Anda di halaman 1dari 6

Bacaan Doa Qunut dan Terjemahannya

Bacaan doa qunut adalah sebagai berikut:


(Allahummahdiniy fiiman hadait. Wa aafiniy fiiman aafait. Wa tawallaniy fiiman tawallait. Wa
baarikliy fiima athoita. Wa qiniy syarro maa qodhoit. Fainnaka taqdhii walaa yuqdhoo alaik.
Wa innahuu laa yadzillu man waalait. Wa laa ya izzu man aadait. Tabaarokta robbanaa
wataaalait. Falakal hamdu alaa maa qodhoit. Astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa shollallahu
alaa sayyidinaa muhammadininnabiyyil ummiyyi wa alaa aalihii washohbihii wa sallam.)
Terjemahannya kurang lebih: Ya Allah tunjukkan aku sebagaimana mereka yang telah Engkau
tunjukkan. Berikan kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan
kesehatan. Dan peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau peliharakan.
Berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan. Dan selamatkan aku
dari bahaya yang telah Engkau tentukan. Maka sesungguhnya, Engkaulah yang menghukum dan
bukannya yang kena hukum. Dan sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan
tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha
Tinggi. Maka bagi Engkaulah segala pujian di atas apa yang Engkau hukumkan. Aku memohon
ampun dari-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan
sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya.
Apakah wajib membaca do'a qunut saat salat subuh ?
Jawaban Terbaik: Bukan wajib atau sunnah
Terdapat perbedaan pendapat mengenai doa qunut pada shalat subuh. Hal tersebut merupakan
khilafiyah yang seharusnya kita hargai pendapatnya.
Dari berbagai macam pendapat tersebut, saya mengambil pendapat yang tidak perlu membaca
qunut subuh.
Meskipun demikian, terdapat petunjuk bagaimana jika seseorang bermakmum kepada imam
yang melakukan qunut subuh. Dalam rangka persatuan umat, karena hal tersebut merupakan
khilafiyah, maka sebaiknya makmum tetap berqunut. Karena fungsi imam adalah untuk diikuti
selama bukan hal yang salah atau bukan khilafiyah. Namun jika masjid tersebut makmumnya
telah terbiasa diberikan kebebasan, jika kita tidak sepakat dengan qunut maka boleh saja kita
tidak melakukannya. Persatuan umat harus lebih dikedepankan dalam masalah khilafiyah.

Surat Al-Waqiah adalah salah satu surat Al-Quran yang dikenal sebagai surat penuh berkah dan
memiliki banyak khasiat dan keutamaan yang besar. Oleh karenanya, sebagian kaum muslimin
bersemangat menjadikan surat Al-Waqiah sebagai surat primadona dan favorit yang dibaca
secara rutin pada setiap hari dan malam.
Surat Al Waqiah merupakan surat ke 56 pada juz ke 27 terdiri atas 96 ayat, banyak hadist yang
menyatakan keutamaan membaca dan mendengarkan surat al Waqiah ini antara lain :
- Ubay bin kab berkata bahwa Rasullulah saw bersabda: barang siapa yang membaca surat AlWaqiah, ia akan dicatat tidak tergolong pada orang-orang yang lalai.
- Abdullah bin Masud berkata bahwa Rasullulah saw bersabdabarang siapa yang membaca
surat Al-Waqiah,ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya
- Imam Jafar Ash- Shadiq berkata :barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah pada malam
jumat ,ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia,tidak melihat kesengsaraan,
kefakiran,kebutuhan,dan penyakit dunia,surat ini adalah bagian dari sahabatAmirul Mukimin
(sa) yang bagi beliau memiliki keistimewan yang tidak tertandingi oleh yang lain.
- Imam Jafar Ash-Shadiq (sa)berkata: barang siapa yang merindukan surga dan sifatnya, maka
bacalahsurat Al-Waqiah; dan barang siapa yang ingin melihat sifat neraka,maka bacalah surat
As-Sajadah.
- Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata:barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah
sebelum tidur,ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama.
Surat Al Waqiah: Surat ke-56 Al Quran, 96 ayat:
Bahasa Latin
1. idzaa waqaati lwaaqiat
2. laysa liwaqatihaa kaadziba
3. khaafidhatun raafia
4. idzaa rujjati l-ardhu rajjaa
5. wabussati ljibaalu bassaa
6. fakaanat habaa-an munbatstsaa
7. wakuntum azwaajan tsalaatsa
8. fa-ash-haabu lmaymanati maa ash-haabu lmaymanat
9. wa-ash-haabu lmasy-amati maa ash-haabu lmasy-amat
10. wassaabiquuna ssaabiquun
11. ulaa-ika lmuqarrabuun
12. fii jannaati nnaiim
13. tsullatun mina l-awwaliin
14. waqaliilun mina l-aakhiriinaa
15. alaa sururin mawdhuuna
16. muttaki-iina alayhaa mutaqaabiliin
17. yathuufu alayhim wildaanun mukhalladuun
18. bi-akwaabin wa-abaariiqa wakaasin min maiin
19. laa yushaddauuna anhaa walaa yunzifuun
20. wafaakihatin mimmaa yatakhayyaruun
21. walahmi thayrin mimmaa yasytahuun
22. wahuurun iin
23. ka-amtsaalilluu lui lmaknuun
24. jazaa-an bimaa kaanuu yamaluun

25. laa yasmauuna fiihaa laghwan walaa taa tsiimaa


26. illaa qiilan salaaman salaamaa
27. wa-ash-haabu lyamiini maa ash-haabu lyamiin
28. fii sidrin makhdhuud
29. wathalhin mandhuud
30. wazhillin mamduud
31. wamaa-in maskuub
32. wafaakihatin katsiira
33. laa maqthuuatin walaa mamnuua
34. wafurusyin marfuua
35. innaa ansyaa naahunna insyaa
36. fajaalnaahunna abkaaraa
37. uruban atraabaa
38. li-ash-haabi lyamiin
39. tsullatun mina l-awwaliin
40. watsullatun mina l-aakhiriin
41. wa-ash-haabu sysyimaali maa ash-haabu sysyimaal
42. fii samuumin wahamiim
43. wazhillin min yahmuum
44. laa baaridin walaa kariim
45. innahum kaanuu qabla dzaalika mutrafiin
46. wakaanuu yushirruuna alaa lhintsi lazhiim
47. wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turaaban waizhaaman a-innaa
lamabuutsuun
48. awa aabaaunaa l-awwaluun
49. qul inna l-awwaliina wal-aakhiriin
50. lamajmuuuuna ilaa miiqaati yawmin maluum
51. tsumma innakum ayyuhaa dhdhaalluuna lmukadzdzibuun
52. laaakiluuna min syajarin min zaqquum
53. famaali-uuna minhaa lbuthuun
54. fasyaaribuuna alayhi mina lhamiim
55. fasyaaribuuna syurba lhiim
56. haadzaa nuzuluhum yawma ddiin
57. nahnu khalaqnaakum falawlaa tushaddiquun
58. afara-aytum maa tumnuun
59. a-antum takhluquunahu am nahnu lkhaaliquun
60. nahnu qaddarnaa baynakumu lmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin
61. alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa talamuun
62. walaqad alimtumu nnasy-ata l-uulaa falawlaa tadzakkaruun
63. afara-aytum maa tahrutsuun
64. a-antum tazrauunahu am nahnu zzaariuun
65. law nasyaau lajaalnaahu huthaaman fazhaltum tafakkahuun
66. innaa lamughramuun
67. bal nahnu mahruumuun
68. afara-aytumu lmaa-alladzii tasyrabuun
69. a-antum anzaltumuuhu mina lmuzni am nahnu lmunziluun

70. law nasyaau jaalnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun


71. afara-aytumu nnaarallatii tuuruun
72. a-antum ansya/tum syajaratahaa am nahnu lmunsyi-uun
73. nahnu jaalnaahaa tadzkiratan wamataaan lilmuqwiin
74. fasabbih bismi rabbika lazhiim
75. falaa uqsimu bimawaaqii nnujuum
76. wa-innahu laqasamun law talamuuna azhiim
77. innahu laqur-aanun kariim
78. fii kitaabin maknuun
79. laa yamassuhu illaa lmuthahharuun
80. tanziilun min rabbi laalamiin
81. afabihaadzaa lhadiitsi antum mudhinuun
82. watajaluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun
83. falawlaa idzaa balaghati lhulquum 3X
84. wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa
85. wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun
86. falawlaa in kuntum ghayra madiiniin
87. tarjiuunahaa in kuntum shaadiqiin
88. fa-ammaa in kaana mina lmuqarrabiin
89. farawhun warayhaanun wajannatu naiim
90. wa-ammaa in kaana min ash-haabi lyamiin
91. fasalaamun laka min ash-haabi lyamiin
92. wa-ammaa in kaana mina lmukadzdzibiina dhdhaalliin 2X
93. fanuzulun min hamiim
94. watashliyatu jahiim
95. inna haadzaa lahuwa haqqu lyaqiin
96. fasabbih bismi rabbika lazhiim [//]
Surat Al Waqiah: Bahasa Indonesia (artinya)
1. Apabila terjadi hari kiamat
2. Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya
3. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain)
4. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya
5. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya
6. Maka jadilah ia debu yang beterbangan
7. Dan kamu menjadi tiga golongan
8. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
9. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
10. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu,
11. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.
12. Berada dalam jannah kenikmatan.
13. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
14. dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian
15. Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata
16. seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,

18. dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir
19. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk
20. dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih
21. dan daging burung dari apa yang mereka inginkan
22. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli
23. laksana mutiara yang tersimpan baik.
24. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
25. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan
yang menimbulkan dosa
26. akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
27. Dan golongan kanan, alangkah bagianya golongan kanan itu.
28. Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,
29. dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya)
30. dan naungan yang terbentang luas
31. dan air yang tercurah
32. dan buah-buahan yang banyak,
33. yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.
34. dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
35. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung
36. dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan
37. penuh cinta lagi sebaya umurnya.
38. (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,
39. (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
40. dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
41. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
42. Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih
43. dan dalam naungan asap yang hitam.
44. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
45. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan
46. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.
47. Dan mereka selalu mengatakan: Apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang
belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?,
48. apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (juga)?
49. Katakanlah: Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang
terkemudian,
50. banar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
51. Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,
52. benar-benar akan memakan pohon zaqqum,
53. dan akan memenuhi perutmu denganya.
54. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
55. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum
56. Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan.
57. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?
58. Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
59. Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?
60. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat

dikalahkan,
61. untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan
menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
62. Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah
kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
63. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
64. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?
65. Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah
kamu heran dan tercengang.
66. (Sambil berkata): Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian
67. bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa
68. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
69. Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?
70. Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak
bersyukur?
71. Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosokgosokkan kayu).
72. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?
73. Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang
pasir.
74. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.
75. Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
76. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
78. pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),
79. tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
80. Diturunkan dari Rabbil alamiin
81. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
82. kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
83. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,
84. padahal kamu ketika itu melihat,
85. dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,
86. maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah) ?
87. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang
yang benar?
88. adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
89. maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.
90. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan
91. maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.
92. Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,
93. maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,
94. dan dibakar di dalam jahanam.
95. Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.
96. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar. [//]