Anda di halaman 1dari 1

FILIPINO 7

Sagutang-papel

Brightwoods School
High School Department
SY 2014-2015

Pangalan: _______________________________

Petsa: ______________

Marka:

A. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat bilang. Isulat sa kahon ang tamang sagot.
1. Ito ang tawag sa mga taong nasa loob ng isang akda.
2. Ito ang representasyon ng mga personalidad sa loob ng akda o pelikula.
3. Ito ay isang uri ng karakterisasyon na literal na ibinibigay ang katangian ng
mga tauhan sa akda o pelikula.
4. Ito ay isang uri ng karakterisasyon na kung saan nangangailangan ng
masusing pangunawa sa akda upang matukoy ang mga tauhan.
5. Ito ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa loob ng isang akda o
pelikula.
B. Panuto: Hanapin sa HANAY B ang tinutukoy sa HANAY A. Isulat ang letra ng tamang sagot.

HANAY A
__ 1. Ito ay maaaring maging protagonista o isang
antagonista.
__ 2. Karaniwan na ang tunggalian ay nasa
pagitan ng protagonista at antagonista.
__ 3. Tunggalian na kung saan nilalabanan ng tao
ang kanyang sariling isip.
__ 4. Bahagi ng banghay na kung saan kapanapanabik at bibigyang solusyon ng tauhan ang
kanyang suliranin.
__ 5. Uri ng pelikula na kung saan tila napapadpad
sa isang mahiwagang mundo ang manonood.

HANAY B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Pantasya
Musikal
Simula
Kasukdulan
Wakas
Punto-de-bista
Tunggalian/SUliranin
Tao laban sa Sarili
Tao laban sa Tao
Tao laban sa Kalikasan
Tao laban sa Lipunan
Pantulong na Tauhan
Pagpapataas ng Pangyayari

__ 6. Dito pinananatili ang interes ng mga


manonood.
__ 7. Pinakadramatikong bahagi ng isang pelikula
o akda.
__ 8. Ang huling bahagi ng isang pelikula o akda.
__ 9. Maliit lamang ang role ng tauhang ito sa loob
ng pelikula.
__ 10. Kailangang maging kawili-wili ang bahaging
ito.
1