Anda di halaman 1dari 1

FORMAT PENULISAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Butiran Am
Mata Pelajaran
Tarikh
Masa
Tahun
Bil. Murid

:
:
:
:
:

Butiran Khas
Tunjang (KBSR)
Standard Kandungan (KSSR)
Standard Pembelajaran (KSSR)
Tajuk/Kemahiran
Fokus Pembelajaran
:
Hasil Pembelajaran
Psikomotor
Kognitif
Afektif

:
:
:
:

Pengalaman Sedia Ada


Penerapan Nilai
KBKK
Penggabungjalinan
Kesepaduan
Sumber Rujukan
Bahan Bantu Mengajar
ICT
Bahagian/Masa
Permulaan/Set
Induksi
Perkembangan

Kemuncak

Penutup

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:

Isi Pelajaran

Aktiviti
Pengajaran dan
Pembelajaran

Organisasi

Mobiliti
Regangan
Suaian fizikal
Gerakerja kelas
Gerakerja
kumpulan
Permainan kecil
Permainan
bersyarat
Pertandingan
Persembahan
Gerak kendur
Penilaian
Perbincangan

Perincian aktiviti
yang dilakukan
oleh guru dan
murid

Ilustrasi
perlakuan aktiviti
Susun atur
murid, kelas dan
alatan

Catatan/Alatan

Bahan bantu
Refleksi ringkas