Anda di halaman 1dari 60

SEK. KEB. ST.

MONICA
PETI SURAT 183
90702 SANDAKAN, SABAH
Tel/Faks : 089-212666
Email : skstm_183@yahoo.com.my
Website : http://skstmonica.jimdo.com

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 / 2015
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
( JUHRIAH BINTI ASAAD )

Edited By : Sabariah Abdul Effendi

RPT BM TAHUN 5 SK

MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
1
05.0
1.15
HING
GA
09.0
1.15

Keluarga
Berwawa
san
TAJUK :
Tahniah,
Mak Usu!
Menggap
ai Impian
Keluarga
Impian
Keluargak
u
Sayangku
Rumah
Impian

ISNIN

SELASA

RABU

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.2.6 (K1)
Mendengar,
memahami
Dan
menyebut
pelbagai
ragam ayat
dengan
struktur
binaan ayat
yang betul
dan tepat.

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENULIS

2.2.3 (K1)
Membaca
dan
memahami
ayat yang
mengandun
gi
perkataan
berimbuhan
pinjaman
dalam
bahan
bahasa
prosa
dengan
sebutan
yang betul
daripada
pelbagai
sumber dan
memahami
perkara
yang
dibaca.

KHAMIS

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
SENI
BAHASA
3.2.6 (K1)
4.1.1
Menulis teks Menyebut
puisi
dan
secara
memahami
mekanis
seni kata
dengan
lagu melalui
betul dan
nyanyian
kemas.
sambil
berlakon.

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.1
Memahami
dan
menggunak
an kata
nama am
tak hidup
bukan
institusi
abstrak dan
penjodoh
bilangan
mengikut
konteks
dengan
betul.

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Kerjaya, P.Moral, Muzik,
K.Hidup, Sejarah,
NILAI MURNI:
Kerajinan, Keberanian, Kasih
sayang,
Hormat-menghormati,
Rasional
KP:
Interpersonal, Verballinguistik, Kinestetik
STRATEGI PDP:
KB:
Menjanakan Idea,
Mengecam,
Menghubungkaitkan,
Membuat Gambaran Mental,
Mengkategorikan
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan

Percutian

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


1

RPT BM TAHUN 5 SK
Ke Luar
Negara

KONTRUKTIVISME:
Menerangkan
KBAT:
Peta Pemikiran

CATA
TAN:

AKTIVITI PDP PADA MINGGU INI DIBAWA KE MINGGU KE-2 KERANA CUTI AKHIR TAHUN 2014 TELAH
DILANJUTKAN DISEBABKAN BANJIR

ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

2
12.0
1.15
HING
GA
16.0
1.15

STANDARD
TEMA /
PEMBELAJ
TAJUK
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
TEMA :
1.2.6 (K1)
Mendengar,
Keluarga memahami
Berwawa Dan
san
menyebut
pelbagai
TAJUK :
ragam ayat
dengan
Tahniah, struktur
Mak Usu! binaan ayat
yang betul
Menggap dan tepat.
ai Impian

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.2.3 (K1)
Membaca
dan
memahami
ayat yang
mengandun
gi
perkataan
berimbuhan
pinjaman
dalam
bahan
bahasa
prosa

RABU

KHAMIS

STANDARD
STANDARD PEMBELAJ
PEMBELAJA
ARAN
RAN
ASPEK
MENULIS
SENI
BAHASA
3.2.6 (K1)
4.1.1
Menulis teks Menyebut
puisi secara dan
mekanis
memahami
dengan
seni kata
betul dan
lagu melalui
kemas.
nyanyian
sambil
berlakon.

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.1
Memahami
dan
menggunak
an kata
nama am
tak hidup
bukan
institusi
abstrak dan
penjodoh
bilangan
mengikut
konteks

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Kerjaya, P.Moral, Muzik,
K.Hidup, Sejarah,
NILAI MURNI:
Kerajinan, Keberanian, Kasih
sayang,
Hormat-menghormati,
Rasional
KP:
Interpersonal, Verballinguistik, Kinestetik

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


2

RPT BM TAHUN 5 SK
Keluarga
Impian

dengan
sebutan
yang betul
daripada
pelbagai
sumber dan
memahami
perkara
yang
dibaca.

Keluarga
ku
Sayangk
u
Rumah
Impian

dengan
betul.

STRATEGI PDP:
KB:
Menjanakan Idea,
Mengecam,
Menghubungkaitkan,
Membuat Gambaran Mental,
Mengkategorikan
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan

Percutian
Ke Luar
Negara

KONTRUKTIVISME:
Menerangkan
KBAT:
Peta Pemikiran

CATA
TAN:

ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
Keluarga
Berwawa

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.3.1(K1)
Mendengar,
memahami

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.3.1(K1)
Membaca
pelbagai

RABU

KHAMIS

STANDARD
STANDARD PEMBELAJA
PEMBELAJA
RAN
RAN
ASPEK
MENULIS
SENI
BAHASA
3.2.7(K1)
4.1.2
Menulis ayat Memahami
dalam
dan

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
PENGISIAN KURIKULUM
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.2
EMK:
Memahami
ILMU:
dan
Edited By : Sabariah Abdul Effendi

RPT BM TAHUN 5 SK
19.0
1.15
HING
GA
23.0
1.15

san
TAJUK :
Program
Minggu
Penulis
KanakKanak
Si Cilik
Yang
Kreatif

dan
memberikan
respons
terhadap
arahan
berdasarkan
ayat
perintah
mengikut
intonasi
dengan
betul.

bahan
yang
mengandun
gi pelbagai
ragam ayat
secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul.

perenggan
secara
mekanis
dalam
bentuk
tulisan
berangkai
dengan
betul dan
kemas.

Selamat
Datang
Kek
Cawan
Bonda

mengubah
suai seni
kata lagu
secara
berpandu
dan
mempersem
bahkannya
melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

menggunak
an kata
nama khas
hidup
manusia
dengan
nama
panggilan
atau
gelaran
yang betul
mengikut
konteks.

5.1.3
Memahami
dan
menggunak
an kata
ganti nama
diri tanya
mengikut
konteks
dengan
betul

Hobi
Keluarga
Kedai
Labu
Sayong
Haji
Abdul
Rahim

Sastera, TMK, Muzik,


Keusahawanan
NILAI MURNI:
Hormat-menghormati,
Kesyukuran, Kerajinan,
Bertatasusila
KREATIVITI DAN INOVASI
KP:
Interpersonal
BCB:
Bacaan Intensif, Menulis
Perenggan
STRATEGI PDP:
KB
Menghubungkaitkan,
Menganalisis, Mengecam,
Menjanakan Idea
KONTEKSTUAL:
Mengaplikasi
KBAT:
Peta Pemikiran

Taman
Mini
Kreatif
Edited By : Sabariah Abdul Effendi
4

RPT BM TAHUN 5 SK
CATA
TAN:
ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

4
26.0
1.15
HING
GA
30.0
1.15

STANDARD
TEMA /
PEMBELAJ
TAJUK
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
TEMA :
1.3.2(K1)
Mendengar,
Keluarga memahami
Berwawa dan
san
memberikan
respons
TAJUK : secara lisan
Motivasi terhadap
Keluarga ayat tanya
yang
Bengkel
mengandun
Kecemerl gi kata
angan
tanya
Akademi dengan
k
betul.
Tokoh
Keluarga
Mithali
Kata
Orang
Bijak

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.3.2(K1)
Membaca
pelbagai
bahan
yang
mengandun
gi ayat
tunggal dan
ayat
majmuk
berbilang
subjek dan
predikat
secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul.

RABU

KHAMIS

STANDARD
STANDARD PEMBELAJA
PEMBELAJA
RAN
RAN
ASPEK
MENULIS
SENI
BAHASA
3.3.3(K2)
4.2.1
Membina
Mengujarka
dan menulis n ayat
jawapan
dengan
pemahaman sebutan
berdasarkan yang jelas
soalan
dan intonasi
bertumpu
yang betul
dan
serta
bercapah
menggunak
secara kritis an laras
dengan
bahasa yang
betul.
sesuai
semasa
bercerita.

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.4
Memahami
dan
menggunak
an kata
kerja aktif
transitif dan
kata kerja
pasif
mengikut
konteks
dengan
betul.

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Pend. Moral, Bimbingan &
Kaunseling, Motivasi,
Kemasyarakatan
NILAI MURNI:
Kasih Sayang, Kerjasama,
Kerajinan, Kerjasama
KP:
Interpersonal
STRATEGI PDP:
KB:
Menjanakan Idea,
Mengecam, Membuat
Gambaran Mental, Menilai,
Menghubungkaitkan
KMD:
Meramal
BCB:
Bacaan Intensif

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


5

RPT BM TAHUN 5 SK
Pandai

KONTEKSTUAL:
Memindahkan Maklumat
KONSTRUKTIVISME:
Mengnaplikasikan
KBAT:
Peta Pemikiran

CATA
TAN:
ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
5
02.0
2.15
HING
GA
06.0
2.15

Keluarga
Berwawa
san
TAJUK :
Motivasi
Keluarga
Rajin
dan
Usaha
Tangga
Kejayaan

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.3.2(K1)
Mendengar,
memahami
dan
memberikan
respons
secara lisan
terhadap
ayat tanya
yang
mengandun
gi kata
tanya
dengan
betul.

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.4.1(K2)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat
daripada
idea utama
dan idea
sampingan
dalam
pelbagai
bahan bagi
membuat
ramalan

RABU
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS
3.3.4(K2)
Membina
kerangka
dan menulis
karangan
berbentuk
naratif dan
imaginatif
dengan
betul.

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
4.2.2
Mengujarka
n cerita
dengan
menggunak
an bahasa
yang indah
untuk
menyampai
kan idea
dengan
bahasa
badan yang
kreatif.

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.4
Memahami
dan
menggunak
an kata
kerja aktif
transitif dan
kata kerja
pasif
mengikut
konteks
dengan
betul

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Pend. Moral, Bimbingan &
Kaunseling, Motivasi,
Kemasyarakatan
NILAI MURNI:
Kasih Sayang, Kerjasama,
Kerajinan, Kerjasama
KP:
Interpersonal
STRATEGI PDP:
KB:
Menjanakan Idea,
Mengecam, Membuat

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


6

RPT BM TAHUN 5 SK
Berat
Sama
Dipikul,
Ringan
Sama
Dijinjing

dengan
tepa

Gambaran Mental, Menilai,


Menghubungkaitkan
KMD:
Meramal
BCB:
Bacaan Intensif

Kata
Orang
Bijak
Pandai

KONTEKSTUAL:
Memindahkan Maklumat
KONSTRUKTIVISME:
Mengnaplikasikan
KBAT:
Peta Pemikiran

CATA
TAN:
ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
6
09.0
2.15
HING
GA
13.0

Kesihata
n dan
Kebersih
an

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.3.3(K1)
Mendengar,
memahami
dan
memberikan
respons
dengan
menyampai

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.4.2(K2)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat
daripada

RABU

KHAMIS

STANDARD
STANDARD PEMBELAJA
PEMBELAJA
RAN
RAN
ASPEK
MENULIS
SENI
BAHASA
3.3.4(K2)
4.1.2
Membina
Memahami
kerangka
dan
dan menulis mengubah
karangan
suai seni
berbentuk
kata lagu
naratif dan
secara
imaginatif
berpandu

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.4
Memahami
dan
menggunak
an kata
kerja aktif
transitif dan
kata kerja

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Kesihatan, Kepenggunaan,
Pend. Kesihatan, Pend.
Muzik
NILAI MURNI:
Prihatin, Rasional, Kasih
Sayang, Kebersihan Fizikal &

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


7

RPT BM TAHUN 5 SK
2.15

TAJUK :
Panduan
Minum
Susu
Kotak

kan
pelbagai
pesanan
mengikut
urutan

Bijak
Membeli

pelbagai
bahan
untuk
membuat
keputusan
dengan
alasan yang
betul.

dengan
betul.

dan
mempersem
bahkannya
melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

pasif
mengikut
konteks
dengan
betul

Aku
Sebatan
g Gigi
Kacip

STRATEGI PDP:
KB:
Menyusun Mengikut Urutan,
Membuat Keputusan,
Mengkonsepsikan Idea,
Mereka Cipta, Menjanakan
Idea

KONTEKSTUAL:
Mengaplikasikan
KONSTRUKTIVISME:
Mengembangkan Idea
KBAT:
Peta Pemikiran

Gaya
Hidup
Sihat

TEMA /
TAJUK

KP:
Interpersonal, Muzik

BCB:
Bacaan Intensif

Kebersih
an Asas
Kesihata
n

CATA
TAN:
MING
GU/
TARI
KH

Mental

ISNIN

SELASA

RABU

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN

STANDARD
PEMBELAJA
RAN

KHAMIS

JUMAAT

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD STANDARD
PEMBELAJA PEMBELAJ
RAN
ARAN
Edited By : Sabariah Abdul Effendi

RPT BM TAHUN 5 SK

TEMA :
7
16.0
2.15
HING
GA
20.0
2.15

Kesihata
n dan
Kebersih
an
TAJUK :
Membud
ayakan
Aktiviti
Fizikal
Ujian
Segak
Minggu
Cergas
Cerdas
SK Seri
Kejora

MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.4.2(K2)
Berbual
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
menggunak
an kata
gelaran
yang sesuai
dalam
situasi
formal
secara
bertatasusil
a.

MEMBACA
2.4.3(K2)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat dan
tersirat
dengan
tepat
daripada
pelbagai
bahan
untuk
membuat
ulasan yang
betul.

MENULIS
3.4.1(K1)
Menulis
pelbagai
jenis kata
ganda
dengan
ejaan yang
tepat secara
imlak.

ASPEK
SENI
BAHASA
4.2.1
Mengujarka
n ayat
dengan
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul
serta
menggunak
an laras
bahasa yang
sesuai
semasa
bercerita.

ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.5
Memahami
dan
menggunak
an kata
adjektif dan
kata bantu
mengikut
konteks
dengan
betul.

EMK:
ILMU:
Pend. Jasmani, Matematik,
Semangat Kemasyarakatan,
Pend. Kesihatan
NILAI MURNI:
Hemah Tinggi,
Kesederhanaan, Kebersihan
Fizikal & Mental, Kerjasama,
Kasih Sayang
KP:
Interpersonal, VerbalLinguistik
STRATEGI PDP:
KB:
Mengecam, Membuat
Kesimpulan, Menaakul
BCB:
Bacaan Imbasan

Senama
n Ritma

KONSTRUKTIVISME:
Membuat Penilaian

Sihat
Cergas
dengan
10 000

KBAT:
Peta Pemikiran

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


9

RPT BM TAHUN 5 SK
Langkah
Sehari

CATA
TAN:

Nasihat
Doktor
* CUTI PERISTIWA SEMPENA TAHUN BARU CINA ( 18.02.15 )
* CUTI TAHUN BARU CINA ( 19.02.15 & 20.02.15 )
ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
8
23.0
2.15
HING
GA
27.0
2.15

Kesihata
n dan
Kebersih
an
TAJUK :
Membud
ayakan
Aktiviti
Fizikal
Ujian
Segak

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.4.2(K2)
Berbual
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
menggunak
an kata
gelaran
yang sesuai
dalam
situasi
formal
secara
bertatasusil

SELASA

RABU

KHAMIS

STANDARD
STANDARD PEMBELAJA
PEMBELAJA
RAN
RAN
ASPEK
MENULIS
SENI
BAHASA
2.4.3(K2)
3.4.1(K1)
4.2.1
Membaca
Menulis
Mengujarka
dan
pelbagai
n ayat
memahami jenis kata
dengan
maklumat
ganda
sebutan
yang
dengan
yang jelas
tersurat dan ejaan yang
dan intonasi
tersirat
tepat secara yang betul
dengan
imlak.
serta
tepat
menggunak
daripada
an laras
pelbagai
bahasa yang
bahan
sesuai
untuk
semasa
membuat
bercerita.
ulasan yang
betul.
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.5
Memahami
dan
menggunak
an kata
adjektif dan
kata bantu
mengikut
konteks
dengan
betul.

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Pend. Jasmani, Matematik,
Semangat Kemasyarakatan,
Pend. Kesihatan
NILAI MURNI:
Hemah Tinggi,
Kesederhanaan, Kebersihan
Fizikal & Mental, Kerjasama,
Kasih Sayang
KP:
Interpersonal, VerbalLinguistik
STRATEGI PDP:
KB:

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


10

RPT BM TAHUN 5 SK
a.

Mengecam, Membuat
Kesimpulan, Menaakul

Minggu
Cergas
Cerdas
SK Seri
Kejora

BCB:
Bacaan Imbasan
KONSTRUKTIVISME:
Membuat Penilaian

Senama
n Ritma

KBAT:
Peta Pemikiran

Sihat
Cergas
dengan
10 000
Langkah
Sehari
Nasihat
Doktor
CATA
TAN:

* MINGGU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & PENDIDIKAN MORAL


ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
9

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.4.3(K2)
Berbual

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.5.1(K3)
Membaca

RABU
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS
3.4.2(K1)
Menulis

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD STANDARD
PEMBELAJA PEMBELAJ
PENGISIAN KURIKULUM
RAN
ARAN
ASPEK
ASPEK
SENI
TATABAHA
BAHASA
SA
4.4.1
5.1.6
EMK:
Melagukan
Memahami
ILMU:
Edited By : Sabariah Abdul Effendi

11

RPT BM TAHUN 5 SK
02.0
3.15
HING
GA
06.0
3.15

Kesihata
n dan
Kebersih
an
TAJUK :
Jauhi
Kemurun
gan
Syair
Sesuci
Hati
Senyum
an
Penguba
t Jiwa

tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
menggunak
an kata
ganti nama
diri dan kata
ganti nama
tunjuk
dengan
betul dalam
situasi
formal dan
tidak formal
secara
bertatasusil
a.

dan
memahami
maklumat
yang
terdapat
dalam
bahan puisi
dengan
betul.

imlak frasa
dan ayat
yang
mengandun
gi pelbagai
jenis kata
ganda
dengan
ejaan dan
tanda baca
yang tepat.

syair
dengan
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul
serta
memahami
syair
tersebut.

dan
menggunak
an kata
hubung
pancangan
relatif dan
kata
hubung
pancangan
komplemen
mengikut
konteks
dengan
betul.

Psikologi, Kesusasteraan,
Sains, Pend. Moral
NILAI MURNI:
Kebersihan Fizikal & Mental,
Hemah Tinggi, Baik Hati,
Rasional
KP:
Interpersonal
STRATEGI PDP:
KB:
Mengecam, Menaakul,
Menganalisis, Menjanakan
Idea
BCB:
Bacaan Imbasan
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan,
Mengaplikasikan

Kecerdas
an Emosi

KBAT:
Peta Pemikiran

Yang
Bijak
Dijadikan
Teladan
CATA
TAN:

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


12

RPT BM TAHUN 5 SK
ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
10
09.0
3.15
HING
GA
13.0
3.15

Keselam
atan
TAJUK :
Bersuka
n
dengan
Selamat
Keselam
atan
Amalan
Bersama
Waspada
Diri
Menangk
is
Seranga
n

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.4.4(K2)
Menyatakan
permintaan
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
menggunak
an ayat
yang
gramatis
dan bahasa
badan yang
sesuai
dalam
situasi
formal
secara
bertatasusil
a.

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.5.2(K3)
Membaca ,
memahami,
dan
menaakul
maklumat
yang
terdapat
dalam
bahan puisi
dengan
betul.

RABU
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS
3.5.2(K2)
Mencatat
maklumat
yang betul
mengikut
urutan
daripada
pelbagai
sumber

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
4.2.2
Mengujarka
n cerita
dengan
menggunak
an bahasa
yang indah
untuk
menyampai
kan idea
dengan
bahasa
badan yang
kreatif.

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.7
Memahami
dan
menggunak
an kata
nafi, kata
pembenar,
kata arah,
kata
bilangan
mengikut
konteks
dengan
betul.

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Pend. Jasmani, Pend.
Kesihatan, TMK
NILAI MURNI:
Hemah Tinggi, Rasional,
Kebebasan, Kerjasama
KP:
Verbal-Linguistik,
Interpersonal
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menaakul, Menyusun
Mengikut Urutan,
Menjanakan Idea,
Mengecam
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan
KONSTRUKTIVISME:

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


13

RPT BM TAHUN 5 SK
Menerangkan,
Menghubungkaitkan

Keselam
atan
Kaki

KBAT:
Peta Pemikiran

Kejohana
n Padang
dan
Balapan
Sekolah
CATA
TAN:

* UJIAN MAC ( 09.03.15 12.03.15 )


ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
11
16.0
3.15
HING
GA
20.0
3.15

Keselam
atan
TAJUK :
Bersuka
n
dengan
Selamat

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.4.4(K2)
Menyatakan
permintaan
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
menggunak
an ayat

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.5.2(K3)
Membaca ,
memahami,
dan
menaakul
maklumat
yang
terdapat
dalam
bahan puisi
dengan

RABU

KHAMIS

STANDARD
STANDARD PEMBELAJA
PEMBELAJA
RAN
RAN
ASPEK
MENULIS
SENI
BAHASA
3.5.2(K2)
4.2.2
Mencatat
Mengujarka
maklumat
n cerita
yang betul
dengan
mengikut
menggunak
urutan
an bahasa
daripada
yang indah
pelbagai
untuk
sumber.
menyampai
kan idea
dengan

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.7
Memahami
dan
menggunak
an kata
nafi, kata
pembenar,
kata arah,
kata
bilangan
mengikut

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Pend. Jasmani, Pend.
Kesihatan, TMK
NILAI MURNI:
Hemah Tinggi, Rasional,
Kebebasan, Kerjasama
KP:
Verbal-Linguistik,
Interpersonal

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


14

RPT BM TAHUN 5 SK
Keselam
atan
Amalan
Bersama
Waspada
Diri
Menangk
is
Seranga
n

yang
gramatis
dan bahasa
badan yang
sesuai
dalam
situasi
formal
secara
bertatasusil
a.

betul.

bahasa
badan yang
kreatif.

konteks
dengan
betul

STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menaakul, Menyusun
Mengikut Urutan,
Menjanakan Idea, Men
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan
KONSTRUKTIVISME:
Menerangkan,
Menghubungkaitkan

Keselam
atan
Kaki

KBAT:
Peta Pemikiran

Kejohana
n Padang
dan
Balapan
Sekolah
CATA * CUTI PERTENGAHAN
TAN:
MING TEMA /
ISNIN
GU/
TAJUK
TARI
STANDARD
KH
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &

SEMESTER 1
SELASA

RABU

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS

KHAMIS

JUMAAT

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD STANDARD
PEMBELAJA PEMBELAJ
RAN
ARAN
ASPEK
ASPEK
SENI
TATABAHA
Edited By : Sabariah Abdul Effendi

15

RPT BM TAHUN 5 SK
TEMA :
12
23.0
3.15
HING
GA
27.0
3.15

Keselam
atan
TAJUK :
Bersuka
n
dengan
Selamat
Keselam
atan
Amalan
Bersama
Waspada
Diri
Menangk
is
Seranga
n

BERTUTUR
1.4.4(K2)
Menyatakan
permintaan
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
menggunak
an ayat
yang
gramatis
dan bahasa
badan yang
sesuai
dalam
situasi
formal
secara
bertatasusil
a.

2.5.2(K3)
Membaca ,
memahami,
dan
menaakul
maklumat
yang
terdapat
dalam
bahan puisi
dengan
betul.

3.5.2(K2)
Mencatat
maklumat
yang betul
mengikut
urutan
daripada
pelbagai
sumber.

BAHASA
4.2.2
Mengujarka
n cerita
dengan
menggunak
an bahasa
yang indah
untuk
menyampai
kan idea
dengan
bahasa
badan yang
kreatif.

SA
5.1.7
Memahami
dan
menggunak
an kata
nafi, kata
pembenar,
kata arah,
kata
bilangan
mengikut
konteks
dengan
betul

EMK:
ILMU:
Pend. Jasmani, Pend.
Kesihatan, TMK
NILAI MURNI:
Hemah Tinggi, Rasional,
Kebebasan, Kerjasama
KP:
Verbal-Linguistik,
Interpersonal
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menaakul, Menyusun
Mengikut Urutan,
Menjanakan Idea, Men
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan
KONSTRUKTIVISME:
Menerangkan,
Menghubungkaitkan

Keselam
atan
Kaki

KBAT:
Peta Pemikiran

Kejohana
n Padang
Edited By : Sabariah Abdul Effendi
16

RPT BM TAHUN 5 SK
dan
Balapan
Sekolah
CATA
TAN:
ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
13
30.0
3.15
HING
GA
03.0
4.15

Keselam
atan
TAJUK :
Keselam
atan di
Kawasan
Rumah
Ketika ke
Sekolah
Keselam
atan di

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.5.1(K3)
Bercerita
tentang
sesuatu
perkara
dengan
tepat,
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul
menggunak
an ayat
yang
mengandun
gi laras
bahasa
yang sesuai.

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.5.3(K3)
Membaca,
memahami
dan
menaakul
bahan puisi
untuk
memindahk
an
maklumat
kepada
bentuk
prosa
dengan
betul.

RABU
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS

KHAMIS

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
3.6.1(K3)
4.2.2
Menulis
Mengujarka
untuk
n cerita
menyampaik dengan
an
menggunak
maklumat
an bahasa
yang betul
yang indah
dengan
untuk
menggunaka menyampai
n idea
kan idea
utama dan
dengan
idea
bahasa
sampingan
badan yang
secara
kreatif.
kohesi dan
koheren
dengan
bahasa yang

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.2.1
Memahami
dan
menggunak
an imbuhan
apitan pada
kata kerja
mempeR...k
an,
mempeR...i,
dipeR...kan,
dipeR...i
serta
imbuhan
sisipan
dalam
pelbagai
situasi

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Sains & Teknologi, PKJR,
Pend. Jasmani
NILAI MURNI:
Rasional, Hemah Tinggi,
Keselamatan, Kasih Sayang
PERATURAN
SOSIOBUDAYA
STRATEGI PDP:
KB:
Membuat Gambaran Mental,
Mensintesis, menjanakan
Idea, Mengecam,

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


17

RPT BM TAHUN 5 SK
Taman
Permain
an

santun.

dengan
betul.

Menganalisis
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan,
Mengaplikasikan

Berhenti
di
Kawasan
Rehat
dan
Rawat

KBAT:
Peta Pemikiran

Waspada
di Pasar
Malam
CATA
TAN:

* GOOD FRIDAY ( 03.04.15 )


ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
14
06.0
4.15
HING
GA

Keselam
atan
TAJUK :

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.5.2(K3)
Menceritaka
n sesuatu
perkara
yang
dialami
dengan

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.6.1(K3)
Membaca
pelbagai
bahan
sastera
yang sesuai
untuk

RABU

KHAMIS

STANDARD
STANDARD PEMBELAJA
PEMBELAJA
RAN
RAN
ASPEK
MENULIS
SENI
BAHASA
3.6.2(K3)
4.3.1
Menulis
Mengujarka
untuk
n dialog
menyampaik dengan
an
sebutan
maklumat
yang jelas
yang betul
dan intonasi

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.2.1
Memahami
dan
menggunak
an imbuhan
apitan pada
kata kerja

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
PSK, Sastera
NILAI MURNI:
Kesyukuran, Hemah Tinggi,
Kerjasama, Rasional

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


18

RPT BM TAHUN 5 SK
10.0
4.15

Kembara
Selamat

tepat ,
sebutan
yang jelas
Aku di
dan intonasi
Pesawat yang betul
dengan
Berhema menggunak
h di Jalan an ayat
Raya
yang
mengandun
Lima
gi laras
Sahabat bahasa
Rimba
yang sesuai.

meningkatk
an daya
fikir secara
kritis.

berbentuk
syarahan,
ucapan dan
pidato
dengan
betul serta
menggunaka
n bahasa
yang santun.

yang betul
serta
menggunak
an bahasa
badan yang
kreatif
melalui
lakonan.

Sentiasa
Beringat
Hidup
Selamat
Mengikut
i
Lawatan

CATA * MINGGU BAHASA MALAYSIA


TAN:
MING TEMA /
ISNIN
SELASA
GU/
TAJUK
TARI
STANDARD STANDARD
KH
PEMBELAJ
PEMBELAJ

RABU
STANDARD
PEMBELAJA

KHAMIS

mempeR...k
an,
mempeR...i,
dipeR...kan,
dipeR...i
serta
imbuhan
sisipan
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

KP:
Verbal-Linguistik,
Interpersonal

5.2.2
Memahami
dan
menggunak
an kata
ganda
berentak
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan

JUMAAT

PERATURAN
SOSIOBUDAYA
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menilai, Menjanakan Idea,
Membuat Gambaran Mental
BCB:
Bacaan Intensif,

KONSTRUKTIVISME:
Menngembangkan Idea
KBAT:
Peta Pemikiran

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD STANDARD
PEMBELAJA PEMBELAJ
Edited By : Sabariah Abdul Effendi

19

RPT BM TAHUN 5 SK

15
13.0
4.15
HING
GA
17.0
4.15

ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
TEMA :
1.6.1(K2)
Berbicara
Kemasya untuk
rakatan
mendapatka
n maklumat
yang
TAJUK : tersurat dan
tersirat
Indahnya dengan
Semang tepat
at
tentang
Kerjasam sesuatu
a
perkara
secara
Catatank bertatasusil
u
a.

ARAN
MEMBACA
2.6.2(K3)
Membaca
dan
memahami
pelbagai
bahan
bukan
sastera
untuk
memperkay
a laras
bahasa

RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
3.6.2(K3)
4.3.1
Menulis
Mengujarka
untuk
n dialog
menyampaik dengan
an
sebutan
maklumat
yang jelas
yang betul
dan intonasi
berbentuk
yang betul
syarahan,
serta
ucapan dan
menggunak
pidato
an bahasa
dengan
badan yang
betul serta
kreatif
menggunaka melalui
n bahasa
lakonan.
yang santun.
RAN
MENULIS

Minggu
Sukarela
wan
Muda

ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.2.3
Memahami
dan
menggunak
an kata
majmuk
istilah
khusus
dalam
bidang
ilmiah dan
kata
majmuk
yang
mendukung
maksud
kiasan
dengan
betul dalam
pelbagai
situasi.

EMK:
ILMU:
Sains, PSK, Pend. Moral,
Sains Kemasyarakatan
NILAI MURNI:
Kerjasama, Semangat
Bermasyarakat
KP:
Interpersonal, Kinestetik
PERATURAN
SOSIOBUDAYA
STRATEGI PDP:
KB:
Membuat Inferens,
Merumus, Menjanakan Idea,
Mengkonsepsikan Idea,
Mengecam

Bersatu
Teguh,
Bercerai
Roboh

BCB:
Bacaan Intensif,

Program
Motivasi

KBAT:

KONSTRUKTIVISME:
Menghubungkaitkan

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


20

RPT BM TAHUN 5 SK
Jaya Diri

CATA
TAN:

Peta Pemikiran

* MINGGU BAHASA INGGERIS


ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

16
20.0
4.15
HING
GA
24.0
4.15

STANDARD
TEMA /
PEMBELAJ
TAJUK
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
TEMA :
1.6.2(K2)
Berbicara
Kemasya untuk
rakatan
menyampai
kan
maklumat
TAJUK : tentang
sesuatu
Bulat Air perkara
kerana
dengan
Pembent jelas
ung,
daripada
Bulat
media
Kata
elektronik
kerana
menggunak
Muafakat an ayat
yang
Program mengandun
Kejirana
gi

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.2.3(K1)
Membaca
dan
memahami
ayat yang
mengandun
gi
perkataan
berimbuhan
pinjaman
dalam
bahan
bacaan
prosa
dengan
sebutan
yang betul
daripada
pelbagai

RABU

KHAMIS

STANDARD
STANDARD PEMBELAJA
PEMBELAJA
RAN
RAN
ASPEK
MENULIS
SENI
BAHASA
3.6.2(K3)
4.2.2
Menulis
Mengujarka
untuk
n cerita
menyampaik dengan
an
menggunak
maklumat
an bahasa
yang betul
yang indah
berbentuk
untuk
syarahan,
menyampai
ucapan dan
kan idea
pidato
dengan
dengan
bahasa
betul serta
badan yang
menggunaka kreatif.
n bahasa
yang santun.

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.3.1
Memahami
dan
membina
ayat
tunggal dan
ayat
majmuk
dengan
peluasan
subjek dan
predikat
dengan
betul dalam
pelbagai
situasi.

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Pendidikan Moral, Sains
Kemasyarakatan,
Kemasyarakata
NILAI MURNI:
Kerjasama, Semangat
Bermasyarakat, Kasih
Sayang
KP:
Interpersonal
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Mensintesis, Menjanakan
Idea

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


21

RPT BM TAHUN 5 SK
n Mesra
Masyara
kat
Sejahter
a, Hidup
Bahagia

CATA
TAN:

peribahasa
secara
bertatasusil
a

TEMA /
TAJUK

TEMA :
17
27.0
4.15
HING
GA
01.0
5.15

BCB:
Bacaan Intensif, Bacaan
Imbasan
KONSTRUKTIVISME:
Menngembangkan Idea
KBAT:
Peta Pemikiran

Program
Sekolah
Penyaya
ng
* MINGGU SAINS
ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

sumber dan
memahami
perkara
yang
dibaca.

Kemasya
rakatan
TAJUK :
Berat
Mata

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.7.2(K2)
Berbincang
dan
mengemuka
kan
pendapat
secara kritis
tentang
sesuatu
perkara

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.3.1(K1)
Membaca
pelbagai
bahan yang
mengandun
gi pelbagai
ragam ayat
secara
mekanis
dengan

RABU

KHAMIS

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
3.7.1(K3)
4.3.2
Menghasilka Mengujarka
n draf
n dialog
perenggan
yang
pendahuluan dihasilkan
, isi dan
daripada
penutup
bahan
dalam
rangsangan
penulisan
untuk
kreatif
menyampai
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.3.2
Memahami
dan
membina
ayat cakap
ajuk dan
cakap
pindah
dengan
betul dalam

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Sains Kemasyarakatan,
Kemasyarakatan, Pertanian,
Pendidikan Moral
NILAI MURNI:
Prihatin, Kerjasama,
Keberanian, Hemah Tinggi
KP:

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


22

RPT BM TAHUN 5 SK
Memand
ang,
Berat
Lagi
Bahu
yang
Memikul
Terima
Kasih,
Kawan

daripada
pelbagai
sumber
dengan
menggunak
an ayat
yang
gramatis
secara
bertatasusil
a.

lancar,
dengan
sebutan
betul.
yang jelas
dan intonasi
yang betul.

kan nilai
murni
dengan
menggunak
an bahasa
yang indah
dan
bahasa
badan yang
sesuai
melalui
lakonan.

pelbagai
situasi.

Verbal-Linguistik
PERATURAN
SOSIOBUDAYA
STRATEGI PDP:
KB:
Menjanakan Idea,
Mengkonsepsikan,
Menganalisis
BCB:
Bacaan Mekanis, Bacaan
Imbasan

Program
Khidmat
Bantu di
Rumah

KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan,
Mengaplikasikan
KONSTRUKTIVISME:
Mengembangkan Idea

BantuMemban
tu
Amalan
Mulia

KBAT:
Peta Pemikiran

CATA * MINGGU BAHASA CINA & BAHASA ARAB


TAN: * CUTI HARI PEKERJA ( 01.05.15 )
MING TEMA /
ISNIN
SELASA
RABU
GU/
TAJUK
TARI
STANDARD STANDARD STANDARD
KH
PEMBELAJ
PEMBELAJ PEMBELAJA
ARAN
ARAN
RAN
MENDENG
MEMBACA
MENULIS
AR &

KHAMIS

JUMAAT

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD STANDARD
PEMBELAJA PEMBELAJ
RAN
ARAN
ASPEK
ASPEK
SENI
TATABAHA
Edited By : Sabariah Abdul Effendi

23

RPT BM TAHUN 5 SK
TEMA :
18
04.0
5.15
HING
GA
08.0
5.15

Warisan
Bangsa
TAJUK :
Sirih
Junjung
Adat
Disanjun
g
Upacara
Minum
Teh
Kebuday
aan
Kaum
Iban

BERTUTUR
1.2.6(K1)
Mendengar,
memahami,
dan
menyebut
pelbagai
ragam ayat
dengan
struktur
binaan ayat
yang betul
dan tepat.

2.3.2(K1)
Membaca
pelbagai
bahan yang
mengandun
gi ayat
tunggal dan
ayat
majmuk
berbilang
subjek dan
predikat
secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul.

BAHASA
3.7.2(K3)
4.4.1
Menghasilka Melagukan
n bahan
syair
penulisan
dengan
kreatif
sebutan
berbentuk
yang jelas
imaginatif
dan intonasi
dan
yang betul
deskriptif
serta
menggunaka memahami
n
syair
ayat
tersebut.
gramatis
dengan
betul.

SA
5.1.1
Memahami
dan
menggunak
an kata
nama am
tak hidup
bukan
institusi
abstrak dan
penjodoh
bilangan
mengikut
konteks
dengan
betul.

EMK:
ILMU:
Pendidikan Moral, Seni Bina,
Sains Kemasyarakatan,
Sejarah
NILAI MURNI:
Hemah Tinggi, Hormatmenghormati, Kesyukuran
KP:
Interpersonal, VerbalLinguistik
PERATURAN
SOSIOBUDAYA
STRATEGI PDP:
KB:
Menganalisis,
Menghubungkaitkan,
Menjanakan Idea, Menaakul
BCB:
Bacaan Intensif, Bacaan
Luncuran

Satu
Rasa
Pelbagai
Budaya

KONSTRUKTIVISME:
Mengambang Idea

Penungg
ang
Kuda
Kaum

KBAT:
Peta Pemikiran
Edited By : Sabariah Abdul Effendi
24

RPT BM TAHUN 5 SK
Bajau
CATA
TAN:

* MINGGU MATEMATIK
ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
19
11.0
5.15
HING
GA
15.0
5.15

Warisan
Bangsa
TAJUK :
Kesenian
Makyung
Seni Kraf
Logam
Kesenian
Kain
Samping

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.3.1(K1)
Mendengar,
memahami
dan
memberikan
respons
terhadap
arahan
berdasarkan
ayat
perintah
mengikut
intonasi
dengan
betul.

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.4.1(K2)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat
daripada
idea utama
dan idea
sampingan
dalam
pelbagai
bahan bagi
membuat
ramalan
dengan
tepat.

RABU

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
4.4.2
Membina
syair secara
terkawal
dan
melagukann
ya dengan
sebutan dan
intonasi
yang betul
dan jelas
secara didik
hibur serta
memahami
syair
tersebut.

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.2
Memahami
dan
menggunak
an kata
nama khas
hidup
manusia
dengan
nama
panggilan
atau
gelaran
yang betul
mengikut
konteks.

3.8.2(K1)
Mengedit
dan
memurnikan
hasil
penulisan
daripada
aspek ejaan,
tanda baca,
kosa kata
dan struktur
ayat dalam
penulisan.

5.1.3
Memahami
dan

Warisan
Seni

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Seni Teater, Seni
Pertukangan, Kesenian &
Kebudayaan, Seni
Persembahan
NILAI MURNI:
Hemah Tinggi, Menghargai
Warisan, Kesyukuran,
Bertatasusila
KP:
Verbal-Linguistik
PERATURAN
SOSIOBUDAYA
STRATEGI PDP:
KB:
Membuat Gambaran Mental,

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


25

RPT BM TAHUN 5 SK
menggunak
an kata
ganti nama
diri tanya
mengikut
konteks
dengan
betul.

Malam
Kesenian
Gamelan
Taman
Seri
Kejora
2015
Pementa
san
Wayang
Kulit
CATA
TAN:

KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan,
Mengaplikasikan

* PEPERIKSAAN SEMESTER 1 ( 11.05.15 14.05.15 )

TEMA /
TAJUK

TEMA :
20
18.0
5.15
HING
GA
22.0

KMD:
Meramal

KBAT:
Peta Pemikiran

ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

Inferens, Menganalisis,
Menjanakan Idea,
Mengecam

Warisan
Bangsa
TAJUK :

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.3.1(K1)
Mendengar,
memahami
dan
memberikan
respons
terhadap
arahan

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.4.1(K2)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat
daripada

RABU
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS
3.8.2(K1)
Mengedit
dan
memurnikan
hasil
penulisan
daripada
aspek ejaan,

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
4.4.2
Membina
syair secara
terkawal
dan
melagukann
ya dengan
sebutan dan

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.2
Memahami
dan
menggunak
an kata
nama khas
hidup
manusia

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Seni Teater, Seni
Pertukangan, Kesenian &
Kebudayaan, Seni
Persembahan
NILAI MURNI:

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


26

RPT BM TAHUN 5 SK
5.15

Kesenian
Makyung
Seni Kraf
Logam
Kesenian
Kain
Samping

berdasarkan
ayat
perintah
mengikut
intonasi
dengan
betul.

idea utama
dan idea
sampingan
dalam
pelbagai
bahan bagi
membuat
ramalan
dengan
tepat.

tanda baca,
kosa kata
dan struktur
ayat dalam
penulisan.

intonasi
yang betul
dan jelas
secara didik
hibur serta
memahami
syair
tersebut.

Warisan
Seni
Malam
Kesenian
Gamelan
Taman
Seri
Kejora
2015

dengan
nama
panggilan
atau
gelaran
yang betul
mengikut
konteks.

Hemah Tinggi, Menghargai


Warisan, Kesyukuran,
Bertatasusila

5.1.3
Memahami
dan
menggunak
an kata
ganti nama
diri tanya
mengikut
konteks
dengan
betul.

STRATEGI PDP:
KB:
Membuat Gambaran Mental,
Inferens, Menganalisis,
Menjanakan Idea,
Mengecam

Pementa
san
Wayang
Kulit

KP:
Verbal-Linguistik
PERATURAN
SOSIOBUDAYA

KMD:
Meramal
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan,
Mengaplikasikan
KBAT:
Peta Pemikiran

CATA * MINGGU RBT (KAJIAN TEMPATAN)


TAN:
MING
TEMA /
ISNIN
SELASA
RABU
GU/
TAJUK
TARI
STANDAR
STANDAR STANDARD
KH
D
D
PEMBELAJ
PEMBELAJ PEMBELAJ
ARAN

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJARAN
ASPEK SENI

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


27

RPT BM TAHUN 5 SK

TEMA :
21
25.0
5.15
HING
GA
29.0
5.15

Warisan
Bangsa
TAJUK :
Pulut
Kuning
Warisan
Berzaman
Tempat
Warisan
Asal
Nama
Kuala
Kangsar

ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.3.2(K1)
Mendengar,
memahami
dan
memberika
n respons
secara lisan
terhadap
ayat tanya
yang
mengandun
gi kata
tanya
dengan
betul.

ARAN
MEMBACA

MENULIS

2.4.2(K2)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat
daripada
pelbagai
bahan
untuk
membuat
keputusan
dengan
alasan yang
betul.

3.9.1(K2)
Menulis
ulasan
tentang
bahan
sastera
yang
didengar,
ditonton
atau dibaca
dengan
jelas dan
menggunak
an ayat
yang
gramatis.

Gendang
dan
Rebana
Nobat
Warisan
Istana
Tarian

BAHASA
4.1.1
Menyebut dan
memahami seni
kata lagu melalui
nyanyian sambil
berlakon.

ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.4
Memahami
dan
menggunak
an kata
kerja aktif
transitif dan
kata kerja
pasif
mengikut
konteks
dengan
betul.
5.1.5
Memahami
dan
menggunak
an kata
adjektif dan
kata bantu
mengikut
konteks
dengan
betul.

EMK:
ILMU:
Sejarah, Muzik,
Kesenian, Seni Tari
NILAI MURNI:
Semangat
Bermasyarakat,
Rasional, Kesyukuran,
Patriotisme,
Menghargai Warisan
PERATURAN
SOSIOBUDAYA
KP:
Interpersonal,
Kinestetik
PEMBELAJARAN
AKSES KENDIRI
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Membuat Keputusan,
Mengitlak,
Menganalisis,
Mengenal pasti
BCB:
Menulis Perenggan,

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


28

RPT BM TAHUN 5 SK
Kuda
Kepang

CATA
TAN:

Bacaan Intensif
KONSTRUKTIVISME
N:
Menilai
KBAT:
Peta Pemikiran

* MINGGU PENDIDIKAN SENI VISUAL / DUNIA SENI VISUAL


ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
22
01.0
6.15
HING
GA
05.0
6.15

Pertanian
dan
Penternak
an di
Malaysia
TAJUK :
Getah
Penjana
Ekonomi

STANDAR
D
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.3.3(K1)
Mendengar,
memahami
dan
memberika
n respons
dengan
menyampai
kan
pelbagai
pesanan
mengikut
urutan
dengan
menggunak

SELASA
STANDAR
D
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.4.3(K2)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat
dan tersirat
dengan
tepat
daripada
pelbagai
bahan
untuk
membuat

RABU

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENULIS

STANDARD
PEMBELAJARAN
ASPEK SENI
BAHASA

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA

3.2.6(K1)
Menulis teks
puisi secara
mekanis
dengan
betul dan
kemas.

4.1.2
Memahami dan
mengubah suai
seni kata lagu
secara berpandu
dan
mempersembahka
nnya melalui
nyanyian secara
didik hibur.

5.1.6
Memahami
dan
menggunak
an kata
hubung
pancangan
relatif dan
kata
hubung
pancangan
komplemen
mengikut
konteks
dengan

PENGISIAN
KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Ekonomi, Geografi,
Pertanian, Muzik
NILAI MURNI:
Berdikari, Kesyukuran
KP:
Naturalis, Kinestetik
PEMBELAJARAN
AKSES KENDIRI
STRATEGI PDP:
KB:

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


29

RPT BM TAHUN 5 SK
Penanam an laras
an Koko di bahasa
Malaysia
yang betul.

ulasan
yang betul.

betul.

Padi
Segengga
m jadi
Sepikul

Membuat Urutan,
Mensintesis,
Menghubungkaitkan,
Membuat Gambaran
Mental, Menjanakan
Idea
BCB:
Bacaan Intensif

Ladang
Nanasku

KONTEKSTUAL:
Mengaplikasikan

Industri
Orkid

KBAT:
Peta Pemikiran

Kelapa
MATAG
CATA
TAN:

* CUTI PERTENGAHAN TAHUN


ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
23
Pertanian

SELASA

STANDAR
STANDAR
D
D
PEMBELAJ
PEMBELAJ
ARAN
ARAN
MENDENG
MEMBACA
AR &
BERTUTUR
1.3.3(K1)
2.4.3(K2)
Mendengar, Membaca
memahami dan

RABU

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENULIS

STANDARD
PEMBELAJARAN
ASPEK SENI
BAHASA

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA

3.2.6(K1)
4.1.2
Menulis teks Memahami dan
puisi secara mengubah suai

5.1.6
Memahami
dan

PENGISIAN
KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Ekonomi, Geografi,

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


30

RPT BM TAHUN 5 SK
08.0
6.15
HING
GA
12.0
6.15

dan
Penternak
an di
Malaysia

dan
memberika
n respons
dengan
menyampai
kan
TAJUK :
pelbagai
pesanan
Getah
mengikut
Penjana
urutan
Ekonomi
dengan
menggunak
Penanam an laras
an Koko di bahasa
Malaysia
yang betul.

memahami
maklumat
yang
tersurat
dan tersirat
dengan
tepat
daripada
pelbagai
bahan
untuk
membuat
ulasan
yang betul.

mekanis
dengan
betul dan
kemas.

Padi
Segengga
m jadi
Sepikul

seni kata lagu


secara berpandu
dan
mempersembahka
nnya melalui
nyanyian secara
didik hibur.

menggunak
an kata
hubung
pancangan
relatif dan
kata
hubung
pancangan
komplemen
mengikut
konteks
dengan
betul.

Pertanian, Muzik
NILAI MURNI:
Berdikari, Kesyukuran
KP:
Naturalis, Kinestetik
PEMBELAJARAN
AKSES KENDIRI
STRATEGI PDP:
KB:
Membuat Urutan,
Mensintesis,
Menghubungkaitkan,
Membuat Gambaran
Mental, Menjanakan
Idea
BCB:
Bacaan Intensif

Ladang
Nanasku

KONTEKSTUAL:
Mengaplikasikan

Industri
Orkid

KBAT:
Peta Pemikiran

Kelapa
MATAG
CATA
TAN:

* CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


31

RPT BM TAHUN 5 SK
ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

24
15.0
6.15
HING
GA
19.0
6.15

STANDAR
D
TEMA /
PEMBELAJ
TAJUK
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
TEMA :
1.3.3(K1)
Mendengar,
Pertanian memahami
dan
dan
Penternak memberika
an di
n respons
Malaysia
dengan
menyampai
kan
TAJUK :
pelbagai
pesanan
Getah
mengikut
Penjana
urutan
Ekonomi
dengan
menggunak
Penanam an laras
an Koko di bahasa
Malaysia
yang betul.

SELASA
STANDAR
D
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.4.3(K2)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat
dan tersirat
dengan
tepat
daripada
pelbagai
bahan
untuk
membuat
ulasan
yang betul.

RABU

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENULIS

STANDARD
PEMBELAJARAN
ASPEK SENI
BAHASA

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA

3.2.6(K1)
Menulis teks
puisi secara
mekanis
dengan
betul dan
kemas.

4.1.2
Memahami dan
mengubah suai
seni kata lagu
secara berpandu
dan
mempersembahka
nnya melalui
nyanyian secara
didik hibur.

Padi
Segengga
m jadi
Sepikul

5.1.6
Memahami
dan
menggunak
an kata
hubung
pancangan
relatif dan
kata
hubung
pancangan
komplemen
mengikut
konteks
dengan
betul.

PENGISIAN
KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Ekonomi, Geografi,
Pertanian, Muzik
NILAI MURNI:
Berdikari, Kesyukuran
KP:
Naturalis, Kinestetik
PEMBELAJARAN
AKSES KENDIRI
STRATEGI PDP:
KB:
Membuat Urutan,
Mensintesis,
Menghubungkaitkan,
Membuat Gambaran
Mental, Menjanakan
Idea
BCB:
Bacaan Intensif

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


32

RPT BM TAHUN 5 SK
Ladang
Nanasku

KONTEKSTUAL:
Mengaplikasikan

Industri
Orkid

KBAT:
Peta Pemikiran

Kelapa
MATAG
CATA
TAN:
ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
25
22.0
6.15
HING
GA
26.0
6.15

Pertanian
dan
Penternak
an di
Malaysia
TAJUK :
Panduan

STANDAR
D
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.4.1(K2)
Bertutur
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan
menggunak
an ayat
yang

SELASA
STANDAR
D
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.5.1(K3)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
terdapat
dalam
bahan puisi
dengan
betul.

RABU
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENULIS
3.2.7(K1)
Menulis
ayat dalam
perenggan
secara
mekanis
dalam
bentuk
tulisan
berangkai
dengan
betul dan

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJARAN
ASPEK SENI
BAHASA

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA

4.2.2
Mengujarkan
cerita dengan
menggunakan
bahasa yang indah
untuk
menyampaikan
idea dengan
bahasa badan
yang kreatif.

5.1.7
Memahami
dan
menggunak
an kata
nafi, kata
pembenar,
kata arah,
kata
bilangan
mengikut
konteks

PENGISIAN
KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Pertanian, Ekonomi,
Sains Pertanian,
Keusahawanan, Sains
NILAI MURNI:
Kerajinan, Berdikari,
Kerjasama
KP:
Interpersonal, Visual-

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


33

RPT BM TAHUN 5 SK
Penternak
an Ikan
Kelah
Aku
Pengusah
a Puyuh

gramatis
dalam
situasi
formal
secara
bertatasusil
a.

kemas.

dengan
betul.

STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menaakul,
Menganalisis,
Mengecam

Ayam
Kampung
Organik

KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan

Cerita
Penternak
Arnab

KONSTRUKTIVISME:
Menerangkan
KBAT:
Peta Pemikiran

Ternakan
Kupang
CATA
TAN:

* MINGGU TMK (KH)


ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
26

Ruang, VerbalLinguistik

SELASA

STANDAR
STANDAR
D
D
PEMBELAJ
PEMBELAJ
ARAN
ARAN
MENDENG
MEMBACA
AR &
BERTUTUR
1.4.2(K2)
2.5.2(K3)
Berbual
Membaca ,

RABU
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENULIS
3.3.3(K2)
Membina

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJARAN
ASPEK SENI
BAHASA

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA

4.3.2
Mengujarkan

5.2.1
Memahami

PENGISIAN
KURIKULUM

EMK:
ILMU:

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


34

RPT BM TAHUN 5 SK
29.0
6.15
HING
GA
03.0
7.15

Pertanian
dan
Penternak
an di
Malaysia
TAJUK :
Era
Biodiversi
ti dan
Bioteknol
ogi
Terumbu
Karang
Lembu
Brakmas
Stevia
Pemanis
Semula
jadi

tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
menggunak
an kata
gelaran
yang sesuai
dalam
situasi
formal
secara
bertatasusil
a.

memahami,
dan
menaakul
maklumat
yang
terdapat
dalam
bahan puisi
dengan
betul.

dan menulis
jawapan
pemahama
n
berdasarkan
soalan
bertumpu
dan
bercapah
secara kritis
dengan
betul
3.3.4(K2)
Membina
kerangka
dan menulis
karangan
berbentuk
naratif dan
imaginatif
dengan
betul.

Tanaman
Organik

dialog yang
dihasilkan
daripada bahan
rangsangan untuk
menyampaikan
nilai murni dengan
menggunakan
bahasa yang indah
dan
bahasa badan
yang sesuai
melalui lakonan.

dan
menggunak
an imbuhan
apitan pada
kata kerja
mempeR...k
an,
mempeR...i,
dipeR...kan,
dipeR...i
serta
imbuhan
sisipan
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

Sains, Penternakan,
Pend. Kesihatan,
Pertanian
NILAI MURNI:
Hemah Tinggi,
Kesyukuran, Kerajinan,
Kerjasama
KP:
Interpersonal
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menganalisis,
Membandingkan dan
Membezakan,
Menghubungkaitkan
BCB:
Bacaan Intensif
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan,
Memindahkan
Maklumat,
Mengaplikasikan
KBAT:
Peta Pemikiran

Tanaman
Herba

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


35

RPT BM TAHUN 5 SK
CATA
TAN:
ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
27
06.0
7.15
HING
GA
10.0
7.15

Patriotism
e dan
Kewargan
egaraan
TAJUK :
Bapa
Perpadua
n
Malaysia
Tokoh
Sepajang
Zaman
Tokoh
Ilmuan

STANDAR
D
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.4.3(K2)
Berbual
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
menggunak
an kata
ganti nama
diri dan
kata ganti
nama
tunjuk
dengan
betul dalam
situasi
formal dan
tidak formal

SELASA
STANDAR
D
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.5.3(K3)
Membaca,
memahami
dan
menaakul
bahan puisi
untuk
memindahk
an
maklumat
kepada
bentuk
prosa
dengan
betul.

RABU
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENULIS
3.4.1(K1)
Menulis
pelbagai
jenis kata
ganda
dengan
ejaan yang
tepat
secara
imlak

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJARAN
ASPEK SENI
BAHASA

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA

4.2.1
Mengujarkan ayat
dengan sebutan
yang jelas dan
intonasi yang
betul serta
menggunakan
laras bahasa yang
sesuai semasa
bercerita.

PENGISIAN
KURIKULUM

5.2.2
Memahami
dan
menggunak
an kata
ganda
berentak
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

EMK:

5.2.3
Memahami
dan
menggunak
an kata
majmuk
istilah

KP:
Interpersonal, VerbalLinguistik

ILMU:
Sejarah,
Kesusateraan, Bahasa,
PSV, Pend. Jasmani,
Jati Diri
NILAI MURNI:
Hormat-Menghormati,
Mengahargai Jasa,
Kerajinan, Ketabahan,
Kegigihan

STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menaakul, Mengecam,

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


36

RPT BM TAHUN 5 SK
Bahasa
Aku
Budak
Kampung

secara
bertatasusil
a.

khusus
dalam
bidang
ilmiah dan
kata
majmuk
yang
mendukung
maksud
kiasan
dengan
betul dalam
pelbagai
situasi.

Di mana
Ada
Kemahua
n, di Situ
Ada jalan
Sinar
dalam
Kegelapa
n

Membuat Gambaran
Mental, Menjanakan
Idea, Menganalisis
BCB:
Bacaan Imbasan,
Bacaan Luncuran
KONTEKSTUAL:
Memindahkan
KBAT:
Peta Pemikiran

CATA
TAN:
ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

28
13.0
7.15

STANDAR
D
TEMA /
PEMBELAJ
TAJUK
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
TEMA :
1.4.4(K2)
Menyataka
Patriotis
n
me dan
permintaan
Kewargan tentang

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

STANDAR
D
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENULIS

STANDARD
PEMBELAJARAN
ASPEK SENI
BAHASA

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA

2.6.1(K3)
Membaca
pelbagai
bahan
sastera

3.4.2(K1)
Menulis
imlak frasa
dan ayat
yang

4.2.2
Mengujarkan
cerita dengan
menggunakan
bahasa yang

5.3.2
Memahami
dan
membina
ayat cakap

PENGISIAN
KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Kenegaraan &
Kewarganegaraan,
Sejarah,

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


37

RPT BM TAHUN 5 SK
HING
GA
17.0
7.15

egaraan
TAJUK :
Cintai
Malaysia
Program
Bulan
Kemerde
kaan
Sirih
Pulang ke
Gagang
Semanga
t Cinta
akan
Negara

sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber
menggunak
an ayat
yang
gramatis
dan bahasa
badan yang
sesuai
dalam
situasi
formal
secara
bertatasusil
a.

yang sesuai
untuk
meningkatk
an daya
fikir secara
kritis.

mengandun
gi pelbagai
jenis kata
ganda
dengan
ejaan dan
tanda baca
yang tepat.

indah untuk
menyampaikan
idea dengan
bahasa badan
yang kreatif.

ajuk dan
cakap
pindah
dengan
betul dalam
pelbagai
situasi.

MING
GU/
TARI

NILAI MURNI:
Kasih Sayang,
Patriotisme, HormatMenghormati,
Keberanian
KP:
Verbal-Linguistik
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menilai, Mengecam,
Membuat Gambaran
Mental, Menganalisis
BCB:
Bacaan Intensif,
Mendengar Dengan
Cekap
KONTEKSTUAL:
Mengaplikasikan

Berkhidm
at demi
Negara
CATA
TAN:

Kesusasteraan

KBAT:
Peta Pemikiran

* CUTI PERISTIWA SEMPENA HARI RAYA PUASA ( 16.07.15 )


* CUTI HARI RAYA PUASA ( 17.07.15 18.07.15 )
TEMA /
TAJUK

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

PENGISIAN KURIKULUM

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


38

RPT BM TAHUN 5 SK

KH

29
20.0
7.15
HING
GA
24.0
7.15

PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
TEMA :
1.4.4(K2)
Menyatakan
Patriotis
permintaan
me dan
tentang
Kewargan sesuatu
egaraan
perkara
daripada
pelbagai
TAJUK :
sumber
menggunak
Cintai
an ayat
Malaysia
yang
gramatis
Program
dan bahasa
Bulan
badan yang
Kemerde sesuai
kaan
dalam
situasi
Sirih
formal
Pulang ke secara
Gagang
bertatasusil
a.
Semanga
t Cinta
akan
Negara

PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.6.1(K3)
Membaca
pelbagai
bahan
sastera
yang sesuai
untuk
meningkatk
an daya
fikir secara
kritis.

PEMBELAJA
RAN
MENULIS
3.4.2(K1)
Menulis
imlak frasa
dan ayat
yang
mengandun
gi pelbagai
jenis kata
ganda
dengan
ejaan dan
tanda baca
yang tepat.

PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
4.2.2
Mengujarka
n cerita
dengan
menggunak
an bahasa
yang indah
untuk
menyampai
kan idea
dengan
bahasa
badan yang
kreatif.

PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.3.2
Memahami
dan
membina
ayat cakap
ajuk dan
cakap
pindah
dengan
betul dalam
pelbagai
situasi.

EMK:
ILMU:
Kenegaraan &
Kewarganegaraan, Sejarah,
Kesusasteraan
NILAI MURNI:
Kasih Sayang, Patriotisme,
Hormat-Menghormati,
Keberanian
KP:
Verbal-Linguistik
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menilai, Mengecam,
Membuat Gambaran
Mental, Menganalisis
BCB:
Bacaan Intensif, Mendengar
Dengan Cekap
KONTEKSTUAL:
Mengaplikasikan

Berkhidm
Edited By : Sabariah Abdul Effendi
39

RPT BM TAHUN 5 SK
at demi
Negara

KBAT:
Peta Pemikiran

CATA
TAN:

ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.5.1(K3)

30
27.0
7.15
HING
GA
31.0
7.15

Patriotis
me dan
Kewargan
egaraan
TAJUK :
Tahun
Melawat
Malaysia
Kenali
Kelantan
Darul
Naim

Bercerita
tentang
sesuatu
perkara
dengan
tepat,
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul
menggunak
an ayat
yang
mengandun
gi laras
bahasa

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.6.2(K3)
Membaca ,
memahami,
dan
menaakul
maklumat
yang
terdapat
dalam
bahan puisi
dengan
betul

RABU

KHAMIS

STANDARD
STANDARD PEMBELAJA
PEMBELAJA
RAN
RAN
ASPEK
MENULIS
SENI
BAHASA
3.5.2(K2)
4.2.2
Mencatat
Mengujarka
maklumat
n cerita
yang betul
dengan
mengikut
menggunak
urutan
an bahasa
daripada
yang indah
pelbagai
untuk
sumber.
menyampai
kan idea
dengan
bahasa
badan yang
kreatif.

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.1
Memahami
dan
menggunak
an kata
nama am
tak hidup
bukan
institusi
abstrak dan
penjodoh
bilangan
mengikut
konteks
dengan
betul.
5.1.2

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Pelancongan, Geografi,
Kewarganegaraan, TMK
NILAI MURNI:
Hemah Tinggi, Menghargai,
Patriotisme,
Bertanggungjawab
KP:
Verbal-Linguistik,
Interpersonal
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menaakul, Membuat Urutan,

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


40

RPT BM TAHUN 5 SK
yang sesuai.

Memahami
dan
menggunak
an kata
nama khas
hidup
manusia
dengan
nama
panggilan
atau
gelaran
yang betul
mengikut
konteks.

MYKAD
Bandar
Diraja
Johor

1.5.2(K3)
Menceritaka
n sesuatu
perkara
Ilmu
yang
Tidak
dialami
Mengenal dengan
Usia
tepat ,
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul
dengan
menggunak
an ayat
yang
mengandun
gi laras
bahasa
yang sesuai.
CATA
TAN:
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

ISNIN

SELASA

RABU

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS

KHAMIS

JUMAAT

Menjanakan Idea
BCB:
Bacaan Intensif, Bacaan
Luncuran
KONTEKSTUAL:
Mengalami, Memindahkan
Maklumat
KBAT:
Peta Pemikiran

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD STANDARD
PEMBELAJA PEMBELAJ
RAN
ARAN
ASPEK
ASPEK
SENI
TATABAHA
Edited By : Sabariah Abdul Effendi

41

RPT BM TAHUN 5 SK

31
03.0
8.15
HING
GA
07.0
8.15

BERTUTUR
TEMA :
1.5.2(K3)
Menceritaka
Ekonomi n sesuatu
Malaysia perkara
yang
TAJUK :
dialami
dengan
Perniaga tepat ,
an dalam sebutan
Talian
yang jelas
dan intonasi
Kecemerl yang betul
angan
dengan
Perniaga menggunak
an
an ayat
yang
Beli
mengandun
Barangan gi laras
Buatan
bahasa
Malaysia yang sesuai.
Laut
Penjana
Ekonomi

2.2.3(K1)
Membaca
dan
memahami
ayat yang
mengandun
gi
perkataan
berimbuhan
pinjaman
dalam
bahan
bacaan
prosa
dengan
sebutan
yang betul
daripada
pelbagai
sumber dan
memahami
perkara
yang
dibaca.

BAHASA
3.6.1(K3)
4.3.1
Menulis
Mengujarka
untuk
n dialog
menyampaik dengan
an
sebutan
maklumat
yang jelas
yang betul
dan intonasi
dengan
yang betul
menggunaka serta
n idea
menggunak
utama dan
an bahasa
idea
badan yang
sampingan
kreatif
secara
melalui
kohesi dan
lakonan.
koheren
dengan
bahasa yang
santun.

Agropela
ncongan

SA
5.1.3
Memahami
dan
menggunak
an kata
ganti nama
diri tanya
mengikut
konteks
dengan
betul.
5.1.4
Memahami
dan
menggunak
an kata
kerja aktif
transitif dan
kata kerja
pasif
mengikut
konteks
dengan
betul.

EMK:
ILMU:
TMK, Keusahawanan, Kem.
Hidup, Geografi, Sains &
Teknologi
NILAI MURNI:
Keserhanaaan, Keberanian,
Rasional, Kerjasama,
Kebersihan Fizikal & Mental
KP:
Verbal-Linguistik,
Interpersonal
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menaakul, Menjanakan Idea,
Gambaran Mental,
Menganalisis
BCB:
Bacaan Imbasan dan
Luncuran, Bacaan Intensif
KONTRUKTIVISME:
Mengembangkan Idea
KBAT:
Peta Pemikiran

Perkhidm
atan
Dobi
Layan

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


42

RPT BM TAHUN 5 SK
Diri
CATA
TAN:

ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
32
10.0
8.15
HING
GA
14.0
8.15

Ekonomi
Malaysia

TAJUK :
Usahawa
n
Cemerla
ng
Usahawa
n Gigih

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.6.1(K2)
Berbicara
untuk
mendapatka
n maklumat
yang
tersurat dan
tersirat
dengan
tepat
tentang
sesuatu
perkara
secara
bertatasusil
a.

SELASA

RABU

KHAMIS

STANDARD
STANDARD PEMBELAJA
PEMBELAJA
RAN
RAN
ASPEK
MENULIS
SENI
BAHASA
2.3.1(K1)
3.6.2(K3)
4.2.1
Membaca
Menulis
Mengujarka
pelbagai
untuk
n ayat
bahan yang menyampaik dengan
mengandun an
sebutan
gi pelbagai
maklumat
yang jelas
ragam ayat yang betul
dan intonasi
secara
berbentuk
yang betul
mekanis
syarahan,
serta
dengan
ucapan dan
menggunak
lancar,
pidato
an laras
sebutan
dengan
bahasa yang
yang jelas
betul serta
sesuai
dan intonasi menggunaka semasa
yang betul. n bahasa
bercerita.
yang santun.
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA

Perkhid
matan

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.5
Memahami
dan
menggunak
an kata
adjektif dan
kata bantu
mengikut
konteks
dengan
betul.
5.1.6
Memahami
dan
menggunak
an kata
hubung
pancangan

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Perniagaan, Keusahawanan
NILAI MURNI:
Kerajinan, berdikari
KREATIVITI DAN INOVASI
STRATEGI PDP:
KB:
Menjanakan Idea,
Menghubungkaitkan,
Mensintesis, Menganalisis
BCB:
Perbincangan, Bacaan
Imbasan

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


43

RPT BM TAHUN 5 SK
Penyajia
n
Makanan

relatif dan
kata
hubung
pancangan
komplemen
mengikut
konteks
dengan
betul.

Kreativiti
Menjana
kan
Pendapa
tan

KONTRUKTIVISME:
Mengambangkan Idea,
Menghubungkaitkan,
Mengaplikasikan
KBAT:
Peta Pemikiran

Pewaris
Songket
Melayu
CATA
TAN:
ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
33
17.0
8.15
HING
GA
21.0

Ekonomi
Malaysia
TAJUK :
Bijak

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.6.2(K2)
Berbicara
untuk
menyampai
kan
maklumat
tentang
sesuatu

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.3.2(K1)
Membaca
pelbagai
bahan yang
mengandun
gi ayat
tunggal dan
ayat

RABU

KHAMIS

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
3.7.1(K3)
4.3.2
Menghasilka Mengujarka
n draf
n dialog
perenggan
yang
pendahuluan dihasilkan
, isi dan
daripada
penutup
bahan
dalam
rangsangan
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.7
Memahami
dan
menggunak
an kata
nafi, kata
pembenar,
kata arah,

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Kewangan, Matematik,
Pendidikan Moral
NILAI MURNI:
Kesederhanaan, Rasional,
Berhemat, Kerjasama,

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


44

RPT BM TAHUN 5 SK
8.15

Menguru
s Wang
Simpana
n Masa
Hadapan
Agihan
Bijak
Majlis
Jamuan
Perpisah
an

perkara
dengan
jelas
daripada
media
elektronik
menggunak
an ayat
yang
mengandun
gi
peribahasa
secara
bertatasusil
a.

majmuk
berbilang
subjek dan
predikat
secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul.

Kad
Debit
Ruang
Tamu
Rumah/P
ekan
Kuah,
Langkaw
i

CATA
TAN:
MING

TEMA /

ISNIN

SELASA

penulisan
kreatif
dengan
betul.
3.7.2(K3)
Menghasilka
n bahan
penulisan
kreatif
berbentuk
imaginatif
dan
deskriptif
menggunaka
n
ayat
gramatis
dengan
betul.

RABU

untuk
menyampai
kan nilai
murni
dengan
menggunak
an bahasa
yang indah
dan
bahasa
badan yang
sesuai
melalui
lakonan.

KHAMIS

kata
bilangan
mengikut
konteks
dengan
betul.
5.2.1
Memahami
dan
menggunak
an imbuhan
apitan pada
kata kerja
mempeR...k
an,
mempeR...i,
dipeR...kan,
dipeR...i
serta
imbuhan
sisipan
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

JUMAAT

Berhemah Tinggi
PERATURAN
SOSIOBUDAYA:
Peribahasa
KP:
Verbal-Linguistik,
Menghubungkaitkan
STRATEGI PDP:
KB:
Menjanakan Idea,
Menganalisis, Mengecam
KMD:
Meramal
BCB:
Bacaan Luncuran
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan
KBAT:
Peta Pemikiran

PENGISIAN KURIKULUM

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


45

RPT BM TAHUN 5 SK

GU/
TARI
KH

34
24.0
8.15
HING
GA
28.0
8.15

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
TAJUK
MENDENG
AR &
BERTUTUR
TEMA :
1.7.2(K2)
Berbincang
Leatarika dan
n Bumi
mengemuka
Kita
kan
pendapat
TAJUK : secara kritis
tentang
sesuatu
Gaya
perkara
Hidup
daripada
Mesra
pelbagai
Alam
sumber
dengan
Lambaia menggunak
n Malar
an ayat
Hijau
yang
gramatis
Kelab
secara
Pencinta bertatasusil
Alam
a.

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.4.1(K2)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat
daripada
idea utama
dan idea
sampingan
dalam
pelbagai
bahan bagi
membuat
ramalan
dengan
tepat.

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS
3.8.2(K1)
Mengedit
dan
memurnikan
hasil
penulisan
daripada
aspek ejaan,
tanda baca,
kosa kata
dan struktur
ayat dalam
penulisan.

Kempen
Hari
Alam
Sekitar

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
4.3.2
Mengujarka
n dialog
yang
dihasilkan
daripada
bahan
rangsangan
untuk
menyampai
kan nilai
murni
dengan
menggunak
an bahasa
yang indah
dan
bahasa
badan yang
sesuai
melalui
lakonan.

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.2.2
Memahami
dan
menggunak
an kata
ganda
berentak
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

EMK:
ILMU:
Pendidikan Alam Sekitar
NILAI MURNI:
Berhemat, Kasih Sayang,
Semangat Bermasyarakat,
Kebersihan Fizikal & Mental
KP:
Naturalis
STRATEGI PDP:
KB:
Menilai, Meramal,
Menganalisis, Menjanakan
Idea, Menghubungkaitkan
BCB:
Bacaan Imbasan,
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan
KONTRUKTIVISME:
Menghubungkaitkan,
Mengaplikasikan

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


46

RPT BM TAHUN 5 SK
Nikmat
Alam

KBAT:
Peta Pemikiran

CATA
TAN:
ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
35
31.0
8.15
HING
GA
04.0
9.15

Lestarika
n Bumi
Kita
TAJUK :
Lindungi
Flora
dan
Fauna
Kualiti
Udara
Sungai
Kita

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.2.6(K1)
Mendengar,
memahami,
dan
menyebut
pelbagai
ragam ayat
dengan
struktur
binaan ayat
yang betul
dan tepat.

SELASA

RABU

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
2.4.3(K2)
3.9.1(K2)
4.2.2
Membaca
Menulis
Mengujarka
dan
ulasan
n cerita
memahami tentang
dengan
maklumat
bahan
menggunak
yang
sastera yang an bahasa
tersurat dan didengar,
yang indah
tersirat
ditonton
untuk
dengan
atau dibaca
menyampai
tepat
dengan jelas kan idea
daripada
dan
dengan
pelbagai
menggunaka bahasa
bahan
n ayat yang
badan yang
untuk
gramatis.
kreatif.
membuat
ulasan yang 3.7.2(K3)
betu
Menghasilka
n bahan
penulisan
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS

KHAMIS

JUMAAT
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.2.3
Memahami
dan
menggunak
an kata
majmuk
istilah
khusus
dalam
bidang
ilmiah dan
kata
majmuk
yang
mendukung
maksud
kiasan
dengan
betul dalam

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Pendidikan Alam Sekitar,
Geografi, Sains
NILAI MURNI:
Kasih Sayang, Kebersihan
Fizikal & Mental,
Kesyukuran, Semangat
Bermasyarakat, Rasional
KP:
Interpersonal, Naturalis
STRATEGI PDP:
KB:
Mengecam, Menilai,
Menjanakan Idea,
Mensistesis,
Menghubungkaitkan

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


47

RPT BM TAHUN 5 SK
kreatif
berbentuk
imaginatif
dan
deskriptif
menggunaka
n
ayat
gramatis
dengan
betul.

Aku dan
Alam
Kempen
Hijaukan
Bumi
Sisa
Bermanf
aat

CATA
TAN:

36

5.3.1
Memahami
dan
membina
ayat
tunggal dan
ayat
majmuk
dengan
peluasan
subjek dan
predikat
dengan
betul dalam
pelbagai
situasi

BCB:
Bacaan Imbasan,
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan
KONTRUKTIVISME:
Mengaplikasikan
KBAT:
Peta Pemikiran

* CUTI SEMPENA HARI KEMERDEKAAN ( 31.08.15 )


ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

pelbagai
situasi.

TEMA /
TAJUK

TEMA :
Lestarika

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.5.1(K3)
Bercerita

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.5.1(K3)
Membaca

RABU
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS
3.6.2(K3)
Menulis

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD STANDARD
PEMBELAJA PEMBELAJ
PENGISIAN KURIKULUM
RAN
ARAN
ASPEK
ASPEK
SENI
TATABAHA
BAHASA
SA
4.4.1
5.1.6
EMK:
Melagukan
Memahami
ILMU:
Edited By : Sabariah Abdul Effendi

48

RPT BM TAHUN 5 SK
07.0
9.15
HING
GA
11.0
9.15

n Bumi
Kita
TAJUK :
Amalan
Hijau
Hutanku
Caracara
Mengata
si
Pemanas
an
Global
Lestarika
n Bandar
Teknolog
i Hijau
Insan
dan Laut
Sayangi
Bumi
Selamat
kan
Generasi
Bagaima
nakah
Sampah
Dibuang

tentang
sesuatu
perkara
dengan
tepat,
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul
menggunak
an ayat
yang
mengandun
gi laras
bahasa
yang sesuai.

dan
memahami
maklumat
yang
terdapat
dalam
bahan puisi
dengan
betul.

untuk
menyampaik
an
maklumat
yang betul
berbentuk
syarahan,
ucapan dan
pidato
dengan
betul serta
menggunaka
n bahasa
yang santun.
3.7.2(K3)
Menghasilka
n bahan
penulisan
kreatif
berbentuk
imaginatif
dan
deskriptif
menggunaka
n
ayat
gramatis
dengan
betul.

syair
dengan
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul
serta
memahami
syair
tersebut.

dan
menggunak
an kata
hubung
pancangan
relatif dan
kata
hubung
pancangan
komplemen
mengikut
konteks
dengan
betul.
5.3.1
Memahami
dan
membina
ayat
tunggal dan
ayat
majmuk
dengan
peluasan
subjek dan
predikat
dengan
betul dalam
pelbagai
situasi.

Pendidikan Alam Sekitar,


Sains
NILAI MURNI:
Kasih Sayang,, Rasional,
Kebersihan Fizikal & Mental,
Semangat Bermasyarakat,
Kerjasama, Hemah Tinggi
KP:
Verbal-Linguistik
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Mensintesis, Menjanakan
Idea, Merumus,
Menganalisis
KAJIAN MASA DEPAN
KONTEKSTUAL:
Mengaplikasikan
KONTRUKTIVISME:
Menerangkan,
Mengembangkan Idea,
Mengaplikasikan
KBAT:
Peta Pemikiran

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


49

RPT BM TAHUN 5 SK
CATA
TAN:

* UPSR 2015 ( 08.09.15 10.09.15 )


ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

37
14.0
9.15
HING
GA
18.0
9.15

TEMA /
TAJUK

TEMA :
Lestarika
n Bumi
Kita
TAJUK :
Amalan
Hijau
Hutanku
Caracara
Mengata
si
Pemanas
an
Global
Lestarika
n Bandar
Teknolog
i Hijau

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.5.1(K3)
Bercerita
tentang
sesuatu
perkara
dengan
tepat,
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul
menggunak
an ayat
yang
mengandun
gi laras
bahasa
yang sesuai.

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.5.1(K3)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
terdapat
dalam
bahan puisi
dengan
betul.

RABU

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
STANDARD PEMBELAJA
PEMBELAJA
RAN
RAN
ASPEK
MENULIS
SENI
BAHASA
3.6.2(K3)
4.4.1
Menulis
Melagukan
untuk
syair
menyampaik dengan
an
sebutan
maklumat
yang jelas
yang betul
dan intonasi
berbentuk
yang betul
syarahan,
serta
ucapan dan
memahami
pidato
syair
dengan
tersebut.
betul serta
menggunaka
n bahasa
yang santun.

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.6
Memahami
dan
menggunak
an kata
hubung
pancangan
relatif dan
kata
hubung
pancangan
komplemen
mengikut
konteks
dengan
betul.

3.7.2(K3)
Menghasilka
n bahan
penulisan

5.3.1
Memahami
dan
membina

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Pendidikan Alam Sekitar,
Sains
NILAI MURNI:
Kasih Sayang,, Rasional,
Kebersihan Fizikal & Mental,
Semangat Bermasyarakat,
Kerjasama, Hemah Tinggi
KP:
Verbal-Linguistik
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Mensintesis, Menjanakan
Idea, Merumus,
Menganalisis
KAJIAN MASA DEPAN
KONTEKSTUAL:

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


50

RPT BM TAHUN 5 SK
Insan
dan Laut
Sayangi
Bumi
Selamat
kan
Generasi

CATA
TAN:

Bagaima
nakah
Sampah
Dibuang
* CUTI SEMPENA HARI MALAYSIA
ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
38
21.0
9.15
HING
GA
25.0
9.15

Jelajah
Alam
Sains
dan
Ciptaan

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.5.2(K3)
Menceritaka
n sesuatu
perkara
yang
dialami
dengan
tepat ,
sebutan

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.6.2(K3)
Membaca
dan
memahami
pelbagai
bahan
bukan
sastera
untuk

kreatif
berbentuk
imaginatif
dan
deskriptif
menggunaka
n
ayat
gramatis
dengan
betul.

ayat
tunggal dan
ayat
majmuk
dengan
peluasan
subjek dan
predikat
dengan
betul dalam
pelbagai
situasi.

RABU

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
4.3.1
Mengujarka
n dialog
dengan
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul
serta

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.4
Memahami
dan
menggunak
an kata
kerja aktif
transitif dan
kata kerja
pasif

3.8.2(K1)
Mengedit
dan
memurnikan
hasil
penulisan
daripada
aspek ejaan,
tanda baca,

Mengaplikasikan
KONTRUKTIVISME:
Menerangkan,
Mengembangkan Idea,
Mengaplikasikan
KBAT:
Peta Pemikiran

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
Sains, Geografi, Sejarah
NILAI MURNI:
Kerajinan, Kesyukuran,
Rasional
KP:

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


51

RPT BM TAHUN 5 SK
TAJUK :

yang jelas
dan intonasi
Indahnya yang betul
Pelangi
dengan
menggunak
Ramalan an ayat
Cuaca
yang
mengandun
Tulang
gi laras
Manusia bahasa
yang sesuai.
Mesin
Awal

kosa kata
dan struktur
ayat dalam
penulisan.

menggunak
an bahasa
badan yang
kreatif
melalui
lakonan.

mengikut
konteks
dengan
betul.
5.1.5
Memahami
dan
menggunak
an kata
adjektif dan
kata bantu
mengikut
konteks
dengan
betul.

Beku
Tanpa
Elektrik
Organ
Deria
Kita
CATA
TAN:

BCB:
Membuat Rujukan, Bacaan
Imbasan
STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menganalisis, Menjanakan
Idea
PEM. BERASASKAN
PROJEK:
Mempersembahkan
Dapatan
KONTRUKTIVISME:
Mengaplikasikan,
Mengembangkan Idea
KBAT:
Peta Pemikiran

* CUTI PERTENGAHAN SEMSETER 2


ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

Interpersonal

TEMA /
TAJUK

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA

RABU
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD STANDARD
PEMBELAJA PEMBELAJ
RAN
ARAN
ASPEK
ASPEK
SENI
TATABAHA
BAHASA
SA

PENGISIAN KURIKULUM

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


52

RPT BM TAHUN 5 SK
TEMA :
39
28.0
9.15
HING
GA
02.1
015

1.5.2(K3)
Menceritaka
Jelajah
n sesuatu
Alam
perkara
Sains
yang
dan
dialami
Ciptaan
dengan
tepat ,
sebutan
TAJUK : yang jelas
dan intonasi
Indahnya yang betul
Pelangi
dengan
menggunak
Ramalan an ayat
Cuaca
yang
mengandun
Tulang
gi laras
Manusia bahasa
yang sesuai.
Mesin
Awal

2.6.2(K3)
Membaca
dan
memahami
pelbagai
bahan
bukan
sastera
untuk

3.8.2(K1)
Mengedit
dan
memurnikan
hasil
penulisan
daripada
aspek ejaan,
tanda baca,
kosa kata
dan struktur
ayat dalam
penulisan.

Beku
Tanpa
Elektrik
Organ
Deria
Kita

4.3.1
Mengujarka
n dialog
dengan
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul
serta
menggunak
an bahasa
badan yang
kreatif
melalui
lakonan.

5.1.4
Memahami
dan
menggunak
an kata
kerja aktif
transitif dan
kata kerja
pasif
mengikut
konteks
dengan
betul.

EMK:

5.1.5
Memahami
dan
menggunak
an kata
adjektif dan
kata bantu
mengikut
konteks
dengan
betul.

STRATEGI PDP:
KB:
Menghubungkaitkan,
Menganalisis, Menjanakan
Idea

ILMU:
Sains, Geografi, Sejarah
NILAI MURNI:
Kerajinan, Kesyukuran,
Rasional
KP:
Interpersonal
BCB:
Membuat Rujukan, Bacaan
Imbasan

PEM. BERASASKAN
PROJEK:
Mempersembahkan
Dapatan
KONTRUKTIVISME:
Mengaplikasikan,
Mengembangkan Idea
KBAT:
Peta Pemikiran

CATA
TAN:
Edited By : Sabariah Abdul Effendi
53

RPT BM TAHUN 5 SK
ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
40
05.1
0.15
HING
GA
09.1
0.15

Jelajah
Alam
Sains
dan
Ciptaan
TAJUK :
Selaut
Budi,
Sejunjun
g Kasih
Pencuci
Kereta
Automati
k

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.6.1(K2)
Berbicara
untuk
mendapatka
n maklumat
yang
tersurat dan
tersirat
dengan
tepat
tentang
sesuatu
perkara
secara
bertatasusil
a.

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.4.3(K2)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat dan
tersirat
dengan
tepat
daripada
pelbagai
bahan
untuk
membuat
ulasan yang
betul.

RABU
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS
3.3.3(K2)
Membina
dan menulis
jawapan
pemahaman
berdasarkan
soalan
bertumpu
dan
bercapah
secara kritis
dengan
betul.

Vakum
Robotik
untuk
Ibu

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
4.3.2
Mengujarka
n dialog
yang
dihasilkan
daripada
bahan
rangsangan
untuk
menyampai
kan nilai
murni
dengan
menggunak
an bahasa
yang indah
dan
bahasa
badan yang
sesuai
melalui
lakonan.

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.7
Memahami
dan
menggunak
an kata
nafi, kata
pembenar,
kata arah,
kata
bilangan
mengikut
konteks
dengan
betul.
5.2.1
Memahami
dan
menggunak
an imbuhan
apitan pada
kata kerja
mempeR...k
an,
mempeR...i,

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
TMK,
NILAI MURNI:
Kasih Sayang, Kebersihan,
Kebersihan Fizikal & Mental,
Rasional, Kesyukuran
KP:
Interpersonal
BCB:
Bacaan Intensif
STRATEGI PDP:
KB:
Menjanakan Idea, Mengitlak,
Mensintesis
KONTEKSTUAL:
Mengaplikasikan
KONTRUKTIVISME:
Menilai, Mengaplikasikan
KBAT:

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


54

RPT BM TAHUN 5 SK
Jam
Tangan
Pintar

dipeR...kan,
dipeR...i
serta
imbuhan
sisipan
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

Papan
Pintar
E-buku

CATA
TAN:

*PEPERIKSAAN SEMESTER 2 (05.10.15 09.10.15 )

ISNIN
MING
GU/
TARI
KH

TEMA /
TAJUK

TEMA :
41
12.1
0.15
HING
GA
16.1
0.15

Peta Pemikiran

Jelajah
Alam
Sains
dan
Ciptaan
TAJUK :

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR
1.6.1(K2)
Berbicara
untuk
mendapatka
n maklumat
yang
tersurat dan
tersirat
dengan
tepat

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.4.3(K2)
Membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat dan
tersirat
dengan
tepat

RABU
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS
3.3.3(K2)
Membina
dan menulis
jawapan
pemahaman
berdasarkan
soalan
bertumpu
dan
bercapah

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
4.3.2
Mengujarka
n dialog
yang
dihasilkan
daripada
bahan
rangsangan
untuk
menyampai

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.7
Memahami
dan
menggunak
an kata
nafi, kata
pembenar,
kata arah,
kata
bilangan

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
ILMU:
TMK,
NILAI MURNI:
Kasih Sayang, Kebersihan,
Kebersihan Fizikal & Mental,
Rasional, Kesyukuran
KP:

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


55

RPT BM TAHUN 5 SK
Selaut
Budi,
Sejunjun
g Kasih
Pencuci
Kereta
Automati
k

tentang
sesuatu
perkara
secara
bertatasusil
a.

daripada
pelbagai
bahan
untuk
membuat
ulasan yang
betul.

secara kritis
dengan
betul.

Vakum
Robotik
untuk
Ibu

kan nilai
murni
dengan
menggunak
an bahasa
yang indah
dan
bahasa
badan yang
sesuai
melalui
lakonan.

Jam
Tangan
Pintar
Papan
Pintar
E-buku

CATA
TAN:
MING

mengikut
konteks
dengan
betul.
5.2.1
Memahami
dan
menggunak
an imbuhan
apitan pada
kata kerja
mempeR...k
an,
mempeR...i,
dipeR...kan,
dipeR...i
serta
imbuhan
sisipan
dalam
pelbagai
situasi
dengan
betul.

Interpersonal
BCB:
Bacaan Intensif
STRATEGI PDP:
KB:
Menjanakan Idea, Mengitlak,
Mensintesis
KONTEKSTUAL:
Mengaplikasikan
KONTRUKTIVISME:
Menilai, Mengaplikasikan
KBAT:
Peta Pemikiran

* CUTI SEMPENA AWAL MUHARRAM (14.10.15 )

TEMA /

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

PENGISIAN KURIKULUM

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


56

RPT BM TAHUN 5 SK

GU/
TARI
KH

42
19.1
0.15
HING
GA
23.1
0.15

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
TAJUK
MENDENG
AR &
BERTUTUR
TEMA :
1.6.2(K2)
Berbicara
Jelajah
untuk
Alam
menyampai
Sains
kan
dan
maklumat
Ciptaan
tentang
sesuatu
perkara
TAJUK : dengan
jelas
Basikal
daripada
Lipat
media
elektronik
Inovasi
menggunak
Pembersi an ayat
h Kipas
yang
Siling
mengandun
gi
Karpet
peribahasa
Berlagu
secara
bertatasusil
Papan
a.
Tanda
Fleksibel

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA
2.3.2(K1)
Membaca
pelbagai
bahan yang
mengandun
gi ayat
tunggal dan
ayat
majmuk
berbilang
subjek dan
predikat
secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan intonasi
yang betul.

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS
3.5.2(K2)
Mencatat
maklumat
yang betul
mengikut
urutan
daripada
pelbagai
sumber.

STANDARD
PEMBELAJA
RAN
ASPEK
SENI
BAHASA
4.2.2
Mengujarka
n cerita
dengan
menggunak
an bahasa
yang indah
untuk
menyampai
kan idea
dengan
bahasa
badan yang
kreatif.

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
ASPEK
TATABAHA
SA
5.1.6
Memahami
dan
menggunak
an kata
hubung
pancangan
relatif dan
kata
hubung
pancangan
komplemen
mengikut
konteks
dengan
betul.
5.3.1
Memahami
dan
membina
ayat
tunggal dan
ayat
majmuk
dengan

Rawatan

EMK:
ILMU:
Kreativiti & Inovasi, Kem.
Hidup, Pend. Kesihatan
NILAI MURNI:
Hemah Tinggi, Kerjasama,
Kerajinan, Kasih Sayang
PERATURAN
SOSIOBUDAYA:
Peribahasa
KP:
Interpersonal
BCB:
Bacaan Intensif
STRATEGI PDP:
KB:
Membanding dan
Membezakan, Mengecam,
Menjanakan Idea
KONTEKSTUAL:
Menghubungkaitkan
KONTRUKTIVISME:
Mengaplikasikan

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


57

RPT BM TAHUN 5 SK
peluasan
subjek dan
predikat
dengan
betul dalam
pelbagai
situasi
CATA
TAN:

* MINGGU PJPK
ISNIN

MING
GU/
TARI
KH

KBAT:
Peta Pemikiran

TEMA /
TAJUK

STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MENDENG
AR &
BERTUTUR

SELASA
STANDARD
PEMBELAJ
ARAN
MEMBACA

RABU
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
MENULIS

KHAMIS

JUMAAT

STANDARD STANDARD
PEMBELAJA PEMBELAJ
RAN
ARAN
ASPEK
ASPEK
SENI
TATABAHA
BAHASA
SA

PENGISIAN KURIKULUM

43
26.1
0.15
HING
GA
30.1
0.15
44
02.1
1.15
HING

* SUKAN SEKOLAH
* CUTI PERISTIWA SEMPENA SUKAN TAHUNAN SEKOLAH

* MINGGU PENDIDIKAN MUZIK


* PENDAFTARAN TAHUN 1 DAN PENDAFTARAN SEMULA SESI 2016
* AGIHAN BUKU SPBT
* HARI BAKAT
Edited By : Sabariah Abdul Effendi
58

RPT BM TAHUN 5 SK
GA
06.1
1.15
45
09.1
1.15
HING
GA
13.1
1.15
46
16.1
1.15
HING
GA
20.1
1.15
47
23.1
1.15
HING
GA
27.1
1.15

* CUTI PERISTIWA SEMPENA DEEPAVALI ( 09.11.15 )


* MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN 2015

* PENGHANTARAN LAPORAN AKTIVITI SEPANJANG TAHUN 2015

* CUTI AKHIR TAHUN

Edited By : Sabariah Abdul Effendi


59