Anda di halaman 1dari 6

NAMA :

TINGKATAN/ KELAS :

..

SMK JELAI (F)


73480,GEMAS, NEGERI SEMBILAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (2014)


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 2
(MASA: 1 JAM)

Kertas soalan ini mengandungi 6 muka surat bercetak

BAHAGIAN A
Soalan 1 hingga Soalan 30 (30 markah)
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan pilihan, iaitu A,B,C, dan D.Bagi tiap-tiap
soalan, pilih satu jawapan sahaja. Jawab di dalam kertas OMR.

Sentiasa berusaha memajukan


diri
Mempunyai nilai moral yang
tinggi
Hidup beragama

1.

Ciri-ciri di atas berkaitan dengan


A ciri-ciri kecemerlangan diri.
B gaya hidup remaja yang
moden.
C cabaran remaja pada masa
hadapan.
D cara keluarga meningkatkan
perpaduan.

2.

Kecemerlangan diri memerlukan


kecemerlangan _________ dan
________ yang terpuji.
A intelek,emosi
B rohani,intelek
C sahsiah,jasmani
D pendidikan,perwatakan

3.

Antara berikut,yang manakah


merupakan tindakan membuat refleksi?
A menilai kebolehan orang lain.
B menjaga perlakuan dan tindakan.
C menerima komen dan pandangan
secara positif.
D bertutur mengikut etika dan
kesesuaian suasana.

4.

Individu yang bersikap toleransi


berupaya
A menilai diri orang lain.
B membuat keputusan dengan adil.
C menerima setiap perbezaan orang
lain.
D menilai baik buruk sesuatu
tindakan yang diambil.

A membuat kerja sekolah dengan


tekun.
B menyambut hari lahir anggota
keluarga secara sederhana.
C tidak mengganggu ibu bapa
yang sedang menonton
televisyen.
D berbincang tentang masalah
rakan yang memerlukan
pertolongan.

5. Apakah tindakan yang sepatutnya


dilakukan apabila pendapat kita
ditolak?
A meluahkan perasaan tidak puas
hati.
B meminta orang lain menerima
pendapat kita.
C menerima keputusan dengan hati
yang terbuka.
D memarahi pihak yang
bertentangan pendapat dengan
kita.

9. Mengapakah anak-anak harus


berterus terang dengan ibu bapa
sekiranya menghadapi masalah?
A ibu bapa dapat memahami
anak.
B ibu bapa akan memarahi
anak.
C ibu bapa akan memanjakan
anak.
D ibu bapa akan membawa
anak berjumpa dengan
kaunselor.

6. Apakah sifat-sifat yang harus ada


pada seorang tokoh?
A memiliki kekayaan yang
melimpah-ruah.
B boleh dicontohi dan diteladani
oleh masyarakat.
C digeruni oleh semua pekerja
bawahan.
D pandai mengambil hati pihak
atasan.

10. Situasi yang manakah tidak


menunjukkan sikap prihatin
terhadap keperluan anggota
keluarga?
A ibu menyediakan sarapan untuk
anak-anak.
B bapa memberi wang kepada
anak untuk membeli alat tulis.
C anak membantu ibu mencuci
pinggan selepas makan malam.
D anak meminta kebenaran ibu
bapa untuk menonton wayang
bersama rakan.

7. Tokoh ini telah mengharumkan


nama Malaysia dengan menjadi
wanita Asia pertama menjelajah
secara solo ke Antartika
A Datuk Dr.Mazlan Othman
B Datin Paduka Marina Mahathir
C Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz
D Datuk Paduka Sharifah Mazlina
Syed Abdul Kadir

11. Berikut merupakan cara untuk


mengatasi konflik dalam keluarga
kecuali
A mengawal emosi dengan baik.
B mengenal pasti punca konflik
tersebut.
C berbincang bersama-sama ahli
keluarga.

8. Satu cara untuk mengeratkan


hubungan kekeluargaan ialah

D menyelesaikan konflik secara


bersendirian.

D menghormati dan mengambil


berat perasaan anggota keluarga

12. Adik anda bersedih setelah dimarahi


oleh ibubapa anda kerana gagal
dalam peperiksaan. Anda akan
A mengejek-ejek dan
mentertawakan dirinya.
B memarahinya kerana telah
memalukan keluarg.a
C menyindirnya kerana mendapat
keputusan yang tidak baik.
D memujuk adik dan memberikan
kata-kata perangsang
kepadanya.

16. Kita perlu menghormati bakat dan


kebolehan orang lain kerana
A tidak semua individu memiliki
bakat dan kebolehan.
B setiap individu lahir dengan
potensi dan bakat yang berbeza.
C bakat dan kebolehan tersebut
tidak akan berkekalan.
D bakat dan kebolehan tersebut
boleh digunakan untuk pelbagai
tujuan
17.Antara berikut,yang manakah
benar tentang agensi dan
tanggungjawabnya?
A Rukun Tetangga - menangkap
jenayah di kawasan kejiranan
B Majlis Kanser Nasional memberikan bantuan
pertolongan cemas kepada
masyarakat yang memerlukan
C Agensi Anti Dadah Kebangsaan
- merancang aktiviti untuk
mengurangkan
penyalahgunaan dadah
D Jabatan Agama Islam membantu masyarakat yang
kurang berkemampuan untuk
meneruskan kehidupan

13.Hari Raya Aidilfitri akan menjelang


tidak lama lagi.Apakah tindakan
yang perlu diambil oleh Roslan
untuk menyambut perayaan
tersebut?
A merancang percutian dengan
rakan-rakan.
B membantu keluarganya mebuat
persiapan.
C membiarkan ibu bapanya
menguruskan semua persiapan.
D mengajak keluarga menziarahi
saudara- mara yang lain.
14. Hubungan antara keluarga dapat
dieratkan melalui cara berikut,
kecuali
A berkomunikasi
B tinggal berjauhan
C tolong-menolong
D hormat-menghormati

18. Nyatakan cara untuk mengekalkan


perpaduan
A hidup berbaik-baik antara kaum.
B memperkenalkan dasar yang
lebih liberal.
C berusaha mewujudkan
kepelbagaian budaya.
D menyelesaikan krisis melalui
campur tangan luar.

15. Apakah peranan anak-anak untuk


mewujudkan perpaduan keluarga?
A menjadi pengasas sesebuah
keluarga.
B menyediakan tempat tinggal
untuk ahli keluarga.
C mencari nafkah untuk menyara
ibubapa.

19. Apakah peranan masyarakat untuk


menjaga keamanan?

A menganggotai pasukan
keselamatan negara.
B mencari peluang untuk
memberkas jenayah.
C mengadakan rondaan untuk
mencari maklumat tentang kes
jenayah.
D memberikan maklumat
berkaitan jenayah kepada pihak
polis.

24. Tindakan-tindakan yang berikut


menunjukkan amalan hidup
bermasyarakat kecuali..
A saling bertegur sapa.
B melibatkan dalam aktiviti
gotong-royong.
C menghadiri jemputan majlis
perkahwinan.
D membuat tembok pagar tanpa
memberitahu jiran sebelah.

20. Semangat kekitaan meliputi ciriciri seperti berikut kecuali


A nilai-nilai seharian.
B gaya hidup seseorang.
C pandangan masa depan.
D perbezaan taraf seseorang.

25. Antara berikut,yang manakah tidak


termasuk dalam jenis-jenis warisan
kesenian pelbagai kaum?
A Lagu
B Tarian
C Lukisan
D Seni Muzik

21. Penubuhan badan-badan kebajikan


dan pusat-pusat rekreasi komuniti
menunjukkan bahawa kerajaan
mengamalkan sikap
A prihatin.
B rasional.
C toleransi.
D berani mencuba.

26.

Tarian Limbai
Tarian Adai-Adai
Tarian Daling-Daling

Ketiga-tiga tarian di atas terkenal di


negeri
A Johor
B Sabah
C Sarawak
D Kelantan

22. Tanggungjawab untuk mewujudkan


keamanan dan kesejahteraan perlu
dipikul oleh
A pihak polis.
B rukun tetangga.
C pasukan keselamatan.
D semua anggota masyarakat.

27. Manakah antara berikut termasuk


dalam seni muzik masyarakat
Melayu
A Zapin
B Opera
C Ghazal
D Dramatari

23. Namakan agensi kerajaan yang


bertanggungjawab memberikan
bantuan dan menjaga kesejahteraan
masyarakat
A Jabatan Kebajikan Masyarakat
B Jabatan Pelajaran Negeri
C Agensi Anti Dadah Kebangsaan
D Lembaga Penduduk dan
Pembangunan Keluarga Negara

28. Warisan kesenian pelbagai kaum di


Malaysia amat penting kerana
A warisan tersebut sukar diperoleh
sekarang.
B masyarakat kini tidak lagi
mempedulikan keunikan
warisan kesenian.

C masyarakat lain di dunia tidak


memiliki kesenian tersebut.

D berupaya memperkenalkan
identiti sesebuah kaum kepada
masyarakat umum.

29. Antara yang berikut yang manakah


merupakan alat muzik tradisional
yang terdapat di Malaysia.
A Sitar
B Gitar
C Biola
D Harmonika

30. Dikir barat,Makyung dan


permainan wau merupakan antara
warisan kesenian yang popular di
negeri..
A Kedah
B Pahang
C Kelantan
D Melaka

BAHAGIAN B
Soalan 31 hingga Soalan 40 (10 Markah )
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Tulis pada ruangan yang disediakan.
refleksi diri
pendorong
permasalahan dalam masyarakat
Malaysia Boleh
memahami tingkah laku

menghormati perbezaan individu


keyakinan yang tinggi
menangani konflik
institusi keluarga
Pertubuhan Sukarela

31.

Berbekalkan semangat _____________________________ banyak wira


negara dapat dihasilkan antaranya Nicol Ann David.

32.

Individu
yang
mempunyai
pendidikan,
iltizam
_____________________________ mampu meraih kecemerlangan diri.

33.

Setiap kelemahan diri perlu diperbaiki dari semasa ke semasa setelah


membuat _____________________________

34.

Semua anggota keluarga perlu _____________________________ setiap anggota


keluarga supaya dapat mengelakkan pertelingkahan.

35.

Cara yang betul untuk _____________________________ dalam keluarga adalah


melakukan perbincangan dari hati ke hati.

36.

Sokongan keluarga amat diperlukan sebagai _____________________________


bagi mencipta kejayaan.

37.

_____________________________ institusi asas dalam sesebuah masyarakat.

dan

38.

Aspek-aspek yang perlu diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah


_____________________________ dan menghormati pendapat mereka.

39.

Organisasi yang diwujudkan dengan kerelaan anggotanya untuk berkhidmat


kepada masyarakat dikenali sebagai _____________________________.

40.

Individu yang rajin membuat kebajikan akan sentiasa peka terhadap


_____________________________.

BAHAGIAN C

( KBAT)

Soalan 1 dan 2 (10 Markah)


Jawab semua soalan yang diberikan dan tuliskan pada ruangan yang disediakan.

1. (a) Ahmad telah meminjam buku rujukan daripada rakannya Siva.Berdasarkan situasi
tersebut, apakah yang perlu dilakukan oleh Ahmad untuk menunjukkan bahawa dia
seorang yang menghormati hak orang lain?
i)
ii)

[ 4 markah ]
2.

Bagaimanakah semangat kekitaan dapat membantu meningkatkan kemakmuran


negara?
i)
ii)
iii)

[ 6 markah ]

Disediakan
Disediakan oleh:
oleh:
.........................................
.........................................
(PN. JULIANIE MD SAID)
(PN. JULIANIE MD SAID)
Guru Matapelajaran
Guru Matapelajaran

Disemak
Disemak oleh:
oleh:
.........................................
.........................................
(EN. MOHD JOHARI
HASSAN)
(EN. MOHD6JOHARI HASAN )
Ketua Panitia
Ketua Panitia

Disahkan
oleh:
Disahkan
oleh:
.........................................
.........................................
(PN. FATIMAH BT SILONG)
(PN. FATIMAH BT SILONG)
GKMP Kemanusian
GKMP Kemanusian