Anda di halaman 1dari 2

KARANIYA METTA SUTTA

Karanyam attha-kusalena
yan tam santam padam abhisamecca,
Sakko uj ca suhuj ca
suvaco c' assa mudu anatimn,

Na paro param nikubbe


ntimaetha katthaci
Byrosan patgha-sa
nam aassa dukkh

Santussako ca subharo ca
appakicco ca sallahuka-vutti,
Santindriyo ca nipako ca
appagabbho kulesu ananugiddho.

Mt yath niyam putta


yus eka-puttam anur
Evam pi sabba-bhtesu
mnasam bhvaye apa

Na ca khuddam samcare kici


yena vi pare upavadeyyum.
Sukhino v khemino hontu
sabbe satt bhavantu sukhitatt.

Metta ca sabba-lokasm
mnasam bhvaye apa
Uddham adho ca tiriya
asambdham averam a

Ye keci pna-bhtatthi
tas v thvar v anavases,
Dgh v ye mahant v
majjhim rassak anuka-thl,

Tittha caram nisinno v


sayno v yva tassa v
Etam satim adhittheyya
brahmam etam vihram

Ditth v ye ca aditth
ye ca dre vasanti avidre,
Bht v sambhaves v
sabbe satt bhavantu sukhitatt.

Ditthi ca anupagamm
slav dassanena samp
Kmesu vineyya gedha
na hi jtu gabbha-seyya

param nikubbetha
etha katthaci nam kici,
n patgha-sa
aassa dukkham iccheyya.

th niyam puttam
ka-puttam anurakkhe,
sabba-bhtesu
m bhvaye aparimnam.

ca sabba-lokasmim
m bhvaye aparimnam,
adho ca tiriya ca
dham averam asapattam.

caram nisinno v
v yva tassa vigata-middho,
tim adhittheyya
m etam vihram idham hu.

a anupagamma
assanena sampanno,
vineyya gedham
u gabbha-seyyam punar et ti.