Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2015


NAMA PYD
NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN
BIDANG
UTAMA

GRED JAWATAN
TEMPAT BERTUGAS

Tahap Keberhasilan

Julat keberhasilan

CEMERLANG

90 - 100

TINGGI

80 - 89

SEDERHANA

60 - 79

RENDAH

0 - 59

T/T PYD

PERTENGAHAN TAHUN / SEMESTER / PENGGAL

T/T PP1
TARIKH

T/T PP2
TARIKH

TARIKH

Skor
100

Formula Pengiraan Markah =

Agihan Wajaran

PEN
BIL

Pertengahan tahun / semester/ penggal

KEBERHASILAN
AGIHAN
WAJARAN

KEBERHASILAN TUGAS UTAMA (50%)


1

2.1. Peningkatan pemahaman dan kemahiran murid / pelajar / guru dalam


mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan membuat penilaian dalam PdP.

2.4. Peningkatan pengetahuan serta kemahiran yang di pelajari oleh murid/


pelajar/ guru

TAHAP

SKOR JULAT
( 0 - 100 )

Jumlah Kecil (A)

KEBERHASILAN TUGAS-TUGAS LAIN (50%)

Jumlah Kecil (B)

JUMLAH KESELURUHAN (A+B)

SKOR KEBERHASILAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP): Guru / Pensyarah / Jurulatih


BIL

ASPEK KEBERHASILAN

PdP

Kokurikulum

3
4

Etika dan kerohanian


Kemahiran

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
4.1.

DESKRIPSI
Peningkatan pemahaman dan kemahiran murid/pelajar dalam mengaplikasi, menganal
Peningkatan pengetahuan sedia ada murid/pelajar semasa dan selepas PdP.
Peningkatan perkongsian maklumat dan ilmu pengetahuan serta kemahiran yang dipela
Peningkatan penglibatan murid/pelajar dalam PdP.
Pemulihan dan pengayaan ilmu dan pengetahuan murid/pelajar.
Peningkatan penglibatan murid / pelajar.
Peningkatan penguasaan kemahiran murid / pelajar.
Peningkatan kecemerlangan murid / pelajar.
Peningkatan sahsiah, etika dan kerohanian serta identiti nasional murid/pelajar melalui tin
Peningkatan kemahiran memimpin, berfikir dan berbahasa melalui penglibatan murid/pe

5.1.

Aspek-aspek lain

Deskripsi- deskripsi lain


PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PT(A)

BIL

ASPEK KEBERHASILAN

Kualiti pengurusan

PdP / Instruksional

Aspek-aspek lain

DESKRIPSI

Peningkatan dalam:
1.1.
Pengurusan dan kepimpinan organisasi.
1.2.
Pengurusan kurikulum.
1.3.
Pengurusan kokurikulum.
1.4.
Pengurusan Hal-ehwal Murid.
1.5.
Pengurusan kewangan.
1.6.
Pengurusan pentadbiran pejabat.
1.7.
Pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal.
1.8.
Pengurusan dan pembangunan sumber manusia.
1.9.
Pengurusan hubungan luar.
2.1.
Peningkatan pemahaman dan kemahiran murid / pelajar / guru dalam mengaplikasi, men
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.

Peningkatan pengetahuan sedia ada murid / pelajar / guru semasa dan selepas PdP.
Peningkatan perkongsian maklumat dan ilmu.
pengetahuan serta kemahiran yang dipelajari oleh murid / pelajar / guru.
Peningkatan penglibatan murid / pelajar / guru dalam PdP.
Deskripsi- deskripsi lain

ANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI


TERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

RKAH KEBERHASILAN TAHUN 2015


GRED JAWATAN
TEMPAT BERTUGAS

PERTENGAHAN TAHUN / SEMESTER / PENGGAL

T/T PYD

AKHIR TAHUN / SEMESTER / PENGGAL

T/T
PP1
TARIKH

T/T
PP2
TARIKH

TARIKH

Agihan Wajaran
PENCAPAIAN

Pertengahan tahun / semester/ penggal

Akhir tahun / semester/ penggal


MARKAH

AGIHAN
WAJARAN

TAHAP

SKOR JULAT
( 0 - 100 )

MARKAH

PEMBELAJARAN (PdP): Guru / Pensyarah / Jurulatih

DESKRIPSI
pemahaman dan kemahiran murid/pelajar dalam mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan membuat penilaian dalam PdP.
pengetahuan sedia ada murid/pelajar semasa dan selepas PdP.
perkongsian maklumat dan ilmu pengetahuan serta kemahiran yang dipelajari oleh murid/pelajar.
penglibatan murid/pelajar dalam PdP.
an pengayaan ilmu dan pengetahuan murid/pelajar.
englibatan murid / pelajar.
enguasaan kemahiran murid / pelajar.
ecemerlangan murid / pelajar.
ahsiah, etika dan kerohanian serta identiti nasional murid/pelajar melalui tingkahlaku yang ditunjukkan.
emahiran memimpin, berfikir dan berbahasa melalui penglibatan murid/pelajar.

0
1

ripsi lain

URUSAN DAN PEMBELAJARAN PT(A)


DESKRIPSI

an kepimpinan organisasi.
urikulum.
okurikulum.
al-ehwal Murid.
ewangan.
entadbiran pejabat.
ersekitaran dan kemudahan fizikal.
an pembangunan sumber manusia.
ubungan luar.
emahaman dan kemahiran murid / pelajar / guru dalam mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan membuat penilaian dalam PdP.

engetahuan sedia ada murid / pelajar / guru semasa dan selepas PdP.
erkongsian maklumat dan ilmu.
serta kemahiran yang dipelajari oleh murid / pelajar / guru.
englibatan murid / pelajar / guru dalam PdP.
ripsi lain

Anda mungkin juga menyukai