Anda di halaman 1dari 45

BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

BAB 2 2.1 2.la)


NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Perjuangan pemimpin tempata
n menentang British Apakah yang dimaksudkan gerakan nasionalisme? (Teks ms 29)
Tentang Usaha masyarakat setempat menentang penjajahan terhadap mereka oleh kuas
a luar 2.lb) Bilakah gerakan nasionalisme di Tanah Melayu? (Teks ms 30) ……………………
………. 2.1c) Namakan tokoh-tokoh tempatan dan lokasi penentangan terhadap British
di Tanah Melavu. Sabah dan Sarawak pada abad ke-19 (Teks ms 30) Lokasi Penentang
an Naning, Melaka Batang Lupar, Sarawak Kubu Nanga Skrang, Sarawak Kanowit, Sara
wak Di Persisir pantai Sabah Pasir Salak, Perak Sg. Ujong, Negeri Sembilan Lubuk
TeruaIKuala Tembeling dan Jeram Ampai,Pahang Pasir Puteh, Kelantan Kuala Berang
, Terengganu
Tokoh Tempatan i Penghulu Dol Said ii Linggir iii Rentap Syarif Masahor & Pating
gi Abdul iv Ghapur v Mat Salleh vi Dato' Maharaja Lela vn Yam Tuan Antah vill Da
to' Bahaman ix x Tok Janggut Hj. Abdul Rahman Limbong
19
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.1.1)
Huraikan sebab-sebab pemimpin tempatan menentang British. (Teks ms 30-31)
Penaklukan Dasar penaklukan bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politik menyeb
abkan kawasan yang dijajah terikat dengan peraturan British. Misalnya, Naning di
paksa menjadi jajahan takluk British dan membayar ufti menyebabkan berlaku peper
angan Penghulu Dol Said dengan British. British ditentang kerana menguasai ekono
mi tempatan Ekonomi bagi kepentingan mereka melalui peIjanjian yang dimeterai de
ngan pemimpin tempatan membolehkan saudagar dari NegeriNegeri Selat dibenarkan m
enjalankan perlombongan dan perdagangan bijih timah. British memaksakan penduduk
tempatan dengan Cukai memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturan-
peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Contohnya di Terengganu,
penentangan berlaku kerana British telah menetapkan bahawa setiap tanah yang hen
dak dibuka oleh penduduk tempatan mestilah mendapat keizinan mereka dan dikenaka
n cukai tanah yang bertentangan dengan amalan tradisi. British bertindak campur-
tangan dalam adat resam Campur tempatan. Misalnya di Perak, J.W.W. Birch telah c
ampur Tangan tangan dalam adat resam masyarakat Melayu yang diamalkan selama ini
, iaitu amalan menggunakan orang suruhan. British memaksa menerima nilai-nilai d
an budaya Barat Paksa yang bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan. Kehil
angan Pemimpin tempatan di daerah mereka kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbir
an serta anak buah setelah penjajahan. Penentangan pemimpin tempatan mendapat so
kongan Sokongan anak buah mereka Rakyat menentang pelaksanaan undang-undang Brit
ish Sulit
20
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
yang menyulitkan kehidupan. 2.1.2a) Letak Jelaskan peristiwa penentangan Dol Sai
d terhadap British di Naning. (Teks ms 31-32)
Tidak bersetuju dengan tindakan British meletakkan Naning sebagai sebahagian dar
ipada wilayah takluknya. Mengingkari arahan British supaya Naning menghantar Ing
kar satu persepuluh hasilnya sebagai ufti kepada negeri Melaka. British telah me
nghantar tenteranya untuk menakluk Hantar Naning pada tahun 1831 dan pasukan Bri
tish ini telah ditentang oleh Penghulu Dol Said. Dol Said mendapat bantuan keten
teraan daripada Yam Bantuan Tuan Ali dari Rembau, Syed Shaban, Penghulu Ramai da
n Rechat, Dato' Kelana Sungai Ujong serta Penghulu Gemencheh beIjaya mengalahkan
150 tentera British pimpinan Kapten Wyllie. Menyerang Pada akhir tahun 1832, Br
itish dengan 1200 tentera sekali lagi menyerang Naning. British berjaya mengalah
kan tentera Dol Said, kerana tidak Kalah mendapat bantuan Dol Said terpaksa meny
erah diri dan di bawa ke Melaka. Serah 2.1.2b) Kuasai Terangkan peristiwa penent
angan para pemimpin Sarawak terhadap James Brooke. (Teks ms 33)
Berusaha untuk menguasai beberapa buah daerah pedalaman sehingga menimbulkan ban
tahan daripada pemimpin tempatan. . James Brooke menyerang pemimpin yang enggan
Serang menyerahkan daerah mereka kepada beliau. Linggir men en tang penaklukan J
ames Brooke dengan Linggir menyerang kapal Nemesis dekatBatang Lupar. TindakBala
s Serangan ini merupakan tindak balas terhadap langkah James Brooke dan Kapten F
arquhar menghalang
21
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Rentap
Serang Bertindak
Berjaya
Menolak
Kehilangan Bina Gagal Lari
Tahan
pelayaran mereka di Sungai Saribas tetapi Linggir dan pengikutnya tewas. Pemimpi
n Iban Rentap menentang James Brooke kerana bertindak menghapuskan orang Iban di
Sungai Skrang yang dianggap sebagai lanun. Beliau telah menyerang pasukan James
Brooke di Kubu Nanga Skrang bagi menghalang kezaliman. James Brooke telah berti
ndak balas dengan membakar kampung menyebabkan Rentap dan pengikutnya berundur k
e Bukit Sadok, tetapi sekali lagi mereka diserang. Tentera James Broke berjaya m
engalahkan Rentap dan beliau terpaksa berundur ke UIu Sungai Entabai dan seranga
nnya semakin lemah. Penentangan Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur ber
laku kerana mereka menolak penguasaan James Brooke di wilayah mereka, iaitu di S
ungai Rajang. Mereka kehilangan kuasa memungut cukai dan pengaruh terhadap pendu
duk tempatan. James Brooke telah membina sebuah kubu di Kanowit tetapi SyarifMas
ahor telah menyerang kubu tersebut. Beliau dan Datu Patinggi Abdul Gapur kemudia
n menyerang James Brooke di Kuching, tetapi gaga!. SyarifMasahor melarikan diri
ke Brunei tetapi telah diserahkan oleh Sultan Brunei kepada British di Singapura
. Datu Patinggi Abdul Gapur melarikan diri ke Betawi tetapi beliau berjaya ditah
an oleh Belanda dan diserahkan kepada James Brooke.
22
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.1.2c)
Terangkan peristiwa penentangan Mat Salleh ke atas Syarikat Borneo Utara British
di Sabah. (Teks ms 35-36)
SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh sebagai pemerintah daerah Tambunan
dan Sungai Sugut. Mereka menduduki kawasan pengaruh Mat Salleh dengan Duduki mel
aksanakan sistem cukai kepala dan surat perahu. Mat Salleh ke Sandakan untuk ber
bincang dengan SBUB Kasar sebaliknya pegawai-pegawai syarikat tidak memberi laya
nan malah bersikap kasar kepada penduduk tempatan. Gabenor Beaufort telah menyer
ang dan membakar Serang kampung menyebabkan Mat Salleh terpaksa melarikan diri.
Mengejut Pada tahun 1897, beliau dan para pengikutnya telah melakukan serangan m
engejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya. SBUB telah menawarkan pelan damai kepa
da Mat Salleh Tawar dengan menyerahkan Tambunan kepada beliau. Mungkir SBUB tela
h mungkir janji menyebabkan Mat Salleh sekali lagi menyerang kubu SBUB tetapi di
balas oleh pasukan tentera SBUB dengan menyerang kubu Mat Salleh. Meninggal Beli
au akhimya tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900. Hirau 2.1.2d) Huraika
n penentangan yang dilakukan oleh Dato' Maharaja Lela ke atas British di Perak.
(Teks ms 37-38) Penguasaan British yang didalangi oleh J.W.W. Birch telah ditent
ang oleh orang tempatan yang dipimpin oleh Dato' Maharaja Lela. Penentangan itu
berlaku secara bersatu oleh semua pembesar dan sultan serta penduduk tempatan te
rhadap British. Residen memungkiri fungsinya sebagai penasihat seperti yang term
aktub dalamPerjanjianPangkor 1874.
23
Pimp in
Bersatu
Mungkir
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Para pembesar menolak sistem cukai yang menghapuskan hak mereka. Penguasaan Para
pembesar menolak penguasaan British terhadap kawasan mereka. Para pembesar meno
lak campur tangan British dalam Campur adat resam dan hal ehwal tempatan. Tangan
J. W. W. Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan Hormati dan tidak tahu
berbahasa Melayu. Pada tahun 1874 Perjanjian Pangkor ditandatangan oleh Bantahan
Sultan Abdullah dan Sir Andrew Clarke menyebabkan berlaku bantahan terbuka oleh
pembesar Melayu Perak terhadap campur tangan British. Dato' Maharaja Lela membu
at Kubu di Pasir Salak Kubu dengan mengadakan mesyuarat di Durian Sebatang antar
a Dato' Maharaja Lela dengan pembesar-pembesar Melayu bertujuan menentang undang
-undang British. Selepas bermesyuarat Dato' Maharaja Lela bersetuju Bersetuju me
mbunuh J.W.W. Birch manakala Sultan Abdullah memberitahu Sultan Ismail tentang r
ancangan tersebut. Sultan Abdulah terpaksa menyerahkan Perak kepada Terpaksa Bri
tish walaupun berlaku penentangan terhadap British. Mat Arshad, orang suruhan Br
itish, dibunuh oleh Tampal penduduk tempatan semasa menampal poster cukai di Pas
ir Salak. Pembunuhan J.W.W. Birch oleh Seputum, Pandak Lam, Arahan dan lain-lain
lagi atas arahan Dato' Maharaja Lela di Sungai Perak, Pasir Salak. Pihak Britis
h dengan 500 orang tenteranya melancarkan Lancar serangan terhadap Pasir Salak m
enyebabkan Dato' Maharaja Lela danDato' Sagor melarikan diri ke Kota Lama. Semua
yang terlibat dengan pembunuhan J.W.W. Birch Bicara ditangkap dan dibicara oleh
Raja Idris sebagai hakim manakala penasihat perbicaraan ialah Frank Swettenham.
Dato' Maharaja Lela bersama-sama Dato' Sagor, Pandak Gantung Menolak
24
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Lam, Seputum dan Pandak Indut dijatuhi hukuman gantung, Sultan Ismail dibuang ne
geri ke Johor, Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim, Syahbandar dan Laksamana p
ula dibuang negeri ke Pulau Seychelles. 2.1.2e) Terangkan penentangan Yam Than A
ntah terhadap British di Sungai Ujong. (Teks ms 39)
Penguasaan Yam Tuan Antah Sri Menanti dan Dato' Syahbandar menentang kemasukan d
an penguasaan British di Sungai Ujong. Dato' Syahbandar Sungai Ujong enggan mena
ndatangani Enggan perjanjian dengan British. Mempelawa Pada masa yang sarna beli
au menentang Dato' Kelana Sungai Ujong yang mempelawa British untuk campur tanga
n dalam pertikaian mereka berebut kawasan sempadan untuk mengenakan cukai kepada
pedagang bijih timah dari NegeriNegeri Selat. Dengan kerjasama British, Dato' K
elana Syed Abdul Berjaya Rahman berjaya mengalahkan Dato' Syahbandar Abdullah Tu
nggal untukmenguasai Sungai Ujong. Dato' Syahbandar terpaksa berundur ke Selango
r tetapi Berundur kembali semula ke Sungai Ujong dan menandatangani perjanjian d
enganBritishpada 10 November 1874. Dato. Syahbandar bersetuju meletakkanjawatan
dan Bersetuju berhijrah ke Singapura manakala Dato' Kelana Syed Abdul Rahman men
guasai Sungai Ujong tetapi tertakluk di bawah penguasaan British. Pada tahun 188
8 Yam Tuan Antah menandatangani Damai perjanjian damai yang membolehkan penguasa
an British di Sungai Ujong.
25
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.1.2f) Menolak
Jelaskan penentangan Dato' Bahaman terhadap British di Pahang. (Teks ms 40) Dato
' Bahaman menolak pelaksanaan undang-undang British ang bertentangan dengan adat
resam dan sistem politik tempatan seperti sistem kehakiman, pemungutan hasil ta
nah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis luar oleh Residen British di Pahan
g. Pelaksanaan undang-undang tersebut telah menghakis kuasa Dato' Bahaman sebaga
i Orang Kaya Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Dato' Bahaman dan rakan-rakannya s
eperti Tok Gajah dan Imam Rasul telah bersatu menentang British selama lima tahu
n. Siri penentangan Dato' Bahaman dengan men en tang embinaan Balai Polis Lubuk
Terua, kawasan pengaruhnya. enyerang British kerana menangkap anak buahnya diiku
t serangan dan menawan semula Lubuk Terua serta menguasai uala Tembeling dan Jer
am Ampai. ritish bertindak balas dengan menghantar tentera menyerang Jeram Ampai
menyebabkan Dato' Bahaman berundur ke Kelantan Dato' Bhaman menetap di Hulu Kel
antan manakala Tok Gajah dan keluarganya menetap di Hulu Terengganu. Pada tahun
1896, Dato' Bahaman berpindah ke Bangkok diberikan pelindungan politik oleh Raja
Chulalongkom dan menetap di Chieng Mai serta meninggal dunia di sana.
Menghakis
Bersatu
Siri
Serangan
Bertindak
Menetap Pindah
2.1.2g) Paksa
Jelaskan penentangan TokJanggutterhadap British di Kelantan. (Teks ms 41) Penent
angan terhadap penjajahan British berlaku di Pasir Puteh apabila Sistem Penasiha
t British diperkenalkan dengan memaksa penduduk membayar cukai tanah dan padi .
26
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Tok Janggut membantah pelaksanaan dan enggan membayar cukai tetapi tidak dilayan
oleh Pegawai Daerah Pasir Puteh. Pihak polis telah diarahkan untuk menangkap To
k Janggut Tangkap tetapi mereka gaga!. Pada tahun 1915, Tok Janggut, pembesar da
n rakyat Berjaya tempatanbersetuju menyerang Pasir Puteh dan mereka berjaya mend
udukinya. Kerajaan Sebuah kerajaan telah dibentuk dengan Engku Besar Jeram sebag
ai Raja, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Che Ishak sebagai Pegawai Daera
h. British menggunakan nama Sultan Kelantan membawa Nama masuk pasukan tentera d
ari Negeri Selat dengan Kapal Perang H.M.S. Cadmus mendarat di Tumpat dengan men
yerang di Saring. Terkorban Serangan British yang tersusun dan penggunaan senjat
anya yang lebih moden telah menyebabkan Tok Janggut terkorban. Mayatnya diarak k
e seluruh pekan Kota Bharu sebelum Arak digantung di pasar dalam keadaan kepala
ke bawah dan kaki ke atas sebagai amaran kepada masyarakat tempatan yang berani
menentang British. Bantah 2.1.2h) Terangkan penentangan Haji Abdul Rahman Limbon
g terhadap Brtishdi Terengganu. (Teks ms 42-43) Haji Abdul Rahman Limbong seoran
g ulamak menentang British kerana tidak berpuas hati dengan sistem cukai dan und
ang-undang tanah British di Terengganu. Beliau mengetuai penduduk kampung member
sihkan tanah di Kuala Telemong tanpa menghiraukan peraturan tanah British. Belia
u bersama 300 orang penduduk kampung membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah Ibn
Sultan Zainal Abidin III dari Lubuk Batu hingga
27
Puas Hati
Mengetuai
Membuka
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Kampung Pelam. British merasa bimbang dan dengan jasa baik Tengku JasaBaik Nik M
aimunah, mereka dapat disuraikan. Melancarkan Penduduk tempatan yang marah melan
carkan serangan bersenjata terrhadap dasar British berjaya menduduki bangunan ke
rajaan di Kuala Berang. Kumpulan di Kuala Telemong bersiap sedia menunggu Bersia
p arahan untuk menentang British. Menggunakan Dengan menggunakan kuasan dan nama
Sultan Terengganu, British telah menghantar tiga orang pembesar Sultan menawan
semula Kuala Berang. Cara ini memudahkan British kerana rakyat Melayu Derhaka ti
dak akan menderhaka kepada sultan. Sepasukan polis seramai 25 orang menyerang Ku
ala Menyerang Telemong dan berjaya menumpaskan kebangkitan penduduk tempatan den
gan mengorbankan sebelas orang. Haji Abdul Rahman Limbong pula diserang oleh Dib
uang seramai 50 orang polis yang dibawa dari Singapura berjaya ditahan dan dibua
ng negeri ke Makkah. 2.1.2i) Contohi Apakah pengajaran yang diperolehi penentang
an pemimpin tempatan menentang penjajah. (Teks ms 44)
Patut kita contohi telah menunjukkan semangat setia negara yang tinggi kerana sa
nggup berkorban untuk bangsa. Sifat bekerjasama dan tolong-menolong antara pemim
pin Sifat dengan pengikut dalam menentang penjajahan British. Sikap berdisiplin
dan gigih berusaha dapat menghasilkan Disiplin perjuangan yang berjaya. Kekalaha
n mereka dalam perjuangan itu adalah kerana Kurang kekurangan ilmu dan senjata m
oden. Kita perlu menimba ilmu pengetahuan supaya tidak IImu dijajah. Perpaduan P
erlu perpaduan di kalangan pemiminpin supaya musuh
28
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
dapat ditentang secara serentak. 2.1.2j) Pada pendapat anda mengapakah perjuanga
n pemimpin tempatan menentang British mengalami kegagalan? (Teks ms 44)
Pejuangan pemimpin tempatan bercorak setempat memudahkan British menghapuskan pe
nentengan dalam jumlah yang keci!. Pemimpin tempatan tidak mendapat bantuan luar
Bantuan sepertimana serangan British ke atas Dol Said kali yang kedua Bersengke
ta Terdapat pemimpin tempatan yang bersengketa memberi peluang kepada British ca
mpur tangan seperti pemusuhan antara Dato' Kelana dengan Dato Syahbandar sungai
Ujong. Kesempatan Mengunakan kesempatan atas arahan Sultan British bertindak unt
uk menghapuskan penentangan seperti yang berlaku di Terengganu menyebabkan rakya
t tidak menentang kerana taat setia rakyat kepada Sultan. British mengunakan per
alatan dan teknogi yang canggih Peralatan walaupun dalam jumlah tentera yang kec
il dapat mengalahkan pemimpin tempatan yangjurnlah bilangan tentera yang besar.
British mendapat bantuan tentera daripada luar seperti Luar dari Singapura, Burm
a dan India. Bekerjasama Terdapat rakyat tempatan yang bekerjasama dengan Britis
h seperti di Perak dan Kelantan. Sultan menghadapi tekanan daripada British sepe
rti di Tekanan Perak, Terengganu dan Kelantan yang membolehkan pemimipin tempata
n di bunuh dengan kejam. Setempat
29
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.1.2k)
Tok J anggut dibunuh dan mayatnya diarak ke seluruh pekan Kota Bharu kemudian di
gantung dalam keadaan kepala ke bawah dan kaki ke atas di pasar oleh British. A
pakah pandangan anda mengenai peristiwa tesebut terhadap British?
Sikap kejam penjajah dan tidak berperikemanusiaan. Sanggup bertindak dengan apa
saja untukmencapai matlamat. Menunjukkan sikap tidak bertamadun Barat. Tamadun P
enghinaan Sebagai penghinaanterhadap penduduk peribumi. Kejam Mencapai 2.1.2l) B
ritish bertindak menghukum Haji Abdul Rahman Limbong dengan membuang negeri ke M
ekah. Pada pendapat anda mengapa British bertindak sedemikian? Beliau seorang ul
ama yang terkenal. British bersikap bertimbang rasa terhadap ulama. Mekah adalah
tempat tinggal yang sesuai ulama Di sana beliau dapat mendalami ilmu agama. Bel
iau boleh menjadi tenaga pengajar agama. Bolehmenunai ibadathaji dan urnrah Mele
nyapkan pengaruh beliau kerana Mekah jauh dari Tanah Melayu. Mengambil hati pend
uduk tempatan supaya tidak melakukan pemberontakan.
Ulama Timbang rasa Tempat IImu Mengajar Haji Lenyap Hati
30
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.2.1 2.2.1a)
Faktor-Faktor Pemangkin N asionalisme Huraikan sebab-sebab yang mempengaruhi ger
akan nasionalisme di Tanah Melayu pada abad Ke-20. (Teks ms 45-48)
memusnahkan sistem politik tradisional meletakkan seorang Residen dan pegawai Br
itish mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan. Kemunculan g
olongan intelek Melayu dari pendidikan Pendidikan Inggeris dan sekolah vemakular
Melayu meningkat kesedaran bangsa Melayu menolak penjajahan British. Dasar Brit
ish menggalakkan kemasukan orang dagang Kuasai untuk melabur, bemiaga, berdagang
, bekerja dan menetap di Tanah Melayu dengan menguasai ekonomi dalam bidang perl
ombongan , perladangan dan pemiagaan manakala orang Melayu kekal dalam penanaman
padi. Pembukaan bandar baru dengan pelbagai kemudahan Bandar dinikmati oleh ora
ng asing sedangkan orang Melayu tetap tinggal di kampung-kampung dengan segala k
ekurangan. Kemunduran Dasar British telah memundurkan taraf hidup orang Melayu m
enyebabkan golongan intelek Melayu menjadikannya isu gerakan nasionalisme. Pendu
dukan Jepun dengan konsep Kawasan Jepun Kesemakmuran. Asia menekankan kebebasan
negaranegara Asia menentukan kemajuan dan kemerdekaan tetapi kekejaman Jepun men
imbulkan kebencian penjajahan sarna ada oleh kuasa Barat atau Timur. Penguasaan
Parti Komunis Malaya selama 14 hari pada PKM tahun 1945 membangkitkan semangat m
enentang penjajahan dan memulakan penyebaran ideologi komunis. Kemunculan mesin
cetak membolehkan penerbitan Mesin buku, akhbar, majalah dan kitab agama untuk P
olitik
31
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Reformis
Kesedaran
menyampaikan idea menentang penjajah disebarkan dengan meluas Gerakan Pan-Islami
sme sedunia melahirkan Reformis Islam Syeikh Muhammad Abduh membangkitkan keseda
ran pemahaman Islam untuk menentang penjajahan terhadap negara-negara Islam yang
disebarkan dalam majalah al-Manar. Kesedaran politik di Indonesia membolehkan p
enulis dan karya mereka menjadi bacaan masyarakat di Tanah Melayu tentang idea k
ebebasan politik dan penentangan terhadap penjajahan.
2.2.2)
Apakah yang dimaksudkan Kaum Muda? (Teks ms 49)
Arab Golongan berpendidikan Arab yang terpengaruh dengan gerakan Islah Is1amiyia
h di Timur Tengah. 2.2.2a) Senaraikan tokoh-tokoh Kaum Muda di Tanah Melayu. (Te
ks ms 49)
Tokoh Sheikh Tahir Jalaludin, Syed Sheikh al-Hadi,Dr. Burhanuddin aI-Helmy, Mohd
. Yunus bin Abdul Hamid, Haji Abbas Mohd Taha dan Sheikh Mohd Salim al- Khalili
2.2.2b) Betul Idea Nyatakan dasar perjuangan Kaum Muda. (Teks ms 49) Mendorong m
asyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam. Menyampaika
n idea dan menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia, termasuklah gesaan un
tuk memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu. Berusaha men
yematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Islam. Mengkritik raja
dan pembesar Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu.
32
Sikap Raja
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.2.2c)
Namakan akhbar dan majalah yang digunakan oleh Kaum Muda untuk menyampaikan perj
uangan mereka. (Teks ms 50)
Akhbar AI- Imam, N eraca, Idaran Zaman, Saudara dan Lidah Benar Majalah Pengasuh
dan al-Ikhwan 2.2.2d) Terangkan perkembangan gerakan Islah yang diperjuang oleh
Kaum Muda di Tanah Melayu pada abad ke-20. (Teks ms 50)
Tentang
Peringkat awal ditentang oleh Kaum Tua yang menguasai fahaman masyarakat Melayu
tentang Islam hanya berkaitan dengan akhirat dan fardu ain sahaja. Gerakan ini h
anya bergerak di Negeri-Negeri Selat NNS sahaja kerana terdapat undang-undang di
keluarkan oleh NegeriNegeri Melayu menghalang pengaruh Kaum Muda. Kebenaran Unda
ng-undang ini tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa k
ebenaran Sultan. Undang-undang ini juga tidak rnembenarkan risalah Risalah dan.
buku. Kaum Muda di bawa masuk ke negerinegeri tersebut. Madrasah Menubuhkan bebe
rapa buah madrasah untuk menjalankan sistem pendidikan Islam yang meliputi untuk
dunia dan akhirat seperti pendidikan fardu ain, ilmu hisab dan bahasa Inggeris.
Madrasah ini juga memberikan peluang kepada pelajar Peluang perempuan untuk men
dapatkan pendidikan.
2.2.3
Akhbar, Majalah dan Novel Penggerak Kesedaran
33
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Kebangsaan 2.2.3a) Senaraikan akhbar di Tanah Melayu pada tahun 1920 an dan 1930
an. (Teks ms 50) ii) v) Lembaga Melaya Warta Negara iii) Majlis
i) Warta Melaya iv) Utusan Melayu 2.2.3b)
Apakah isu sosial yang diperjuangkan oleh akhbar di Tanah Melayu pada tahun 1920
-an dan 1930-an? (Teks ms 51)
Memajukan pendidikan tinggi di kalangan orang Melayu. Tinggi Perempuan Menggalak
kan pendidikan untuk anak perempuan Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap nega
tif Sikap seperti memilih kerja dan tidak berusaha. Tabungan Menggalakkan tabung
an di kalangan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak. Kemahiran Mementingkan k
emahiran tradisional orang Melayu seperti pertukangan dan kerj a tangan. Mementi
ngkan pendidikan bahasa Inggeris untuk Inggeris kemajuan orang Melayu. Meminta t
araf sekolah Melayu dibaiki dan diberi nilai Taraf ekonomi. Memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa rasmi Rasmi dalam pentadbiran British Menyeru orang Melay
u supaya tidak meninggalkan Tinggal pendidikan Islam. Mengekalkan nilai-nilai ba
ik masyarakat Melayu. Nilai
2.2.3c)
Terangkan isu ekonomi yang diperjuangkan oleh akhbar
34
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. (Teks ms 51) Kerjasama Menggalakkan
penubuhan syarikat bekerjasama oleh orang Melayu. Kemasukan Meminta British meng
urangkan kemasukan orang dagang kerana akan mengancam ekonimi penduduk peribumi
Perniagaan Menggalakkan pemiagaan di kalangan orang Melayu. Melarang orang Melay
u menjual tanah mereka Jual Menyeru orang Melayu berjimat cermat. Jimat Meminta
British mengadakan kampung khas Melayu di Kampung Kuala Lumpur. 2.2.3d) Terangka
n isu politik yang diperjuangkan oleh akhbar di Tanah Melayu sebelum Perang Duni
a Kedua. (Teks ms 51)
Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu Mengkritik para pe
mbesar dan Raja-Raja Melayu kerana Gagal gagal memimpin rakyat. Menolak dasar pi
lih kasih British dalam pentadbiran Pilih kerajaan. Melindungi Menuntut di adaka
n Malay Administrative Service untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan
kerajaan. Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu dalam Bersatu sebuah pert
ubuhan kebangsaan. Menentangtuntutan orang dagang terhadap politik Tuntutan temp
atan. Kritik 2.2.3e) i) Senaraikan majalah di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia
Kedua. ii) Pengasuh iii) Bulan Melayu
Majalah Guru
35
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.2.3f)
Nyatakan isu-isu yang dibangkitkan oleh majalahmajalah di Tanah Melayu sebelum P
erang Dunia Kedua (Teks ms 52)
Memberi perhatian terhadap pendidikan ke atas anak-anak Melayu Menyeru perpaduan
di kalangan orang Melayu. Perpaduan Meniupkan semangat cinta akan negara dan Ci
nta menentang penjajahan. Meningkatkan tarafhidup orang Melayu. Taraf Memajukan
bahasa dan sastera Melayu. Bahasa Menggalakkan perpaduan di kalangan guru sebaga
i Guru pemimpin bahasa. Membincangkan soal pentafsiran Islam yang Pentafsiran pr
ogresif bagi kemajuan ummah. Memberi pentafsiran kepada persoalan orang Islam Pe
rsoalan Memperluaskan MemperIuaskan ilmu dalam semua bidang. MenggalakkanMenggal
akkan pendidikan di kalangan orang Melayu. Mengesa orang Melayu menjauhkan diri
daripada Gesa sifat buruk. Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan Wanita unt
uk kemajuan diri. Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilaiKesopanan nilai
Islam dan budaya Timur. Menggalakkan wanita menjadi obor untuk Obor memajukan b
angsa. Anak-anak 2.2.3g) Novel Keris Melaka, Anak Mat Lela Gila, Putera Gunung T
ahan dan Melor Kuala Lumpur bertemakan semangat kebangsaan. Jelaskan. (Teks ms 5
3)
Perjuangan Memaparkan semangat perjuangan menentang penjajahan Barat seperti Por
tugis Sumbangan Menghargai sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka separt
i Hang Tuah.
36
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Inspirasi
Penjajah Warisan Cinta Maruah Wira Bangga Menolak Kebebasan Moden Negatif
Mengunakan sejarah sebagai inspirasi dan pedoman untuk mendorong semangat perjua
ngan bangsa bagi generasi muda. Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempa
tan Menghargai warisan bangsa sendiri Mencintai tanah air Menolak kesenangan dem
i maruah bangsa. Semangat wira pemuda tempatan dalam menjaga maruah. Berasa bang
ga dengan kebolehan sendiri. Seorang gadis tempatan yang menolak cinta pegawai p
enjajah kerana tidak mahu menjatuhkan maruah bangsa Kebebasan wanita dalam menen
tukan hala tuju kehidupan. Wanita yang tnetnentingkan ~endidikan tnoden untuk ke
baikan diri Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan bangsa
2.2.4
Perjuangan nasionalisme Oleh Persatuan Melayu.
2.2.4a) Jelaskan isu yang diperjuangkan oleh persatuan-persatuan dalam gerakan n
asionalisme di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebelum perang Dunia Kedua. Kesat
uan Melayu Singapura Menjaga Menjaga kepentingan sosioekomoni penduduk Melayu Si
ngapura dengan Mohammad Eunos Abdullah menjadi wakil KTEKS MS dalam pentadbiran
British. Sebagai wakil orang Melayu dalam Ahli Majlis Desak Perundangan Negeri-N
egeri Selat mendesakan kebajikan orang Melayu Singapura dan berjaya memperoleh s
ebuah kawasan penempatan khas bagi orang Melayu di Singapura
.
37
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Persatuan Sahabat Pen a Malaya. Berkenalan Menggalakkan ahlinya berkenal-kenal d
an bertukar-tukar mewujudkan perpaduan bagi memajukan diri sendiri dan bangsa Me
layu di Semenanjung Tanah Melayu. Menggabungkan tenaga intelektual Melayu bagi G
abung membincangkan nasib orang Melayu dalam soal ekonomi, pendidikan dan perkhi
dmatan kerajaan. Persatuan Melayu Sarawak Perpaduan Mengeratkan perpaduan Melayu
, menggalakkan pendidikan, menjaga budaya dan maruah bangsa, serta menegakkan aj
aran agama Islam.
Pes.tuan Sahabat Pena di Sabah Perpaduan Mewujudkan perpaduan di kalangan anggot
aanggotanya terdiri daripada peniaga kecil, pegawai rendah kerajaan dan guru sek
olah Melayu . Kesatuan Melayu Muda Perpaduan Tahap Negara Menggalakkan perpaduan
di kalangan pemuda Melayu di seluruh Semenanjung Meningkatkan tahap pendidikan
di kalangan orang Melayu. Menubuhkan negara Melayu Raya atau Indonesia Raya deng
an bergabung dengan Indonesia.
Kongres Melayu Kemunduran. Membincangkan soal kemunduran orang Melayu dalam pend
idikan dan ekonomi
38
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Pilih Kenegerian Negeri 2.2.4b)
Membincangkan pilih kasih British kepada anak negeri asal. Mengatasi pemasalahan
sosioekonomi dan politik. Mengatasi perasaan kenegerian yang memisahkan orang M
elayu.
Huraikan perkembangan Kesatuan Melayu Muda dalam memperjuang semangat nasionalis
me di Tanab Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. (Teks ms 57-58)
KMM ditubuhkan pada tahun 1939 yang dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob. Matlamat
penubuhan Ulltuk menggalakkan perpaduan di Matlamat kalangan pemuda Melayu di se
luruh Semenanjung. Meningkatkan tahap pendidikan di kalangan orang Tabap Melayu.
Menubuhkan negara Melayu Raya atau Indonesia Raya Negara dengan bergabung denga
n Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kerjasama KMM bekerjasama dengan Jepun p
ada akhir tahun 1940 untuk menghalau British dari Tanah Melayu. Propaganda Menja
dikan KMM badan propaganda Jepun, membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat prop
aganda antiBritish, dan mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan. KMM me
nubuhkan cawangan diseluruh Tanah Melayu Cawangan bagi meluaskan propaganda mene
ntang British. Maahad II Ihya Assyariff, di Gunung Semanggol menjadi Kader penyo
kong KMM dengan menyediakan kader-kader dikenali tentera semut untuk menentang B
ritish. Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, dan lebih Tangkap kurang 50 or
ang penyokong KMM ditangkap oleh British pada akhir tahun 1941 dan dipenjarakan
di Changi, Singapura. Tubub
39
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.2.5 2.2.5a)
Gerakan Nasionalisme Semasa Pendudukan Jepun. (Teks ms 57) Nyatakan pertububan-p
ertububan yang menentang ketika pendudukan Jepun di Tanab Melayu di antara tahun
1941 bingga 1945.
Parti Komunis Malaya mengadakan penentangan melalui gerakan bawah tanah dengan b
antuan senjata oleh pihak British. Mereka bekerjasama menjalankan perang gerila
terhadap Gerila Jepun. Pasukan Bintang Tiga juga ditubuhkan dengan ahlinya Binta
ng terdiri daripada tiga kaum penting di Tanah Melayu, iaitu Tiga Melayu, Cina d
an India menentang J epun secara gerila. Force 136 Di kalangan orang Melayu pula
ditubuhkan Force 136 keanggotaanterdiri daripada pegawai-pegawai tadbir Melayu
yang bekerjasama dengan tentera British. bergerak secara gerila di hutan dan akt
if di Kedah, Johor dan Pahang Wataniah Pasukan Wataniah Pahang adalah pasukan su
karela menentang Jepun terdiri daripada guru, pegawai tadbir kerajaan dan orang
kampung yang sedar tentang penindasan Jepun. MPAJA
40
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
BAB 2 2.1 2.la)
NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Perjuangan pemimpin tempata
n menentang British Apakah yang dimaksudkan gerakan nasionalisme? (Teks ms 29)
Tentang Usaha masyarakat setempat menentang penjajahan terhadap mereka oleh kuas
a luar 2.lb) Bilakah gerakan nasionalisme di Tanah Melayu? (Teks ms 30) ……………………
………. 2.1c) Namakan tokoh-tokoh tempatan dan lokasi penentangan terhadap British
di Tanah Melavu. Sabah dan Sarawak pada abad ke-19 (Teks ms 30) Lokasi Penentang
an Naning, Melaka Batang Lupar, Sarawak Kubu Nanga Skrang, Sarawak Kanowit, Sara
wak Di Persisir pantai Sabah Pasir Salak, Perak Sg. Ujong, Negeri Sembilan Lubuk
TeruaIKuala Tembeling dan Jeram Ampai,Pahang Pasir Puteh, Kelantan Kuala Berang
, Terengganu
Tokoh Tempatan i Penghulu Dol Said ii Linggir iii Rentap Syarif Masahor & Pating
gi Abdul iv Ghapur v Mat Salleh vi Dato' Maharaja Lela vn Yam Tuan Antah vill Da
to' Bahaman ix x Tok Janggut Hj. Abdul Rahman Limbong
19
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.1.1)
Huraikan sebab-sebab pemimpin tempatan menentang British. (Teks ms 30-31)
Penaklukan Dasar penaklukan bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politik menyeb
abkan kawasan yang dijajah terikat dengan peraturan British. Misalnya, Naning di
paksa menjadi jajahan takluk British dan membayar ufti menyebabkan berlaku peper
angan Penghulu Dol Said dengan British. British ditentang kerana menguasai ekono
mi tempatan Ekonomi bagi kepentingan mereka melalui peIjanjian yang dimeterai de
ngan pemimpin tempatan membolehkan saudagar dari NegeriNegeri Selat dibenarkan m
enjalankan perlombongan dan perdagangan bijih timah. British memaksakan penduduk
tempatan dengan Cukai memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturan-
peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Contohnya di Terengganu,
penentangan berlaku kerana British telah menetapkan bahawa setiap tanah yang hen
dak dibuka oleh penduduk tempatan mestilah mendapat keizinan mereka dan dikenaka
n cukai tanah yang bertentangan dengan amalan tradisi. British bertindak campur-
tangan dalam adat resam Campur tempatan. Misalnya di Perak, J.W.W. Birch telah c
ampur Tangan tangan dalam adat resam masyarakat Melayu yang diamalkan selama ini
, iaitu amalan menggunakan orang suruhan. British memaksa menerima nilai-nilai d
an budaya Barat Paksa yang bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan. Kehil
angan Pemimpin tempatan di daerah mereka kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbir
an serta anak buah setelah penjajahan. Penentangan pemimpin tempatan mendapat so
kongan Sokongan anak buah mereka Rakyat menentang pelaksanaan undang-undang Brit
ish Sulit
20
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
yang menyulitkan kehidupan. 2.1.2a) Letak Jelaskan peristiwa penentangan Dol Sai
d terhadap British di Naning. (Teks ms 31-32)
Tidak bersetuju dengan tindakan British meletakkan Naning sebagai sebahagian dar
ipada wilayah takluknya. Mengingkari arahan British supaya Naning menghantar Ing
kar satu persepuluh hasilnya sebagai ufti kepada negeri Melaka. British telah me
nghantar tenteranya untuk menakluk Hantar Naning pada tahun 1831 dan pasukan Bri
tish ini telah ditentang oleh Penghulu Dol Said. Dol Said mendapat bantuan keten
teraan daripada Yam Bantuan Tuan Ali dari Rembau, Syed Shaban, Penghulu Ramai da
n Rechat, Dato' Kelana Sungai Ujong serta Penghulu Gemencheh beIjaya mengalahkan
150 tentera British pimpinan Kapten Wyllie. Menyerang Pada akhir tahun 1832, Br
itish dengan 1200 tentera sekali lagi menyerang Naning. British berjaya mengalah
kan tentera Dol Said, kerana tidak Kalah mendapat bantuan Dol Said terpaksa meny
erah diri dan di bawa ke Melaka. Serah 2.1.2b) Kuasai Terangkan peristiwa penent
angan para pemimpin Sarawak terhadap James Brooke. (Teks ms 33)
Berusaha untuk menguasai beberapa buah daerah pedalaman sehingga menimbulkan ban
tahan daripada pemimpin tempatan. . James Brooke menyerang pemimpin yang enggan
Serang menyerahkan daerah mereka kepada beliau. Linggir men en tang penaklukan J
ames Brooke dengan Linggir menyerang kapal Nemesis dekatBatang Lupar. TindakBala
s Serangan ini merupakan tindak balas terhadap langkah James Brooke dan Kapten F
arquhar menghalang
21
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Rentap
Serang Bertindak
Berjaya
Menolak
Kehilangan Bina Gagal Lari
Tahan
pelayaran mereka di Sungai Saribas tetapi Linggir dan pengikutnya tewas. Pemimpi
n Iban Rentap menentang James Brooke kerana bertindak menghapuskan orang Iban di
Sungai Skrang yang dianggap sebagai lanun. Beliau telah menyerang pasukan James
Brooke di Kubu Nanga Skrang bagi menghalang kezaliman. James Brooke telah berti
ndak balas dengan membakar kampung menyebabkan Rentap dan pengikutnya berundur k
e Bukit Sadok, tetapi sekali lagi mereka diserang. Tentera James Broke berjaya m
engalahkan Rentap dan beliau terpaksa berundur ke UIu Sungai Entabai dan seranga
nnya semakin lemah. Penentangan Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur ber
laku kerana mereka menolak penguasaan James Brooke di wilayah mereka, iaitu di S
ungai Rajang. Mereka kehilangan kuasa memungut cukai dan pengaruh terhadap pendu
duk tempatan. James Brooke telah membina sebuah kubu di Kanowit tetapi SyarifMas
ahor telah menyerang kubu tersebut. Beliau dan Datu Patinggi Abdul Gapur kemudia
n menyerang James Brooke di Kuching, tetapi gaga!. SyarifMasahor melarikan diri
ke Brunei tetapi telah diserahkan oleh Sultan Brunei kepada British di Singapura
. Datu Patinggi Abdul Gapur melarikan diri ke Betawi tetapi beliau berjaya ditah
an oleh Belanda dan diserahkan kepada James Brooke.
22
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.1.2c)
Terangkan peristiwa penentangan Mat Salleh ke atas Syarikat Borneo Utara British
di Sabah. (Teks ms 35-36)
SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh sebagai pemerintah daerah Tambunan
dan Sungai Sugut. Mereka menduduki kawasan pengaruh Mat Salleh dengan Duduki mel
aksanakan sistem cukai kepala dan surat perahu. Mat Salleh ke Sandakan untuk ber
bincang dengan SBUB Kasar sebaliknya pegawai-pegawai syarikat tidak memberi laya
nan malah bersikap kasar kepada penduduk tempatan. Gabenor Beaufort telah menyer
ang dan membakar Serang kampung menyebabkan Mat Salleh terpaksa melarikan diri.
Mengejut Pada tahun 1897, beliau dan para pengikutnya telah melakukan serangan m
engejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya. SBUB telah menawarkan pelan damai kepa
da Mat Salleh Tawar dengan menyerahkan Tambunan kepada beliau. Mungkir SBUB tela
h mungkir janji menyebabkan Mat Salleh sekali lagi menyerang kubu SBUB tetapi di
balas oleh pasukan tentera SBUB dengan menyerang kubu Mat Salleh. Meninggal Beli
au akhimya tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900. Hirau 2.1.2d) Huraika
n penentangan yang dilakukan oleh Dato' Maharaja Lela ke atas British di Perak.
(Teks ms 37-38) Penguasaan British yang didalangi oleh J.W.W. Birch telah ditent
ang oleh orang tempatan yang dipimpin oleh Dato' Maharaja Lela. Penentangan itu
berlaku secara bersatu oleh semua pembesar dan sultan serta penduduk tempatan te
rhadap British. Residen memungkiri fungsinya sebagai penasihat seperti yang term
aktub dalamPerjanjianPangkor 1874.
23
Pimp in
Bersatu
Mungkir
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Para pembesar menolak sistem cukai yang menghapuskan hak mereka. Penguasaan Para
pembesar menolak penguasaan British terhadap kawasan mereka. Para pembesar meno
lak campur tangan British dalam Campur adat resam dan hal ehwal tempatan. Tangan
J. W. W. Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan Hormati dan tidak tahu
berbahasa Melayu. Pada tahun 1874 Perjanjian Pangkor ditandatangan oleh Bantahan
Sultan Abdullah dan Sir Andrew Clarke menyebabkan berlaku bantahan terbuka oleh
pembesar Melayu Perak terhadap campur tangan British. Dato' Maharaja Lela membu
at Kubu di Pasir Salak Kubu dengan mengadakan mesyuarat di Durian Sebatang antar
a Dato' Maharaja Lela dengan pembesar-pembesar Melayu bertujuan menentang undang
-undang British. Selepas bermesyuarat Dato' Maharaja Lela bersetuju Bersetuju me
mbunuh J.W.W. Birch manakala Sultan Abdullah memberitahu Sultan Ismail tentang r
ancangan tersebut. Sultan Abdulah terpaksa menyerahkan Perak kepada Terpaksa Bri
tish walaupun berlaku penentangan terhadap British. Mat Arshad, orang suruhan Br
itish, dibunuh oleh Tampal penduduk tempatan semasa menampal poster cukai di Pas
ir Salak. Pembunuhan J.W.W. Birch oleh Seputum, Pandak Lam, Arahan dan lain-lain
lagi atas arahan Dato' Maharaja Lela di Sungai Perak, Pasir Salak. Pihak Britis
h dengan 500 orang tenteranya melancarkan Lancar serangan terhadap Pasir Salak m
enyebabkan Dato' Maharaja Lela danDato' Sagor melarikan diri ke Kota Lama. Semua
yang terlibat dengan pembunuhan J.W.W. Birch Bicara ditangkap dan dibicara oleh
Raja Idris sebagai hakim manakala penasihat perbicaraan ialah Frank Swettenham.
Dato' Maharaja Lela bersama-sama Dato' Sagor, Pandak Gantung Menolak
24
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Lam, Seputum dan Pandak Indut dijatuhi hukuman gantung, Sultan Ismail dibuang ne
geri ke Johor, Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim, Syahbandar dan Laksamana p
ula dibuang negeri ke Pulau Seychelles. 2.1.2e) Terangkan penentangan Yam Than A
ntah terhadap British di Sungai Ujong. (Teks ms 39)
Penguasaan Yam Tuan Antah Sri Menanti dan Dato' Syahbandar menentang kemasukan d
an penguasaan British di Sungai Ujong. Dato' Syahbandar Sungai Ujong enggan mena
ndatangani Enggan perjanjian dengan British. Mempelawa Pada masa yang sarna beli
au menentang Dato' Kelana Sungai Ujong yang mempelawa British untuk campur tanga
n dalam pertikaian mereka berebut kawasan sempadan untuk mengenakan cukai kepada
pedagang bijih timah dari NegeriNegeri Selat. Dengan kerjasama British, Dato' K
elana Syed Abdul Berjaya Rahman berjaya mengalahkan Dato' Syahbandar Abdullah Tu
nggal untukmenguasai Sungai Ujong. Dato' Syahbandar terpaksa berundur ke Selango
r tetapi Berundur kembali semula ke Sungai Ujong dan menandatangani perjanjian d
enganBritishpada 10 November 1874. Dato. Syahbandar bersetuju meletakkanjawatan
dan Bersetuju berhijrah ke Singapura manakala Dato' Kelana Syed Abdul Rahman men
guasai Sungai Ujong tetapi tertakluk di bawah penguasaan British. Pada tahun 188
8 Yam Tuan Antah menandatangani Damai perjanjian damai yang membolehkan penguasa
an British di Sungai Ujong.
25
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.1.2f) Menolak
Jelaskan penentangan Dato' Bahaman terhadap British di Pahang. (Teks ms 40) Dato
' Bahaman menolak pelaksanaan undang-undang British ang bertentangan dengan adat
resam dan sistem politik tempatan seperti sistem kehakiman, pemungutan hasil ta
nah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis luar oleh Residen British di Pahan
g. Pelaksanaan undang-undang tersebut telah menghakis kuasa Dato' Bahaman sebaga
i Orang Kaya Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Dato' Bahaman dan rakan-rakannya s
eperti Tok Gajah dan Imam Rasul telah bersatu menentang British selama lima tahu
n. Siri penentangan Dato' Bahaman dengan men en tang embinaan Balai Polis Lubuk
Terua, kawasan pengaruhnya. enyerang British kerana menangkap anak buahnya diiku
t serangan dan menawan semula Lubuk Terua serta menguasai uala Tembeling dan Jer
am Ampai. ritish bertindak balas dengan menghantar tentera menyerang Jeram Ampai
menyebabkan Dato' Bahaman berundur ke Kelantan Dato' Bhaman menetap di Hulu Kel
antan manakala Tok Gajah dan keluarganya menetap di Hulu Terengganu. Pada tahun
1896, Dato' Bahaman berpindah ke Bangkok diberikan pelindungan politik oleh Raja
Chulalongkom dan menetap di Chieng Mai serta meninggal dunia di sana.
Menghakis
Bersatu
Siri
Serangan
Bertindak
Menetap Pindah
2.1.2g) Paksa
Jelaskan penentangan TokJanggutterhadap British di Kelantan. (Teks ms 41) Penent
angan terhadap penjajahan British berlaku di Pasir Puteh apabila Sistem Penasiha
t British diperkenalkan dengan memaksa penduduk membayar cukai tanah dan padi .
26
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Tok Janggut membantah pelaksanaan dan enggan membayar cukai tetapi tidak dilayan
oleh Pegawai Daerah Pasir Puteh. Pihak polis telah diarahkan untuk menangkap To
k Janggut Tangkap tetapi mereka gaga!. Pada tahun 1915, Tok Janggut, pembesar da
n rakyat Berjaya tempatanbersetuju menyerang Pasir Puteh dan mereka berjaya mend
udukinya. Kerajaan Sebuah kerajaan telah dibentuk dengan Engku Besar Jeram sebag
ai Raja, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Che Ishak sebagai Pegawai Daera
h. British menggunakan nama Sultan Kelantan membawa Nama masuk pasukan tentera d
ari Negeri Selat dengan Kapal Perang H.M.S. Cadmus mendarat di Tumpat dengan men
yerang di Saring. Terkorban Serangan British yang tersusun dan penggunaan senjat
anya yang lebih moden telah menyebabkan Tok Janggut terkorban. Mayatnya diarak k
e seluruh pekan Kota Bharu sebelum Arak digantung di pasar dalam keadaan kepala
ke bawah dan kaki ke atas sebagai amaran kepada masyarakat tempatan yang berani
menentang British. Bantah 2.1.2h) Terangkan penentangan Haji Abdul Rahman Limbon
g terhadap Brtishdi Terengganu. (Teks ms 42-43) Haji Abdul Rahman Limbong seoran
g ulamak menentang British kerana tidak berpuas hati dengan sistem cukai dan und
ang-undang tanah British di Terengganu. Beliau mengetuai penduduk kampung member
sihkan tanah di Kuala Telemong tanpa menghiraukan peraturan tanah British. Belia
u bersama 300 orang penduduk kampung membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah Ibn
Sultan Zainal Abidin III dari Lubuk Batu hingga
27
Puas Hati
Mengetuai
Membuka
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Kampung Pelam. British merasa bimbang dan dengan jasa baik Tengku JasaBaik Nik M
aimunah, mereka dapat disuraikan. Melancarkan Penduduk tempatan yang marah melan
carkan serangan bersenjata terrhadap dasar British berjaya menduduki bangunan ke
rajaan di Kuala Berang. Kumpulan di Kuala Telemong bersiap sedia menunggu Bersia
p arahan untuk menentang British. Menggunakan Dengan menggunakan kuasan dan nama
Sultan Terengganu, British telah menghantar tiga orang pembesar Sultan menawan
semula Kuala Berang. Cara ini memudahkan British kerana rakyat Melayu Derhaka ti
dak akan menderhaka kepada sultan. Sepasukan polis seramai 25 orang menyerang Ku
ala Menyerang Telemong dan berjaya menumpaskan kebangkitan penduduk tempatan den
gan mengorbankan sebelas orang. Haji Abdul Rahman Limbong pula diserang oleh Dib
uang seramai 50 orang polis yang dibawa dari Singapura berjaya ditahan dan dibua
ng negeri ke Makkah. 2.1.2i) Contohi Apakah pengajaran yang diperolehi penentang
an pemimpin tempatan menentang penjajah. (Teks ms 44)
Patut kita contohi telah menunjukkan semangat setia negara yang tinggi kerana sa
nggup berkorban untuk bangsa. Sifat bekerjasama dan tolong-menolong antara pemim
pin Sifat dengan pengikut dalam menentang penjajahan British. Sikap berdisiplin
dan gigih berusaha dapat menghasilkan Disiplin perjuangan yang berjaya. Kekalaha
n mereka dalam perjuangan itu adalah kerana Kurang kekurangan ilmu dan senjata m
oden. Kita perlu menimba ilmu pengetahuan supaya tidak IImu dijajah. Perpaduan P
erlu perpaduan di kalangan pemiminpin supaya musuh
28
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
dapat ditentang secara serentak. 2.1.2j) Pada pendapat anda mengapakah perjuanga
n pemimpin tempatan menentang British mengalami kegagalan? (Teks ms 44)
Pejuangan pemimpin tempatan bercorak setempat memudahkan British menghapuskan pe
nentengan dalam jumlah yang keci!. Pemimpin tempatan tidak mendapat bantuan luar
Bantuan sepertimana serangan British ke atas Dol Said kali yang kedua Bersengke
ta Terdapat pemimpin tempatan yang bersengketa memberi peluang kepada British ca
mpur tangan seperti pemusuhan antara Dato' Kelana dengan Dato Syahbandar sungai
Ujong. Kesempatan Mengunakan kesempatan atas arahan Sultan British bertindak unt
uk menghapuskan penentangan seperti yang berlaku di Terengganu menyebabkan rakya
t tidak menentang kerana taat setia rakyat kepada Sultan. British mengunakan per
alatan dan teknogi yang canggih Peralatan walaupun dalam jumlah tentera yang kec
il dapat mengalahkan pemimpin tempatan yangjurnlah bilangan tentera yang besar.
British mendapat bantuan tentera daripada luar seperti Luar dari Singapura, Burm
a dan India. Bekerjasama Terdapat rakyat tempatan yang bekerjasama dengan Britis
h seperti di Perak dan Kelantan. Sultan menghadapi tekanan daripada British sepe
rti di Tekanan Perak, Terengganu dan Kelantan yang membolehkan pemimipin tempata
n di bunuh dengan kejam. Setempat
29
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.1.2k)
Tok J anggut dibunuh dan mayatnya diarak ke seluruh pekan Kota Bharu kemudian di
gantung dalam keadaan kepala ke bawah dan kaki ke atas di pasar oleh British. A
pakah pandangan anda mengenai peristiwa tesebut terhadap British?
Sikap kejam penjajah dan tidak berperikemanusiaan. Sanggup bertindak dengan apa
saja untukmencapai matlamat. Menunjukkan sikap tidak bertamadun Barat. Tamadun P
enghinaan Sebagai penghinaanterhadap penduduk peribumi. Kejam Mencapai 2.1.2l) B
ritish bertindak menghukum Haji Abdul Rahman Limbong dengan membuang negeri ke M
ekah. Pada pendapat anda mengapa British bertindak sedemikian? Beliau seorang ul
ama yang terkenal. British bersikap bertimbang rasa terhadap ulama. Mekah adalah
tempat tinggal yang sesuai ulama Di sana beliau dapat mendalami ilmu agama. Bel
iau boleh menjadi tenaga pengajar agama. Bolehmenunai ibadathaji dan urnrah Mele
nyapkan pengaruh beliau kerana Mekah jauh dari Tanah Melayu. Mengambil hati pend
uduk tempatan supaya tidak melakukan pemberontakan.
Ulama Timbang rasa Tempat IImu Mengajar Haji Lenyap Hati
30
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.2.1 2.2.1a)
Faktor-Faktor Pemangkin N asionalisme Huraikan sebab-sebab yang mempengaruhi ger
akan nasionalisme di Tanah Melayu pada abad Ke-20. (Teks ms 45-48)
memusnahkan sistem politik tradisional meletakkan seorang Residen dan pegawai Br
itish mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan. Kemunculan g
olongan intelek Melayu dari pendidikan Pendidikan Inggeris dan sekolah vemakular
Melayu meningkat kesedaran bangsa Melayu menolak penjajahan British. Dasar Brit
ish menggalakkan kemasukan orang dagang Kuasai untuk melabur, bemiaga, berdagang
, bekerja dan menetap di Tanah Melayu dengan menguasai ekonomi dalam bidang perl
ombongan , perladangan dan pemiagaan manakala orang Melayu kekal dalam penanaman
padi. Pembukaan bandar baru dengan pelbagai kemudahan Bandar dinikmati oleh ora
ng asing sedangkan orang Melayu tetap tinggal di kampung-kampung dengan segala k
ekurangan. Kemunduran Dasar British telah memundurkan taraf hidup orang Melayu m
enyebabkan golongan intelek Melayu menjadikannya isu gerakan nasionalisme. Pendu
dukan Jepun dengan konsep Kawasan Jepun Kesemakmuran. Asia menekankan kebebasan
negaranegara Asia menentukan kemajuan dan kemerdekaan tetapi kekejaman Jepun men
imbulkan kebencian penjajahan sarna ada oleh kuasa Barat atau Timur. Penguasaan
Parti Komunis Malaya selama 14 hari pada PKM tahun 1945 membangkitkan semangat m
enentang penjajahan dan memulakan penyebaran ideologi komunis. Kemunculan mesin
cetak membolehkan penerbitan Mesin buku, akhbar, majalah dan kitab agama untuk P
olitik
31
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Reformis
Kesedaran
menyampaikan idea menentang penjajah disebarkan dengan meluas Gerakan Pan-Islami
sme sedunia melahirkan Reformis Islam Syeikh Muhammad Abduh membangkitkan keseda
ran pemahaman Islam untuk menentang penjajahan terhadap negara-negara Islam yang
disebarkan dalam majalah al-Manar. Kesedaran politik di Indonesia membolehkan p
enulis dan karya mereka menjadi bacaan masyarakat di Tanah Melayu tentang idea k
ebebasan politik dan penentangan terhadap penjajahan.
2.2.2)
Apakah yang dimaksudkan Kaum Muda? (Teks ms 49)
Arab Golongan berpendidikan Arab yang terpengaruh dengan gerakan Islah Is1amiyia
h di Timur Tengah. 2.2.2a) Senaraikan tokoh-tokoh Kaum Muda di Tanah Melayu. (Te
ks ms 49)
Tokoh Sheikh Tahir Jalaludin, Syed Sheikh al-Hadi,Dr. Burhanuddin aI-Helmy, Mohd
. Yunus bin Abdul Hamid, Haji Abbas Mohd Taha dan Sheikh Mohd Salim al- Khalili
2.2.2b) Betul Idea Nyatakan dasar perjuangan Kaum Muda. (Teks ms 49) Mendorong m
asyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam. Menyampaika
n idea dan menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia, termasuklah gesaan un
tuk memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu. Berusaha men
yematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Islam. Mengkritik raja
dan pembesar Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu.
32
Sikap Raja
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.2.2c)
Namakan akhbar dan majalah yang digunakan oleh Kaum Muda untuk menyampaikan perj
uangan mereka. (Teks ms 50)
Akhbar AI- Imam, N eraca, Idaran Zaman, Saudara dan Lidah Benar Majalah Pengasuh
dan al-Ikhwan 2.2.2d) Terangkan perkembangan gerakan Islah yang diperjuang oleh
Kaum Muda di Tanah Melayu pada abad ke-20. (Teks ms 50)
Peringkat awal ditentang oleh Kaum Tua yang menguasai fahaman masyarakat Melayu
tentang Islam hanya berkaitan dengan akhirat dan fardu ain sahaja. Gerakan ini h
anya bergerak di Negeri-Negeri Selat NNS sahaja kerana terdapat undang-undang di
keluarkan oleh NegeriNegeri Melayu menghalang pengaruh Kaum Muda. Kebenaran Unda
ng-undang ini tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa k
ebenaran Sultan. Undang-undang ini juga tidak rnembenarkan risalah Risalah dan.
buku. Kaum Muda di bawa masuk ke negerinegeri tersebut. Madrasah Menubuhkan bebe
rapa buah madrasah untuk menjalankan sistem pendidikan Islam yang meliputi untuk
dunia dan akhirat seperti pendidikan fardu ain, ilmu hisab dan bahasa Inggeris.
Madrasah ini juga memberikan peluang kepada pelajar Peluang perempuan untuk men
dapatkan pendidikan. Tentang
2.2.3
Akhbar, Majalah dan Novel Penggerak Kesedaran
33
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Kebangsaan 2.2.3a) Senaraikan akhbar di Tanah Melayu pada tahun 1920 an dan 1930
an. (Teks ms 50) ii) v) Lembaga Melaya Warta Negara iii) Majlis
i) Warta Melaya iv) Utusan Melayu 2.2.3b)
Apakah isu sosial yang diperjuangkan oleh akhbar di Tanah Melayu pada tahun 1920
-an dan 1930-an? (Teks ms 51)
Memajukan pendidikan tinggi di kalangan orang Melayu. Tinggi Perempuan Menggalak
kan pendidikan untuk anak perempuan Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap nega
tif Sikap seperti memilih kerja dan tidak berusaha. Tabungan Menggalakkan tabung
an di kalangan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak. Kemahiran Mementingkan k
emahiran tradisional orang Melayu seperti pertukangan dan kerj a tangan. Mementi
ngkan pendidikan bahasa Inggeris untuk Inggeris kemajuan orang Melayu. Meminta t
araf sekolah Melayu dibaiki dan diberi nilai Taraf ekonomi. Memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa rasmi Rasmi dalam pentadbiran British Menyeru orang Melay
u supaya tidak meninggalkan Tinggal pendidikan Islam. Mengekalkan nilai-nilai ba
ik masyarakat Melayu. Nilai
2.2.3c)
Terangkan isu ekonomi yang diperjuangkan oleh akhbar
34
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. (Teks ms 51) Menggalakkan penubuhan
syarikat bekerjasama oleh orang Melayu. Kemasukan Meminta British mengurangkan k
emasukan orang dagang kerana akan mengancam ekonimi penduduk peribumi Perniagaan
Menggalakkan pemiagaan di kalangan orang Melayu. Melarang orang Melayu menjual
tanah mereka Jual Menyeru orang Melayu berjimat cermat. Jimat Meminta British me
ngadakan kampung khas Melayu di Kampung Kuala Lumpur. Kerjasama 2.2.3d) Terangka
n isu politik yang diperjuangkan oleh akhbar di Tanah Melayu sebelum Perang Duni
a Kedua. (Teks ms 51)
Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu Mengkritik para pe
mbesar dan Raja-Raja Melayu kerana Gagal gagal memimpin rakyat. Menolak dasar pi
lih kasih British dalam pentadbiran Pilih kerajaan. Melindungi Menuntut di adaka
n Malay Administrative Service untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan
kerajaan. Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu dalam Bersatu sebuah pert
ubuhan kebangsaan. Menentangtuntutan orang dagang terhadap politik Tuntutan temp
atan. Kritik 2.2.3e) i) Senaraikan majalah di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia
Kedua. ii) Pengasuh iii) Bulan Melayu
Majalah Guru
35
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.2.3f)
Nyatakan isu-isu yang dibangkitkan oleh majalahmajalah di Tanah Melayu sebelum P
erang Dunia Kedua (Teks ms 52)
Memberi perhatian terhadap pendidikan ke atas anak-anak Melayu Menyeru perpaduan
di kalangan orang Melayu. Perpaduan Meniupkan semangat cinta akan negara dan Ci
nta menentang penjajahan. Meningkatkan tarafhidup orang Melayu. Taraf Memajukan
bahasa dan sastera Melayu. Bahasa Menggalakkan perpaduan di kalangan guru sebaga
i Guru pemimpin bahasa. Membincangkan soal pentafsiran Islam yang Pentafsiran pr
ogresif bagi kemajuan ummah. Memberi pentafsiran kepada persoalan orang Islam Pe
rsoalan Memperluaskan MemperIuaskan ilmu dalam semua bidang. MenggalakkanMenggal
akkan pendidikan di kalangan orang Melayu. Mengesa orang Melayu menjauhkan diri
daripada Gesa sifat buruk. Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan Wanita unt
uk kemajuan diri. Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilaiKesopanan nilai
Islam dan budaya Timur. Menggalakkan wanita menjadi obor untuk Obor memajukan b
angsa. Anak-anak 2.2.3g) Novel Keris Melaka, Anak Mat Lela Gila, Putera Gunung T
ahan dan Melor Kuala Lumpur bertemakan semangat kebangsaan. Jelaskan. (Teks ms 5
3)
Perjuangan Memaparkan semangat perjuangan menentang penjajahan Barat seperti Por
tugis Sumbangan Menghargai sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka separt
i Hang Tuah.
36
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Inspirasi
Penjajah Warisan Cinta Maruah Wira Bangga Menolak Kebebasan Moden Negatif
Mengunakan sejarah sebagai inspirasi dan pedoman untuk mendorong semangat perjua
ngan bangsa bagi generasi muda. Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempa
tan Menghargai warisan bangsa sendiri Mencintai tanah air Menolak kesenangan dem
i maruah bangsa. Semangat wira pemuda tempatan dalam menjaga maruah. Berasa bang
ga dengan kebolehan sendiri. Seorang gadis tempatan yang menolak cinta pegawai p
enjajah kerana tidak mahu menjatuhkan maruah bangsa Kebebasan wanita dalam menen
tukan hala tuju kehidupan. Wanita yang tnetnentingkan ~endidikan tnoden untuk ke
baikan diri Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan bangsa
2.2.4
Perjuangan nasionalisme Oleh Persatuan Melayu.
2.2.4a) Jelaskan isu yang diperjuangkan oleh persatuan-persatuan dalam gerakan n
asionalisme di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebelum perang Dunia Kedua. Kesat
uan Melayu Singapura Menjaga Menjaga kepentingan sosioekomoni penduduk Melayu Si
ngapura dengan Mohammad Eunos Abdullah menjadi wakil KTEKS MS dalam pentadbiran
British. Sebagai wakil orang Melayu dalam Ahli Majlis Desak Perundangan Negeri-N
egeri Selat mendesakan kebajikan orang Melayu Singapura dan berjaya memperoleh s
ebuah kawasan penempatan khas bagi orang Melayu di Singapura
.
37
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Persatuan Sahabat Pen a Malaya. Berkenalan Menggalakkan ahlinya berkenal-kenal d
an bertukar-tukar mewujudkan perpaduan bagi memajukan diri sendiri dan bangsa Me
layu di Semenanjung Tanah Melayu. Menggabungkan tenaga intelektual Melayu bagi G
abung membincangkan nasib orang Melayu dalam soal ekonomi, pendidikan dan perkhi
dmatan kerajaan. Persatuan Melayu Sarawak Perpaduan Mengeratkan perpaduan Melayu
, menggalakkan pendidikan, menjaga budaya dan maruah bangsa, serta menegakkan aj
aran agama Islam.
Pes.tuan Sahabat Pena di Sabah Perpaduan Mewujudkan perpaduan di kalangan anggot
aanggotanya terdiri daripada peniaga kecil, pegawai rendah kerajaan dan guru sek
olah Melayu . Kesatuan Melayu Muda Perpaduan Tahap Negara Menggalakkan perpaduan
di kalangan pemuda Melayu di seluruh Semenanjung Meningkatkan tahap pendidikan
di kalangan orang Melayu. Menubuhkan negara Melayu Raya atau Indonesia Raya deng
an bergabung dengan Indonesia.
Kongres Melayu Kemunduran. Membincangkan soal kemunduran orang Melayu dalam pend
idikan dan ekonomi
38
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Pilih Kenegerian Negeri 2.2.4b)
Membincangkan pilih kasih British kepada anak negeri asal. Mengatasi pemasalahan
sosioekonomi dan politik. Mengatasi perasaan kenegerian yang memisahkan orang M
elayu.
Huraikan perkembangan Kesatuan Melayu Muda dalam memperjuang semangat nasionalis
me di Tanab Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. (Teks ms 57-58)
KMM ditubuhkan pada tahun 1939 yang dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob. Matlamat
penubuhan Ulltuk menggalakkan perpaduan di Matlamat kalangan pemuda Melayu di se
luruh Semenanjung. Meningkatkan tahap pendidikan di kalangan orang Tabap Melayu.
Menubuhkan negara Melayu Raya atau Indonesia Raya Negara dengan bergabung denga
n Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kerjasama KMM bekerjasama dengan Jepun p
ada akhir tahun 1940 untuk menghalau British dari Tanah Melayu. Propaganda Menja
dikan KMM badan propaganda Jepun, membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat prop
aganda antiBritish, dan mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan. KMM me
nubuhkan cawangan diseluruh Tanah Melayu Cawangan bagi meluaskan propaganda mene
ntang British. Maahad II Ihya Assyariff, di Gunung Semanggol menjadi Kader penyo
kong KMM dengan menyediakan kader-kader dikenali tentera semut untuk menentang B
ritish. Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, dan lebih Tangkap kurang 50 or
ang penyokong KMM ditangkap oleh British pada akhir tahun 1941 dan dipenjarakan
di Changi, Singapura. Tubub
39
BAB2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
2.2.5 2.2.5a)
Gerakan Nasionalisme Semasa Pendudukan Jepun. (Teks ms 57) Nyatakan pertububan-p
ertububan yang menentang ketika pendudukan Jepun di Tanab Melayu di antara tahun
1941 bingga 1945.
Parti Komunis Malaya mengadakan penentangan melalui gerakan bawah tanah dengan b
antuan senjata oleh pihak British. Mereka bekerjasama menjalankan perang gerila
terhadap Gerila Jepun. Pasukan Bintang Tiga juga ditubuhkan dengan ahlinya Binta
ng terdiri daripada tiga kaum penting di Tanah Melayu, iaitu Tiga Melayu, Cina d
an India menentang J epun secara gerila. Force 136 Di kalangan orang Melayu pula
ditubuhkan Force 136 keanggotaanterdiri daripada pegawai-pegawai tadbir Melayu
yang bekerjasama dengan tentera British. bergerak secara gerila di hutan dan akt
if di Kedah, Johor dan Pahang Wataniah Pasukan Wataniah Pahang adalah pasukan su
karela menentang Jepun terdiri daripada guru, pegawai tadbir kerajaan dan orang
kampung yang sedar tentang penindasan Jepun. MPAJA
40