Anda di halaman 1dari 21

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROGRAM: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)


KURSUS: Mengajar Nombor,Pecahan,Perpuluhan,Peratusan Dan Wang

SEMESTER: 5
KOD: MTE3093

TAHUN: 3
KREDIT: 3

Interaksi Bersemuka
Minggu

Tajuk dan Kandungan

1. Mengajar
Nombor
Menjelaskan
pengetahuan
pedagogi
kandungan,
menyediakan resos
dan melaksanakan
pengajaran yang
berkesan bagi tajuk
berikut:M1

Nombor bulat
o

Perkembanga
n awal
nombor

Celik nombor
(number
sense)

Membilang &
menulis
angka

Hasil
Pembelajaran

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentak
-siran

2 Jam

2 Jam

1 Jam

Jam

Mengkaji
perkembang
an awal
nombor

Menjelaskan
celik nombor

Konsep pranombor

Melaksanaka
n strategi
membilang

Strategi
membilang

Interaksi Bukan Bersemuka

Perkembanga
n awal
nombor dan
celik nombor

Strategi
menulis
angka

Bina satu set bahan


yang boleh
membantu untuk
-

Membilang

Belajar fakta
asas(cth.
Bingkai- 10)

Menulis dan
merekod nombor

Mencuba sumber
tersebut dengan rakan
semasa pengajaran
mikro

Bincangkan:
-

Apakah ciriciri nombor?

Illustrasi dengan
contoh makna
celik nombor

Pembelajaran
Kendiri (sebelum/
selepas kuliah)

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)

3 Jam

Jam

Bacaan:
i.Reys, at.
el(2004). Helping
children learn
Mathematics (7th
ed.)
pp.137-163
ii.McIntosh,A.J.
(1992). Two
needed
revolutions from
Challenging
Children to Think
When They
Compute.QUT,
Brisbane

Catatan

SKEMA TLO

SKEMA TLO

Interaksi Bersemuka
Tajuk dan
Kandungan

Minggu

1. Mengajar
Nombor
Menjelaskan
pengetahuan
pedagogi
kandungan,
menyediakan resos
dan melaksanakan
pengajaran yang
berkesan bagi tajuk
berikut:-

M2

Nombor bulat
o

Pelbagai
perwakilan
bagi nombor

Konsep nilai
tempat

Hasil Pembelajaran

Mewakilkan nilai
tempat bagi
nombor

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentak
-siran

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

2 Jam

2 Jam

1 Jam

Jam

2 Jam

Bina suatu kad


Tunjukkan
lipat nombor(
bagaimana
number
201 dan 120
expander )
boleh
Pengumpulan
(Reys,pp 176)
diwakilkan
atau kad anak
dengan tiga
Mengembangkan
panah yang
model nilai
nilai tempat
digunakan untuk
tempat yang
mengukuhkan
berlainan.
Mengumpul
pembacaan dan
semula dan
penulisan
Kaji buku teks
menamakan
nombor.
matematik
semula
sekolah
Bina carta nombor
rendah.
seratus dan
Berapa model
laksanakan
nilai tempat
Lesson Idea 8yang berlainan
3(Reys:pp 177)
diilustrasikan?
dan Activity In
Model
the Classroom
manakah yang
8-3(Reys:pp
paling kerap
182)
digunakan?
Beri komen
Apakah yang anda
dan alasan
telah belajar
bagi jawapan
daripada dua
anda.
aktiviti tersebut?
Perwakilan
tempat bagi
nombor

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)
Jam

Catatan

Bacaan:

Rujukan:

i.Reys, at.
el(2004).
Helping
children learn
Mathematics
(7th ed.)

Booker,
at.el.
(1997)
Teaching
Primary
Mathemati
cs (2nd
Ed.). pp
53-92

pp.166-192

Atau rujuk
Booker(20
04)

SKEMA TLO

Interaksi Bersemuka
Tajuk dan
Kandungan

Minggu

M3

1. Mengajar
Nombor
Menjelaskan
pengetahuan
pedagogi
kandungan,
menyediakan resos
dan melaksanakan
pengajaran yang
berkesan bagi tajuk
berikut:-

Operasi nombor

Konsep,
fakta asas
dan
algoritma
penambahan
dan
penolakan

Konsep ,
fakta asas
dan
algoritma
pendaraban
dan
pembahagia

Hasil Pembelajaran

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Penta
ksiran

2 Jam

2 Jam

1 Jam

Jam

Membina model
Model untuk
untuk penambahan
penambahan
dan penolakan
dan
penolakan
Membina model
untuk pendaraban Membina model
dan pembahagian
untuk
pendaraban
dan
pembahagian

Aktiviti 1:

Membaca
tentang fakta
Dalam pasangan,
asas dari ms
pilih dan sediakan
206-224(Reys)
satu kad dari
dan
Activity In the
bincangkan
Classroom 9-5 to 9soalan 1-6
98(Reys:pp210pada ms 224.
212).
Ringkaskan
Bermain dengan
semua strategi
rakan anda.
untuk
Fakta asas
mengajar fakta
Tukar kad aktiviti
asas
Peranan
dengan kumpulan
algoritma
lain supaya dapat Buat satu
kefahaman
peluang untuk
senarai
dan
bermain dengan
algoritma
penggunaan
semua empat
piawai untuk
algoritma
aktiviti kad.
nombor bulat
dalam operasi
yang anda
nombor bulat
Aktiviti 2:
percaya
sepatutnya
Dlm. Kumpulan 4
dimasukkan
orang, rancang satu
dalam
aktiviti dengan
kurikulum
menggunakan
matematik
bahan pengajaran
yang boleh
Komen tentang
mengukuhkan fakta
senarai anda
asas. Laksanakan
berbanding
pengajaran mikro
dengan
menggunakan
pandangan
model dan bahan
yang
yang disediakan.

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)

3 Jam

Jam

Catatan

Bacaan:

Rujukan:

i.Reys, at.
el(2004).
Helping
children learn
Mathematics
(7th ed.)

Cathcart, et
al (2006).
Learning
Mathematic
s in
Elementary
and Middle
Schools. A
LearnerCentered
Approach
(4th Ed).
pp. 145-162

pp.195-225

SKEMA TLO

diketengahkan
oleh Plunkett
dalam
rencananya.

SKEMA TLO

Interaksi Bersemuka
Minggu

M4

Tajuk dan Kandungan

1. Mengajar
Nombor
Menjelaskan
pengetahuan
pedagogi
kandungan,
menyediakan resos
dan melaksanakan
pengajaran yang
berkesan bagi tajuk
berikut:-

Operasi nombor

Kalkulator dan
abakus

Kiraan mental

Penganggaran
pengiraan

Hasil
Pembelajaran

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

1 Jam

3 Jam

1 Jam

Jam

3 Jam

Penggunaan Kalkulator dan Dalam setengah ms, Pembentangan


kalkulator
abakus
ringkaskan dan
kumpulan
dan abakus
persembahkan
dalam
Activity 1:
pandangan anda
Kiraan mental
pengiraan
How did you
sama ada atau tidak
peranan
do it?
murid di sekolah
pengiraan
Pembinaan
rendah patut
mental
bahan
Buat satu
menggunakan
pengajaran Penganggaran
kalkulator dan cara
ringkasan
untuk
bagaimana
tentang
pengiraan
nombor
kalkulator
kaedah yang
digunakan
digunakan
Kemahiran
Menghitung
berdasarkan
mengangg
dengan
Aktiviti 1:
data yang
ar
kiraan
dikumpulkan
mental
Dalam kumpulan reka
oleh kelas
Mengapa
satu latihan atau
membuat
Membuat
permainan yang
Beri komen
pengangga
penganggara
menggunakan
ran
tentang
n pengiraan
kalkulator/abacus
dapatan
untuk mengajar
berkenaan
operasi ke atas
dengan
nombor
pengiraan
mental.
Sejauhmanakah
abacus digunakan
dalam pengajaran
nombor bulat di sek.
rendah di Msia?
Aktiviti 2:
Bentuk kumpulan dan
laksanakan satu
aktiviti berdasarkan

Bacaan:
Reys, at.
el(2004).
Helping
children learn
Mathematics
(7th ed.)
pp.251-278
Plunkett, S.
(1979).
Decompositio
n and all that
rot,
Mathematics
in School, Vol
8 No. 3.pp. 25
Bacaan:
Aktiviti 1:
Dalam
kumpulan 3
orang,
temubual
sekurangkurangnya 6
orang murid
sekolah
rendah
berdasarkan
Activity 1:

Catatan

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)
Jam
Rujukan:
i. Groves, S.
(2006)
Computatio
n
Techniques
and Number
Sense . pp
32-35
ii. Groves, S &
Cheeseman,
J(1995).Bey
ond
expectation
s: Using
calculators
with young
children
iii. Metallo
(undated)
The abacus:
Its history
and
applications
.
iv. Cathcart, et al
(2006).

SKEMA TLO

Activity 2 to 6 in
pp39(Groves)
Rekod apa yang
berlaku bila anda
melaksanakan
aktiviti tersebut dan
komen tentang apa
yang anda telah
pelajari.
Aktiviti 3:
Cuba Activity 3.13(Qs
A-M) yang
disenaraikan dalam
ms 48 Reader
Computation
Techniques and
Number Sense.

How did you


do it? (pp. 38
of Groves).
Rekod cara
yang berbeza
dan
bentangkan
dalam kelas.

Learning
Mathematic
s in
Elementary
and Middle
Schools. A
LearnerCentered
Approach (4th
Ed). pp. 166169
iiv Groves, S.
(2006)
Computatio
n
Techniques
and Num
ber Sense
(In Week 5).
iiiv.Reys, at.
el(2004).
Helping
children
learn
Mathematic
s (7th ed.)
pp.228-249

SKEMA TLO

Interaksi Bersemuka
Tajuk dan
Kandungan

Minggu

M5

1. Mengajar
Nombor
Membincangkan
isu-isu pengajaran
dalam tajuk
Nombor:

Isu-isu utama
dalam
pengajaran
nombor bulat
o

salah konsep
(misconceptio
n) dan
kesilapan
umum

Hasil Pembelajaran

Kuliah

Amali

Tutorial

Penta
ksiran

1 Jam

3 Jam

1 Jam

Jam

Membincangkan Isu dalam mengajar


isu dalam
nombor bulat
mengetahui fakta
asas
Pengetahuan
fakta asas
Membuat
cadangan dalam
Mengajar nilai
pengajaran nilai
tempat
tempat
Pengetahuan
Membahaskan
matematik guru
pengetahuan
matematik guru

Interaksi Bukan Bersemuka


Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas
kuliah)

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)

2 Jam

Jam

Aktiviti 1:

Bacaan:

Dalam kumpulan, Baca rencana X


bincangkan isu
dan
yang berkait
ringkaskan
dengan
isu-isu yang
pengajaran
dibangkitkan
nombor yang
dalam
wujud dalam
pengajaran
konteks sekolah
matematik di
tempatan.
sekolah
rendah
Bentangkan isu
anda dan buat
cadangan
bagaimana
menangani isu
tersebut. Sokong
persembahan
anda dengan
rujukan.

Rencana X:

Aktiviti 2:
Bahaskan
Melatih guru am
atau guru pakar
dalam matematik
mengajar di sek.
rendah dan
impaknya ke atas
pembelajaran
matematik kanak-

i. Review:
Knowing
and
Teaching
Mathemati
cs by
Roger
Howe.
http://www.
ams.org/no
tices/19990
8/rev.howe.
pdf

Catatan

SKEMA TLO

kanak

SKEMA TLO

Interaksi Bersemuka
Tajuk dan
Kandungan

Minggu

M6

2. Mengajar
Pecahan,
Perpuluhan dan
Peratusan
Menjelaskan
pengetahuan
pedagogi
kandungan,
menyediakan resos
dan melaksanakan
pengajaran yang
berkesan bagi tajuk
berikut:-

Pecahan
o

Maksud
pecahan dan
pecahan
setara
Pelbagai
perwakilan
bagi pecahan

Hasil Pembelajaran

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentak
-siran

1 Jam

2 Jam

2 Jam

Jam

Menerangkan makna Perkembangan


Dalam kumpulan:
Berdasarkan
pecahan dan pecahan
konsep
Reys, at.
setara
pecahan dan Sediakan model
el(2004).
sesuai untuk
pecahan
Helping
Menghubungkaitkan
memperkenalkan
setara
children
nombor bercampur
pecahan
learn
dan pecahan tak
termasuk kad
Mathemati
Nombor
wajar
perkataan dan
cs (7th ed.)
bercampur
simbol (Rujuk
pg 282dan pecahan
Reys: ms. 289)
296,
tak wajar
bincang
Sediakan model
dan
lakukan
sesuai untuk
aktiviti In
mengajar
the
pecahan setara,
classroom
nombor
12-1, 12-2,
bercampur dan
12-3.
pecahan tak
wajar
Rancang suatu
aktiviti dan
laksanakan
pengajaran mikro
menggunakan
model dan bahan
yang disediakan.

Nombor
bercampur
dan pecahan
tak wajar

10

Interaksi Bukan
Bersemuka
Pembelajar
Lain-lain
an Kendiri
(Tugasan,
(sebelum/
ulangkaji
selepas
dll)
kuliah)
3 Jam

Jam

Bacaan:
i. Reys, at.
el(2004).
Helping
children
learn
Mathem
atics (7th
ed.)
pp.282296

Catatan

Rujukan :
i.

Cathcart, et al
(2006).
Learning
Mathematics in
Elementary
and Middle
Schools. A
LearnerCentered
Approach (4th
Ed). pp. 201225

ii.

Booker, at.el.
(1997)
Teaching
Primary
Mathematics
(2nd Ed.). pp
97-117

iii.

Kennedy et al.
(2004).
Guiding
Childrens
Learning of
Mathematics
(10thed) pg

SKEMA TLO

401 - 420

11

SKEMA TLO

Interaksi Bersemuka
Minggu

M7

Tajuk dan Kandungan

2. Mengajar
Pecahan,
Perpuluhan dan
Peratusan
Menjelaskan
pengetahuan
pedagogi
kandungan,
menyediakan resos
dan melaksanakan
pengajaran yang
berkesan bagi tajuk
berikut:-

Pecahan
o

Operasi ke
atas pecahan
(penambahan
dan
penolakan,
pendaraban
dan
pembahagian)

Hasil
Pembelajaran

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

1 Jam

3 Jam

1 Jam

Jam

3 Jam

Melakukan
Dalam kumpulan:
Operasi ke
Reka satu
operasi ke
atas
tugasan
atas
Bina bahan bantu
pecahan
pentaksiran
pecahan(+,-,
mengajar yang sesuai
atau
x,)
untuk menambah dan
Penambah
permainan
menolak pecahan
an
[rujuk Kennedy
pecahan
et al (2004)
Rancang dan
ms 474] yang
laksanakan langkah
Penolakan
dapat
pengajaran
pecahan
membantu
menggunakan sumber
anda
Penambah
pengajaran yang
mengetahui
an
disediakan.
sama ada
pecahan
dalam kumpulan:
murid anda
memahami
Penolakan Bina bahan bantu
operasi ke
pecahan
atas pecahan
mengajar yang sesuai
atau tidak.
untuk menambah dan
menolak pecahan
Rancang dan
laksanakan langkah
Bincang dengan
pengajaran
rakan anda
menggunakan
keberkesanan
sumber pengajaran
atau
yang disediakan.
kesesuaian
tugasan
pentaksiran
atau
permainan
Dalam kumpulan, reka
anda.
empat masalah
bercerita yang
melibatkan:

Reka satu

12

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)
Jam

Bacaan:
i.

Kennedy et al.
(2004).
Guiding
Childrens
Learning of
Mathematic
s (10th Ed),
pg 457-447

ii.

Rujuk Week
17
Askey, R.
(1999).
Knowing
and
Teaching
Elementary
Mathematic
s, American
Educator,
American
Federation
of Teachers,
retrieved
from
:
http://www.
aft.org/pubs
reports/ame
rican
educator/fal
l99/amed1.

Catatan

Rujukan :
i. Cathcart, et al
(2006).
Learning
Mathematics
in
Elementary
and Middle
Schools. A
LearnerCentered
Approach
(4th Ed). pg.
227-238
ii.

Reys, at.
el(2004).
Helping
children
learn
Mathematics
(7th ed.)
pp.296-302
iii.Kennedy et
al.(2004).
Guiding
Childrens
Learning of
Mathematics
(10th Ed), pg

SKEMA TLO

Pendaraban pecahan
dengan :
-Nombor bulat dan
pecahan;
Pembahagian pecahan
dengan
-Nombor bulat dan
pecahan

tugasan
pentaksiran
atau
permainan
[rujuk Kennedy
et al (2004)
ms 474] yang
dapat
membantu
anda
mengetahui
sama ada
murid anda
memahami
operasi ke
atas pecahan
atau tidak.

Sediakan satu
rancangan pelajaran,
model yang dikehendaki
dan bahan bantu
mengajar dan
laksanakan pengajaran
mikro menggunakan
empat masalah
bercerita di atas
Bincang dengan
Bincangkan soalanrakan anda
soalan berikut:
keberkesanan
o Bagaimana
atau
pendaraban
kesesuaian
pecahan berbeza
tugasan
dengan
pentaksiran
pendaraban
atau
nombor bulat?
permainan
o Bagaimana anda
anda.
illustrasikan
pendaraban dan
pembahagian:
Pecahan dengan
nombor bulat,
contoh:
2= ,5
=

Pecahan dengan
pecahan, contoh :
=
,
=

13

pdf

478-502

SKEMA TLO

Interaksi Bersemuka
Minggu

M8

Tajuk dan Kandungan

2. Mengajar
Pecahan, Perpuluhan
dan Peratusan
Menjelaskan
pengetahuan pedagogi
kandungan,
menyediakan resos dan
melaksanakan
pengajaran yang
berkesan bagi tajuk
berikut:

Perpuluhan
o maksud nombor
perpuluhan dan
perkaitannya
dengan pecahan
o penukaran antara
nombor
perpuluhan dan
pecahan
o konsep nilai
tempat
perpuluhan
o menyusun
nombor
perpuluhan
mengikut tertib
menaik dan
menurun
o pembundaran
nombor
perpuluhan

Hasil
Pembelajaran

Kuliah

Amali

Tutorial

Penta
ksiran

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

1 Jam

2 Jam

2 Jam

Jam

3 Jam

Bina bahan
pengajaran
untuk
memperkenalkan
notasi
perpuluhan
persepuluh,
perseratus dan
perseribu kepada
kanak-kanak.

Secara ringkas,
nyatakan
langkah-langkah
untuk
menjelaskan
peraturan yang
biasa digunakan
iaitu bahagi
pengangka
dengan
penyebut

Tulis satu
rancangan
pengajaran
untuk
memperkenalkan
penghitungan
perpuluhan( untu
k operasi yang
dipilih) dengan
menghubungkan
topik ini dengan
penghitungan
pecahan.

Bincangkan
bagaimana
pembundaran
pembahagi boleh
membantu
dalam membuat
penganggaran
awal dalam
pembahagian
dengan nombor
yang lebih besar

Menghubung Pecahan wajar


kaitkan dan
dan
menukar
perpuluhan:
nombor
Hubungan
perpuluhan
dan
kepada
penukaran
pecahan
Nilai tempat,
Mewakilkan
urutan dan
nilai tempat
pembundaran
dalam
nombor
perpuluhan
perpuluhan
Menyusun
perpuluhan
mengikut
tertib
Membundarka
n nombor
perpuluhan
Melaksanakan
operasi ke
atas nombor
perpuluhan

Interaksi Bukan Bersemuka

Operasi ke atas
nombor
perpuluhan

Membina
bahan bantu
mengajar
untuk nombor
perpuluhan

14

Bincangkan
kegunaan carta
nilai tempat
untuk membantu
kanak-kanak
memahami
pengiraan
perpuluhan.

Bacaan:
i.

Booker, G
at.el.(1997)
Teaching
Primary
Mathematic
s (2nd Ed.).
pp 247-249,
250-252

ii. Cathcart, et al
(2006).
Learning
Mathematic
s in
Elementary
and Middle
Schools. A
LearnerCentered
Approach
(4th Ed).
pg. 261269-rujuk
artikel
week 10

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)
Jam

Catatan

Rujukan :
i. Cathcart, et al
(2006).
Learning
Mathematics
in
Elementary
and Middle
Schools. A
LearnerCentered
Approach
(4th Ed). pg.
252-269
ii. Reys, at.
el(2004).
Helping
children
learn
Mathematics
(7th ed.)
pp.303-309.

SKEMA TLO

operasi ke atas
nombor
perpuluhan

15

SKEMA TLO

Interaksi Bukan
Bersemuka

Interaksi Bersemuka

Minggu

M9

Tajuk dan Kandungan

2. Mengajar
Pecahan,
Perpuluhan dan
Peratusan
Menjelaskan
pengetahuan pedagogi
kandungan,
menyediakan resos
dan melaksanakan
pengajaran yang
berkesan bagi tajuk
berikut:

Peratusan
o maksud
peratusan dan
perkaitannya
dengan pecahan
dan nombor
perpuluhan
o Penukaran
antara
peratusan,
nombor
perpuluhan dan
pecahan
o Aplikasi
peratusan dalam
kehidupan
harian termasuk
simpanan dan

Hasil Pembelajaran

Catatan

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentak
-siran

Pembelajaran
Kendiri (sebelum/
selepas kuliah)

Lainlain
(Tuga
san,
ulang
kaji
dll)

1 Jam

2 Jam

2 Jam

Jam

2 Jam

Jam

Mencari hubung
Hubungan dan
kait di antara
penukaran :
peratusan, nombor
peratusan,
perpuluhan dan
nombor
pecahan
perpuluhan
dan pecahan
Melaksanakan
penukaran antara Aplikasi
peratusan, nombor
peratusan
perpuluhan dan
dalam
pecahan
kehidupan
seharian
Mengaplikasi
peratusan dalam
kehidupan
seharian

Bina model yang


Bincang
boleh digunakan
beserta
untuk
dengan
membantu
contoh
kanak-kanak
penggunaan
memahami
peratusan
peratusan
dalam
kehidupan
harian
Cuba model
tersebut dengan
rakan anda

Bacaan:
i. Cathcart, et al
(2006).
Learning
Mathematics
in Elementary
and Middle
Schools. A
LearnerCentered
Approach (4th
Ed). pg. 271278
ii. Kennedy et al.
(2004).
Guiding
Childrens
Learning of
Mathematics
(10th Ed), pg
443-450, 508513

Membina bahan
bantu mengajar
untuk peratusan

16

Rujukan :
i. Reys, at.
el(2004).
Helping
children
learn
Mathematic
s (7th ed.)
pp.312- 329

SKEMA TLO

pelaburan yang
melibatkan
peratus

17

SKEMA TLO

Interaksi Bersemuka
Tajuk dan
Kandungan

Minggu

2. Mengajar
Pecahan,
Perpuluhan dan
Peratusan
Membincangkan
isu-isu pengajaran
dalam tajuk
Pecahan
,Perpuluhan dan
Peratusan:-

Hasil
Pembelajaran

M10

Isu-isu dalam
pengajaran
pecahan,
perpuluhan dan
peratusan

salah konsep
(misconception)
dan kesilapan
umum

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentak
-siran

Pembelajaran
Kendiri (sebelum/
selepas kuliah)

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)

1 Jam

3 Jam

1 Jam

Jam

2 Jam

Jam

Membincangk Isu-isu utama


an isu-isu
dalam
utama dalam
pengajaran
pengajaran
pecahan,
pecahan,
perpuluhan
perpuluhan
dan peratusan:
dan

peratusan
o Hubungkait
dengan
murid
o
o

Interaksi Bukan Bersemuka

Rujuk kepada Askey Bincangkan


R.(1999). Knowing
perbezaan di
and Teaching
antara isu
Elementary
pedagogi dan
Mathematics
kandungan
pedagogi
Dalam kumpulan:
Reka cerita
Bincangkan
kehidupan sebenar
mengapa
berkenaan dengan
pengetahuan
aplikasi praktikal
kandungan
Hubungkait
konsep dan operasi
pedagogi guru
yang dipelajari
dengan guru
penting untuk
dalam pecahan,
pengajaran
perpuluhan dan
Hubungkait
matematik
peratusan
dengan
sekolah rendah
persekitaran
yang berkesan
Kongsi cerita
dan bermakna
dengan rakan dan
[ Baca: Askey R.
bincangkan
(1999). Knowing
kekuatan cerita itu.
and Teaching
Elementary
Komen dan
Mathematics]
bincangkan
bagaimana cerita ini
boleh digunakan
dalam pengajaran
kelas.

18

Bacaan:
i.

Askey,R (1999).
Knowing and
Teaching
Elementary
Mathematics
http://www.aft.
org/pubsreports/americ
an
educator/fall99
/amed1.pdf

Catatan

SKEMA TLO

Interaksi Bersemuka

Minggu

M11

Tajuk dan
Kandungan

3. Mengajar
Wang
Menjelaskan
pengetahuan
pedagogi
kandungan,
menyediakan resos
dan melaksanakan
pengajaran yang
berkesan bagi tajuk
berikut:-

Perbandingan nilai
wang Malaysia
dan mata wang
asing
Instrumen
pembayaran
Bajet dan rekod
kewangan
peribadi
Penyelesaian
masalah harian
melibatkan wang

Hasil Pembelajaran

Kuliah

Amali

Tutorial

Penta
ksiran

1 Jam

3 Jam

1 Jam

Jam

Mengenal serta
Nilai matawang
membanding nilai
Malaysia
wang Malaysia

berbanding
dan mata wang
matawang asing
asing
Instrumen
pembayaran
Mengenal
(tunai, kredit, cek,
pelbagai
kad debit, kat
instrumen

kredit dan kad


pembayaran
prabayar)
(tunai, kredit, cek, bajet dan rekod
kad debit, kat
kewangan peribadi
kredit dan kad
Penyelesaian
prabayar)
masalah harian
termasuk
Menyediakan
transaksi
bajet dan rekod
barangan dan
kewangan
perkhidmatan,unt
peribadi
ung rugi, diskaun,
harga kos, harga
Menyelesaikan
jual, bil, aset dan
masalah harian
liabiliti, faedah,
melibatkan wang
cukai
termasuk
perkhidmatan
transaksi

barangan dan
perkhidmatan,
Penyelesaian
masalah harian
termasuk untung

rugi, diskaun,
harga kos, harga

jual, bil, aset dan

Dalam kumpulan:
Bina bahan bantu
mengajar yang
sesuai untuk
mana-mana
topik wang.
Rancang dan
laksanakan
langkah
pengajaran
menggunakan
sumber
pengajaran
yang
disediakan.
Dalam kumpulan,
reka empat
masalah bercerita
yang melibatkan:
Perbandingan
nilai wang
Malaysia dan
mata wang
asing
Instrumen
pembayaran
Bajet dan rekod
kewangan

19

Layari laman
web berikut:
http://www.prim
aryresourses.co.
uk/maths/maths
D2.htm
Kaji sumber
resos
pengajaran
yang diberikan
dan pilih dua
aktiviti atau
bahan untuk
diubahsuaikan
bagi mengajar
wang di
peringkat
sekolah rendah
Malaysia.

Interaksi Bukan
Bersemuka
Pembelajaran
Lain-lain
Kendiri
(Tugasan,
(sebelum/
ulangkaji
selepas
dll)
kuliah)
2 Jam

Catatan

Jam

Bacaan:
http://www.b
nm.gov.my/f
les/publicatio
n/ar/bm/201
1/cp02_001_r
encana.pdf

http://www.b
nm.gov.my/
microsites/20
11/banknote
s/index_bm.h
tm

Modul DPLI
Tajuk 6:
Pengajaran
Wang
Laman web
Celik WangAKPK-pdf
e-Buku Celik
Wang AKPK
www.akpk.or
g.my
Laman
Utama
Pembelajara
n

SKEMA TLO

liabiliti, faedah,
cukai
perkhidmatan

peribadi
Penyelesaian
masalah harian
melibatkan
wang.

20

SKEMA TLO

Interaksi Bersemuka
Minggu

Tajuk dan
Kandungan

3. Mengajar
Wang
Membincangkan
isu-isu pengajaran
dalam tajuk
Wang:-

M12

Isu-isu dalam
pengajaran
wang
o salah
konsep
(misconcept
ion) dan
kesilapan
umum

Hasil Pembelajaran

Membincangkan
isu-isu utama
dalam pengajaran
topik wang dari
segi salah konsep
(miskonsepsi) dan
kesilapan umum.

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentak
siran

1 Jam

3 Jam

1 Jam

Jam

Isu-isu utama
Aktiviti 1:
Baca Artikel
dalam utama
Y dan
Dalam kumpulan,
dalam mengajar
ringkaska
wang melibatkan
n isu-isu
Kenal pasti isu
salah konsep
salah
(miskonsepsi) dan
yang berkait
konsep
kesilapan umum
dengan
yang
termasuk:
pengajaran wang
dibangkitk
yang wujud
an dalam
Nilai sesuatu unit
dalam konteks
pengajara
sekolah rendah
wang
n topik
tempatan.
wang di
Penggunaan
Bincangkan isu
sekolah
rendah
simbol RM dan
anda dan buat
sen
cadangan
bagaimana
menangani isu
Operasi asas
tersebut. Sokong
dapatan anda
Penyelesaian
dengan rujukan.
masalah
Bentangkan hasil
melibatkan
kerja anda
wang

21

Pembelajaran
Kendiri (sebelum/
selepas kuliah)

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)

2 Jam

Jam

Catatan

Bacaan:

Rujukan:

http://www.cim
t.plymouth.ac.
uk/resources/h
elp/miscon.htm

Artikel Y

Bedasarkan
Artikel di atas ,
pilih tajuk tajuk
bersesuaian dan
buat pembacaan
berkenaan
dengan salah
konsep yang
boleh dikaitkan
dengan
pengajaran topik
wang.

Miskonsepsi
dalam wang
http://www.scri
bd.com/doc/11
4330505/misk
onsepsi dalam
wang

www.cimt.ply
mouth.ac.uk/re
sources/help/
miscon.htm
Ferrer,