Anda di halaman 1dari 23

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

PENGENALAN
Perkembangan arus globalisasi telah menjadikan profession keguruan turut mengalami
perubahan. Semakin hari bidang keguruan menjadi semakin mencabar. Pada era ini
tugasan sebagai seorang guru bukan sahaja terhad kepada mengajar dan mendidik sahaja
namun bidang tugas sebagai seorang guru semakin meluas selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan sesebuah
negera kerana guru merupakan pendidik bagi bakal pemimpin sesebuah negara. Dengan
ini, status guru sepatutnya menjadi satu kerjaya yang amat dihormati dalam masyarkat
seperti masyarakat menghormati kerjaya doktor, penguam, jurutera. Akan tetapi, apabila
kerjaya guru dibandingkan dengan kerjaya yang disebutkan tadi, status guru adalah amat
rendah.
Profesion keguruan merupakan salah satu bentuk perkhidmatan sosial yang
mencabar dan sering kali menjadi tumpuan media massa dan juga masyarakat yang
memberi tanggapan dan dakwaan yang kurang menyenangkan mengenai profesion ini.
Daripada kaca mata sesetengah pihak, sekolah diibaratkan sebagai sebuah organisasi yang
dihujani dengan pelbagai bebanan tugas yang ada kalanya bentuk tugasan ini sebagai
bukan satu tugasan yang terancang tetapi sesuatu yang tidak terduga. Hal ini akan
menyebabkan reputasi profesion perguruan yang selama ini sentiasa dipandang tinggi dan
mulia akan terjejas.
Selain itu, bidang keguruan tidak pernah sunyi daripada isu-isu yang melibatkan
warga guru itu sendiri. Malahan bidang ini juga dilihat sebagai pilihan terakhir bagi
sesetengah orang. Sehingga terdapat graduan yang ditanya tentang pemilihan kerjaya
mereka, ramai yang memberikan jawapan yang hampir sama iaitu bidang keguruan adalah
pilihan terakhir yang akan dipilih oleh mereka bagi mengelakkan diri daripada menganggur.
Bidang keguruan sering dilihat oleh masyarakat sebagai profesion kelas pertengahan yang
telah jauh ditinggalkan oleh profesion-profesion yang lain seperti kedoktoran, perundangan,
kejuruteraan mahupun bidang perakaunan.
Di samping itu terdapat juga pendapat yang beranggapan bahawa bidang tugas guru
tertumpu kepada bidang perkeranian seperti menaip dan mengisi borang yang berkaitan
dengan maklumat murid. Bebanan kerja ini sekiranya tidak diuruskan dengan baik oleh guru
akan mengakibatkan guru-guru menghadapi tekanan kerja yang akhirnya memberi kesan
yang buruk kepada guru, murid-murid dan juga pihak sekolah.

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

Ramai guru yang sudah menjadi guru sudah kehilangan pengajaran yang mereka
dapatkan daripada lnstitut Pendidikan Guru. Selepas keluar menjadi guru sebenar, ramai
guru tidak lagi menggunakan dan mengaplikasikan teknik dan kaedah pengajaran yang
telah mereka pelajari sebelum ini, sebaliknya menggunakan kaedah tradisional.

lni

menyebabkan masyarakat akan memberi satu pandangan kurang baik terhadap profesion
keguruan. Contohnya, tanggapan seperti guru hanya pekerjaan yang senang, hanya
cakap dan memberi arahan.
Guru perlu mengamalkan sikap profesional dalam profesion mereka. Sebagai
seorang yang profesional, mereka harus mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati
serta dicontohi oleh murid. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok,
bersabar, baik hati dan sentiasa bersifat tenang walau dalam apa keadaan sekalipun. Oleh
itu, guru perlulah mengaplikasikan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru yang telah dipelajari
semasa

berada

di

Institut

pendidikan

guru

agar

mereka

mampu

menguruskan

pengajarannya dengan berkesan. Masyarakat tidak akan ketahui betapa pentingnya


kewujudan guru sehingga wujudnya ramai guru yang cukup pakar dalam bidang pendidikan
guru.
Justeru itu, dengan kehadiran guru pakar ini, pendidikan negara akan berubah
menjadi lebih baik kerana sistem pendidikan negara dirancangkan oleh orang yang benarbenar tahu apakah

itu

pendidikan.

Disebabkan

guru

pakar

ini

telah

melalui

perkembangan peringkat guru sejak peringkat pertama iaitu peringkat novis sehinggalah
ke peringkat pakar, mereka sudah tentunya memahami keadaan pendidikan di negara dan
tahu cara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan.

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

TUGASAN 1

1.0PERINGKAT PERKEMBANGAN KERJAYA


GURU
Menurut Trotter (1986), terdapat lima peringkat perkembangan guru. Berikut merupakan
rajah tentang peringkat perkembangan guru.

PAKAR
MAHIR
CEKAP
NOVIS
LANJUTAN
NOVIS

Rajah 1.1: Peringkat Perkembangan Guru

Berdasarkan rajah 1.1 di atas, peringkat perkembangan guru dimulai dengan novis
iaitu guru permulaan. Guru novis ini ialah guru yang memulakan perkhidmatan selepas
tamat kursus perguruan di Institut Pendidikan Guru ataupun universiti. Guru akan menjalani
peringkat novis ini sekitar tempoh satu tahun. Kemudian, peringkat novis lanjutan akan
menyusul. Dalam peringkat ini, guru akan memantapkan kefahaman fakta, konsep, prinsip
berkaitan PdP. Peringkat ini akan berlangsung sekitar tempoh tiga tahun berkhidmat.
Seterusnya, guru akan menjalani peringkat cekap. Pada peringkat ini, guru sudah
memahami prinsip dan konsep pembelajaran. Peringkat ini berlangsung sekitar lima tahun
berkhidmat. Setelah itu, guru akan berganjak ke peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat
mahir. Peringkat ini berlangsung sekitar 10 tahun berkhidmat. Akhir sekali ialah peringkat

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

tertinggi iaitu peringkat pakar. Pada peringkat ini, guru mempunyai kemahiran, pengetahuan
dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PdP.
1.1

PERINGKAT NOVIS
Peringkat novis merupakan peringkat permulaan ataupun paling awal dalam
perkembangan guru. Pada peringkat ini, guru permulaan ialah guru yang
baharu memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di Institut
Pendidikan Guru atau universiti.
Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara
individu dalam konteks sosial sekolah penempatan baharu. Guru baharu
sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. Antaranya ialah masalah
guru dengan guru besar, masalah mengenai mempelajari peranan sebagai
guru di luar bidang tugas mengajar dan masalah pembelajaran dan disiplin
murid. Hal ini antara masalah yang dihadapi oleh guru baharu. Berikut
merupakan ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan:

k u ra n g
m a h ir
u ru s
k o k u rik
u lu m
tid a k
m em aha
mi
p e ra tu ra
n dan
d is ip lin
s e k o la h

k u ra n g
k e m a h ira
n s o s ia l

C IR I- C IR I
KELEM AHAN
S O S IA L IS A S I
GURU
PERM ULAAN

k u ra n g
m a h ir
u ru s
a k tiv iti
sukan
k u ra n g
y a k in
kaw al
dan
d is ip lin
b ilik
d a rja h

k u ra n g
te o ri
dan
a m a la n
la tih a n

Rajah 1.2: Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

Selain itu, terdapat juga cabaran-cabaran yang harus dihadapi oleh


guru

pada peringkat novis ini. Disebabkan guru pada peringkat novis ini

ialah guru permulaan yang baru bertugas dan memulakan khidmat di


sekolah, maka terdapat pelbagai cabaran yang harus ditempuhi oleh guru
pada peringkat ini untuk menyesuaikan diri dan menimba lebih banyak ilmu
dalam bidang pendidikan ini. Antara cabaran tersebut adalah seperti berikut:
i.
ii.
iii.

Dikatakan pasif, tidak kreatif dan imaginatif


Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah
Masalah penyesuaian diri dengan realiti sekolah dan bilik

iv.
v.
vi.
vii.

darjah
Mula mengaplikasikan kaedah mengajar
Memahami fakta, konsep dan perkara asas pengajaran
Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru
Kurang berupaya menangani tugas harian guru

Berdasarkan cabaran-cabaran di atas, perubahan peranan daripada


seorang guru pelatih kepada guru permulaan terbukti merupakan satu
pengalaman yang penuh dengan cabaran. Ini kerana guru permulaan
menghadapi suasana yang berbeza daripada suasana semasa latihan.
Seringkali guru permulaan terpaksa bergelut dengan pelbagai masalah
seperti kejutan realiti, penyusuaian diri kepada persekitaran sekolah dan
masalah berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran.
Justeru itu, guru harus pandai memainkan peranan sebagai guru
permulaan dalam usaha untuk membentuk sikap dan amalan ke arah
perkembangan yang positif demi program latihan dalam perkhidmatan. Pihak
sekolah pula harus memainkan peranan untuk menbantu guru permulaan
melengkapkan kemahiran profesional guru permulaan yang telah diberikan
oleh institut perguruan. Ini kerana ada aspek tertentu yang tidak dapat
disampaikan melalui kurikulum perguruan di institut perguruan tetapi lebih
sesuai disampaikan di peringkat sekolah.

1.2

PERINGKAT NOVIS LANJUTAN


5

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

Selepas tiga tahun di sekolah, guru akan semakin biasa dengan keadaan
sekolah dan akan bergerak ke peringkat guru novis lanjutan. Guru novis
lanjutan adalah guru yang telah biasa dengan keadaan sekolah tetapi masih
dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah yang
timbul di sekolah. Oleh itu, guru novis lanjutan masih harus mengikuti
kursus yang dicadangkan.
Guru haruslah sentiasa meningkatkan pengetahuan sendiri dengan
sentiasa merujuk kepada rakan pekerja yang berpengalaman tinggi dan cuba
untuk mendapatkan pengalaman mereka. Selain itu, bimbingan guru
berpengalaman juga akan dapat meningkatkan diri guru novis lanjutan
dengan menghadiri kursus. Antara kursus tersebut ialah:

Rajah 1.3: Kursus untuk guru novis lanjutan

1.3

PERINGKAT CEKAP
Selepas lima atau 10 tahun, guru novis lanjutan akan bergerak ke guru
cekap. Guru cekap bermakna guru yang sudah dapat menguasai cara
penyelesaian

masalah.

Pada tahap

ini,

guru

cekap

akan

sentiasa

melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai penyelia dan pembimbing

CERAMAH PENGURUSAN BILIK DARJAH


Ceramah seperti tajuk "Cara mengawal kelas dengan berkesan", "Cara
mewujudkan kelas mesra" sesuai diikuti.
Ceramah seperti ini akan membantu guru untuk mengawal kelas dengan
lebih berkesan.
Pengajaran akan dapat dijalankan dengan lebih berkesan.

PROGRAM MASYARAKAT
Program seperti gotong-royong di masyarakat untuk mengeratkan
perhubungan dengan penduduk. Perhubungan yang baik antara guru
dengan penduduk yang terdiri daripada ibu bapa murid akan dapat
membantu guru untuk mendapatkan maklumat murid.

CERAMAH TENTANG CARA KOMUNIKASI BERKESAN


Cara berkomunikasi yang berkesan amat penting untuk guru. Sebagai
guru, haruslah dapat berkomunikasi baik dengan murid dan guru.
Komunikasi yang berkesan ialah tentang cara pertuturan yang baik oleh
guru dan tidak melukakan hati6yang mendengar.
Komunikasi yang berkesan juga akan dapat mengeratkan lagi silaturahim
antara guru dan murid. Hal ini akan membantu guru menjalankan sesi pdp
dengan lebih baik.

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

yang minimum ke atas guru novis dan guru novis lanjutan. Mereka tidak
akan menghadapi masalah bagaimana untuk mengatasi masalah, tetapi
menghadapi masalah bagaimana untuk meningkatkan lagi pretasinya.
Bagi guru cekap, guru ini telah mempunyai satu motivasi yang tinggi
untuk mengubah cara pengajarannya menjadi lebih berkualiti d a n agak
berbeza dengan peringkat novis dan novis lanjutan yang mengutamakan
cara penyelesaian. Kecekapan seorang guru akan sentiasa diperhati dan
dinilai oleh masyarakat dan organisasi. Menjadi guru yang cekap bukanlah
bererti cekap dari segi fizikal dan tenaga sahaja tetapi yang lebih penting
ialah kecekapan dari pelbagai aspek, antaranya adalah seperti berikut:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Kecekapan profesionalisme
Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip
Keutuhan keperibadian
Kecekapan menggunakan teknologi maklumat
Kecekapan dan kecerdasan mental dan keintelektualan
Kestabilan emosi dan spiritual
Kebijaksanaan dan kepimpinan

Eilane (2000) telah mengenalpasti beberapa ciri seseorang guru yang


amat cekap dan dinyatakannya dengan mempunyai tiga ciri yang berikut iaitu:

Ciri
peribadi

Ciri
mengajar

Ciri
intelektual

8
seterusnya berupaya meningkatkan kualiti diri serta pendidikan negara.
yang cekap juga akan berupaya untuk menjalankan segala tugasnya dengan berkesan dan
faham-kendiri yang mendasari kebijaksanaan dan hemah dalam kepimpinan. Seorang guru
atau sebaliknya dari segi intelektualnya yang digambarkan menerusi kesedaran diri dan
rapuh, lemah dan tidak tegas pegangan hidup dan prinsipnya luas, tinggi dan mendalam
rendahnya ciri-ciri dan prestasi profesionalismenya seperti teguh, tegas dan utuh atau
Oleh itu, menjadi seorang guru yang cekap amat dipengaruhi oleh tahap tinggi atau
Rajah 1.4: Ciri-ciri guru cekap
mempunyai kesungguhan kendiri (self-actualization) dengan minda
yang sihat dan terbuka, melihat alam dan kehidupan di dalam ruang
lingkup yang luas dan menyeluruh.
melihat, menganalisis, mensintesis dan menilai satu di dalam yang
banyak.

INTELEKTU
AL

PERIBADI

seorang yang 'bermatlamat' (mission-driven) dan juga seorang yang


asyik dalam pekerjaannya.
bersikap positif dan yakin dalam apa pun yang dilakukan disamping
sabar menerima kenyataan.
seorang guru pemimpin, di samping mengajar guru juga membimbing
dan menunjuk ajar bukan sahaja anak didik malahan rakan sejawat dan
sesiapa sahaja yang memerlukan bimbingannya.

MENGAJAR

seorang yang sentiasa menerapkan aspek 'dengannya' (with-it-ness) dalam


apa jua yang dibuat atau apa jua yang murid-muridnya mesti buat.
mempunyai gaya tersendiri, sesuai dengan semua keadaan dan persekitaran,
nilai dan budaya, peraturan dan undang-undang.
guru memiliki kepakaran motivasi serta keberkesanan dalam pengajaran dan
pembelajaran.

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

Kualiti pendidikan bermula dengan kualiti guru. Peningkatan kualiti pendidikan guru
merupakan

satu

usaha

berterusan

untuk

melahirkan

guru

yang

cekap,

kreatif,

berketerampilan dan berakhlak mulia. Kurikulum pendidikan guru adalah dinamik dan
sentiasa diubah suai supaya guru dapat membentuk keterampilan diri, pengetahuan baharu
dan sikap positif sejajar dengan pembentukan negara yang progresif. Perkembangan yang
berlaku dalam sistem pendidikan memerlukan guru membuat anjakan minda dan seterusnya
meningkatkan kecekapan dalam penggunaan teknologi dan yakin menghadapi perubahan
untuk menangani cabaran persekitaran sekolah. Untuk menjadi seorang guru yang cekap,
terdapat beberapa prinsip yang boleh dipertimbangkan oleh anda dalam melaksanakan
tugasan di sekolah kelak, antaranya adalah seperti berikut:

i . Guru i i. iv. Bakti


i. Do it
mengajar Berkongsi disemai
right first
murid visi yang bukti
time
belajar sama dituai

v.
Penamba
hbaikan
berterusa
n

vi.
Mencegah
Masalah
lebih utama
daripada
menyelesai
masalah

vii. Guru
sebenar
guru

Rajah 1.5: Prinsip guru cekap

i.

Do It Right First Time


Pada peringkat ini setiap kerja yang dilakukan mesti bebas daripada buat salah
dan silap kerana salah dan silap boleh dielak dan dicegah. Ini bermaksud setiap
kerja dan tugasan yang dilakukan mesti dilakukan dengan cekap dan
mengurangkan kesilapan. Pada tahap yang lebih tinggi ertinya guru-guru mesti
mengajar dengan cekap dan betul manakala murid-murid mesti belajar dengan
betul dan sentiasa buat betul. Kesimpulannya semua guru dan murid mesti
faham dan menjadikan prinsip ini sebagai prinsip uatama untuk mencapai
kejayaan yang cemerlang.
9

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

ii.

Guru mengajar Murid Belajar


Pada peringkat ini pula semua guru mesti faham bahawa tanggungjawab utama
guru adalah untuk mengajar, bukan pergi ke sekolah sekadar untuk berbual
kosong. Untuk mendapatkan mutu pengajaran yang berkesan, setiap guru perlu
membuat persediaan mengajar dari segi mental, fizikal dan spiritual, penuh
semangat dan berwibawa. Prinsip paling utama tidak ada kelas yang dibiarkan
tanpa guru. Kemudian murid pula perlulah belajar dengan betul, bersungguhsungguh dan tidak main-main, tidak mengganggu rakan-rakan yang lain serta
belajar dengan penuh keriangan dan kefahaman. Situasi yang dinyatakan itu tadi
memerlukan anda menjadi seorang guru yang cekap dalam mengurus aktiviti
pengajaran dan pembelajaran supaya para murid dapat belajar dalam suasana
yang kondusif.

iii.

Berkongsi Visi Yang Sama


Seterusnya pada peringkat ini semua guru mesti memahami dan menghayati
hala tuju sekolah yakni hendak menjadikan sekolah suatu organisasi yang
berkesan, sekolah berwatak dan boleh menjadi sekolah model. Prinsip utamanya
semua murid adalah normal dan berpotensi mencapai prestasi akademik yang
cemerlang dan gemilang. Apa jua visi yang hendak direalisasikan bukan hak
kepunyaan Guru Besar seorang tetapi menjadi hak kepunyaan semua guru dan
berpegang teguh dengan kata-kata keramat Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita
Roboh. Bagi mencapai matlamat berkenaan, semua guru di sesebuah sekolah
haruslah menggembleng tenaga dengan berkongsi kecekapan mereka demi
menjayakan visi sekolah.

iv.

Bakti Disemai Bukti Dituai


Prinsip ini bermaksud bahawa apa jua yang guru ajar (dan buat) itulah yang akan
menjadi hasilnya. Apatah lagi kalau guru-guru tidak mengajar dengan
sepenuhnya. Oleh yang demikian setiap guru perlulah melaksanakan tugasnya
dengan penuh kecekapan supaya hasilnya juga nanti akan memuaskan hati
semua pihak. Prinsip utamanya apa jua yang guru buat (dan atau tidak buat)
akan menentukan prestasi atau pencapaian murid seterusnya.

10

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

v.

Penambahbaikan berterusan
Prinsip ini menunjukkan bahawa untuk mencapai kualiti tidak ada had dan
sempadan. Guru mesti sentiasa melakukan Kaizen (Continuous Improvement)
dalam semua aspek kerja terutamanya aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran
dan pembelajaran. Prinsip utamanya mesti tidak mudah merasa berpuas hati
dengan status kini tetapi sentiasa memikir dan mencari jalan bagi meningkatkan
segala-galanya supaya hasil kerja kurikulum, kokurikulum, pengurusan data dan
maklumat, kebajikan dan keselamatan serta keceriaan fizikal dan persekitaran
sentiasa dipertingkatkan sepanjang masa. Sekiranya guru tidak melaksanakan
tugas dengan cekap, mustahil penambahbaikan akan dapat dilakukan. Oleh yang
demikian,

kecekapan

guru

sangat

diperlukan

untuk

membolehkan

penambahbaikan secara berterusan akan terus berlaku.


vi.

Mencegah Masalah Lebih Utama Daripada Menyelesai Masalah


Menerusi prinsip ini tidak cukup bagi seseorang guru jika sekadar boleh
menyelesaikan masalah sahaja lebih-lebih lagi sudah tahu perkara yang akan
menjadi maslah. Jadi yang diutamakan ialah kebolehan mencegah masalah
suapaya tindakan awal yang preventive bukan remedial dapat dibuat dengan
berkesan. Kesimpulannya semua guru mesti cekap bertindak serta ada sikap
proaktif dan hasilnya semua orang tidak akan menghadapi masalah. Melalui cara
ini sekolah yang kondusif untuk proses pembelajaran dan pengajraan yang
berkesan akan dapat dibentuk.

vii.

Guru Sebenar Guru


Ini memerlukan guru yang benar-benar cekap. Guru yang sebenar akan ke
sekolah tidak jemu dan mengajar pula tidak lesu. Untuk menjadi guru yang
sebenar, anda perlulah menjadi seorang guru yang cekap, dedikasi, komited dan
bertanggungjawab serta tidak akan mengkhianati tugas dan muridnya. Prinsipnya
ialah guru-guru mesti faham bahawa tugas mengajar dan mendidik satu
pekerjaan yang sangat mulia. Guru mestilah menganggap pergi ke sekolah
sebagai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar (tanpa muslihat dan tipu helah)
sebagai suatu ibadah.

11

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

1.4

PERINGKAT MAHIR
Guru mahir ialah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam
bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru
dengan kemampuan maksima. Guru mahir adalah guru yang bengalaman
luas dan mampu menyelia dan membimbing guru lain. Penolong kanan
d a n guru besar adalah guru mahir iaitu guru DG 48. Selain menyelia dan
membimbing guru, guru mahir ini juga dapat melakukan educated guess
dalam organisasi. Guru mahir mempunyai kebolehan dalam perkara berikut:

kreatif
dan
inovasi

Pentadbiran
dalaman

pengurusan
konflik

pengurusan
organisasi

komunikasi
berkesan

interpersonal
pengurusan
berkesan

Rajah 1.6: Kebolehan guru mahir

Guru mahir perlulah mahir dalam berkomunikasi. Guru yang mahir


berkomunikasi dengan muridnya akan menghasilkan suasana pembelajaran
yang lebih dinamik. Selain itu, guru mahir juga seharusnya dapat memberikan
motivasi yang berkesan. Guru mahir juga perlulah meningkatkan kebolehan
penggunaan ICT, mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi
ICT dalam pdp dan tahu kemahiran aplikasi computer. Kesimpulannya, guru
mahir ini perlulah mempunyai kemahiran dalam penyampaian, penilaian,
merangsang dan pengurusan bilik darjah.

12

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

1.5

PERINGKAT PAKAR
Peringkat selepas guru mahir adalah guru pakar, dan guru pakar ini
adalah guru yang paling tinggi dalam peringkat perkembangan guru. Tugas
guru

pakar

adalah

menjadi

konsultan

dan

merangka

strategi

yang

komperhensif dan melaksanakan latihan tepat untuk memastikan kejayaan


sesebuah organisasi. Kebolehan yang harus berada di guru pakar adalah
stategi

pemikiran.

Beliau

haruslah

menpunyai

pemikiran

yang dapat

meningkatkan kejayaan satu organisasi dan mengubahkan kursus-kursus


latihan bagi menyempurnakan kualiti kursus.
Guru pakar mempunyai kemahiran, pengetahuan dan kepakaran
tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam pdp. Guru pakar mempunyai
sahsiah yang terpuji, berketrampilan, berpegang kepada etika perguruan dan
etika perkhidmatan awam. Guru pakar juga peka dan prihatin akan keperluan
murid-murid. Dalam warga pendidikan, guru pakar ini dijadikan role model dan
sumber rujukan bagi guru-guru yang lain. Tambahan pula, guru pakar tidak lagi
bergantung kepada peraturan dan garis panduan yang ada dalam profesion
keguruan kerana guru pakar sudah arif dan pakar tentang peraturan tersebut.
Guru pakar juga boleh memahami situasi secara naluri berdasarkan penelitian
yang mendalam. Selain itu, guru pakar juga mampu menggunakan pendekatan
analitikal dalam situasi-situasi apabila menemui sebarang masalah timbul.
Guru pakar ini sentiasa berwawasan, proaktif, responsif, inovatif
dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Selain itu, guru pakar ini
berupaya

menjana

idea

baharu

dalam

mata

pelajaran

atau

bidang

pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu


pendidikan Negara.

TUGASAN 2

13

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

2.0PELAN PEMBANGUNAN DIRI UNTUK


MENJADI
SEORANG
GURU
PROFESIONAL
Guru bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah. Profesion ini memerlukan banyak
pengorbanan yang besar. Masyarakat kita sering menganggap bidang perguruan sebagai
satu kerjaya yang kurang profesional. Sejak kebelakangan ini, pihak Kementerian Pelajaran
Malaysia dan ahli politik berusaha untuk mempertingkatkan martabat profesion perguruan.
Ini adalah kerana kepekaan mereka dalam menilai peranan guru dalam merealisasikan
Wawasan 2020. Sehubungan dengan itu, pelbagai cadangan telah dikemukakan untuk
meningkatkan martabat profesion perguruan termasuk kenaikan gaji serta cara bagaimana
profesion perguruan dapat ditingkatkan kemuliannya di mata masyarakat seperti di zaman
datuk nenek kita dahulu. Peranan guru sebenarnya sangat penting. Guru adalah sumber
penyampai ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada para pelajar.
Selain

itu,

guru

juga

berperanan

sebagai

individu

yang

mampu

untuk memperkembangkan bakat, minat dan kebolehan pelajar serta sebagai wadah untuk
membina daya pemikiran yang kritis dan kreatif pelajar sehingga mereka nanti dapat
menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Seorang guru yang
telah menyempurnakan latihan samada di maktab perguruan atau di mana-mana pusat
pendidikan guru tidak seharusnya menganggap proses pembelajaran mereka telah
sempurna. Begitu juga dengan guru yang telah lama mengajar. Kejayaan seseorang guru
dalam kerjayanya antara lain bergantung kepada kesediaan guru untuk memajukan diri dan
profesionnya melalui pelbagai aktiviti dan program pendidikan secara formal, informal atau
tidak formal. Guru akan melalui pelbagai bentuk perubahan samada di dalam atau di luar
profesion. Diantara tuntutan dalaman yang diperlukan ialah kesediaan guru untuk mencuba
pelbagai teknik, kaedah serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang efektif
disamping menghadapi perubahan dari segi istilah, kandungan kurikulum serta penggunaan
teknologi baru.
Membangunkan guru itu sendiri menjadi salah satu faktor dalam membangunkan
pendidikan di sesebuah negara. Perkembangan profesional juga dilihat sangat diperlukan
kerana kebanyakan guru terutama generasi dulu yang telah 10 hingga 20 tahun mengajar di
sekolah masih mengguna cara lama dalam mengajar, misalnya Borko (1998) menyatakan
bahawa guru-guru yang telah lama mengajar lebih menumpukan kepada penguasaan
konsep sebagai fokus utama dan kurang memberi fokus kepada proses itu sendiri atau ilmu
yang dijana dari penyelesaian masalah dalam subjek tersebut. Fokus kedua ini sebenarnya
14

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

dapat diperolehi dengan memperbanyakkan aktiviti yang menggalakkan penglibatan pelajar


dalam

membina,

mengguna

dan

menilai

pemikiran

mereka.

Sebagai

contoh,

untuk pengajaran matematik misalnya, perlulah memasukkan lebih penyelesaian masalah


dalam matematik, lebih komunikasi antara guru matematik dengan pelajar dan mencari
hubungkait antara idea matematik dan aplikasi. Dengan ini satu perubahan perlu dilakukan
di mana ahli jabatan di universiti perlu meningkatkan kualiti pengajaran, fakulti pendidikan
mesti menitikberatkan kepentingan ilmu dan kerajaan negeri mestilah berusaha keras dalam
menjalankan satu usaha yang sistematik untuk mengembangkan pembangunan profesional
para guru.
Seseorang guru itu haruslah mempunyai rancangan tersendiri untuk memperbaiki atau
menambahkan lagi kualiti profesion guru dari aspek ilmu pengetahuan, pedagogi
pengajaran dan kemahiran dalam pdp. Seorang guru itu harus sedar bahawa pembelajaran
itu adalah berlaku sepanjang hayat dan tidak terhenti setelah mereka bergelar guru ijazah
sahaja. Perjalanan seorang guru itu mungkin bermula di Institut Pendidikan Guru ataupun
Universiti. Tempoh untuk menjalani latihan perguruan di institut-insitut ini adalah panjang,
iaitu lebih kurang empat hingga lima tahun untuk mereka memperolehi ijazah dalam
pendidikan. Justeru itu, kemenjadian guru itu bukanlah sesuatu profesion yang mudah.
Setelah selesai menjalani tempoh latihan, pelajar-pelajar yang lulus akan diberikan
penempatan sekolah untuk mereka berkhidmat. Pada awal tahun perkhidmatan, mereka
digelar sebagai guru permulaan atau novis.
Berikut merupakan peringkat perkembangan guru:

DG 54
DG 52
DG 48
DG 44
DG 41

6 Tahun
25 Tahun

8 Tahun

8 Tahun
15

3 Tahun

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

Rajah 1.7: Peringkat perkembangan guru

Berdasarkan Rajah 1.7 di atas, guru boleh merancang pelan pembangunan diri untuk
menjadi seorang guru profesional. Perjalanan untuk menjadi seorang guru itu bermula
apabila menjejakkan kaki ke Institusi Pendidikan Guru (IPG) atau universiti untuk menerima
latihan perguruan. Pelajar-pelajar ini akan digelar sebagai guru pelatih sepanjang tempoh
latihan di institusi tersebut. Tempoh latihan akan berlangsung selama lima tahun di Institusi
Pendidikan Guru (IPG). Sepanjang tempoh tersebut, guru pelatih akan diberikan latihan dari
aspek ilmu pengetahuan, pedagogi pengajaran dan emosi. Perkara-perkara ini penting bagi
seseorang yang bakal menjadi seorang guru kelak.
Setelah tempoh pengajian tamat, guru pelatih yang lulus pengajian akan ditempatkan
di sekolah-sekolah untuk memberikan khidmat dan sumbangan kepada murid-murid. Guru
yang baru berkhidmat di sekolah ditakrifkan sebagai guru permulaan atau guru novis. Guru
novis ini menerima DG 41 apabila mereka telah mendapat ijazah dalam pendidikan. Justeru
itu, permulaan perjalanan seorang guru itu akan bermula sebagai guru novis iaitu guru yang
memperolehi DG 41. Justeru itu, sebagai salah seorang bakal guru, saya juga mempunyai
pelan pembangunan untuk diri saya agar menjadi seorang guru profesional. Seorang guru
profesional tidak akan berhenti pada tahap guru novis sahaja namun berusaha untuk ke
arah guru pakar.
Persoalannya, mengapa perlu untuk seseorang itu berusaha untuk ke tahap guru
pakar?
Pada pendapat saya, seseorang itu perlu berusaha untuk ke tahap guru pakar agar dapat
membantu pembangunan modal insan. Guru pakar mempunyai banyak kelebihan,
antaranya ialah guru pakar ialah guru rujukan bagi guru-guru yang lain. Guru pakar dapat
membantu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan berdasarkan
pengetahuan dan pengalaman yang ada pada dirinya. Selain itu, dengan adanya guru
pakar, guru-guru baharu akan dapat menimba ilmu dan pengalaman berpandukan guru
pakar. Hal ini akan menjurus ke arah pembangunan modal insan yang cemerlang.
Realitinya, tidak mudah untuk menjadi guru pakar. Seseorang itu perlu menghadapi pelbagai
rintangan untuk berada di tahap tersebut. Namun, keperluan guru pakar ini amatlah tinggi
kerana kerajaan melahirkan ramai guru baharu iaitu guru novis pada setiap tahun. Maka,
kewujudan guru pakar ini amatlah diperlukan untuk membantu guru baharu ini menjalani
kehidupan guru sebenar di alam persekolahan. Seseorang guru pakar itu menjadi role
model bagi guru-guru lain dan juga murid-murid.

16

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

Berdasarkan Rajah 1.7 di atas, apabila guru mendapat DG 41, guru perlu berkhidmat
sepanjang lapan tahun untuk memperolehi DG 44. Kemudian, tambahan lapan tahun lagi
untuk memperolehi DG 48. Keseluruhan tempoh perkhidmatan mengambil masa yang
sangat panjang iaitu 25 tahun untuk berada pada DG 54. Justeru itu, seseorang guru itu
tidak perlulah menunggu sehingga 25 tahun untuk menjadi seorang guru pakar atau guru
cemerlang. Sebagai seorang bakal guru, saya telah merancang perjalanan profesion saya
agar masa saya tidak terbuang begitu sahaja. Berikut merupakan rajah ringkas
perancangan saya untuk menjadi guru profesional:

- Berkhidmat sebagai
pensyarah
- Prospek ke arah
Pengarah institusi
- Guru pakar dan guru
profesional
- Memberikan
perkongsian ilmu dan
pedagogi kepada guruguru lain atau pelajar
- Mempunyai
pengetahuan tentang
pengurusan organisasi

Rajah 1.8: Perancangan ke arah guru profesional

Berdasarkan Rajah 1.8 saya telah merancang beberapa tindakan yang seharusnya
saya lakukan untuk menjadi seorang guru profesional. Setelah saya memperolehi ijazah
dalam pendidikan dan berkhidmat di sekolah, saya akan berusaha untuk memperolehi guru
cemerlang. Pada masa yang sama, saya juga akan berusaha untuk memperolehi ijazah
sarjana (master) dalam bidang yang saya telusuri. Setelah itu, saya akan berusaha untuk
menjadi pensyarah dan mengambil Ijazah Kedoktoran (PhD). Akhir sekali, perancangan

17

DG48 (Tempoh 22 - 24 tahun)

- Berkhidmat sebagai
pensyarah di IPG atau
universiti
- Mengikuti program
atau kursus yang
diadakan
- Prospek ke arah
pensyarah cemerlang
- Peralihan ke guru
pakar
- Mengambil Ijazah
Kedoktoran (PhD)

DG44 (Tempoh 8-10 tahun)

DG41 (Tempoh 3-5 tahun)

- Berkhidmat sebagai
guru
- Mengikuti program
atau kursus yang
diadakan
- Prospek ke arah
guru cemerlang
- Mengambil Ijazah
Sarjana (Master)

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

saya adalah untuk menjadi Pengarah dalam mana-mana organisasi pendidikan. Pada tahap
ini, saya telah menjadi seorang guru pakar dan guru profesional.
Perancangan ini tidak akan berlaku sekiranya tidak ada usaha dan tindakan yang
diambil untuk menjadikannya realiti. Sebagai golongan profesional adalah perlu bagi guru
sentiasa peka kepada aspek peningkatan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran.
Justeru itu, saya telah merancang usaha-usaha atau tindakan-tindakan yang perlu saya
laksanakan untuk memastikan saya bergerak selaras dengan perancangan saya. Berikut
merupakan elemen atau jadual kerja yang perlu saya lakukan untuk ke tahap guru
profesional:
BIL

PENINGKATAN

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Memiliki Ijazah pertama sebagai guru siswazah
terlatih, wajib meneruskan pengajian sampai ke

1.

Akademik

peringkat Sarjana. Menjelang 2020, semua guru


perlu memiliki Ijazah Sarjana. Guru yang sudah
memiliki sarjana bolehlah meneruskan pengajian
sehingga ke peringkat Ijazah kedoktoran.
Guru wajib mengikuti kursus-kursus latihan

2.

Pembelajaran dan
pengajaran

3.

dalam

perkhidmatan

bagi

mengasah

bakat

sebagai guru profesional. Hal ini boleh dilakukan


melalui

program-program

perkembangan

profesionalisme yang berterusan.


Guru perlu mengikuti kursus dalam pentadbiran
Pentadbiran dan pengurusan

dan pengurusan untuk menjadi pengurus yang


berwibawa dalam sesuatu organisasi.
Guru perlu dilatih untuk menguasai kemahirankemahiran

generik

secara

berterusan

agar

personaliti mereka dapat dipupuk untuk menjadi


4.

5.

Kemahiran generik

Keagamaan dan moral

individu yang berkebolehan dalam serba serbi.


Antara

aspek

tersebut

patriotisme,

perpaduan,

kecerdasan

pelbagai

ialah

semangat

pengurusan
dan

stress,

pembangunan

personaliti kendiri.
Aspek ini perlu dibimbing supaya guru-guru
berakhlak, bernilai dan bermoral.

Jadual 1.1: Elemen atau jadual kerja yang perlu dilaksanakan

18

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

Justeru itu, berdasarkan pelan pembangunan diri ini, segala arah tuju dan juga
perancangan saya semasa bergelar guru akan berlandaskan kepada pelan ini. Tambahan
pula, pelan ini juga akan membantu saya untuk sentiasa fokus dan mempunyai matlamat
yang ingin dicapai dalam profesion saya.
Hasil membangunkan profesional guru, kelak kita akan dapat membina kemahiran,
pengetahuan dan strategi pengajaran dan pembelajaran, keterampilan serta kemampuan
untuk berurusan dengan masyarakat sekolah dengan lebih baik. Sekiranya pembangunan
profesional guru tidak menjadi pelan utama bagi Kementerian Pendidikan, maka sehingga
itulah kita tidak akan memenuhi keperluan pendidikan bagi semua pelajar. Justeru itu, untuk
mencapai apa yang kita inginkan, bukan sahaja para guru yang terlibat tetapi juga
sepatutnya melibatkan banyak pihak termasuk pentadbir di jabatan pendidikan, para-para
pentadbir sekolah, staf sokongan dan penjaga atau ibu bapa. Hal ini mestilah dianggap
sebagai tanggungjawab bersama dalam mendidik anak bangsa kita.

RUMUSAN
Konklusinya, tidak dapat dinafikan tugas dan tanggungjawab guru adalah berat
dalam usaha membentuk generasi negara masa depan yang mampu menangani segala
perubahan dan tuntutan masa. Maka iltizam, semangat dan sikap yang positif sahaja yang
mampu menonjol imej guru yang dapat memainkan peranan yang cukup berkesan.
Kepelbagaian tugas, tanggungjawab inilah memberi cabaran pada guru bagi meningkatkan
segala kualiti, sifat mahupun akauntabiliti kepada bidang profesionalisme ini agar ia terus
dipandang megah oleh masyarakat dan dapat mendukung hasrat negara menaikkan mutu
pendidikan negara setaraf antarabangsa. Tegasnya, peranan guru di sekolah amat penting
dalam melahirkan murid yang baik dari aspek JERIS. Namun begitu, keberkesanannya juga
bergantung pada pihak lain. Justeru itu, adalah penting bagi seseorang guru itu mempunyai
matlamat dalam kerjayanya agar segala percaturan dalam kariernya sebagai seorang guru
berada dalam landasan yang betul.

19

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

3.0

REFLEKSI
TAJUK/ISU

EDU 3083 - ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU


KEKUATAN
Pada semester ini, saya telah melaksanakan tugasan bagi subjek Asas
Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru (EDU 3083). Dalam tugasan ini,
terdapat dua sub tugasan yang telah diberikan iaitu tugasan pertama berkaitan
peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat yang lebih tinggi.
Tugasan kedua pula ialah mengenai pelan pembangunan diri untuk menjadi seorang
guru yang professional. Kedua-dua tugasan ini adalah tugasan individu.
Subjek ini merupakan antara subjek yang agak sukar kerana terdapat banyak
sub topik yang perlu dipelajari. Justeru itu, kemahiran mengingat amat penting
semasa mempelajari subjek ini. Semasa melaksanakan tugasan subjek ini, saya
telah merujuk banyak bahan daripada buku mahupun laman sesawang. Justeru itu,
dari aspek pemerolehan maklumat, saya tidak mengalami masalah yang besar.
Walaupun pada sebelum ini saya telah mempelajari tentang topik-topik yang ada
dalam subjek ini, namun bukan secara menyeluruh dan lebih mendalam seperti
dalam pada semester ini. Tambahan pula, saya bersyukur kerana pensyarah dan
rakan-rakan turut membantu sewaktu saya mempunyai persoalan mengenai tugasan
ini.
Tugasan bagi subjek ini telah memberikan saya pengetahuan yang lebih
mendalam mengenai Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru.
Melalui subjek ini, saya tahu akan perkembangan dan perjalanan profesion keguruan
yang harus saya tempuhi. Tambahan pula, melalui subjek ini saya dapat merancang
dengan lebih awal berkenaan dengan perkembangan profesion keguruan saya kelak.
Subjek ini merupakan antara ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang guru itu
kerana ilmu dalam subjek ini merupakan sesuatu yang sangat berguna apabila
berhadapan dengan murid-murid kelak.
20

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

Mengajar murid-murid yang mempunyai pelbagai latar belakang dan sikap


banyak memberi cabaran kepada guru-guru kerana saban hari guru akan
berhadapan dengan masalahmasalah murid yang pelbagai dan berbezabeza
keadaan dan tahap perkembangan serta kematangan. Dalam mengawal dan
mengekang tingkah laku kepelbagaian murid ini memerlukan cara dan kaedah yang
sesuai kerana sekiranya tersalah menggunakan kaedah, hal ini akan memberikan
kesan yang negatif dan impak berpanjangan kepada murid ini seperti perasaan diri
tidak disenangi, disisihkan dan sebagainya.
Selain itu, kemahiran asas yang terdapat dalam bidang ini juga mempunyai
banyak faedahnya kepada guru khususnya saya sendiri yang akan bergelar guru
kelak.

Melalui

pembacaan

dan

perbincangan

bersama

rakan-rakan

dalam

menyempurnakan tugasan ini, saya mendapat input yang sangat berguna yang
boleh diaplikasikan di sekolah kelak.
KELEMAHAN
Antara kelemahan yang saya hadapi semasa melaksanakan tugasan ini ialah
berkenaan dengan kekangan masa yang sangat padat. Semasa melaksanakan
tugasan ini, saya perlu menyiapkan laporan Penyelidikan Tindakan saya. Maka,
tugasan bagi subjek ini bertindih dengan tugasan lain. Hal ini menyebabkan
kelewatan dalam memulakan tugasan ini. Selain itu, terdapat juga tugasan-tugasan
daripada subjek lain yang harus diselesaikan dengan secepat yang mungkin.
Walaupun perkara-perkara ini merupakan sesuatu yang sudah biasa dilalui pada
setiap semester, namun faktor ini merupakan antara bebanan dalam tugasan yang
pasti dan harus ditempuhi pada setiap semester.
Memang benar perkara-perkara seperti ini tidak seharusnya dijadikan alasan
untuk menyiapkan tugasan. Namun, hal ini adalah realiti yang dihadapi oleh pelajar.
Tambahan pula, yang amat menyedihkan ialah semua pensyarah-pensyarah
mendesak agar kerja-kerja yang diberikan dihantar secepat yang mungkin. Namun,
persoalannya apabila terlalu banyak kerja yang diberikan dan kesemuanya perlu

21

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

dihantar secepat yang mungkin, maka di sinilah berlakunya ketirisan. Sekadar


menyiapkan tugasan namun bukan memahami isi tugasan. Seharusnya, semua
pihak perlu lebih memahami dan bertoleransi dengan para pelajar kerana yang
melaksanakan kesemua tugasan tersebut ialah pelajar. Jika semua pihak mahukan
tugasan disiapkan secepat yang mungkin maka dimana proses pembelajaran yang
seharusnya ditelusuri oleh pelajar. Maka, apabila hal ini berlaku, saya beranggapan
bahawa pencapaian ke arah pembentukan JERIS itu sudah terang-terangan menuju
kegagalan.
Semasa melaksanakan tugasan ini, saya menghadapi masalah dalam
menguruskan masa saya kerana terlibat dengan berbagai-bagai aktiviti yang perlu
dilaksanakan pada masa yang sama dan dengan kadar yang segera. Hal ini bukan
dihadapi oleh saya seorang sahaja sebaliknya masalah ini dihadapi oleh kesemua
pelajar semester yang sama. Rungutan dan luahan daripada pelajar-pelajar jelas
menunjukkan bahawa objektif pembelajaran pada semester ini mungkin sukar untuk
dicapai ataupun tidak akan tercapai kerana lambakan tugasan yang diberikan.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Sentiasa menemui pensyarah sekiranya mempunyai sebarang perkara yang
kurang jelas berkaitan dengan tugasan. Selain itu, berusaha untuk mengatur masa
agar lebih teratur dan sistematik.

22

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU | 2015

4.0

RUJUKAN

Akhtiar Pardi, Shamsina Shamsudin dan Muhammad Khushairi Jusoh, (2012). Asas
Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional Guru. Kuala Lumpur: Freemind horizons
Sdn.Bhd.
Amir Hasan Dawi, (2002). Penteorian sosiologi dan pendidikan. Tanjung Malim: Quantum
Books.
Bakhtiar Mansor (1993) Satu Perspektif Perkembangan Kerjaya dalam JurnalPengurusan
Pendidikan, , Kuala Lumpur: Perguruan Institut Aminuddin Baki.
Omardin Ashaari (1996) Pengurusan sekolah, Kuala Lumpur: Utusan publication distributors
Sdn.Bhd.
Shahbudin Ngah (1986) Satu kajian mengenai tugas guru di dua buah sekolah menengah di
daerah Muar Johor, Johor. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti

Pendidikan,

Universiti

Malaya.

Dipetik daripada http://pismpgemilang.blogspot.com/ - dilayari pada 23 Julai 2015


Dipetik daripada http://mizan-edu3108-drzaims.blogspot.com/#!/tcmbck- dilayari pada 23
Julai 2015
Dipetik daripada http://psv07kdri.blogspot.com/2010/09/edu-3108-peringkat-perkembanganguru.html- dilayari pada 23 Julai 2015
Dipetik daripada http://akuidohkayan.blogspot.com/2012/10/cikgu-oh-cikgu.html- dilayari
pada 23 Julai 2015
Dipetik daripada
http://www.amaljaya.com/guru/wp-content/uploads/2011/09/tajuk
4_peringkat-perkembangan-guru.pdf- dilayari pada 27 Julai 2015
Dipetik

daripada

http://onitsukahana.blogspot.com/2011/10/ciri-ciri-guru-berkualiti.html-

dilayari pada 27 Julai 2015


Dipetik daripada http://pomizi-pedagogi.blogspot.com/p/strategi.html- dilayari pada 30 Julai
2015
Dipetik daripada http://www.academia.edu/7487322/Ciriciri_Personaliti_dan_sifat_kepimpinan_guru_dari_perspektif_pelajar_Bab_1_- dilayari pada
30 Julai 2015
Dipetik daripada http://www.scribd.com/doc/246850077/NOTA-EDU-3083-Asas-KepimpinanDan-Perkembangan-Profesional-Guru#scribd- dilayari pada 30 Julai 2015
23