Anda di halaman 1dari 2

KANDUNGAN

UCAPAN ALU-ALUAN 2
1. PENGENALAN TAMADUN MELAYU 3
1.1. Pengertain tamadun 3
1.2. Tokoh Tamadun Islam 4,5
1.3. Sumber Tamadun Islam 6
1.4. Sejarah Kedatangan Islam 7
1.5.Teori Kedatangan Islam 8
1.6.Faktor-faktor Penyebaran Islam 9

2. ISLAM DALAM DUNIA MELAYU 10


2.1.Kedatangan Islam ke Nusantara 10
2.2.Fakta Yang Menyokong Tamadun Islam 11
2.3.Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tamadun Islam Hari Ini Kaku Dan
Tidak Maju 12
2.4.Cabaran Mengekalkan Budaya Islam Dalam Tamadun Melayu 13
.Pembinaan Jatidiri Melalui Kegiatan Seni Budaya Melayu Serumpun
.Perkembangan Dalam Tamadun Melayu

3.KESAN DAN PENGARUH BUDAYA ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU


3.1.Aspek Agama Dan Kepercayaan 14
3.2.Aspek Keilmuan,Bahasa Dan Kesusasteraan 15
3.3.Aspek Adat Istiadat Dan Kesenian 16
3.4.Aspek politik 17
3.5.Aspek Perundangan 18

KESIMPULAN 19

RUJUKAN 20
UCAPAN ALU-ALUAN

Segala puji hanya bagi Allah SWT, salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad
SAW, para sahabat dan pencinta kebenaran Islam.

Bersyukur ke hadrat Illahi yang telah mengurniakan kekuatan dan kelapangan waktu untuk kami
menyempurnakan tugasan ini. Meskipun masih banyak yang perlu diperbaiki dan dianalisis,
namun atas nama tugasan, ia berjaya dihasilkan. Semoga dengan terhasilnya tugasan ini
diharapkan ianya mampu memberi kefahaman yang lebih bermanfaat dan sebagai sumber
rujukan kepada semua khususnya kepada pelajar yang terlibat dengan mata pelajaran UDT 1022
(Tamadun Islam Dan Tamadun Asia). Tamadun Islam Dan Tamadun Asia atau lebih dikenali
sebagai TITAS merupakan salah satu mata pelajaran umum yang perlu dipelajari oleh semua
pelajar di Universiti Teknologi Malaysia dan IPTA yang lain.

Merujuk kepada muka hadapan buku tugasan ini, ia jelas membincangkan salah satu sub topik
yang terdapat di dalam buku TITAS. Tajuk yang akan dibincangkan di dalam buku ini adalah
“Kesan Dan Pengaruh Budaya Islam Dalam Tamadun Melayu”.

Di sini kami akhiri dengan ucapan jutaan terima kasih di atas kerjasama dan sumbangan idea
rakan-rakan akademik dan yang pasti kepada pensyarah kerana telah banyak memberi bantuan
dan tunjuk ajar bagi menyiapkan tugasan ini. Mudah-mudahan usaha kecil ini mampu
menyumbang menyemarakkan budaya ilmu di kalangan kita semua dan ke arah penghasilan
karya yang lebih berkualiti di masa akan dating, Insya’Allah…
Sekian, Wassalamu’alaikum wbt.