Anda di halaman 1dari 6

06/09/2015

WADAHPELAJARIPG:KonsepPentaksiran,PengujiandanPenilaian
0

More NextBlog

CreateBlog SignIn

WADAHPELAJARIPG
APA ANDA INGIN TAHU..
Friday, October 14, 2011

KonsepPentaksiran,PengujiandanPenilaian

analisisartikel(1)
BAHASAMELAYU(9)
BI(1)
BMM3103(4)

KonsepPentaksiran,PengujiandanPenilaian

cetakan(1)
FONOLOGI(3)

Secara menyeluruh, penilaian pendidikan mencakupi aspekaspek hasil


pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian
berbanding matlamatnya. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang

GERKO(4)

sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh


mempengaruhi guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.
Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah beberapa konsep penting
dalamduniapendidikan.Seringkaliistilahinidigunakansecarabertukar

JadualSpesifikasiUjian(1)

ganti.Secarakhususnya,ketigatigaistilahberkenaanmempunyaimakna
yangspesifikdanketigatiganyamempunyaiperbezaan.

HAKASASIKANAKKANAK(2)

KAEDAHDANTEKNIK
PENGAJARANPENDIDIKAN
JASMANI(1)
KAEDAHPENGAJARAN(3)
KAJIANBUNYI(1)
kempimpinanguru(3)

Pentaksiran

kempinanguru(1)
kepelbagaianpelajar(1)

Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk


menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang
individu. Pengukuran merupakan suatu proses kuantifikasi dengan

KonsepPentaksiran(1)
lukisan(1)

memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri dan atribut. Dalam
pengajaran dan pembelajaran di universiti, kewujudan ciri penguasaan
sesuatu isi kursus yang diajar oleh pensyarah pada pelajar
dikuantifikasikan dengan memberi skor ujian. Pentaksiran adalah
bertujuan sebagai salah satu proses mendapatkan gambaran tentang
prestasi seseorang dalam pembelajaran. Pentaksiran juga dapat
digunakan untuk menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan
pembelajaran. Seterusnya, mendapatkan maklumat secara berterusan
tentang pengajaran dan pembelajaran serta membantu guru untuk

LukisanTamadunChina(1)

membaiki pengajaran dan pembelajaran. Melalui pentaksiran yang


dijalankan, guru dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran
yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan
murid.Gurudapatmelibatkansemuaatausebahagianbesarmuriddalam
kelas secara efektif dan dapat merancang serta melaksanakan aktiviti
tindakan susulan yang berkesan.pentaksiran merangkumi aktiviti
menghurai, merekod, memberi skor dan mengintepretasi pembelajaran

PengujiandanPenilaian(1)

http://pengajianipg.blogspot.my/2011/10/konseppentaksiranpengujiandan.html

MembinaItemUjian(1)
motivation(1)
PENDIDIKAN(15)
PENDIDIKANJASMANIDAN
KESIHATAN(7)
PENDIDIKANSENIVISUAL(11)
PengantarPendidikan(2)

PengurusanPJ(2)
PENTAKSIRANBAHASAMELAYU
SR(4)
penyelidikantindakan(1)
perkembanganteknologi
multimediadidalaminternetdari
1/6

06/09/2015

WADAHPELAJARIPG:KonsepPentaksiran,PengujiandanPenilaian

seseorangmurid.Pentaksiranyangbaikdapatdinilaimelaluibeberapaciri
seperti
1. i.Keobjektifaniaituberdasarkanketepatanseseorangpemeriksa

memeriksaskripjawapan.
2. Kebolehtadbiransusulaniaituberdasarkankelicinandankerjakerja

yangdilaksanakansecaraberpusatatauberasaskansekolah.
3. Kemudahtafsiranberdasarkancaloniaitubergantungtentang

maklumattentangcalonskor,mendiskriminasikan,danmenepati
tujuanmengadakansesuatuujian.

dahulusehinggakini.(1)
PINGPONG(4)
RPHPJTAHUN1(1)
Sejarahtamadunislam(1)
SOALAN(1)
sukanmassa(1)
TaksonomiBloom(1)
TeknologiPendidikan(2)
TITAS(3)

iv.Menyeluruhiaitumengandungisoalansoalanyangmewakilisemuaobjektif
yangpenting.
Terdapat beberapa kaedah yang biasa digunakan dalam menjalankan
pentaksiraniaitusepertipemerhatian,lisandanpenulisan.
Petaksiran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. Sebagai
contoh, kemahiran melukis seseorang murid boleh diukur melalui
pemerhatian atau pencerapan, sementara pengetahuan dan sikapnya
boleh diukur melalui temubual. Justeru, kita boleh menganggapkan
pentaksiran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan
menggunakan kaedah tertentu, manakala pengujian pula merupakan
salah satu daripada kaedah tersebut. Pentaksiran tidak bersifat mutlak,
misalnya, pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih
sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. Ketinggian
fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan menggunakan alat
ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Seterusnya, seseorang
pelajaryangmendapatskor90tidakbolehdianggapmengetahuiduakali
gandadaripadapelajaryangmendapatskor45,walaupunskor90itudua
kaliganda45.Seseorangpelajaryangmendapatskorsifarpulatidakjuga
boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu
pelajaran yang diajar guru. Ini jelas menunjukkan ukuran aspekaspek
berkenaanbukanlahpetunjukyangtepatsebagaimanaukuranketinggian
fizikalpelajarmenggunakanpembaris.
Justeru, seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi
menjalankanpentaksiranyangtepat.Jikaalatyangdigunakanmempunyai
kecacatan,makasudahpastilahukuranyangdiperolehjugatidaktepat.

TMK(1)
TokohSeni(1)
TOPSPORTKnowledgeand
understandingoffitnessandhealth
(1)

Followers
Jointhissite
withGoogleFriendConnect

Members(45) More

Alreadyamember?Signin

Blog Archive
2013(11)
2012(9)
2011(34)
October(4)

Pengujian

Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk


diselesaikansupayapemerhatiantepatdibuattentangpenguasaanpelajar
dalamsesuatukursusdiuniversiti.Ujianadalahalatukur.Ujiandigunakan
bagi mengukur penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus. Ujian
mengandungisatusettugasan(dalambentuktugasan)yangberdasarkan
sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk menunjukkan tahap
penguasaanmerekadalamkursusberkenaan.Tahappenguasaanpelajar
biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang
diberi.

MembinaItemUjian
JadualSpesifikasi
Ujian
TaksonomiBloom
KonsepPentaksiran,
Pengujiandan
Penilaian
August(2)
June(2)
April(3)
March(5)
February(18)

Memandangkan ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk


http://pengajianipg.blogspot.my/2011/10/konseppentaksiranpengujiandan.html

2/6

06/09/2015

WADAHPELAJARIPG:KonsepPentaksiran,PengujiandanPenilaian

mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan


pembelajarandiuniversiti,tumpuanperludiberibagimembinaujianyang
bermutu, mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir
dapatannya dengan tepat. Kita perlu memastikan penilaian terhadap
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan
sempurnadanbolehdipertahankan.Satudaripadacaracaramemastikan
iniberlakuialahdenganmenjalankanpengujianyangberkualiti.
Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar, satu ukuran yang disebut
sebagai markah akan diberikan kepada pelajar tersebut. Pengujian
menjelaskantahapberapabaiknyaprestasipelajaryangdiuji.
Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan, diikuti
pelaksanaan/
pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan.
Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar
pelajarnya telah menguasai pengetahuan, kemahiran atau sikap yang
ingindisampaikanguru.
Kesimpulannya, pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh
dibuatmelalui
pengujian,pengukurandanpenilaianyangtepat,yangdilaksanakanguru
dalam bilik darjah. Justeru, kecekapan guru membangunkan alat
pengujian amat penting, malah sama pentingnya dengan penguasaan
guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan
pengajarandanpembelajaran.

Penilaian
Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang.
Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. Dengan
mengadakan penilaian, ia akan membolehkan kita membuat anggaran,
sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya.
Penilaianjugadapatdianggapsebagaisatucarauntukmendapatkanbukti
yangtepattentangsesuatuperkara.Maklumatdanbuktiiniamatpenting
dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Misalnya, dalam pendidikan,
penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat
yang ditetapkan, seperti menguasai kemahiran membaca, menulis dan
mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah. Dalam membuat
penilaian, anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai

recent post

KONSEPASAS
KEPEMIMPINANGURU
(14Feb2013)
(1comments)
KEBENARANGURU
DG41HINGGADG48
BERPOLITIKSEJAJARDENGAN
KEPIMPINANGURU
(14Feb2013)
(0comments)
KEPEMIMPINANGURU
BESARDALAMORGANISASI
SEKOLAH
(14Feb2013)
getthiswidgethere
(0comments)
MASALAHSEMASA
MEJALANKANKERJAKERJA
PENTADBIRANSEKOLAH
ADA
NAK CAKAP
(14Feb2013)
SESUATU???
(0comments)
27Aug15,01:05AM

THEMERIT:OFTRUEPASSION
8Aug15,10:10AM

THEIRNAKED:PUREAND
GRAVEUNBROKENSILENCE
19Jul15,07:47PM

BIGBANGFan:CheckItOut
BIGBANGIfYouLyrics
19Jun15,12:52PM

DUTABESAR:INDONESIADAN
SULTANPALEMBANG
DARUSSALAMFORUMBUDAYA
KONOMIMALAYSIAINDONESIA
SEASEAN
9Jun15,02:53AM

MAGICTISSUE:UBATKUAT
UNTUKLELAKITAHANLAMA
BERULANGULANGDANMANTAP
7Jun15,02:00PM

Cassandra:lamexblogwalking..
6Jun15,04:17AM

BUATDUIT:AUTOMATIKHANYA
DARIRUMAHTANPABERJUMPA
SESIAPAPUN.80%TUGAS
[GetaCbox]
refresh
name
email/url
message

Go
helpsmiliescbox

sila KLIK disini..

masalah. Misalnya, tentang persoalan yang ingin diselesaikan, apakah


bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan
maklumat, siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya.
Dengan memahami konsep pengujian, pengukuran dan penilaian, kita
akan dapat merancang langkahlangkah dengan lebih teratur dan
sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Banyak definisi telah
diberikankepadaistilahpenilaian.
Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau
keputusan
dalammemberikannilai,mutu,kualitiatauhargabagisesuatubendaatau
perkara.
Secara menyeluruh, penilaian pendidikan mencakupi aspekaspek hasil
http://pengajianipg.blogspot.my/2011/10/konseppentaksiranpengujiandan.html

3/6

06/09/2015

WADAHPELAJARIPG:KonsepPentaksiran,PengujiandanPenilaian

pengajarandan
pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat
asalnya. Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya
mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. Tindakan
susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan
menggunakankeputusanujianitubersamamaklumatlainyangberkaitan.
Selainmenggunakandatakuantitatif,penilaianjugabolehdibuatdengan
menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada
pemerhatianatautemubual.

PerbandinganPengujian,PenilaiandanPentaksiran
Secara umumnya pengujian,penilaian dan pentaksiran digunakan untuk
menentukan tindakan susulan yang harus dilakukan oleh pihak tertentu
untuk penambahbaikan dalam aspek kaedah, pendekatan yang
digunakan, teknik dan starategi yang akan digunakan dalam proses
pengajarandanpembelajaran.
Walaubagaimanapun pengukuran,pengujian, penilaian dan pentaksiran
mempunyai konsep yang berbeza dan setiap daripadanya mempunyai
hasil yang berlainan dalam membantu proses pentaksiran dijalankan
secara keseluruhannya. Oleh yang demikian perbezaan konsep
pengujian,penilaiandanpentaksiranialah:
perbandingan

Pentaksiran

pengujian

Definisi

Sebuah proses yang Satu


menentukan

penilaian

alat

yang Sebuah

proses

sistematik

untuk menentukan perubahan

peringkatpencapaian menilai
dan
prestasi mengukur

dan tingkah
laku
dan
membuat pertimbangan

seseorang
ataumurid

individu perubahan
sesuatu

dalam nilai.
aspek

tingkahlaku.
Tujuan

Bagi
membuat Untuk menentukan Memberi
pengelasan terhadap pencapaianterhadap tentang
pencapaian
kedudukan

Bentuk

dan sesuatu
dalam pembelajaran

objektif pembelajaran.
Kaedah mengajar dan

pembelajaran

kurikulum.

1. Set ujian bertulis 1.Pemerhatian


dengan markah 2.Ujianlisan

1.Jadual
2. Gred berdasarkan

dangred
Proses
perlaksanaan

maklumat
pencapaian

3.Ujianbertulis

teknikperangkaan

Menjalankan proses Menyediakan


set Menentukan
kaedah
pengujian
ujian berdasarkan pengukuran yang ingin
menggunakan
set cara ujian yang ingin dijalankan
ujian dan kemudian dijalankan.
melakukan
mencatat
merekod

dan
proses

atau Melakukan
pengukuran
dan
markah pentadbiran semasa penganalisaan semasa

sertamemberigred

menjalankan ujian pengukurandilakukan.


dan
seterusnya Kemudian
proses
menjalankan
pemeriksaan

interpretasi
sebelim

terhadap set ujian dapatan


yang
http://pengajianipg.blogspot.my/2011/10/konseppentaksiranpengujiandan.html

dijalankan
melapor

kajian

dan

telah tindakan.
4/6

06/09/2015

WADAHPELAJARIPG:KonsepPentaksiran,PengujiandanPenilaian

dijalankan.
Masa

Selepas
pembelajaran

sesi Selepas
pembelajaran

sesi Boleh
dijalankan
sebelum, semasa atau
selepas
pembelajaran

liputan

Terhad

kepada Terhad

kepada Menyeluruh

sesi
terhadap

sesuatu
peringkat sesuatu kemahiran sesuatu pembelajaran
pembelajaran
atau pembelajaran sehingga
kepada
yang
disampaikan
keputusan

Menunjukkan
pencapaian
relatif

Menunjukkan
secara prestasi
kemahiran

telah keseluruhan sesebuah


kurikulum
Menunjukkan
sesuatu pencapaian keseluruhan
atau seseorang
individu

penguasaan
namun tidak hanya
pembelajaran yang menggambarkan
spesifik

kebaikan
tersebut.

individu

Rumusan
Kesimpulannya pengujian, pengukuran dan penilaian yang tepat dan
berkesan yang dijalankan oleh guru di bilik darjah membantu guru dalam
mempertingkatkan pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan serta membantu guru dalam memperkembangkan lagi teknik,
kaedahdanmengesankelemahanpelajar.

Postedbyintan_isnaat9:08PM
Recommend this on Google

Labels:BMM3103,KonsepPentaksiran,PengujiandanPenilaian,PENTAKSIRAN
BAHASAMELAYUSR

3comments:
shaiqa September28,2012at3:25AM
terimakasihdiatasperkongsianilmu...
Reply

zulhanamohdzain July18,2013at5:40PM
mohoncopy
Reply

nancy March14,2014at3:01PM
Mohonkongsidanterimakasihuntuktugasanygsgtmberimanfaatini.
Reply

http://pengajianipg.blogspot.my/2011/10/konseppentaksiranpengujiandan.html

5/6

06/09/2015

WADAHPELAJARIPG:KonsepPentaksiran,PengujiandanPenilaian

Enteryourcomment...

Commentas:

Publish

NewerPost

GoogleAccount

Preview

Home

OlderPost

Subscribeto:PostComments(Atom)

Popular Posts
TaksonomiBloom
TaksonomiBloomTaksonomiialahkajiantentangprinsip,peraturan,danamalandalampengelasanorganisma
berdasarkanpersamaan...

SOALANPENDIDIKANJASMANIDANKESIHATAN
SOALANUJIANBULANANPENDIDIKANJASMANIDANKESIHATANTAHUN5SEKOLAHRENDAHArahan:Jawab
semuasoalanyangdisediakan.BAHAGIANA...

KonsepPentaksiran,PengujiandanPenilaian
KonsepPentaksiran,PengujiandanPenilaianSecaramenyeluruh,penilaianpendidikanmencakupiaspekaspekhasilpengajaran
danpembela...
CIRIDANKUALITIGURUDALAMMENGHADAPICABARANMASAKINI
CIRIDANKUALITIGURUDALAMMENGHADAPICABARANMASAKINIMenjadigurubiasakinitidaklahsemudahyangdisangka.
Cabarantu...
PENGENALANKEPADAPENGURUSANPENDIDIKANJASMANIDANSUKAN
1.0PENGENALANPengelolaandanpentadbiranpendidikanjasmanidengansukanadalahbidangyangberlainansamasekali.
Pengelolaanpend...

Etherealtemplate.PoweredbyBlogger.

http://pengajianipg.blogspot.my/2011/10/konseppentaksiranpengujiandan.html

6/6