Anda di halaman 1dari 6

James A.F.

Stoner & Charles Wankel (1989) komunikasi ialah satu


cara manusia berhubung yang melibatkan pengertian atau maksud
yang dikongsi, dengan syarat mereka perlu bersetuju dengan definisi
istilah-istilah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang simbolik
seperti isyarat, huruf, nombor, dan perkataan yang melambangkan
atau menyerupai idea-idea yang dapat menyampaikan maksud.

S.Bernard Rosenblatt dalam bukunya


Definisi Komunikasi Communication in Business (l983)
Emery, Ault dan Agee mendefinisikan komunikasi sebagai
(dlm. Sulaiman Masri, 1997) pertukaran idea, pendapat, maklumat,
perhubungan dan sebagainya yang
Komunikasi ialah seni memindahkan mempunyai tujuan dan
maklumat, idea, dan sikap daripada dipersembahkan secara peribadi atau
seseorang kepada seseorang. tidak peribadi melalui simbol atau
isyarat yang bertujuan untuk
mencapai matlamat organisasi.

Sulaiman Masri (l997) merumuskan bahawa, komunikasi bermula


apabila satu mesej (maklumat) daripada pengirim (penutur, penulis)
dipindahkan menerusi alat atau saluran tertentu kepada penerima
(pembaca, pendengar) yang kemudiannya memberikan maklum balas
(mengekod dan mentafsir) mesej tersebut.

• Sulaiman Masri (l997)


merumuskan bahawa,
komunikasi bermula
apabila satu mesej
(maklumat) daripada
pengirim (penutur,
Cara – Cara Berkomunikasi

Komunikasi lisan Komunikasi bertulis Komunikasi visual

Jenis – Jenis Komunikasi

Komunikasi Interpersonal

Komunikasi Intrapersonal
Komunikasi Intrapersonal (Komunikasi Intra Peribadi)

Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Yang menjadi
pusat perhatian di sini adalah bagaimana jalannya proses pengolahan informasi yang dialami seseorang
melalui sistem syaraf dan inderanya.

Teori-teori komunikasi intra pribadi umumnya membahas mengenai proses pemahaman, ingatan dan
interpretasi terhadap simbol-simbol yang ditangkap melalui panca indera.

Komunikasi interpersonal (Komunikasi Antara Peribadi)

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi antara perorangan dan bersifat peribadi baik yang terjadi

secara langsung (tanpa medium) ataupun tidak langsung/melalui medium misalnya percakapan tatap

muka (face to face communication), percakapan melaui telefon, surat menyurat pribadi dan lain-lain.

Teori-teori komunikasi antara pribadi umumnya memfokuskan pengamatannya pada bentuk-bentuk dan

sifat hubungan (relationship), percakapan (discourse), interaksi dan karakteristik komunikator.


Komunikasi antara individu.
Proses komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih.
Bersifat terus iaitu bersemuka tanpa menggunakan sebarang perantaraan ata
Komunikasi Interpersonal
Ia juga berlaku dalam keadaan yang tidak formal dan bersahaja.
Komunikasi yang berlaku di dalam diri seseorang.
Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya ia sedang dalam prose
Kita sering bermonolog dengan diri kita untuk membuat pilihan, keputusan, memberikan seb

Komunikasi Intrapersonal