Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG TITINGAN, TAWAU

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 6 2007


Minggu Jenis Tema Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Catatan

8.0 Menggunakan pelbagai jenis


1 Bahagian A Keluarga ayat dan wacana dalam
penulisan.
03.01.07 Bahagian C
- Fokus Utama (Tulisan) Aras 1
05.01.07
8.3 Menulis perkataan dengan i. Menulis perkataan dengan tulisan berangakai dengan
tulisan berangkai yang kemas. kemas dan cantik

Aras 2

i. Menulis ayat dalam tulisan berangkai kemas dan cantik.

Fokus Sampingan (Bacaan) Aras 1


i. Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan
5.2 Membaca kuat teks prosa dan intonasi yang betul
puisi dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan lancer serta ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang
memahami perkara yang dibaca. dibaca.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis


2 Bahagian B Sekolah ayat dan wacana dalam
penulisan.
08.01.07 Surat
- Kiriman Tak Fokus Utama (Tulisan) Aras 3
12.01.07 Rasmi
8.3 Menulis perkataan dengan i. Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan
Surat tulisan berangkai yang kemas. tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
Kiriman
Rasmi

Fokus Sampingan (Bacaan) Aras 2

5.2 Membaca kuat teks prosa dan i. Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang
puisi dengan sebutan dan intonasi betul.
yang betul dan lancer serta
memahami perkara yang dibaca. ii. Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.

Aras 3

i. Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancer,


sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

ii. Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis


3 Bahagian A Sukan ayat dan wacana dalam
penulisan.
15.01.07 Bahagian C
32

27.08.07
-
31.08.07

33

03.09.07
-
07.09.07

34

10.09.07
-
14.09.07
11.0 Membuat ulasan
35 Bahagian B Binatang Peliharaan tentang bahan yang
didengar, ditonton atau
17.09.07 Cereka dibaca.
-
21.09.07 Keperihalan Fokus Utama (Tulisan) Aras 2

11.2 Mengulas karya bukan sastera i. Menjelaskan perkara yang menarik dalam sesebuah karya
dan aspek penggunaan perkataan, idea, daripada aspek penggunaan perkataan, ayat,, penanda wacana,
ayat wacana, nilai dan pengajaran. nilai dan pengajaran.

Aras 3

i. Merumus perkara yang menarik serta nilai dan pengajaran


yang diperoleh daripada bacaan secara kritis.

Aras 2
Fokus Sampingan (Lisan)
i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu diskusi
4.1 Mengemukakan idea, pandangan dengan terperinci.
dan pendapat tentang sesuatu perkara
secara terperinci , tepat dan tersusun. Aras 3

i. Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum balas.

ii. Menghuraikan idea yang menyakinkan dengan laras


bahasa yang betul.

11.0 Membuat ulasan


36 Bahagian A Cerita Rakyat tentang bahan yang
didengar, ditonton atau
24.09.07 Bahagian C dibaca.
-
28.09.07 Fokus Utama (Tulisan) Aras 1

11.3 Mengulas karya sastera yang i. Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera.
mudah secara umum di aspek tema dan
persoalan, watak dan perwatakan, nilai Aras 2
dan pengajaran dan gaya bahasa.
i. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam
sesebuah karya sastera.
Fokus Sampingan (Bacaan)
Aras 1
6.2 Membaca dan mengenal pasti
pelbagai genre penulisan. i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai kata,
peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre.

Aras 2

i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa dalam


pelbagai genre.

11.0 Membuat ulasan


37 Bahagian B Bangunan / Mercu tentang bahan yang
Tanda didengar, ditonton atau
01.10.07 Laporan dibaca.
-
05.10.07 Fokus Utama (Tulisan) Aras 3

11.3 Mengulas karya sastera yang i. Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera.
mudah secara umum di aspek tema dan
persoalan, watak dan perwatakan, nilai
dan pengajaran dan gaya bahasa.

Fokus Sampingan (Bacaan)

6.2 Membaca dan mengenal pasti Aras 3


pelbagai genre penulisan.
i. Memberikan pandangan tentang ciri-ciri penulisan genre.

11.0 Membuat ulasan


38 Bahagian B Majlis Keramaian tentang bahan yang
didengar, ditonton atau
08.10.07 Cereka dibaca.
-
12.10.07 Laporan Fokus Utama (Tulisan) Aras 1

11.4 Memberikan komen dan i. Memberikan pandangan terhadap pendapat pihak lain
pandangan tentang pendapat yang tentang sesuatu bahan.
disampaikan oleh pihak lain.
Aras 2

i. Membahaskan pendapat pihak lain tentang sesebuah karya


secara kritis dan kreatif.

Aras 3

i. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang


disampaikan.

Fokus Sampingan (Bacaan)


Aras 1
7.3 Membaca dan menghayati
pelbagai bahan sastera dan bukan i. Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningktkan minat
sastera yang berkualiti untuk membaca.
meningkatkan dan memperkukuh
minat membaca. Aras 2

i. Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks pelbagai bahan


yang dibaca.

Aras 3
i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks yang
dibaca untuk meningkatkan minat membaca.

ii. Merumuskan isi-isi menarik dalam teks yang dibaca.

39

15.10.07
-
19.10.07

40

22.10.07
-
26.10.07

41

29.10.07
-
02.10.07

42

05.10.07
-
09.10.07

43

12.11.07
-
16.11.07
Disediakan oleh, Disemak oleh,

....................................... ...........................................
(SALMIAH MADING) (SAMSIAH HJ. SUNDU)
Guru BMP Tahun 6. Ketua Panitia BM.