembentangan dapatan kajian

Oktober

 

Jadual 5.4.1 Jadual Perancangan Pelaksanaan Tindakan

Tahun 2012 A Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt 1. Mengenal
Tahun 2012
A
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sept
Okt
1. Mengenal pasti
masalah dan
pengumpulan data
tinjauan awal
2. Menulis kertas
cadangan kajian
3. Merancang
tindakan
4. Melaksanakan
tindakan
5. Mengumpul data
6. Menganalisis data
7. Refleksi kajian
8. Menulis laporan
kajian
9. Pembentangan
dapatan kajian

Jadual 5.4.2 Carta Gantt Perancangan Pelaksanaan Tindakan