Anda di halaman 1dari 6

PUSAT KESIHATAN SINAR, BANDAR BARU STAR PARC

BORANG PERMOHONAN JAWATAN TETAP / KONTRAK

Jawatan yang Dipohon :_____________________________________

Gred : ________________
1. MAKLUMAT-MAKLUMAT PERIBADI
Nama Penuh (Huruf Besar):
Nama Lain (Jika Ada):
Alamat Surat Menyurat:

Alamat Tetap:

No. Tel Rumah:

No. Telefon Bimbit :

Umur pada 1 Januari (Tahun


memohon) :
T
B

Tarikh Lahir:

Tempat Lahir:

No. Kad Pengenalan:

Kewarganegaraan/Agama/Bangsa:

No. SOCSO :

No. KWSP :

Taraf Perkahwinan:
Nama Ibu/Bapa/ Penjaga:

Pekerjaan:

Alamat Ibu/Bapa/Penjaga:

2. MAKLUMAT AKADEMIK
(a) Maklumat-maklumat Mengenai Sekolah Yang Dihadiri
SIJIL
TAHUN

SRP/LCE

SPM/MCE/SPVM

STP/HSC

MATRIKULASI

PANGKAT
NAMA
SEKOLAH
Mata
Pelajaran

Gred

Mata
Pelajaran

Gred

Mata
Pelajaran

Gred

Mata
Pelajaran

Gred

(b) Maklumat-maklumat Mengenai Kolej/Universiti Yang Dihadiri


KELULUSAN
TAHUN

DIPLOMA

IJAZAH

NAMA KOLEJ/
UNIVERSITI
PENGKHUSUSAN
KELAS
CGPA
Mata Pelajaran

Gred

Mata Pelajaran

Gred

(c) Kelayakan kelayakan lain yang lebih tinggi

KELULUSAN

TAHUN

(d) Kegiatan Luar Semasa Di Sekolah/Kolej/Universiti


KEGIATAN LUAR

SEKOLAH

KOLEJ/UNIVERSITI

Sukan (taraf Perwakilan)

Persatuan (Taraf Keanggotaan)

3. PENGALAMAN
Sebutkan Butir-Butir Jawatan Atau Pekerjaan Dahulu Dan Sekarang
Tarikh
Dari

Hingga

4. REKOD LATIHAN/KURSUS
Nama Kursus

Dari

Hingga

Anjuran

Tempat

Keputusan

5. KEMAHIRAN KOMPUTER
(Tandakan (/) di Ruang Berkenaan)

MICROSOFT OFFICE

Mahir

Kurang Mahir

APLIKASI LAIN

Mahir

Kurang Mahir

(Nyatakan)

6. MENAIP/TRENGKAS/MEMANDU
(Bagi Jawatan Kumpulan Sokongan)

Kebolehan Menaip
Bertulis
Bercetak
Bahasa
Malaysia

Bahasa
Malaysia

Bahasa
Inggeris

Bahasa
Inggeris

Psm

Psm

Kebolehan Trengkas
Bahasa
Bahasa
Malaysia
Inggeris

Kelas

Lesen Memandu
Tarikh
Tarikh
Diperolehi
Tamat

Psm

Psm

Catatan : Sila tambah lampiran jika mana-mana ruangan yang disediakan tidak mencukupi

7. PEGAWAI RUJUKAN ( REFEREE )

Nama Pegawai

Jawatan

Alamat Pejabat

No. Telefon Pejabat

No. Telefon Bimbit

8. LAIN-LAIN
Pegawai dan Kakitangan Pusat Kesihatan Sinar yang dikenali :
Nama

Hubungan :

9. PENGAKUAN DIRI
Saya dengan ini mengaku bahawa semua maklumat yang saya berikan di dalam borang ini
adalah benar dan tepat. Saya bersetuju dan menerima bahawa jika mana-mana dari
pengakuan ini didapati palsu atau tidak benar, pihak syarikat berhak menamatkan
perkhidmatan saya dengan serta merta tanpa apa-apa syarat.

Tarikh :

Nota:

______________________
Tandatangan Pemohon

1. Sila isi dengan lengkap diruangan yang telah disediakan menggunakan pen mata bulat.
2. Sertakan bersama-sama salinan Kad Pengenalan Pemohon/Pasport.
3. Sila kembalikan Borang Permohonan ke alamat yang tertera diiklan.
4. Potong yang mana tidak berkenaan.