Anda di halaman 1dari 9

SOAL LATIHAN UTS

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)


TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Mata Pelajaran
Kelas, Semester

NO. TEST

I.
1.

: IPS Geografi
:X/1

NAMA

Hari, Tgl
Waktu

NILAI

PARAF GURU

:
:

PARAF
ORANGTUA

PILIHAN GANDA

a.
b.
c.
d.
e.

Geografi adalah ilmu yang menjelaskan persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang
kewilayahan, kelingkungan dalam konteks keruangan. Pengertian tersebut menurut...
Ullman
Paul Claval
R. Bintarto
Alexander
Ikatan Geografi Indonesia (IGI)

2.
a.
b.
c.
d.
e.

Objek material dalam studi geografi mencakup fenomena...


Geosfer
Biosfer
Antroposfer
Pedosfer
Hidrosfer

3.
a.
b.
c.
d.
e.

Lempeng bumi yang relatif besar adalah...


Lempeng Eurasia
Lmpeng India
Lempeng Afrika
Lempeng Pasifik
Lempeng Australia

4.
a.
b.
c.
d.
e.

Lapisan bumi yang paling atas disebut...


Inti bumi
Kerak bumi
Barisfer
Inti dalam
Mantel bumi

5.

Indonesia berada diantara dua samudera dan dua benua. Hal ini merupakan konsep esensial geografi. Yaitu
konsep lokasi...
Absolut

a.

soalulangansekolah.blogspot.com

b.
c.
d.
e.

Relatif
Geologis
Keruangan
Kewilayahan

6. Gejala geografi dalam kehidupan sehari-hari yang membantu para nelayan tradisional adalah...
a.
b.
c.
d.
e.

Awan
Angin
Kabut
Gempa bumi
Vulkanisme

7.
a.
b.
c.
d.
e.

Hal yang membedakan antara geografi dengan disiplin ilmu lainnya adalah...
Aspek fisik
Aspek alam
Objek formal
Ruang lingkup
Objek material

8.
a.
b.
c.
d.
e.

Lapisan inti bumi tersusun dari...


Lapisan sima
Lapisan sial
Antenosfer
Lapisan mantel
Nikel dan ferum

9.
a.
b.
c.
d.
e.

Pantai timur pulau sumatera dan pantai utara pulau jawa merupakan daerah dataran rendah. Konsep dari
pernyataan tersebut adalah...
Konsep keruangan
Konsep keterjangkauan
Konsep aglomerasi
Konsep morfologi
Konsep lokasi

10.
a.
b.
c.
d.
e.

Fenomena geosfer yang berkaitan dengan pasang surut air laut adalah...
Biosfer
Antroposfer
Litosfer
Hidrosfer
Atmosfer

11.
a.
b.
c.

Untuk menjawab pertanyaan where dalam menganalisis objek formal, pendekatan yang digunakan adalah...
Pendekatan geografi
Pendekatan ekologi
Pendekatan keruangan

soalulangansekolah.blogspot.com

d.
e.

Pendekatan kewilayahan
Pendekatan korologi

12.
a.
b.
c.
d.
e.

Cabang ilmu geografi yang mempelajari suatu wilayah tertentu secara khusus adalah...
Antropologi
Biogeografi
Geografi politik
Geografi historis
Geografi regional

13. Susunan bahan penyusun bumi secara berurutan mulai dari lapisan bumi yang paling atas sampai lapisan bumi
terdalam yaitu...
a. Silisium magnesium silisium alumunium logam sulfida inti bumi (besi & nikel)
b. Silisium magnesium silisium alumunium inti bumi (besi & nikel) logam sulfida
c. Silisium alumunium Silisium magnesium logam sulfida - inti bumi (besi & nikel)
d. Silisium magnesium silisium alumunium logam sulfida inti bumi (besi & nikel)
e. Logam sulfida Silisium magnesium silisium alumunium inti bumi (besi & nikel)
14.
a.
b.
c.
d.
e.

Ilmu penunjang geografi dalam menkaji kependudukan adalah...


Demografi
Biosfer
Geologi
Kartografi
Oceanografi

15. Di bawah ini merupakan gejala-gejala geografi dalam kehidupan sehari-hari, kecuali.
a.
b.
c.
d.
e.

Pergantian cuaca
Gelombang laut
Satelit komunikasi yang mengelilingi bumi
Aktivitas magma
Banjir yang terjadi dimusim hujan

16.
a.
b.
c.
d.
e.

Contoh objek geografi yang berhubungan dengan litosfer adalah...


Gelombang dan arus laut
Curah hujan
Tanah longsor
Cuaca
Pasang surut

17.
a.
b.
c.
d.
e.

Pegunungan yang terjadi karena konvergensi lempeng India dan Eurasia adalah pegunungan...
Himalaya
Alpen
Jayawijaya
Ural
Rocky

soalulangansekolah.blogspot.com

18.
a.
b.
c.
d.
e.

Lapisan bumi yang terdapat barang-barang tambang adalah...


Lapisan litosfer
Lapisan mesosfer
Lapisan barisfer
Lapisan inti dalam
Lapisan inti luar

19.
a.
b.
c.
d.
e.

Era tertua dalam pembentukan bumi adalah...


Arkeozikum
Neozoikum
Mesozoikum
Paleozoikum
Pra-Kambrium

20. Alfred Wegener dalam teorinya, mengatakan bahwa pada awalnya dibumi hanya ada satu benua yang sangat
besar disebut...
a.
b.
c.
d.
e.

Pangea
Gondwana
Grenn land
Amerika
Eurasia

21.
a.
b.
c.
d.
e.
22.
a.
b.
c.
d.
e.

Dinosaurus mencapai jumlah besar terjadi pada periode...


Trias
Kreta
Devon
Jura
Silur
Teori yang menyatakan bahwa, bumi mengalami penyusutan dan pengerutan sehingga terbentuk pegunungan
adalah...
Teori kontraksi
Teori pasang surut
Teori apungan benua
Teori bintang kembar
Teori nebula

23.
a.
b.
c.
d.
e.

Benda langit yang merupakan pengikut planet, terbentuk secara alami adalah...
Komet
Galaksi
Meteor
Asteroid
Satelit

24. Planet yang memiliki suhu yang paling panas adalah...


a. Merkurius

soalulangansekolah.blogspot.com

b.
c.
d.
e.

Venus
Mars
Jupiter
Neptunus

25.
a.
b.
c.
d.
e.

Barisfer disebut juga...


Inti bumi
Mantel bumi
Kulit bumi
Selimut bumi
Kerak bumi

26.
a.
b.
c.
d.
e.

Benua Laurasia dan Gondwana dipisahkan oleh...


Palung gondwana
Laut mati
Laut tethis
Basin samudra
Palung mariana

27.
a.
b.
c.
d.
e.

Zone lempeng dimana dua lempeng saling menjauh disebut...


Divergen
Konvergen
Patahan
Lipatan
Sesar

28.
a.
b.
c.
d.
e.

Zone lempeng dimana dua lempeng saling menjauh disebut...


Divergen
Patahan
Konvergen
Lipatann
Sesar

29.
a.
b.
c.
d.
e.

Planet yang memiliki satelit terbanyak adalah...


Bumi
Saturnus
Uranus
Neptunus
Jupiter

30. Teori yang menyatakan bahwa alam semesta terus menerus dalam keadaaan tetap tidak berawal dan tidak
berakhir...
a. Teori pemuaian
b. Teori ledakan besar
c. Teori keadaan tetap
d. Teori nebula
e. Teori bintang kembar

soalulangansekolah.blogspot.com

31.
a.
b.
c.
d.
e.

Matahari termasuk kedalam galaksi...


Ekliptika
Andromeda
Bimasakti
Aurora
Spiral

32. Massa gas yang berputar-putar perlahan dan bercahaya dalam pembentukan tata surya merupakan teori...
a.
b.
c.
d.
e.

Kabut
Pasang surut
Planetasimal
Awan debu
Nebula

33. Salah satu cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang asal usul terjadinya bumi, struktur, komposisi dan
sejarahnya adalah...
a.
b.
c.
d.
e.

Klimatologi
Demografi
Hidrologi
Geologi
Biogeografi

34.
a.
b.
c.
d.
e.

Satelit beredar mengelilingi...


Bumi
Planet
Matahari
Bintang
Venus

35.
a.
b.
c.
d.
e.

Sumber cahaya dari bintang berasal dari...


Satelit planet
Matahari
Meteor yang jatuh
Komet
Cahayanya sendiri

36.
a.
b.
c.
d.
e.

Planet merah merupakan sebutan untuk planet...


Merkurius
Venus
Bumi
Mars
Jupiter

soalulangansekolah.blogspot.com

37.
a.
b.
c.
d.
e.

Perputaran bumi pada porosnya dengan arah dari barat ketimur disebut...
Rotasi bumi
Revolusi bumi
Presisi bumi
Gerak semu bumi
Gerak semu planet

38.
a.
b.
c.
d.
e.

Anggapan yang menyatakan bahwa bumi adalah sebagai pusat peredaran dinamakan...
Antariksa
Antroposentris
Antropologi
Geosentris
Heliosentris

39.
a.
b.
c.
d.
e.

Dibawah ini yang merupakan bukan anggota tata surya adalah...


Planet
Matahari
Komet
Asteroid
Rasi

40.
a.
b.
c.
d.
e.

Anggapan dalan teori heliosentris yang menjadi pusat peredaran adalah...


Komet
Bumi
Matahari
Bulan
Sateli

41.
a.
b.
c.
d.
e.

Pluto sekarang ini dimasukan kedalam sejenis...


Asteroid
Planet
Komet
Meteor
Bintang

42.
a.
b.
c.
d.
e.

Planet yang paling jauh letaknya dari matahari adalah...


Mars
Yupiter
Venus
Neptunus
Merkurius

43.
a.
b.
c.

Planet terbesar dalam tata surya adalah...


Mars
Uranus
Jupiter

soalulangansekolah.blogspot.com

d.
e.

Neptunus
Merkurius

44.
a.
b.
c.
d.
e.

Kumpulan bintang, planet, gas debu, nebula, matahari dan benda langit lainnya disebut...
Asteroid
Galaksi
Tata surya
Jagad raya
Komet

45. Cara pandang dan berfikir mengenai fenomena geosfer melalui analisa dengan pendekatan keruangan,
kelingkungan dan kewilayahan termasuk dalam...
a. Objek materian geografi
b. Objek formal geografi
c. Hakekat geografi
d. Prinsip geografi
e. Aspek geografi

II.
46.
47.
48.
49.
50.

URAIAN
Sebutkan 4 prinsip geografi dan berikan penjelasan singkat...
Apakah yang dimaksud dengan antroposfer, biosfer, atmosfer dan hidrosfer...
Sebutkan bukti bahwa benua di dunia sekarang dahulunya satu...
Bagaimanakan terjadinya tata surya menurut teori bintang kembar...
Sebutkan 5 anggota tata surya dan jelaskan..

Mulyadi Tenjo|Creatif Blogger| Guru GoBlog


Blog: tenjocity.wordpress.com
FB: mulyaditenjo

soalulangansekolah.blogspot.com

soalulangansekolah.blogspot.com