Anda di halaman 1dari 28

SULIT

76

PENTAKSIRAN TINGKI N3
MAJLIS PENGETUA
SEKOLAH MALAYSIA
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

UJIAN BERTULIS
OGOS

2Jam

ARAHAN:

1.
2.
3.
4.

Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.


Tuliskan nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan
dalam kertas soalan ini.
Kertas soalan ini hendaklah diserahkan. kepada pengawas peperiksaan
pada akhir peperiksaan.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Soalan

Markah

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Soalan

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

10

11
12

Markah

.,

JUMLAH
NAMA: .............................................................................................
ANGKA GILIRAN :

IIIIIIIIIIIIIII

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak.

76

[Lihat sebelah
SULIT

76

SULIT

BAHAGIANA
( 60 MARKAH)
JAWAB SEMUA SOALAN

Rajah menunjukkan amalan 4 M dan penerangannya.


Amalan 4M

,,.

Bengkel dan alatan


perlu disenggara
supaya sentiasa bersih,
kemas, selesa dan
selamat untuk
digunakan.

Alatan tangan
yang telah
digunakan mesti
disimpan di
tempat yang
disediakan.

...
1

Menilai

Murid dapat
menilai
kemampuan dalam
melaksanakan
tugasan yang
diberi.

I I

,1r

Murid mesti
mematuhi
peraturan
keselamatan
bengkel, alatan
dan diri.

Nyatakan P,Q dan R dalam ruangan yang disediakan.

Label

Jawapan

p
Q
R

(3 markah)

76

SULIT

76

SULIT

Mak/umat dan data sangat penting da/am menye/estjlikansesuatu


masalah

Berdasarkan pemyataan di atas tandakan (~ ) bagi cara yang betul untuk mendapatkan
maklumat dan data dan (X) bagi yang salah dalam petak yang disediakan.

a. Saal selidik
b. Pengalaman sendiri

c. Bimbingan rakan

D
D

D
( 3 markah)

Lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan faktor reka bentuk berdasarkan


keterangan yang diberi

KETERANGAN

a.

Reka bentuk yang baik, haruslah mudah untuk


dihasilkan dan juga tidak melibatkan proses
pembuatan yang rumit.

b.

Prociuk yang dihasilkan tidak akan


mencemarkan alam sekitar.

c.

Jumlah kos pengeluaran yang munasabah


haruslah dititik beratkan. Kuantiti pengeluaran
juga mempengaruhi kos.

FAKTOR REKA BENTUK

( 3 markah)

76

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

76

Rajah berikut menunjukkan sebuah meter kWj yang digunakan di rumah


kediaman. Berapakah bacaan meter kWj yang tersebut?

lol1 l~lol9 l4I

JA.'WKA I FAS.-\: DAWAI

TNll NO: NT:?Ol:?4:?99


llUAT.-1.N !ILU..-\YSIA

Berdasarkan rajah di atas tandakan (.../ ) bagi jawapan yang betul dan (X) bagi jawapan
yang salah dalam petak yang disediakan.

a. 1509
b. 5094
c. 0150

D
D
D
( 3 markah)

76

SULIT

SULIT

76

5
Berdasarkan kod warna perintang yang diberikan. Lengkapkan
jadual berikutnya dengan mengira nilai rintangan perintang.
KODWARNA
PERINTANG
Hitam
Perang
Me rah
Jingga
Kuning
Hijau
Biru
Ungu
Kelabu
Putih

Jalur 1

Jalur 2

Jalur 3

Pe rang

Me rah

Jingga

Kuning

Biru

Hitam

Kelabu

Ungu

Hijau

NILAI

0
1

2
3
4
5
6
7
8
9
Nilai Rintangan

( 3 markah)
6

Lengkapkan peta buih yang berikut dengan menyatakan tiga jenis perangkap

TIGA
JENIS
PERANGKAP

(3 markah)

76

[Lihat sebelah
SULIT

76

SULIT

Tandakan ('1) pada pernyataan yang betul dan (X) bagi pernyataan yang salah.
mengenai perancangan menu.
Pernyataan

Jawapan

a) Sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam ialah waktu
mengalas perut
b) Semasa mahu mengadakan majlis, masak apa sahaja yang
terlintas difikiran tanpa memikirkan perbelanjaan, sumber tenaga
dan masa

'

c) Aspek kegemaran juga perlu diambil berat semasa merancang


menu kerana setiap orang mempunyai kegemaran yang berbeza

( 3 markah)

Rajah berikut menunjukkan satu lukisan isometrik.

Nyatakan tiga jenis pandangan bagi A, B dan C.

A.
B.

( 3 markah)

76

SULIT

SULIT
9

76

Namakan tiga jenis mesin jahit.


Mesin Jahit

Nam a

(a)

(b)

(c) ..................................................-............. .

( 3 markah)

10

Maklumat berikut adalah contoh ruang di tempat kediaman

Bilik lstirehat

Tandas

Ruang Makan

Ruang Dapur

Bilik Tidur

Bilik Mandi

Berdasarkan maklumat di atas, pilih ruang persendirian pada ruang yang disediakan

a.

b.

c.
( 3 markah)

76

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
9

76

Namakan tiga jenis mesin jahit.


Mesin Jahit

Nam a

(a)

(b) ............................................................. .

(c) ..................................................-............. .

( 3 markah)

10

Maklumat berikut adalah contoh ruang di tempat kediaman

Bilik lstirehat

Tandas

Ruang Makan

Ruang Dapur

Bilik Tidur

Bilik Mandi

Berdasarkan maklumat di atas, pilih ruang persendirian pada ruang yang disediakan

a ............................................................... .
b ................................................................ .
c ................................................................ .
( 3 markah)

76

[Lihat sebelah
SULIT

11

76

SULIT

Nyatakan jenis keratan batang yang berikut:

~Ji

Jr.
}/

a)

b)

c)

( 3 markah)

12

Rajah berikut menunjukkan penggunaan sesiku set untuk membina sudut.

Berdasarkan rajah di atas, Tandakan (..../ ) bagi nilai sudut Q yang betul dan ( X ) bagi
yang salah pada petak yang disediakan.

30

60

90

(3 markah)

76

SULIT

SULIT

13

76

Rajah menunjukkan litar lampu pendarflour.


Namakan bahagianP,Q dan R
p

L
Q

( 3 markah)

76

[Lihat sebelah
SULIT

suLIT
14

10

76

Namakan jenis-jenis litar berikut:


Na ma

Jenis litar

( 3 markah)

15

Rajah menunjukkan litar elektrik.

4o

30

60
Kirakan jumlah rintangan dalam litar tersebut dan tandakan (

'1 ) pada jawapan yang

betul dan ( X ) pada jawapan yang salah.

a. 40
b.

11 n

c. 1a n

76

D
D
D

( 3 markah)

SULIT

SULIT

16

76

11

Berdasarkan litar skematik berikut, nyatakan nama komponen-komp6nen:

Sl

R2

T
I
I
I

gv

TRl

KOMPONEN

NAMA KOMPONEN

R1
81
TR2
( 3 markah)

76 '

[Lihat sebelah
SULIT

12

SULIT
17

. 76

Padankan jenis gear dengan pernyataan yang menunjukkan fungsinya

Fungsi

Jenis Gear
a

<

-<

<

Digunakan untuk memindahkan


tenaga daripada satu aci ke satu aci
lain yang bersudut 90. Digunakan
'
pada pemutar telur

Digunakan untuk mengurangkan


kelajuan dan memindahkan tenaga
putaran aci pada sudut tertentu.
Digunakan pada sepana boleh laras

Digunakan untuk memindahkan


tenaga antara aci yang selari.
Digunakan dalam jam mekanikal

( 3 markah)

76

SUUT

18

76

13

SULIT

Bol dan nat biasanya digunakan untuk mengikat bahagian-bahagian enjin. Padankan
jenis nat dengan rajahnya.

Rajah

Jenis Nat
Nat heksagon

Nat segi empat

Nat kota

~
-

Nat telinga

( 3 markah)

19

Namakan bahagian-bahagian enjin berikut:

a ............................................................ .

76

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

14

76

b.

c.

( 3 markah)

76

SULIT

SULIT

20

76

15

lsikan carta buih berikut dengan tanggungjawab pengeluar terhadap pengguna.

a)

b)

c)

Tanggungjawab.
pengeluar
terhadap
pengguna
Maklumat
yang tepat
Mesra alam

Sela mat
digunakan

( 3 markah)

76

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

76

16
SAHAGIAN B
( 40 MARKAH)
JAWAB SEMUA SOALAN

21

Meja makan merupakan tempat yang sesuai untuk mengumpulkan ahli keluarga. Makan
bersama juga digalakkan dalam sebuah keluarga untuk mengeratkan hubungan
kekeluargaan dan kasih sayang. Waktu makan boleh dijadikan waktu yang sesuai untuk
berbual-bual mengenai aktiviti seharian antara ibu bapa dan anak-anak setelah masingmasing menjalani rutin harian yang padat. Di samping itu, etika makan perlu diterapkan
dalam keluarga sejak anak-anak masih. kecil.

Berdasarkan penyataan di atas,

Nyatakan maksud etika makan.

(1 markah)

Senaraikan enam adab semasa di meja makan.

(6 markah)

Senaraikan tiga adab semasa makan bersimpuh atau bersila.

(3 markah)

Ruang Jawapan
a

Maksud etika makan

Enam adab semasa di meja makan ialah;

i
ii .................................................................................................. .
iii. ................................................................................................. .
iv .................................................................................................. .

v.................................................................................................................... .
vi. ................................. .'.................................................................................

76

SULIT

17

SULIT

76

Tiga adab semasa makan bersimpuh atau bersila ialah;

i. ................................................................................................. .
ii .................................................................................................. .
iii .................................................................................................. .

22

Harlina membeli sebungkus biskut dari sebuah kedai runcit. Pada bungkusan tersebut
terdapat maklumat mengenai biskut tersebut.

Berdasarkan situasi di atas:

Senaraikan 4 maklumat yang perlu ada pada bungkusan tersebut.

Nyatakan langkah yang perlu dilakukan jika maklumat yang diberikan


(2 markah)

adalah palsu.
c

(4 markah)

Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Harlina berdasarkan


(4 markah)

jawapan ( b )

Ruang Jawapan

Senaraikan 4 maklumat yang perlu ada pada bungkusan tersebut.

i. ................................................................. .

ii ................................ :............................... .

iii ................................................................ .

iv .................................................................

76

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

18

76

b Nyatakan langkah yang perlu dilakukan jika maklumat yang diberikan adalah palsu.

ii

Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Harlina berdasarkan


jawapan b

76

SULIT

SULIT

23

19

76

En lzmar telah membeli sebuah rumah baru. Setelah semua urusan jual beli selesai
dilakukan En lzmar akan tinggal di rumah barunya.

Senaraikan lima faktor yang akan memberikan keselesaan kepada En lzmar


apabila dia tinggal di rumah barunya.

( 5 markah)

Senaraikan dua langkah-langkah yang perlu diambil oleh En lzmar bagi


mengelakkan kejadian kecurian dari berlaku di rumah barunya

( 2 markah)
c

Nyatakan tiga jenis pilihan warna yang sesuai untuk dicat di rumah baru En
( 3 markah)

lzmar.

Ruang Jawapan

Senaraikan lima faktor yang akan memberikan keselesaan kepada En lzmar apabila
dia tinggal di rumah barunya.

i. ..................................................................................................;........................ .

ii. ...............................................................;.................. " ................................... .

iii. ............................... :...........................................................................................

iv ............................................................................................................................
v ............................................................................................................................

76

[Lihat sebelah
SULIT

20

SULIT

76

Senaraikan dua langkah-langkah yang perlu diambil oleh En lzmar bagi


mengelakkan kejadian kecurian dari berlaku di rumah barunya

i. .............................................................................................................................

ii. ............................................................................................................................

Nyatakan tiga jenis pilihan warna yang sesuai untuk dicat di rumah baru En
lzmar.

L............................................................................................................................ .
ii .............................................................................................................................
iii. ...........................................................................................................................

24

Jarak antara rumah Rahman dengan sekolah adalah agak jauh. Bagi memudahkan
Rahman ke sekolah bapanya telah membelikan sebuah motorsikal terpakai untuknya.
Pada suatu pagi semasa hendak ke sekolah enjin motorsikal gaga! dihidupkan.

Berdasarkan situasi berikut,

Nyatakan dua sistem enjin yang perlu diperiksa bagi mengenalpasti punca enjin
motorsikalnya gaga! dihidupkan.

b.

Senaraikan langkah -langkah yang perlu dilakukan oleh Rahman untuk


menservis palam pencucuh

76

( 4 markah)

( 6 markah)

SULIT

SULIT

21

76

Ruang Jawapan

Nyatakan dua sistem enjin yang perlu diperiksa bagi mengenalpasti punca enjin
motorsikalnya gagal dihidupkan.

i.
ii.

b.

Senaraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Rahman untuk menservis


pal am pencucuh

SOALAN TAMAT

76

SULIT

SKEMA JAWAPAN KHB (KT)


BAHAGIAN A

P
Q
R

a.

:
:
:

Membersih
Menyusunatur
Mendisiplin

Kaedah pembinaan

Mesra alam

Kos

c
x
5
Jalur 1
Perang

Jalur 2
Merah

Jalur 3
Jingga

Kuning

Biru

Hitam

Kelabu

Ungu

Hijau

Nilai Rintangan
12000 ohm

46 ohm
8700000 ohm

Perangkap P
Perangkap S
Perangkap Botol
1

(a)
(b)
(c)

X
X

A
B
C

:
:
:

(a)
(b)
(c)

Mesin jahit kaki


Mesin jahit tangan
Mesin jahit elektronik

10

a.
b.
c.

Tandas
Bilik tidur
Bilik mandi

11

a)
b)
c)

Keratan kayu lembut


Keratan kayu sederhana keras
Keratan kayu keras

12

30
60
90

:
:
:

/
X
X

13

P
Q
R

:
:
:

cok
tiub
perumah

14

Litar siri selari


Litar selari
Litar siri

15

a
b
c

X
X
/

16

R1
S1
TR2

:
:
:

Plan
Pandanggan Hadapan
Pandangan Sisi

Perintang
Suis
Transistor

17
Jenis Gear
a

Fungsi
digunakan untuk memindahkan tenaga
daripada satu aci ke satu aci lain yang bersudut
90. Digunakan pada pemutar telur

digunakan untuk mengurangkan kelajuan dan


memindahkan tenaga putaran aci pada sudut
tertentu. Digunakan pada sepana boleh laras

digunakan untuk memindahkan tenaga antara


aci yang selari. Digunakan dalam jam
mekanikal

18

Jenis Nat

Rajah

Nat heksagon

Nat segi empat

Nat kota

Nat telinga

1.

19
.
20

a.
b.
c.

Karburator
Kepala selinder
Perumah Penghembus/ Pelitup

a.
b.
c.

Harga berpatuuan
kuantiti yang tepat
produk berkualiti

BAHAGIAN B
21.

a)

Adab dan sopan semasa makan

b)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

c)

1)
2)
3)
4)
5)

Duduk dengan postur yang betul


Kaki dirapatkan
Letakkan napkin di atas riba dengan cermat
Tunggu semua orang berada di meja, barulah mula makan
Suap makanan sedikit-sedikit dengan cermat dan sopan
Bongkokkan badan sedikit semasa menyuapmakanan
Gunakan sudu-garpu ataupisau-garpu dengan betul dan senyap
Ambil sajian dengan cermat
Jangan sekali-kali meletakkan siku di atas meja
Kunyah makanan dengan perlahan dan senyap tanp membuka mulut
Minum dengan perlahan tanpa berbunyi
Berbual perkara-perkara yang baik sahaja semasa makan
Biarkan makanan sejuk dahulu sebelum dimakan dan jangan ditiup
makanan di hadapan orang
Ambil makanan secukupnya sahaja supaya tetamu lain juga dapat
merasainya
Minta orang yang berhampiran menghulurkan makanan jika
makanan itu jauh daripada kita
Sisa makanan dikumpulkan di tepi pinggan atau piring layan
Rapatkan kutleri setelah selesai makan
Kacau kopi dengan perlahan
Beredar bersama-sama dari meja setelah selesai
makanan atau meminta izin sekiranya perlu meninggalkan meja makan lebih
awal

Duduk dalam keadaan selesa dan tenang


Basuh tangan sebelum makan
Gunakan hujung jari semasa menggaul nasi dan lauk
Suapkan makanan sedikit-sedikit dengan cermat
Elakkan daripada mengetuk hujung jari kepinggan

22

a)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nama pengeluar
Jenama
Tandaharga
Berat
Kuantiti
Kandungan
Tarikh luput

b)

i)
ii)

Aduan secara terus


Aduan bertulis

c)

1)

Aduan Secara Terus


-

2)

Aduan Bertulis
-

23

24

Bawa barang atau resit sebagai bukti pembelian ke kedai / premis


Berunding dengan penjualan atau pengurus kedai
Sekiranya aduan tidak dilayan, buat aduan bertulis
kepada penguatkuasa atau KPDNKK

Simpan semua maklumat yang berkaitan dengan urusan di dalam fail


Dapatkan bukti tentang masalah yang dihadapi
Kumpulkan data ataustatistik berkaitan aduan

i
ii
iii
iv
v
vi

Pengudaraan
Keselamatan
Alatan dan kelengkapan
Pencahayaan
Skema warna
Lantai dan penutup lantai

i
ii

memasang jeriji
memasang CCTV

i
ii
iii

warna lembut
warna terang
warna gelap

i
ii

Sistem bahanapi
Sistem penyalaan

i
ii

Tanggalkan kabel tegangan tinggi


Tanggalkan palam pencucuh dengan menggunakan soket dalam bersama
tangkai yang sesuai

iii

iv
v
vi

Periksa keadaan palam pencucuh tersebut. Sekiranya penebat pada palam


pencucuh itu retak atau elektrodnya telah haus, gantikan dengan palam yang
baru.
Sekiranya palam pencucuh itu berminyak atau berkarbon, bersihkan elektrod
palam pencucuh.
Periksa kelegaan palam pencucuh dengan tolok perasa. Laraskan elektrod
dengan menggunakan pemutar sekeru mata rata jika perli
Ikat semula palam pencucuh pada kepala selinder dan sambungkan kabel
tegangan tinggi.