Anda di halaman 1dari 8

TIPS:

-Pendahuluan dan kesimpulan tak perlu panjang sangat.


-Isi-isi yang diberi mestilah relevan dan matang.
-Tak perlu nak cerita panjang lebar tentang sejarah rasuah dll.
-Jangan lupa ikut formula yang diberikan. 3+2,2+3
-Buat draf sebelum buat karangan sebenar.
-Elakkan kesalahan tatabahasa.

BAHAGIAN A DAN B (ESEI) 25 MARKAH

PRAPENULISAN :
1.

1. Memilih Soalan/Tajuk (Penting !!!) (2 minit)

1.

a. Baca setiap soalan dengan teliti.

2.

b. Pilih soalan yang sesuai dan mudah/senang.

dapat mengemukakan sekurang-kurangnya empat isi

telah dibuat/diajar.

pemahaman, pengetahuan dan keupayaan untuk mengembangkan isi.

1.

2. Menganalisis Soalan/Tajuk (2 minit)

Mengenal pasti kata kunci soalan.

ISU
Apa isu ? Konsep, istilah dsb seperti jenayah juvana, vandalisme, lebuh raya. (yang akan
disentuh dari awal hingga akhir esei.)

Skop isu ? Lokaliti tempatan (masyarakat / negara) atau global (antara bangsa)

MAKLUMAT ; tunggal atau majmuk

FOKUS

Kehendak / Tugasan soalan ? Bentuk /Arahan soalan dan format jawapan.

Tugasan

Contoh Soalan

1. Satu kehendak
2. Dua kehendak seimbang
3.
Dua
seimbang

kehendak

tidak

4. Tiga kehendak
5. Sejauh
bersetuju

manakah

anda

( 2 setuju & 2 faktor lain) @


( 3 setuju & 1 faktor lain)
6. Bandingan (2 isu)
1.

3. Merangka isi (3 minit)


Kepentingan :
a.

Mengelak kebuntuan idea semasa menulis.

b.

Penyusunan isi mengikut keutamaan.

c.

Mengelakkan pengulangan isi.

PENULISAN ( 30 minit )

Pemerincian

Pemerengganan

Penjalinan penanda wacana

Penggunaan bahasa/Penataan laras bahasa

Pengolahan
ESEI A & B (@ 25 MARKAH)
Perenggan 1

(2 3 ayat)
30 patah kata

Pendahuluan
Isu utama

Ulas isu (ubah suai soalan)

Jangan masuk isi


Kehendak soalan
Perenggan 2 5
(5 7 ayat)
70 patah kata

Perenggan isi 1, 2, 3
dan 4

Idea / Ayat isi

Huraian
Fakta / Contoh

Idea .. betul @ salah ?


{tahu}
Huraian . Jelas @ tidak
jelas?
{analogi dan gambar}

Ayat penegas isi*


Perenggan 6
(2 3 ayat)
30 patah kata

Penutup
Kembali kepada isu
Rumus isi
Harapan
amaran

A.

Apa? Kenapa ?Bagaimana?

komentar

Menulis pendahuluan

Fungsi dan kepentingan :


1.

1. Komponen karangan yang harus ditulis dengan menarik


merangsang impression pemeriksa/ berfungsi sebagai denak.

2.

2. Item utama yang menjadi asas penilaian. Kedudukannya seperti wajah/muka


kepada seseorang.

3.
4.

berkesan

untuk

3. Kebulatan/kemantapan karangan terungkap pada peranggan pendahuluan.


4. Pendahuluan berfungsi untuk membayangkan perkara/isi yang akan dihuraikan
seterusnya.
Cara atau langkah penulisan pendahuluan; * Rujuk contoh

1.

1. Perlu menyentuh isu yang diperkatakan secara umum.

2.

2. Jangan sesekali menulis isi dalam perenggan pendahuluan.

3.

3. Seelok-eloknya, kehendak soalan terungkap pada


pendahuluan.
B.

ayat terakhir perenggan

Menulis perenggan isi.

Kepentingan Perenggan Isi


1.

a. Fokus terpenting dalam sesebuah karangan

2.

b. Bahagian terbesar (80 %) dan utama dalam penulisan.

3.

c. Konsep isi dan penyampaian merupakan unsur yang terpenting

4.

d. Aspek pemerincian, pemerengganan, penjalinan, penataan laras bahasa,


dan pengolahan akan tergambar dalam perenggan isi.
Cara Menulis Perenggan Isi * rujuk contoh

1.

1. Ayat judul / ayat isi.

1.

a. Kehendak soalan + isi karangan

2.

b. Tepat, jelas, padat, konkrit

3.

c. Jangan gabungkan dengan huraian dan contoh.

1.

2. Pengembangan isi.

1.

a. Huraian, bahasan, fakta, contoh, data

2.

b. 4W + 1H; Apa? Siapa? Mengapa? Bila? Bagaimana?

3.

3. Ayat penegas isi.

1.

a. (rujuk ayat judul)

4.

4. Penanda wacana.

Fungsi /
Maksud

Menyatakan Contoh Penanda Wacana

Tambahan
daripada selain itu, di samping itu, tambahan pula, kemudian,
apa-apa
yang
telah lagi pula, pertama, akhirnya, sehubungan dengan itu,
dikatakan sebelumnya. sehubungan dengan hal itu, dalam pada itu,
kemudian.
Perlawanan
atau sebaliknya, sebenarnya, biarpun, biarpun begitu,
kontras terhadap apa- walaupun, walau bagaimanapun, walaupun begitu,
apa
yang
telah walaupun demikian, namun begitu, namun demikian,
dikatakan sebelumnya. sungguhpun, meskipun, akan tetapi, pada hal.
Sebab-musabab
maka, jadi, akibatnya, lantaran itu, oleh sebab itu,
terhadap apa-apa yang oleh itu, oleh hal demikian, dengan demikian, namun
dikatakan sebelumnya. demikian, berhubung dengan ini, hasilnya.
Ringkasan
atau ringkasnya, jadi, dengan perkataan lain, pendek kata,
kesimpulan
terhadap dengan kata lain, secara ringkasnya, pendeknya,
apa-apa
yang telah kesimpulannya, sebagai kesimpulan, akhirnya.
dikatakan sebelumnya.
Penjelasan
terhadap jelasnya, lebih tepatnya, tampaknya, sesungguhnya
apa-apa
yang
telah
dikatakan sebelumnya.
Masa

kemudian, selanjutnya, selepas itu, pada waktu itu.

C. Menulis penutup.
Fungsi dan Kepentingan
1.

Merumus keseluruhan karangan

2.

Pelengkap kepada karangan seperti mana fungsi pendahuluan

3.

Sentuhan terakhir dalam penulisan yang akan meninggalkan bekas kepada


pemeriksa.
Cara Menulis Perenggan Penutup* rujuk contoh

1.

1. Penanda wacana

2.

2. Kembali kepada isu/tema/tajuk

3.

3. Mengulas isi secara ringkas/merumus isi secara umum.

4.

4. Komentar/Cadangan/Nasihat/Harapan.
PASCAPENULISAN ( 3 minit)

1.

1. Menyemak isi

2.

2. Pengeditan bahasa(ejaan/tanda baca)

TEKNIK MENULIS KARANGAN PENGAJIAN AM


TEKNIK MENULIS KARANGAN (Masa Dicadangkan 30-35 minit)
PERINGKAT-PERINGKAT MENULIS KARANGAN
Panduan Umum
1. Sebelum menulis karangan, para calon perlu membuat keputusan
tentang tajuk karangan yang hendak dipilih.
2. Pemilihan sesuatu tajuk haruslah berdasarkan sejauh manakah
pengetahuan calon tentang isu yang menjadi tajuk dalam sesuatu
soalan.
3. Hal ini penting supaya calon tidak buntu dalam mencari isi-isi
karangan yang boleh mengganggu kelancaran penulisan karangan
kelak.
4. Calon-calon perlu mempertimbangkan setiap maklumat tentang isu
yang diperkatakan secara mendalam.
5. Maklumat-maklumat itu merangkumi fakta, data, dan contoh yang
benar dan logik.
6. Setelah calon yakin dapat menguasainya ditambah pula tajuk itu
sesuai dengan keupayaan diri calon, maka pilihlah tajuk berkenaan.
Peringkat 1: Menganalisis Kehendak Soalan.
1. Mengenalpasti kehendak soalan atau tajuk merupakan perkara yang
amat penting supaya isi-isi dan pendekatan yang dikemukakan nanti
tidak menyeleweng daripada tajuk karangan yang diberi.
2. Ramai calon yang gagal untuk mendapatkan gred yang baik kerana
tidak mematuhi kehendak soalan.
3. Oleh itu, calon haruslah mengenal pasti kata kunci yang dapat
memandu para calon menggarap isi persoalan dalam sesuatu tajuk
karangan.
4. Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis
kehendak soalan ialah;
a. Bentuk Soalan - Tertutup atau Terbuka.

i. Terbuka - Soalan berada dihadapan ayat.


Contoh soalan:
Pada masa kini, masyarakat di seluruh dunia dapat berinteraksi secara
maya melalui aplikasi teknologi maklumat
sepertiFacebook, MySpace, Twitter, Friendster dan sebagainya.
Jaringan komuniti maya ini mewujudkan pelbagai implikasi. Jelaskan
kebaikan dan keburukan jaringan komuniti maya.
(Pernyataan tidak perlu dianalisis kerana kehendak soalan adalah jelas)
ii. Tertutup - Soalan berada dibelakang ayat.
Contoh soalan:
Pada masa kini, masyarakat di seluruh dunia dapat berinteraksi secara
maya melalui aplikasi teknologi maklumat
sepertiFacebook, MySpace, Twitter, Friendster dan sebagainya.
Jaringan komuniti maya ini memberikan kebaikan tertentu. Namun
demikian, ia juga boleh membawa impak negatif jika disalahgunakan.
Bincangkan?
(Pernyataan perlu dianalisis untuk mengenalpasti kehendak soalan)
b. Isu - apakah isu yang diutarakan dalam soalan. kegagalan
memahami isu soalan akan menyebabkan karangan calon lari daripada
tajuk soalan.
c. Fokus Soalan - merujuk kepada perkara yang ditanya dalam soalan
sama ada satu fokus atau dua fokus.
d. Skema - asas skema hanya ada 2 iaitu 5+0 dan
3A+2B@2A+3B., 1+1+2@1+2+1@2+1+1 tetapi ini hanyalah pecahan
daripada skema asas tadi. Skema 5+0 bermakna hanya ada satu fokus
soalan dan skema 3A+2B@2A+3B bermakna ada dua fokus soalan.
Peringkat 2: Menyenaraikan Idea Utama.
1. Dalam karangan pengajian am, calon perlu memberikan 5 idea
utama (5 markah) dan setiap idea diiringi dengan 3 idea sampingan
berbentuk huraian, huraian lanjutan, contoh dan ulasan atau
penegasan idea. (5IU x 3H=12H = 15 markah)

2. Bagaimanapun, pada peringkat ini calon perlu menyenaraikan


seberapa banyak idea yang berkaitan dengan kehendak soalan. (lebih
daripada 4)

Peringkat 3: Mengasingkan Idea Idea Utama dan Idea


Sampingan
4. Idea utama ialah idea secara langsung dengan kehendak soalan dan
ia merupakan satu perkara pokok yang besar dan boleh berdiri sendiri.
5. Idea sampingan ialah tidak langsung dengan kehendak soalan tetapi
secara langsung dengan idea utama dan ia merupakan perkaraperkara kecil yang tidak boleh berdiri sendiri tanpa perkara pokok.
6. Idea utama perlu diasingkan kerana markah hanya diberikan jika
idea utama betul. Idea utama yang salah tidak akan diberikan markah
huraian walaupun huraian betul.
7. Idea utama yang salah dianggap tidak relevan (TR) kerana tidak
menjawab kehendak soalan.
8. Idea sampingan perlulah diletakkan selepas idea utama sebagai
hujah-hujah yang menyokong idea utama.
9. Idea sampingan ini perlulah jelas dan tidak boleh dipertikaikan
pernyataannya.
10. Idea sampingan yang tidak jelas (TJ) tidak diberikan markah
huraian.
Peringkat 4: Menyediakan Rangka karangan.
1. Rangka karangan haruslah disediakan terlebih dahulu sebagai garis
panduan kepada calon-calon semasa proses mengarang.
2. Perkara yang harus ada dalam karangan merangkumi aspek berikut:
a. Calon-calon dapat menentukan isi-isi yang perlu dimuat dalam
sesebuah karangan.
b. Calon-calon akan menentukan urutan isi yang disusun mengikut
keutamaan.
c. Calon dapat memastikan tidak ada isi-isi yang tertinggal.
d. Calon dapat merangka pendahuluan dan penutup karangan yang
bersesuaian dengan isi karangan.
Peringkat 5: Menulis Karangan
1. Proses penulisan dijalankan setelah rangka karangan disediakan
dengan jelas dan teratur.
2. Proses penulisan ini akan terlaksana dengan baik dan lancara
apabila kesemua empat peringkat di atas diikuti dengan sempurna dan
berkesan.
3. Pada peringkat ini, calon perlu sentiasa ingat "saya menjawab
soalan" untuk memastikan karangan tidak terkeluar daripada tajuk.

Peringkat 6: Menyemak Karangan


1. Setiap karangan yang ditulis hendaklah disemak semula oleh calon
dengan teliti supaya dapat mengesan kesalahan-kesalahan yang tidak
disedari.
2. Kesalahan ini boleh melibatkan aspek tatabahasa yang terdiri
daripada ejaan, tanda baca, perkataan, mahupun struktur ayat.
3. Setiap kesalahan yang dikesan hendaklah diperbetul dengan jelas.
Nota: Karangan Pengajian Am wajib mengikut format iaitu
mengandungi tiga bahagian; Pendahuluan, Isi dan Penutup. (Perengan
1: Pendahuluan, perenggan 2-6: Isi dan perenggan 7: Penutup).