Anda di halaman 1dari 5

Imbuhan Awalan

• Awalan beR-
Penggunaan : Untuk membentuk kata kerja tak transitif daripada kata-kata lain.

Awalan Catatan Contoh Perkataan


ber - wujud apabila bertemu kata akar kecuali kata berjalan, bercukur,
akar di bawah berkaki
bel- wujud apabila awalan ber- bertemu dengan belajar
kata akar ajar.
be- wujud apabila kata akar bermula dengan huruf bekerja, berumah, berada,
'r' beraja

Awalan ber- mempunyai beberapa erti iaitu :

Erti Perkataan Contoh Ayat


mempunyai berbadan, berduit, beranak Wanita itu beranak
kembar.
memakai atau berseluar, berbedak, Ani tidak berkasut.
menggunakan berkasut
mengerjakan atau berkebun, bersawah Mereka berkebun di
mengusahakan belakang rumah.
menghasilkan atau berbuah, berasap Pokok durian itu mula
mengeluarkan berbuah.
menyatakan kumpulan bertiga, berkelompok, Mereka bertiga menaiki
berdua, berempat basikal ke sekolah.

1
kena berhujan, berembun Kami berhujan kerana tidak
membawa payung.
melakukan perbuatan pada bersandar, bersembunyi Salina bersembunyi di
diri sendiri sebalik pokok dari
penjahat.
melakukan sesuatu antara bertumbuk, berlaga Mereka berdua sering
dua pihak bergaduh.
tabiat perkerjaan atau bertanak nasi, berkirim Azuan dan Ayu sering
kebiasaan surat berkirim surat antara satu
sama lain.
mengucapkan berdoa, berikrar Amin berdoa sebelum
makan.
menunjukkan sesuatu berkeras, berlembut Abdul berkeras untuk pergi
sikap ke Kuala Lumpur.
dalam keadaan bersedih, bergembira Khadijah masih bersedih
mengenai berita kematian
adiknya.
menunjukkan ada sesuatu berduri, berbahaya Jalan di hadapan
berbahaya.
berlaku sebagai berbomoh Kumin berbomoh dengan
Pak Samad.

• Awalan meN-
Awalan meN- boleh menjadi me-, mem-, men-, meng- dan menge- yang wujud
berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah :

awalan perkataan keterangan


me- meyakinkan, menganga, apabila bertemu dengan kata yang
menyanyi, menanti, bermula dengan huruf l, m, n, ng, ny, y, r
melawat dan w
me + keluh = mengeluh Apabila bertemu kata yang bermula
me + surat = menyurat dengan huruf k, s, p dan t.
me + pilih = memilih - huruf k menjadi ng.
- huruf s akan menjadi ny.
- huruf p bertukar menjadi m.
- huruf t berubah menjadi n.
mem- membawa, membaling apabila bertemu dengan kata yang
bermula dengan huruf b dan f.
men- mencuba, mendarat Apabila bertemu dengan kata yang
bermula dengan huruf c, d dan j.
meng- mengasah, mengikat, Apabila bertemu dengan kata yang
mengubat bermula dengan huruf seperti a, i, e, o, u,
g dan h.
menge- mengecap, mengebom, Apabila bertemu dengan kata yang terdiri

2
mengesah daripada satu suku kata.

• Awalan peN-
Penggunan : Membentuk kata nama daripada kata kerja atau pun daripada kata
adjektif.
Awalan peN- boleh menjadi pe-, pem-, pen-, peng- dan penge- yang wujud
berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah :

Awala Perkataan Keterangan


n
pe- pewangi, penyanyi, pelajar, Apabila beremu kata yang bermula
pemakai, penasihat, pemusnah dengan huruf m, n, l, ny, w dan p.
pem- pemfitnah, pembohong, Apabila bertemu dengan kata yang
pembawa. bermula dengan huruf b dan f.
pen- penjahit, pendengar, pencabar, Apabila bertemu kata yang bermula
pensyarah dengan huruf c, d, j, sy dan z.
peng- pengkhayal, pengedar, Apabila bertemu kata yang bermula
pengubah, pengikut dengan huruf a, i, e, o,u, g, h dan kh.
- pembakar, pengasah, penukul, alat / perkakas
penapis.
- penulis, pencipta, pentadbir orang yang membuat
- pengasih, pemanis, pendingin sesuatu yang menyebabkan jadi
- penidur, pemalas, perokok Orang yang selalu atau suka
- pemalu, pemurah, pembengis orang yang mempunyai sifat
- pemuda, pembesar milik sifat seseorang
- pemeluk, penanak, pelaung ukuran bagi waktu atau tempat
- penyakit, pendapat hasil atau kesan daripada sesuatu

• Awalan peR-
Penggunaan : Untuk membentuk kata nama

Awala Perkataan Keterangan


n
pe- pelakon, pekerja, pekedai Apabila bertemu kata yang ada kaitan
dengan kata-kata berawalan ber-
pel- pelajar Apabila bertemu dengan kata 'ajar'

3
per- perburu, pertapa, Apabila bertemu dengan kata yang
pertendang bermula dengan huruf t dan b.

Erti Perkataan
Orang yang melakukan sesuatu pelakon, pelajar
Orang yang di- Pesalah

• Awalan se-
Penggunaan : Membentuk kata sendi nama, kata hubung, kata bilangan dan
penjodoh bilangan

Erti Perkataan
seluruh se-Malaysia, sedunia, senegara
sama sejenis sepadan, sebaya
satu seribu, seratu, sekampit
sama-sama di- sekampung, serumah, sekelas
sama dengan sepanjang, sebaik, seberat

• Awalan teR-
1. Awalan ter- terbahagi kepada empat jenis iaitu :
- Kata kerja tak transitif
- Kata Adjektif
- Kata Kerja Pasif
- Kata Sendi

Awalan Contoh Perkataan Keterangan


te- teramai, terendam, apabila bertemu dengan kata dan
teroboh, terasuk huruf pangkalnya huruf 'r'
ter- tersayang, tersenyum, apabila bertemu dengan kata yang
terbawa, tercetus bermula dengan huruf lain selain
daripada huruf 'r'.
paling tertinggi, terbaik paling tinggi, paling baik
dapat di... terkayuh, terdaki dapat dikayuh, dapat didaki
atau
keupayaan
keadaan tertanya-tanya, masih berfikir
berterusan terbayang-bayang,
teringat-ingat, terfikir-
fikir

4
tidak sengaja tergelek, terguris tidak sengaja digelek atau
di- atau men- menggelek
tidak sengaja diguris atau menguris

• Awalan di-
Penggunaan : Untuk membentuk kata kerja pasif

Erti Perkataan Contoh Ayat


Perbuatan pasif yang dilakukan diambil, diajar, dijahit, 1. Buah itu dimakan
oleh diri orang ketiga. dimakan oleh Hafiz
2. Rumah itu dicat
oleh Pak Salim

• Awalan ke-
Imbuhan awalan ke- berfungsi bagi membentuk kata bilangan tingkat, kata nama
dan kata bilangan himpunan.

Kata Perkataan
kata bilangan tingkat Lima -> kelima
kata bilangan himpunan tiga -> ketiga-tiga
kata nama tua -> ketua
kata nama kasih -> kekasih
kata nama hendak -> kehendak

Beberapa erti awalan ke-


Perkataan Erti
kedua-dua, kelima-lima himpunan
kelapan, kesepuluh urutan satu persatu
diketuai, dikehendaki yang di-.....-kan atau di-.....-i

Anda mungkin juga menyukai