Anda di halaman 1dari 5

Budaya korporat

Mengikut
Cummings
dan
Worley
(1993), budaya
korporat ialah
"pola andaian asas, nilai, norma dan artifak yang dikongsi oleh ahli-ahli sesuatu organisasi.
Budaya korporatmerupakan andaian-andaian kongsi yang orang beranggapan terhadap
bagaimana kerja harus dilaksanakan dan dinilaikan, dan bagaimanapun pekerja-pekerja
bergaul antara satu sama lain serta dengan pihak lain yang mustahak, seperti
pembekal, pelanggan, dan agensi kerajaan".
Perkembangan ekonomi negara yang pesat serta permintaan yang tinggi terhadap daya
pengeluaran dan kualiti perkhidmatan awam memaksa kerajaan memberikan perhatian
terhadap konsep budaya korporat. Meskipun telah banyak kajian dan perbahasan dibuat ke
atasnya, namun masih terdapat kekaburan mengenai konsep budaya khususnya apabila
dikaitkan dengan organisasi korporat.
Berdasarkan kajian dan pemerhatian yang terperinci yang telah dijalankan, pihak
pengurusan atasan yakin bahawa melalui penghayatan dan amalan ciri-ciri yang terdapat di
dalam budaya korporat, pengamalan itu dapat mempertingkatkan kemampuan organisasi
dalam memberikan perkhidmatan yang lebih berkualiti dan cemerlang.
Meskipun istilah budaya korporat sering diperkatakan, namun perbincangan dan kekeliruan
masih wujud di dalam memahami istilah 'budaya' itu sendiri apabila istilah itu hendak
dikaitkan dengan organisasi. Apa yang lebih menarik ialah bagaimana kita dapat
mengadaptasikan konsep budaya korporat ke dalam 'budaya' di dalam sektor awam.
Konsep budaya korporat
Pada umumnya, konsep budaya korporat dapat dilihat berdasarkan kepada beberapa unsur
asas, nilai, norma dan artifak yang dikongsi bersama oleh anggota sesuatu organisasi.
Takrif Cummings dan Worley yang tertulis di atas bermakna, konsep budaya korporat
sebenarnya adalah ditunjukkan dengan jelas melalui bagaimana sesuatu kerja dalam
sesebuah organisasi itu harus dilaksanakan dan dinilai. Di samping itu, budaya korporat juga
melibatkan jalinan hubungan para pekerja, baik di peringkat dalaman mahupun di peringkat
luaran pada sesebuah organisasi. Oleh itu, konsep budaya korporat adalah juga dilihat
melalui bentuk hubungan sesama pekerja dalam sesebuah organisasi serta hubungan
dengan pihak lain yang berkaitan seperti pelanggan, pembekal atau agensi kerajaan yang
lain.
Unsur-unsur budaya korporat
Pada asasnya, budaya korporat mempunyai empat (4) unsur utama yang wujud pada tahap
kesedaran yang berbeza. Tahap-tahap ini adalah ditunjukkan melalui:
Andaian-andaian asas
Andaian-andaian asas merupakan:
tahap kesedaran budaya yang paling asas dan tidak disedari;
andaian dan tanggapan mengenai bagaimana sesuatu masalah yang wujud dalam
sesebuah organisasi itu seharusnya diselesaikan.
Tanggapan dan andaian asas ini akan memberikan panduan kepada individu yang terlibat
mengenai bagaimana sesuatu isu atau permasalahan itu wajar dilihat, difikir dan ditangani.
Segala andaian dan tanggapan yang wujud adalah diterima umum dan tidak lagi perlu
dipersoalkan. Ia merangkumi andaian dan tanggapan yang berhubung dengan persekitaran
organisasi, sifat-sifat 'azali manusia, kegiatan-kegiatan dan hubungan kemanusiaan.
Sebagai contoh, kita boleh mengandaikan bahawa andaian asas untuk Jabatan ini ialah
pengutamaan perkhidmatan pelanggan adalah penting bagi menjadikan perkhidmatan
awam yang terunggul.
Nilai-nilai

Peringkat kesedaran berikutnya iaitu nilai yang merupakan apa yang sepatutnya ada dan
diamalkan oleh semua individu dalam organisasi berkenaan. Nilai-nilai yang wujud akan
memberitahu kita apa yang penting dalam organisasi dan apakah yang perlu diberikan
perhatian. Sekiranya nilai sesuatu organisasi berkenaan adalah memberikan perkhidmatan
kepada pelanggan, sewajarnyalah setiap individu dalam organisasi tersebut memberikan
perhatian kepada bagaimana menyediakan dan memberikan perkhidmatan yang cemerlang
kepada pelanggan.
Norma-norma
Norma-norma memberikan panduan kepada individu yang terlibat tentang bagaimana
seseorang pekerja harus bertindak (bertingkah laku) terhadap sesuatu keadaan. Normanorma juga meliputi segala peraturan tingkah laku tak bertulis dalam organisasi tersebut.
Individu-individu yang sentiasa peka akan kehendak, kerenah dan mengutamakankepuasan
pelanggan merupakan salah satu norma yang perlu wujud dalam organisasi yang
berorientasikan pelanggan.
Artifak-artifak
Tahap kesedaran budaya yang paling tinggi ialah artifak yang merupakan hasil manifestasi
daripada unsur-unsur budaya lain. Artifak mengandungi tingkah laku dan perlakuan individu,
struktur, sistem, prosedur, peraturan dan aspek fizikal yang ada dalam sesebuah organisasi.
Umpamanya, pemberian perkhidmatan talian penting selama 24 jam jelas mencerminkan
sesebuah organisasi itu mengutamakan perkhidmatan pelanggan.
Isu-isu praktik budaya korporat
Perlu disedari bahawa budaya korporat merupakan satu proses pembelajaran sosial untuk
jangka masa yang panjang. Pembentukkan sesuatu budaya korporat yang mantap
merupakan suatu rentetan sejarah dan gambaran mengenai orientasi pengasas atau
pemimpin yang terdahulu bagi sesebuah organisasi. Budaya korporat yang telah sedia
wujud itu kemudiannya diperteguhkan dan diperkukuhkan lagi oleh ketua atau penguruspengurus berikutnya. Ini menjadikan struktur budaya korporat sesebuah organisasi itu amat
kental dan tidak mudah diubah atau ditukar. Dalam memupuk dan mengenengahkan budaya
korporat, beberapa persoalan yang perlu dihayati oleh setiap ahlinya ialah:

Siapakah yang merupakan siapa, dan siapakah yang penting di sini?


Siapakah kami? Siapakah mereka? Bagaimanakah kita harus memperlakukan kami
sendiri dan mereka?
Bagaimanakah kami harus melaksanakan kerja di sini, dan mengapa?
Apakah yang dianggap sebagai "masalah", dan apakah kami harus membuat ketika
masalah tertimbul?
Apakah perkara-perkara yang penting di sini, dan mengapa?

Melalui konsep budaya korporat yang sekian lama diamalkan dan menjadi tradisi kepada
anggota organisasi tersebut kemudiannya dapat dijadikan panduan dan gambaran yang
jelas bagi memudahkan anggota organisasi tersebut untuk berhadapan dengan persoalanpersoalan di atas.
Budaya korporat dan keberkesanan organisasi

Sebahagian besar kajian dan penyelidikan yang dijalankan memberikan tumpuan kepada
bagaimana konsep budaya korporat itu dapat mempengaruhi dan memberikan kesan
terhadap keberkesanan, kecemerlangan dan kegemilangan sesebuah organisasi.
Perkembangan mutakhir jelas menampakkan bahawa kebanyakan organisasi dari semasa
ke semasa terpaksa berhadapan dengan perubahan dalam teknologi, peningkatan
dalam persaingan, kepelbagaian dalam kehendak pelanggan, pertumbuhan ekonomi yang
pesat, perubahan struktur tenaga pekerja serta perubahan luaran yang lain. Perubahan dan
kemajuan ini memerlukan penyertaan dan penglibatan keseluruhan anggota dalam
sesebuah organisasi untuk lebih peka dan mengambil langkah yang lebihstrategik bagi
mengekalkan pengurusan dan kecemerlangan organisasi. Hasil daripada kajian dan
pemerhatian yang dijalankan mendapati bahawa sebab utama sesebuah organisasi gagal
untuk bersaing dan berhadapan dengan perubahan serta kemajuan tersebut adalah kerana
budaya korporat organisasi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan strategi baru yang
diperkenalkan.
Kesedaran telah timbul bahawa budaya korporat memainkan peranan yang penting dalam
melaksanakan sesuatu strategi baru bagi sesebuah organisasi, khususnya yang melibatkan
perubahan polisi dan orientasi sesebuah organisasi. Perlu juga disedari bahawa perubahan
sesuatu budaya bukanlah satu proses yang mudah untuk dilaksanakan dan ia memerlukan
masa yang panjang. Proses perubahan itu juga bergantung kepada saiz, struktur, sistem,
dan sejarah bagaimana sesuatu organisasi itu wujud. Justeru itu, perubahan sesuatu
budaya korporat tidak bermakna akan melibatkan keseluruhan sistem nilai dan norma
organisasi tersebut, sebaliknya ia mungkin hanya berlaku pada beberapa perubahan asasi
dalam budaya itu sendiri.
Kajian telah menunjukkan bahawa budaya korporat sesuatu organisasi boleh
mempengaruhi kejayaan atau kecemerlangan organisasi dalam melaksanakan dasar atau
polisi yang ditetapkan. Kajian yang dijalankan di negara-negara maju seperti Amerika
Syarikat dan Jepun mendapati bahawa terdapat hubungan di antara budaya korporat
dengan kejayaan atau kegagalan organisasi tersebut. Kajian yang dijalankan mendapati
bahawa organisasi yang mempunyai budaya yang memberikan peluang penyertaan
sepenuhnya kepada para pekerja dalam membuat keputusan, cara bekerja yang fleksibel,
bentuk kerja yang sesuai dan matlamat yang jelas akan mampu bersaing dan mencapai
kejayaan dalam melaksanakan sesuatu dasar baru. Ini menunjukkan bahawa terdapat
beberapa kriteria dalam budaya korporat sesebuah organisasi yang perlu diberikan
perhatian dalam usaha untuk mencapai kejayaan sesebuah organisasi.
Setiap organisasi korporat biasanya mempunyai strategi perlaksanaan yang berlainan bagi
sesuatu perkhidmatan yang diberikan. Pendekatan ini lebih sesuai untuk memenuhi
kehendak dan strategi persekitaran yang lebih bersaingan. Ini bermakna sesebuah
organisasi yang mempunyai kepelbagaian dalam perkhidmatan yang diberikan atau terlibat
dalam perniagaan berbilang hendaklah mempunyai subbudaya yang berlainan.
Wujudnya kepelbagaian pendekatan dan budaya ini menampakkan bahawa organisasi yang
baru ditubuhkan dan sedang berkembang maju memerlukan penyertaan yang lebih
menyeluruh, inovasi dan daya keusahawanan yang lebih tinggi. Sebaliknya pula bagi
organisasi yang telah mantap, budayanya tidak lagi mengutamakan persaingan tetapi
menumpukan kepada pengekalan imej syarikat dan keberkesanan organisasi yang lebih
tekal.
Memahami budaya korporat
Berbagai kaedah boleh dijalankan untuk memahami apakah bentuk budaya sedia ada yang
diamalkan dalam sesebuah organisasi. Biasanya, maklumat tentang budaya yang

diamalkan adalah lebih mudah diperolehi melalui pemerhatian dan soal selidik yang
dijalankan terhadap anggota di dalam organisasi dan di luar organisasi itu sendiri.
Walau bagaimanapun, hasil pemerhatian yang dijalankan melalui kaedah seumpama ini
masih boleh dipersoalkan kerana:
1. budaya sesebuah organisasi bukannya boleh difahami melalui apa yang tertulis atau
diperkatakan tetapi ia adalah melalui amalan, tingkah laku yang ditunjukkan dan
kebiasaan yang diikuti;
2. sebahagian daripada nilai dan kepercayaan bukanlah menjadi amalan kepada
semua anggotanya; dan
3. organisasi yang besar biasanya mempunyai sub budaya berlainan yang memerlukan
pemerhatian yang lebih menyeluruh.
Pendekatan yang lebih sistematik yang boleh digunakan untuk memahami budaya korporat
sesebuah organisasi ialah melalui ciri-ciri tingkah laku pengurusan yang penting.
Di antara langkah-langkah yang boleh diambil adalah:
1. mengenalpasti budaya semasa yang wujud melalui bagaimana tugas-tugas
pengurusan
(inovasi, pembuatan
keputusan, kommunikasi, pengurusan,
pengawalan, dan penghargaan) dilaksanakan dan bagaimana perhubungan
(keseluruhan, ketua dan bawahan, rakan sejawat dan antara bahagian) di dalam
organisasi itu disampaikan.
2. mengenalpasti perubahan dari segi struktur organisasi yang perlu diubah, selaras
dengan strategi dan perubahan yang akan dilaksanakan.
3. menilai risiko budaya yang akan dihadapi di mana risiko yang lebih tinggi akan wujud
sekiranya terdapat perbezaan antara budaya dan strategi serta perubahan yang
diperkenalkan.
Mengubah budaya korporat
Perubahan sesuatu budaya dapat dilihat melalui bentuk dan tumpuan perubahan. Sekiranya
tumpuan perubahan itu hanya melibatkan subsistem dan sebahagian kecil struktur
organisasi, perubahan itu hanya merupakan satu perubahan asas sahaja. Sebaliknya, jika
perubahan
itu
melibatkan
keseluruhan
sistem
dan
struktur
organisasi
serta bentuknyaberbeza sama sekali, perubahan itu adalah lebih menyeluruh. Kajian
mendapati bahawa perubahan budaya secara menyeluruh bagi sesebuah organisasi hanya
diamalkan apabila:
1.
2.
3.
4.

budaya yang ada sudah tidak sesuai dengan persekitaran;


organisasi berkenaan bersifat bersaingan dan sentiasa berubah;
organisasi adalah dalam keadaan yang tenat; dan
organisasi sedang berkembang maju dan akan menjadi lebih besar.

Pada dasarnya, perubahan budaya sesuatu organisasi adalah lebih mudah berlaku pada
unsur-unsur luaran seperti norma dan artifak sahaja. Manakala unsur-unsur asas yang ada
pada sesuatu budaya organisasi, seperti andaian asas dan nilai sebenarnya begitu sukar
untuk diubah. Oleh itu, kesan untuk perubahan sesuatu budaya organisasi yang hanya
berlaku pada peringkat luaran sahaja tidak akan kekal lama. Ini disebabkan unsur-unsur
dalaman yang lama kemudiannya akan menguasai dan membentuk semula unsur-unsur
luaran, dan akhirnya mengakibatkan budaya lama itu kembali berkembang.
Unsur-unsur dalaman sesuatu budaya organisasi lebih sukar diubah juga kerana unsurunsur itu sudah menjadi kebiasaaan bagi setiap anggotanya, dan anggota-anggota itu

menghadapi rintangan terhadap penerimaan andaian asas yang baru. Tegasnya penerapan
sesuatu yang baru sukar untuk dibuktikan dan kebaikannya masih dalam keadaan
ketidaktentuan. Sekiranya terdapat anggota organisasi itu mempunyai kepentingan peribadi,
kebanggaan, dan kekuasaan dalam budaya lamanya, maka penafian terhadap perubahan
dalam budaya yang baru akan menjadi lebih ketara.
Faktor perubahan budaya korporat
Kejayaan atau kegagalan sesuatu perubahan budaya organisasi adalah dipengaruhi oleh
beberapa faktor, di antaranya:
1. Wawasan dan objektif yang jelas
2. Iltizam daripada pihak pengurusan tertinggi
3. Kepimpinan
4. Perubahan lain yang membantu dan lebih menyeluruh
5. Pemilihan dan pemasyarakatan anggota baru, serta penamatan anggota lama.
Kesimpulan
Setiap individu dalam sesebuah organisasi perlu bersedia melalui perubahan pada bila-bila
masa. Perubahan persekitaran yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan politik dan
persaingan yang lebih kompetitif memaksa sesebuah organisasi sentiasa lebih peka untuk
melakukan perubahan. Sesuatu perubahan yang dirancang selain mengambil kira faktor
perancangan strategik, faktor budaya korporat yang sedia ada dalam sesebuah organisasi
tentunya mempengaruhi malah boleh menggagalkan sesuatu perubahan. Perubahan dalam
budaya korporat yang ada perlu juga diteliti dan diambil kira bagi memastikan keberkesanan
sesuatu perubahan terancang.