DOA UNTUK ORANG YANG SAKIT

òOôÃòC ôÏø¯Bò§òË , ôÏø¯Bòr»A òOôÃòC ø±ôqøG ôpBúÄ»A úLòi úÁóÈú¼»òC
BõÀò´òmóiøeBò¬óÍòÜ õÕBò°øq, ôšóÚBò°øq òÜøG õÕBò°øq òÜ , ôÏø¯Bò¨óÀô»A

.ófôÎøVò¿BòÍ ófôÎøÀòYBòÍ , ôÏø¯AòËBòÍ ôÏø¯ Bò·BòÍBòÀò»òC òÜòË
Wahai Allah tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah dan Engkaulah Yang Maha Menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Mu, kesembuhan yg tak menyebabkan akibat buruk dan kepedihan lainnya, wahai Yang Maha Mencukupi, wahai Yang Maha menaungi, Wahai Yang Maha Terpuji dan Maha berhak atas pujian.