Anda di halaman 1dari 10

Tugasan 1

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan salah satu egen terpenting yang
memainkan peranan dalam mencorakkan suasana institusi pendidikan, pelajar, masyarakat
serta dunia pada hari ini. Tanpa seorang guru, mungkin tidak akan lahirlah seorang doktor,
arkitek, peguam, akauntan dan sebagainya. Oleh itu, kepimpinan seorang guru dalam
mengendalikan proses pendidikan amatlah dititikberatkan bagi merealisasikan setiap
matlamat yang diinginkan.

Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai ciri-ciri atau gaya kepimpinan seorang
guru, kita perlulah memahami dengan lebih jelas tentang apakah dan siapakah yang
dikatakan sebagai guru ini. Menurut Kamus Dewan (2002), guru didefinisikan sebagai orang
yang mengajar, pendidik, pengajar dan pengasuh atau melatih. Dalam hal ini, mendidik
bererti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar pula bermaksud
meneruskan

dan

mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dan

melatih

bermakna

mengembangkan keterampilan-keterampilan kepada para pelajarnya.

Mengikut Kamus Dewan (2004), kepemimpinan bermaksud keupayaan memimpin.


Dalam konteks ini, tugas kepemimpinan di sesebuah sekolah dapat dimainkan oleh guru
yang berdedikasi, berinovasi dan kreatif. Sehubungan itu, Katzenmeyer dan Moller (2001)
pula mendapati kajian-kajian kini menunjukkan guru berupaya menjadi pemimpin dalam
sekolah. Hal ini kerana, keupayaan guru dapat memupuk semangat bekerjasama sesama
rakan sekerja dan juga dengan pelajar. Dalam hal ini, guru-guru yang mempunyai sifat
kepemimpinan berupaya menjalankan tugas sebagai penasihat, mentor, fasilitator, pelatih
dan pakar kurikulum dalam usaha membawa perubahan atau pembaharuan dalam sekolah.

Menurut Abdullah Sani (et.al), dalam buku Guru Sebagai Pemimpin, kepemimpinan
guru dapat dirumuskan sebagai sebagai keupayaan guru menggantikan kuasa atau
kedudukan. Bagi mencapai situasi ini, ia memerlukan usaha dan tumpuan penuh pihak
pengurusan sekolah dalam menyemai keperibadian guru yang dapat melahirkan perasaan
hormat

daripada

orang

dipengaruhi

iaitu

pelajar.

Manakala

guru

pula

perlu

memperkembangkan personaliti diri bagi menarik perhatian orang yang ingin dipengaruhi.

Pemimpin demokratik percaya kepada penyertaan semua orang dalam membuat


sesuatu tindakan. Pemimpin juga percaya kepada musyawarah dan sering menurunkan
kuasanya kepada orang-orang bawahan dan memberi kelonggaran kepada mereka untuk
membuat sesuatu keputusan mengikut kebijaksanaan masing-masing. Pemimpin demokratik
boleh menjadi pembimbing yang baik bagi organisasinya kerana pemimpin menyedari
peranannya

sebagai

penyelaras

tugas

anggotanya

dengan

menekankan

rasa

tanggungjawab dan kerjasama yang baik kepada setiap orang. Selanjutnya pemimpin tahu
urusan kumpulan bukan masalah peribadinya. Kekuatan kumpulan bergantung kepada
penglibatan semua pihak kerana itu pemimpin sedar dia tidak mampu bekerja seorang diri.

Pemimpin memerlukan sokongan orang bawahannya. Kuasa yang diagih-agihkan


menyebabkan semua orang merasa yakin dan senang hati menunaikan tugas masingmasing. Dengan demikian kumpulan akan terus berjalan lancar dan bergerak maju (Ainon,
2003). Pemimpin demokratik berfungsi sebagai pemangkin yang mempercepatkan
perjalanan proses menuju matlamat dengan cara yang paling sesuai. Oleh kerana
kepimpinannya bersifat membantu, pemimpin dihormati dan dihargai serta dilihat sebagai
lambang kebaikan. Orang bawahan tidak melihatnya sebagai majikan kerana apabila
sesuatu hasil diperolehi, ia dianggap sebagai hasil dari usaha bersama bukan hasil dari
usahanya kerana dia sedar dia bukan seseorang yang mempunyai kekuatan luar biasa.

Guru
Besar

Pentadbir

Guru
Kepimpinan
Demokratik
Yang Wujud
Di Sekolah

Ibu
Bapa

Pelajar

Berhubung dengan pentadbiran sesebuah sekolah, maka gaya kepimpinan


seseorang guru besar juga menjadi penentu kecemerlang sekolah. Gaya kepimpinan
demokratik oleh seorang guru besar dalam mewujudkan kecemerlangan pencapaian
akedemik dan sahsiah di kalangan pelajar serta menanam semangat profesionalisme yang
tinggi terhadap guru-guru dan kakitangan. Kajian tentang perubahan atau kemajuan
organisasi mengatakan bahawa sesuatu inovasi memerlukan keadaan yang dapat
menggerakkannya, supaya ia dapat dilaksanakan. Salah satu penggerak adalah dengan
adanya cara kepimpinan demokrasi. Mengikut gaya kepimpinan seperti ini, mereka yang
akan terlibat dalam perlaksanaan perubahan atau mereka yang mendapat kesan daripada
perubahan itu, diberi peluang untuk berbincang dan membuat keputusan.

Misalnya , dalam perlaksanaan kurikulum baru di sekolah, pihak yang terlibat dengan
perubahan itu ialah guru, dan pihak yamg mendapat kesan daripada perubahan itu ialah
pelajar. Mengikut cara kepimpinan demokrasi, kedua-dua pihak iaitu guru dan pelajar juga
terlibat dalam perancangan, dan membuat keputusan tentang perlaksanaan kurikulum itu.
Cara

ini

boleh

menimbulkan

semangat

kesanggupan

untuk

bekerjasama

dalam

melaksanakan sesuatu program. Cara demikian dikatakan dapat memberi kepuasan kepada
mereka. Hord (1986) telah mengatakan bahawa sebarang perubahan dan inovasi yang
hendak dilaksanakan, perlulah dilakukan dengan cara yang bijaksana, beserta dengan

usahasama antara pemimpin dengan rakan sejawatannya atau stafnya. Oleh yang demikian,
kepimpinan merupakan tingkahlaku pemimpin bagi mencari jalan untuk melaksanakan
sesuatu program atau tugasan , yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi itu.

Walau bagaimanapun kepimpinan guru besar yang berkesan bukanlah bererti


kepimpinan yang berjaya mendorong stafnya membuat perubahan semata-mata, tetapi juga
merupakan kepimpinan yang berjaya dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama.
Paling penting guru besar adalah sebagai pemimpin di sekolah haruslah melakonkan
peranannya dengan cara yang berkesan bagi membawa perubahan dan kemajuan dari segi
amalan dan budaya yang terdapat di sekolahnya . Dengan ini sesiapa yang menjadi
pemimpin perlu berkerjasama dengan orang lain dan bekerja melalui mereka iaitu guru,
pelajar, dan staf sekolah. Dengan cara demikian, inovasi dapat dilaksanakan, idea-idea baru
dapat dikemukakan oleh pemimpin, matlamat sekolah dan matlamat pengajaran serta
peranan masing-masing dapat ditetapkan, keberkesanan pelaksanaan inovasi dapat dinilai
dan pelbagai lagi.

Guru besar sebagai pemimpin sekolah hendaklah menjadi teladan dengan


bekerjasama dengan rakan sejawatan atau dengan staf. Boleh dikatakan bahawa gaya
kepimpinan demokratik amat berkesan di samping bergantung kepada kawalan dan
pengaruh yang diberikan kepada seseorang pemimpin oleh sesuatu situasi. Gaya
kepimpinan paling efektif

akan berubah ikut situasi, ini bermakna tiada satu gaya

kepimpinan yang paling efektif. Dalam situasi mana seorang pemimpin mempunyai kawalan
dan pengaruh yang tinggi terhadap pemimpin berkenaan sesuatu tugas. Gaya kepimpinan
ini amat disukai oleh para guru dan staf lain kerana ia lebih banyak berbincang atau
membuat keputusan bersama-sama. Dengan ini akan menimbulkan suasana kondusif
menyebabkan guru-guru dapat menumpukan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan
tenang dan gembira serta semangat yang jitu demi memartabatkan lagi profesion perguruan.

Guru juga berasa bebas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas kerana
gaya pengajaran tidak perlu terikat dengan sukatan mata pelajaran sepenuhnya tetapi
mengikut tahap atau kemampuan murid serta `mood` pembelajaran pada sesuatu masa.
Sesi perbincangan juga dapat memberi kesempatan kepada guru-guru untuk mereka
memberi idea-idea kepada pentadbir demi untuk memajukan lagi pendidikan di sesebuah
sekolah. Perbincangan sebegini sebenarnya boleh mencetuskan lagi idea-idea yang

difikirkan masing-masing serta membuat teguran yang positif tanpa merasa takut atau
rendah diri terhadap rakan setugas yang lain dan guru besar sendiri. Keberkesanan sekolah
lazimnya diukur dan dinilai dari segi kejayaan atau pencapaian sekolah dalam peperiksaan
di samping mewujudkan rasa kepuasan bekerja dalam sesebuah sekolah itu.

Di dalam organisasi sekolah, keberkesanannya adalah tanggungjawab guru besar


sekolah itu sendiri. Dia bertanggung jawab terhadap prestasi dirinya sendiri dan juga guru,
pelajar serta staf-staf yang lain di sekolahnya. Tidak akan wujud prestasi, tanpa
kepemimpinan yang berkesan, yang perlu dikuasai melalui proses pembelajaran. Dengan ini
dapat dibuat kesimpulan bahawa apa yang membezakan keberkesanan sesebuah sekolah
dengan sekolah yang lain adalah kepimpinan guru besarnya. Sekiranya kecemerlangan
sekolah hendak dicapai, seseorang guru besar itu mestilah memainkan peranan pemimpin
yang berketerampilan seperti menjadi pemimpin yang teknikal yang seharusnya memainkan
peranan sebagai jurutera pengurusan. Kepimpinan seumpama ini ditumpukan kepada teknik
pengurusan yang cekap dan mahir dalam memanipulasi strategi dan keadaan demi untuk
menjamin keberkesanan yang maksimum. Kemahiran ini termasuklah aspek perancangan,
pengelolaan, penjadualan, dan penyelarasan.

Guru besar juga sebagai pemimpin manusia. Dalam hal ini guru besar memainkan
peranan sebagai jurutera manusia. Maksudnya guru besar sewajarnya mahir dan cekap
dalam aspek perhubungan manusia dan perhubungan individu serta mampu menggerakkan
atau memotivasikan stafnya. Ini adalah langkah untuk melibatkan staf dalam membuat
keputusan bersama. Seterusnya guru besar juga mestilah memainkan peranan sebagai
penghulu yang memberi isyarat tentang nilai dan kepentingan atau tujuan sesuatu yang
hendak dicapai melalui perbincangan. Ini termasuklah aktiviti seperti melawat ke bilik darjah
dan di kawasan sekolah, mengetuai upacara rasmi di sekolah. Di samping itu guru besar
yang memainkan peranan ini juga mempunyai wawasan sebagai satu unsur kepimpinannya.
Kepimpinan seperti ini meletakkan guru besar sebagai tumpuan perhatian bagi semua guru
dan pelajar. Guru besar juga diibaratkan sebagai pemimpin budaya, dalam hal ini, guru
besar memainkan peranan sebagai high priest.

Kepimpinan budaya ini sangat penting bagi mencapai kecermelangan sekolah. Guru
besar yang menjalankan peranan ini dapat dilihat menerusi usaha-usahanya mencari,
mentafsir dan memperkukuhkan nilai, kepercayaan dan unsur budaya yang dapat

menjadikan sekolah itu sebagai sebuah sekolah yang unik. Peranan ini termasuklah
mengadakan aktiviti sosialisasi guru dan pelajar dengan budaya sekolah. Ini termasuklah
mengadakan upacara memberi hadiah atau penghargaan kepada sesuatu kejayaan yang
dicapai. Kepimpinan seperti ini sering memperlihatkan usaha bagi mengekalkan imej dan
prestasi sekolah. Di samping itu, peranan ini juga melibatkan usaha untuk menarik perhatian
setiap orang guru dan pelajar di sekolah dan juga orang lain terhadap pencapaian matlamat
sekolah dan perhubungan yang mesra.

Dalam gaya kepimpinan demokratik, guru besar juga menggunakan ciri-ciri


humaniratin atau modestly effective. Fokus utama guru besar bercirikan demikain adalah
iklim sekolah atau perhubungan antara perseorangan. Apabila membuat keputusan, guru
besar ini mengamalkan penglibatan bersama, yang bertujuan untuk menglibatkan dan
mendorong staf dalam membuat keputusan bersama. Oleh yang demikian staf akan merasa
dihargai. Guru besar seperti ini menunjukkan tingkahlaku yang proaktif dalam membuat
keputusan yang melibatkan aspek iklim. Jika sesuatu keputusan yang akan diambil, guru
besar terlebih dahulu akan berbincang dengan stafnya serta keputusan yang akan dibuat
adalah berasaskan maklumat dan kajian penyelidikan dan hasil analisis maklumat ini
menjadi sumber untuk membuat keputusan.

Dari segi matlamat pula, guru besar memilih pelbagai sumber dan meletakkan
pengharapan yang tinggi kepada para pelajarnya. Matlamat jangka pendek digubal dan
digunakan sebagai landasan interaksi dengan staf, agar haluan yang hendak ditujui dapat
dipersetujui bersama. Guru besar juga menggunakan pelbagai strategi bagi memajukan
pelajaran dengan mengambil kira kesemua faktor yang mempengaruhi pengalaman pelajar
di sekolah dan di bilik darjah. Kriteria pemilihan strategi itu bergantung pula pada matlamat
faktor, konteks, dan masalah yang ditanggapkan. Walaubagaimanapun, guru besar yang
bertindak sebagai penyelesai masalah ini banyak menggunakan strategi faktor khusus untuk
mencapai matlamatnya. Dia juga mempunyai pemahaman yang jelas tentang faktor tersebut
dan pemahaman ini berasaskan penyelidikan dan pertimbangan profesional.

Dengan gaya kepimpinan ini guru besar dapat menyebarkan dengan jelas matlamat
mereka kepada komuniti sekolah dengan menggunakan strategi yang berkesan, seperti
membina dan mengekalkan perhubungan dan kemahiran staf, mengadakan kemudahan
komunikasi dalam sekolah dan antara sekolah serta dengan komuniti. Sebagai pentadbir

sekolah, kepimpinan demokratik dapat memastikan sekolah itu berjalan dengan lancar, demi
untuk memastikan suasana pembelajaran yang kondusif untuk pelajar. Guru besar seperti ini
menumpukan perhatian, misalnya kepada penyediaan senarai tugas stafnya, peraturan dan
disiplin pelajar, pesanan alat pembelajaran dan di samping memastikan suasana sekolah
kondusif bagi proses pengajaran dan pembelajaran.

Dengan mengekalkan suasana yang kondusif ini semua perancangan dapat berjalan
dengan lancar dengan mendapat kerjasama semua pihak bagi melicinkan lagi pentadbiran
serta perjalanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semua yang terlibat juga dapat
menyumbangkan idea- idea yang dapat membantu dengan rasa gembira serta berpuas hati
apabila segala idea yang disumbangkan dibincang bersama demi untuk kemajuan
pendididikan di sekolah. Dengan perbincangan seperti ini maka idea-idea yang paling baik
pasti digunakan dan dijalankan bagi kepentingan sokolah dan pelajar-pelajar.

Jika dilihat dalam konteks guru di sekolah dan peranan seorang guru untuk
menyampaikan ilmu dan pengetahuan, seorang guru itu haruslah mempunyai kepimpinan
dalam bilik darjah. Kepimpinan dalam bilik darjah merupakan satu set kemahiran di mana
guru menggunakan kepimpinannya untuk mengurus dirinya sendiri dan berkomunikasi
dengan yang lain. Kepimpinan guru dalam bilik darjah memerlukan tanggungjawab guru
untuk mewujudkan suasana iklim bilik darjah yang kondusif untuk menyampaikan proses
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan kepada murid. Bagi mewujudkan budaya
bilik darjah yang efektif, guru-guru perlu mampu membangkitkan minat murid untuk sentiasa
seronok, ceria dan tidak mempunyai tekanan dalam menuntut ilmu. Corak dan suasana
interaksi ini lazimnya boleh dicapai dengan mengambilkira tiga faktor yang mempengaruhi
bilik darjah iaitu faktor fizikal, faktor sosial dan faktor emosi.
Selain itu, cara penyampaian dan stail kepimpinan guru dalam bilik darjah merupakan
aspek utama bagi menghasilkan iklim pembelajaran yang berkesan. Perkara ini termasuklah
suara guru yang sesuai, lantang dan jelas menyampaikan pengajaran. Di samping itu, sikap
positif dan berekspektasi tinggi yang dipaparkan oleh seorang guru akan membawa kepada
kecemerlangan murid. Cara kepimpinan guru yang demokratik yang menekankan
kerjasama, berinisiatif dan penggunaan pujian juga mampu membimbing murid ke arah nilai
positf. Contoh Kepemimpinan guru dapat dilihat melalui keadaan seperti ketika suasana
kelas sedang bising, dan apabila guru mengangkat tangan semua murid yang bising dalam
kelas menjadi senyap dan kembali fokus kepada pengajaran guru.

Kepemimpinan juga adalah satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk
menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan. Ini
bermaksud, kepemimpinan juga merupakan keupayaan untuk mempengaruhi ahli-ahli
kumpulan untuk mencapai sesuatu matlamat dan untuk mempengaruhi sistem kepercayaan,
tindakan dan nilai ahli-ahli dalam kumpulannya. Konsep asas kepemimpinan yang
seterusnya adalah merujuk kepada kepimpinan diantara pemimpin dengan pengikut.
Walaupun pemimpin mempunyai kuasa tetapi kekuatan pengaruh lebih bergantung kepada
pujukan daripada paksaan. Proses ini selalunya melibatkan pertalian pengaruh yang bersifat
dua arah dan tujuan utama ialah untuk mencapai matlamat bersama. Jadi kepimpinan bukan
hanya tanggungjawab pemimpin, tetapi memerlukan usaha daripada pengikut-pengikutnya.

Dalam konsep kepimpinan guru dan budaya sekolah, guru merupakan pemimpin
yang berperanan sebagai agen perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah
melibatkan perubahan ke atas sekolah dan pengajaran dalam bilik darjah. Guru juga adalah
individu yang menggariskan hala tuju dan membentuk murid ke arah merealisasikannya
dengan nilai-nilai kepimpinan yang positif. Guru sebagai pengajar perlu berusaha untuk
memahamkan murid berkaitan konsep dengan mudah, sistematik, seronok dan bermakna.
Di samping itu, guru turut sama berperanan sebagai individu yang menjadi jambatan rujukan
pengetahuan dan maklumat para murid. Justeru, guru perlulah menunjukkan kepimpinannya
dengan

sentiasa

bersedia

dan

boleh

menyesuaikan

diri

dengan

keadaan

iaitu

mempamerkan corak atau gelagat kepimpinan yang sesuai. Contohnya, dalam zaman
globalisasi pendidikan yang mencabar ini, rata-rata murid terlebih dahulu terdedah dan mahir
dalam penggunaan TMK. Maka, sebagai guru, kita perlu lah mengambil langkah yang lebih
besar untuk mempelajari kemahiran TMK dan berada seiring dengan perkembangan budaya
dan persekitaran murid.

Kecemerlangan sesebuah sekolah bergantung kepada pendekatan dan kesungguhan


guru-guru di sekolah bekerjasama dalam mendukung hasrat misi dan visi sekolah.
Kerjasama dalam kalangan guru bukan sahaja menyerlahkan profesionalisme keguruan
malah turut menjulang kepimpinan guru. Seorang guru yang berkarisma dalam memimpin
sesuatu organisasi juga berupaya untuk memupuk nilai kepimpinan dalam diri rakan
sejawatnya dan seterusnya mewujudkan suasana yang fleksibel untuk sebarang bentuk
kerjasama antara mereka. Sekolah yang berjaya dan berkesan biasanya dibantu oleh

penglibatan aktif guru-guru dalam tugas berkumpulan dan lazimnya wujud kerjasama
harmoni dalam kalangan komuniti tersebut. Contoh yang boleh dikaitkan dengan daya
kepimpinan sesama guru ini adalah seperti keupayaan seseorang guru untuk bekerjasama,
berinteraksi serta mendorong rakan sejawatnya dengan menggunakan kuasa pujukan
daripada paksaan untuk mencapai matlamat sesebuah aktiviti yang telah dirancangkan.

Guru yang mengamalkan kepimpinan yang berkesan dapat menarik kepercayaan


masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak sekolah. Ahli masyarakat yang dimaksudkan di
sini adalah golongan ibu bapa yang menjadi tulang belakang kepada kehidupan sosial murid.
Guru yang berwibawa memiliki keupayaan untuk melibatkan ibu bapa dalam proses
memberikan pendidikan formal kepada anak-anak mereka. Hubungan ibu bapa dan guru
yang tidak hanya terbatas di atas meja mesyuarat PIBG akan membuka ruang kolaborasi
yang lebih dinamik serta mengikis kebimbangan ibu bapa terhadap kreadibiliti guru dalam
aspek pembentukan disiplin dan jati diri anak mereka. Kepemimpinan guru yang berkesan
juga mengurangkan beban individu kerana kerjasama kumpulan lebih dititikberatkan.
Sebagai contoh, pengagihan tugas dalam mesyuarat agung PIBG antara pihak guru dan
pihak ibu bapa akan mengurangkan beban tugas sesama ahli dan pada masa yang sama
memupuk kerjasama dua hala melalui kepimpinan guru.

Melalui kerja berpasukan dalam semua sektor akan dapat meningkatkan produktiviti,
interaksi antara ahli dalam pasukan, memberi kepuasan kerja serta dapat bersama
menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks. Kerja berpasukan ini sangat penting di
laksanakan di peringkat sekolah. Guru-guru tidak boleh bekerja secara individu, terutamanya
bagi menyelesaikan kerja-kerja yang rumit. Melalui kerja berpasukan dapat menggalakkan
penyataan perasaan, inovasi dan perkembangan fikiran ke arah penciptaan yang lebih
kreatif. Malahan, kerja berpasukan juga merupakan salah satu dimensi yang boleh
menyumbang ke arah peningkatan kualiti pendidikan.

Menurut Hadyn and Mc Donnel (1996) pasukan yang efektif adalah terdiri daripada
dua atau lebih individu yang mempunyai matlamat khusus untuk dicapai dan semua ahli
terlibat secara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. Kerja berpasukan
merupakan suatu unit dalam organisasi yang berinteraksi untuk berkongsi maklumat dan
keputusan bagi membantu ahli-ahli pasukan menjalankan tugas dalam ruang sempadan
tanggungjawab yang ditetapkan. Ia juga merupakan gabungan usaha, pengetahuan,

kemahiran dan kebolehan yang dilakukan secara sinergi untuk menghasilkan prestasi kerja
melebihi input yang dilakukan secara bersendirian. Melalui kerja berpasukan akan
membolehkan organisasi meningkatkan hasil tanpa meningkatkan sumber.

Secara ringkasnya, guru boleh dianologikan sebagai kapten kapal yang sedang
mengemudi sebuah kapal yang tidak ada penghujung pelayarannya tetapi yang ada cuma
persingahan untuk menurunkan penumpang. Jika baik pengemudiaanya maka penumpang
akan berlabuh dengan selamat. Murid dianalogikan sebagai penumpang kapal yang belayar
tersebut. Ibu bapa pula adalah bebaling yang menyokong dan memastikan kapal sampai ke
destinasi yang hendak dituju sepertimana diharapkan. Analogi ini memberikan gambaran
akan betapa pentingnya nilai kepimpinan seseorang guru yang juga digelar arkitek
pembinaan insan salam melaksanakan tugas yang tiada penghujungnya. Kepimpinan
pendidikan di peringkat sekolah melibatkan satu set proses pengaruh yang kompleks dan
aktiviti-aktiviti yang dilakukan bagi memperbaiki kesannya kepada sekolah adalah melalui
perubahan secara sukarela. Oleh itu, proses kepimpinan peringkat sekolah berlaku bermula
daripada guru kepada pentadbir, pentadbir kepada guru-guru dan guru-guru dengan
ibubapa, masyarakat, dan lain-lain agen yang terlibat secara langsung atau tidak langsung
dengan sekolah.

Anda mungkin juga menyukai