Anda di halaman 1dari 5

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Winantu sagunging pakurmatan, Nuwun kanthi kanyadong sih


Rahmating Gusti Ingkang Maha Asih Keparengo kulo ngaturi
rawuh panjenengan sekalian benjing ing:
Dinten: Ahad, Suryo Kaping: 13 Juni 2010
Wanci Jam : 13.00 WIB
Wonten ing: Ds. Pugeran
Maguwoharjo-Yogyakarta
Saperlu paring tambahing donga pangestu anggen kula badhe
ngijabaken anak kula, sumrambah ing sadayanipun.

Wusana rawuh panjenangan sekalian badhe handayani saha nambahi


bombonge
manah kulo, awit saking puniko kulo ngaturaken sanget agunging panuwun.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh


Atur Taklim Kula.
Keluarga,

Keluarga,

Bpk. Karsudi (Alm)

Bpk. Achmad Sibly

Yogyakarta

Medan
Ningrum & Achmad

Khitanan
Anak kula nami :
Wegig Hasan Robbiagni kalian Wegig Husain Roobiardi
Budi Santosa Siti Muyasaroh
Karanganyar, Juni 2009
Assalamualaikum Wr. Wb.
Nuwun, kanthi lumunturing sih nugrahaning Gusti Ingkang Maha Agung, sinurung saha
hanetepi reh darmaning sutresna, keparenga kula ngaturi rawuh panjenengan sekalian benjing
ing :
Dinten : Ahad Pahing
Tanggal : 28 Juni 2009 / 5 Rejeb 1430 H
Wanci : Jam 08.00 17.00 WIB
Wonten : Karanganyar
Saperlu hanjenengi saha paring berkah pangestu wilujeng dumateng anak kula kasebat,
sumrambah ing sedayanipun.
Wasana awit saking kerawuhanipun, kula sakeluwarga ngaturaken agenging panuwun.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Atur kula kekalih,
BUDI SANTOSA ~ SITI MUYASAROH
nDerek ngajeng-ngajeng :
1. H. R.W. Nugroho Hadi
2. Kapten Inf. M. Mansyur
3. dr. H. Rusman Effendi, M.Kes
4. Drs. Gim Supriyanto
Sedaya keluarga

Mugi katur panjenenganipun


Bpk/ Ibu/ Sdr. . . . . . .
Wonten in Jogja
bismillahirohmanirrohim
assalamualaikum Wr. Wb
rinenggo sagunging pakurmatan.
Kanthi hangajab nugrahaning Gusti Allah Ingkang Maha Agung, mbok bilih wonten dhanganing
pangalih saha longgaring wekdal, kula sak kulawarga nyuwun kanthi sanget karawuhan
Panjenengan sekaliyan mbenjang wonten ing.
Dinten: kamis kliwon
Suryo kaping: 18 july 2013
Wanci tabuh: 13.00 wek dal iring kilen
Penggenan: griyo kula wirobrajan Yogyakarta
Wigatosing atur: walimatul usry
Wasana sanget ing pangajeng- ajeng kawula awit agunging kawigatosan rawuh panjenengan.
Mugi gusti ingkang maha asih tansah peparing berkah wilujeng sedayanipun. Amin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 07 july 2013
Salam taklim.
Ttd

Sugeng sekeluarga

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh


Winantu sagunging pakurmatan. Kanthi lumaraping
nawala sedhahan, minangka sesulih pisowan kula wonten
ing ngarsa panjenengan. Sinartan nyadhong berkahing
Gusti ingkang Maha Tunggal, kula sabrayat hanggadhahi
pangangkah badhe ngawontenaken tasyakuran tuwin
pawiwahan Khitanaken yoga kula ingkang nami, David
Sulaiman benjang ing,
Dinten

: Minggu Kliwon

Surya kaping : 21 November 2012


Wanci

: tabuh 10.00 wekdal ireng

kilen~sak bibaripun
Mapan ing

: Griya kula

RT.02 RW 0.4 Dusun Pakunden, Kecamatan Ngluwar,


Magelang
Satuhu badhe damel bombong saha mongkoging manah
kula sabrayat, mbok bilih dhangan ing penggalih saha
sepen ing sambekala, bapak/ibu saha sederek sekalian
keparenga rawuh hangestreni saha paring puja

pangastuti dhumateng yoga kula sri pengantin, supados


dados putra ingkang shaleh saha ngabekti dhumateng
tiyang sepuh kekalih, amin.
Wasan kula sagotrah hangaturaken agunging panuwun
saha nyuwun agunging pangaksami sadaya kekirangan
dalah kalepatan kula.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh
(Kulawarga Bpk. Johansus Sarahar)