Anda di halaman 1dari 9

Kritikan artikel :

1.0 Pengenalan
Artikel yang dikritik bertajuk cabaran dan isu dalam perancangan dan pembangunan
kurikulum prasekolahan di Malaysia yang ditulis oleh Dr. Sharifah Nor Puteh dan Prof
Dr. T Subahan Mohd Meerah dari Falkulti pendidikan UKM. Objektif kajian ini adalah
untuk memberi penerangan tentang kurikulum dalam Malaysia. Dalam mengenali
kurikulum dalam Malaysia, penulis juga membincangkan cabaran dan isu-isu yang
terdapat dalam kurikulum Malaysia sebelum KSSR dilaksanakan.

Penulis

bermula

dengan

memberikan

penerangan

tentang

pihak

yang

bertanggungjawab dalam menyelaraskan kurikulum yang ada dalam Malaysia. Walaupun


penggubalan kurikulum melibatkan banyak pusat yang berlainan seperti Pusat
Perkembangan Kurikulum, Jabatan Pendidikan teknikal (pendidikan teknikal dan
vokasional), Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (Pendidikan Islam dan Bahasa Arab),
Jabatan Pendidikan Khas (Pendidikan Khas) tetapi keputusan dasar berkaitan dengan
kurikulum adalah di bawah kuasa Jawatan Kurikulum Pusat (JKP). Perkara berkaitan
dengan dasar dan kewangan diputuskan oleh Jawatankuasa Perancangan Pelajaran (JPP)
dan seterusnya dibincang secara terperinci oleh Jawatankuasa Pelaksanaan Kurikulum
(JPK) untuk pelaksanaan.

Dalam artikel ini juga dibincangkan proses perkembangan kurikulum yang


digunakan oleh KPM iaitu bercorak kitaran. Secara ringkasnya proses penggubalan
kurikulum mengandungi 6 proses, iaitu analisis keperluan, perancangan, pembangunan

dan pengembangan, kajian rintis, penyebaran dan pelaksanaan serta penyeliaan dan
penilaian. Ini diikuti dengan kajian semula, penyemakan dan reformasi di mana mereka
akan mengkaji kekuatan dan kelemahan kurikulum untuk dibaiki. Penulisan ini juga
berbincang tentang perubahan dan inovasi kurikulum. Lewin dan Stuart (1991)
merumuskan enam pendekatan dalam inovasi kurikulum dalam Asia Timur termasuk
Malaysia. Pendekatan-pendekatan tersebut termasukalah Pendekatan Sistem, Pendekatan
Birokratik, Pendekatan Saintifik, Pendekatan Penyelesaian Masalah, Pendekatan Resapan
dan Pendekatan Karismatik.

Artikel ini juga membincangkan cabaran dan isu-isu dalam kurikulum. Antara
ialah model kitaran perkembangan kurikulum. Penulis menyatakan Malaysia tidak
mempunyai satu jangka masa yang jelas dalam proses pengembangan dan pelaksanaan
sesuatu kurikulum. Terdapat juga pertindihan dalam proses seperti pemantauan,
penyeliaan, penilaian pelaksanaan kurikulum yang menyebabkan pembaziran wang.
Selain itu, pembangunan dan penggubalan kurikulum juga merupakan salah satu cabaran
dalam proses kurikulum ini. Kesesuaian skop dan keperluan kemahiran-kemahiran
khusus merupakan masalah dalam peringkat ini. Di samping itu, peringkat pelaksanaan
juga merupakan salah satu isu dan cabaran yang penting dalam kurikulum negara kita.
Faktor-faktor seperti persekitaran yang berbeza, penolakan perubahan daripada guru,
tekanan peperiksaan awam dan strategi penyebaran yang banyak kelemahan harus
diambil perhatian. Tindak susul perlaksanaan juga mengalami banyak cabaran dalam
kurikulum. Kekurangan bilangan pegawai menyebabkan aktiviti pemantauan tidak dapat
dijalankan dengan sewajarnya. Keputusan yang dbuat secara kolektif juga menjadi satu

isu dalam pengubalan kurikulum. Perubahan kurikulum memerlukan peruntukan


kewangan, sokongan dan kemudahan daripada pihak yang berwibawa dan terpengaruh.
Kurikulum yang sama juga merupakan salah satu isu di mana ianya tidak dapat
memenuhi keperluan pelajar yang pelbagai. Dari segi penilaian pula, hasil pentaksiran
pencapaian pelajar jarang dimanfaatkan untuk membetulkan kekurangan dalam
pelaksanaan kurikulum berpusat.

Penulis dalam penutupnya berharap pihak yang terlibat perlu menggariskan fokus,
merancang strategi dan pelan pelaksanaan untuk menjadikan kurikulum relevan untuk
masa yang akan datang.

2.0 Kritikan Jurnal


2.1 Kekuatan Jurnal
Antara kekuatan yang terdapat dalam artikel ini ialah penulis artikel telah mendedahkan
kepada pembaca tentang kurikulum yang terdapat dalam Malaysia secara terperinci.
Pembaca juga dapat mengetahui dan memahami isu-isu dan cabaran-cabaran kurikulum
yang dilaksanakan di Malaysia melalui artikel ini dengan baik. Daripada ulasan penulis,
beliau mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang perkembangan kurikulum.
Sebagai contoh, penulis telah membincangkan pusat yang mengendalikan pelbagai
kurikulum pendidikan, peringkat dalam pelaksanan kurikulum dan sejarah perkembangan
KBSR dan KBSM sebelum KSSR diperkenalkan. Artikel ini berinformasi dan sesuai
dengan pembaca yang ingin mendalami kurikulum dalam negara kita serta mendalami
masalah dalam penggubalan kurikulum kepada KSSR pada masa kini.

Selain itu, kekuatan yang ada pada artikel ini ialah penulis telah mendalami isu
dan masalah kurikulum di Malaysia dan mengupasnya dengan baik. Penulis amat peka
terhadap perubahan dan cara pelaksanaan yang berlaku dalam kurikulum dari peringkat
analisis keperluan kepada proses penilaian. Penulis mempunyai pengetahuan dan fikiran
yang tersendiri untuk mengemukakan pendapat beliau. Dari situ, penulis dapat mengolah
isu-isu yang terdapat dalam kurikulum negara dan cabaran yang berlaku. Contohnya,
penulis dilengkapi dengan pengetahuan tentang masalah dalam kurikulum KBSR. Penulis
dalam artikelnya mengatakan antara masalah yang timbul ialah perubahan yang diubah
secara mendadak tanpa mengikut prosedur proses perkembangan kurikulum yang
sewajaranya dan tindakan ini telah mempengaruhi perancangan, pengembangan dan
pelaksanaan kurikulum.

Cara susunan fakta dan maklumat penulis juga merupakan salah satu kekuatan
dalam artikel ini. Penulis menyusun maklumat beliau dengan menarik di mana tajuk
utama dan sub topik dipisahkan. Perenggan fakta juga penting dalam sesuatu artikel dan
penulis telah membuat yang terbaik dalam memudahkan ayat-ayat dan idea supaya lebih
senang difahami oelh pembaca.

2.2 Kelemahan Jurnal


Kekurangan artikel ini boleh dilihat dari segi sasaran pembaca di mana ianya ditujukan
lebih kepada warga pendidik atau pihak yang berkaitan dalam bidang pendidikan.
Perkara ini boleh dilihat melalui penggunaan istilah dan cara penulisan beliau. Perkara ini
juga membawa kita kepada masalah penggunaan istilah-istilah yang mungkin

mengelirukan pembaca. Pembaca mungkin terkeliru dengan penggunaan istilah seperti


tall order, grass root, back lash dan singkatan seperti R&D yang mungkin tidak diketahui
oleh sesetengah pembaca artikel ini. Ini berkemungkinan akan menyebabkan pembaca
hilang minat terhadap artikel tersebut kerana pembaca biasaya tidak dilengkapi dengan
ilmu-ilmu tersebut.

Pada pendapat saya, antara kelemahan dalam artikel ini ialah penulis tidak
memberi cadangan yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi. Pada pendapat saya,
selepas mengenalpasti isu dan masalah dalam penggubalan kurikulum, seharusnya dikuti
dengan cadangan kritikal yang boleh digunakan dalam membendung masalah-masalah
tersebut. Penulis seharusnya memberi pendapat beliau dalam menangani masalah atau isu
dalam kurikulum kita pada masa kini.

Di samping itu, antara kelemahan artikel ini ialah penulis tidak menyediakan
kenyataan untuk menyokong hujah beliau. Pembaca mungkin sangsi dengan olahan
penulis kerana tiada sokongan daripada bahan bacaan atau kajian yang lain. Rujukan
penulis juga didapati tidak mencukupi. Dengan memasukkan jurnal, artikel dan kajian
yang lebih banyak sebagai rujukan, artikel ini akan menjadi lebih menyakinkan.

Penulis tidak selitkan data-data sokongan emperikal untuk artikel beliau. Datadata emperikal seperti dalam isu penolakan perubahan, penulis boleh mengambil statistik
daripada kajian faktor seperti kesesuaian kurikulum dalam sekolah Bandar dan luar
Bandar untuk mengukuhkan hujahan beliau.

3.0 Perbincangan
Kepentingan kurikulum tidak dinafikan kepentingannya dalam pembangunan pendidikan
Negara kita. Dalam artikel, penulis menulis tentang salah satu isu dalam kurikulum
Malaysia ialah tiada jangka masa yang jelas dalam penyemakan semula KBSR dan
KBSM. Saya bersetuju dengan kenyataan ini kerana KBSR hanya disemak semula pada
2003 dan telah diubah menjadi KSSR. Dengan ini, apabila KSSR diperkenalkan, 3 Fasa
Gelombang Kurikulum Standard Baru dilaksanakan. Semakan semula KSSR pada 2016
dan KSSM pada 2017 telah menunjukkan pihak penggubal mengetahui masalah tersebut
dan membuat perubahan untuk melonjakan lagi sistem pendidikan Negara kita ke arah
kecemerlangan.

Penulis juga mengetengahkan isu dalam proses penggubalan sering berlakunya


dilemma untuk menentukan skop sesuatu kurikulum. Pengubal memasukkan terlalu
banyak perkara dalam kurikulum. Ini bukan sahaja berlaku pada KBSR malah KSSR juga
mengalami masalah yang sama. Contohnya, dalam mata KSSR, kemahiran yang perlu
dikuasai meliputi skop yang lebih luas daripada KBSR seperti kemahiran dalam
teknologi maklumat dan kemahiran-kemahiran untuk menyiapkan diri untuk masa depan.
Sukatan mata pelajaran juga bertambah berbanding dengan KBSR.

Saya juga bersetuju dengan isu-isu yang dikemukakan oleh penulis dalam proses
pelaksanaan. Antara isu yang dikeutarakan ialah persekitaran yang berbeza, penolakan
perubahan, tekanan peperiksaan awam dan strategi penyebaran. Persekitaran yang
berbeza sememangnya dipersetujui oleh semua warga pendidik. Kurikulum yang

dihasilkan sebahagiannya lebih sesuai dengan sekolah Bandar di mana semua kemudahan
adalah lengkap dan pengetuan awal yang tidak sama bedasarkan kerana latar belakang
murid yang tidak sama. Asraf Mubarak bin Atan (2013) dalam artikelnya telah
menerangkan beban tugas guru dalam pelaksanaan PBS di sekolah kebangsaan bandar
dan luar bandar di daerah Muar . Pelaksanaan PBS menambah tugas guru dalam bidang
pengajaran dan pentaksiran murid. Keadaan yang membebankan ini telah menjadikan
guru menolak perubahan yang berlaku.

Penulis juga telah memasukkan isu kejarangan petaksiran yang dibuat digunakan
untuk membetulkan kekurangan dalam proses penilaian. Pada persepsi saya, saya tidak
menyokong apa yang ditulis ini adalah kerana pentaksiran yang dibuat adalah
berdasarkan kepada kepada penguasaan diri seseorang pelajar. Perubahan dalam sukatan
atau kurikulum tidak akan mempengaruhi tahap penguasaan pelajar itu. Pentaksiran yang
dijalankan adalah susah untuk mengenalpasti dan menentukan kekurangan dalam sukatan
atau kurikulum. Sukatan yang berbeza boleh dihasilkan untuk menangani masalah
perbezaan sekolah dan tempat tetapi ini akan menghasilkan kekeliruan banyak pihak.
Tidak kira bagaimana cara pentaksiran dan sukatan tersebut ditukar, murid tersebut masih
lagi diuji pengetahuan yang dikuasainya dan kita tidak dapat menafikan keperluan untuk
pentaksiran tahap penguasaan pelajar. Contohnya, petaksiran KSSR sekarang dikatakan
tidak ditentukan dengan peperiksaan awam sahaja tetapi digabung dengan pentaksiran
pusat dan pentaksiran sekolah.

Pada pendapat saya, penulis boleh menambah lagi isu seperti campur tangan
politik dan kekurangan latihan dalaman. Dalam penggubalan kurikulum, parti-parti
politik akan mengutarakan objektif dan polisi mereka dan ini boleh mempengaruhi
banyak pihak dalam perpektif mereka terhadap kurikulum. Kekurangan latihan dalaman
juga merupakan salah satu isu yang penting kerana latihan dalaman yang kurang akan
mengelirukan pendidik dalam menjalankan kurikulum tersebut. Kurikulum yang baru
iaitu KSSR mengalami masalah yang sama di mana pendidik keliru dengan sukatan dan
juga cara pelaksanaan kurikulum.

4.0 Cara penambahbaikan


Berdasarkan kelemahan yang disenaraikan di atas, penulis boleh menyelitkan
glossari dalam penulisan beliau. Ini boleh membantu pembaca dalam memahami artikel
dengan lebih baik dengan merujuk kepada glossari dan tidak perlu meneka maksud
sebenar penulis.

Selain itu, penulis boleh memasukkan data sokongan dalam penulisan beliau
untuk mengukuhkan hujahan beliau. Dengan data-data emperikal yang ditunjukkan,
secara langsungnya pembaca akan melihat dengan jelas statistik perkara tersebut.
Sokongan ataupun petikan yang dipetik daripada kajian atau pembacaan juga boleh
diggunakan dalam penulisan.

Selepas mengetahui masalah dan isu-isu dalam penggubalan kurikulum, penulis


boleh mengutarakan cara untuk mengatasi masalah tersebut dalam bahagian

perbincangan. Cadangan-cadangan yang diberikan dapat menjadikan artikel penulis lebih


menarik lagi.

5.0 Penutup
Natijahnya, kita tidak menafikan terdapat banyak masalah dan isu yang akan
berlaku dalam penggubalan kurikulum dan ini bukan sahaja berlaku dalam Negara kita
malahan negara lain juga. Cabaran-cabaran ini hanya boleh diatasi jika kesemua pihak
yang terlibat dapat member kerjasama dan bukannya menolak dengan membabi buta,
Sesuatu program atau kurikulum memerlukan masa sebelum ia boleh diterima.
Pendidikan merupakan tulang belakang sesebuah jentera Negara. Dengan adanya
kurikulum pendidikan yang sistematik sesebuah Negara dapat mencapai status Negara
yang maju.

Kesimpulannya, artikel ini telah menjelaskan cabaran dan isu dalam

kurikulum denganbaik dan artikel ini amatlah sesuai dibaca oleh pendidik, dan pelajar
kerana ia dipenuhi dengan informasi dan rujukan ilmiash .

6.0 Rujukan:
Asraf Mubarak bin Atan (2013). Beban Tugas Guru Dalam Pelaksanaan PBS di Sekolah
Kebangsaan Bandar dan Luar Bandar di Daerah Muar. Muar: Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia
Lewin, K. & Stuart, J. (1991). Educational Innovation in Developing Countries: Case
Studies of Changemakers. London: Macmillan.
Fazliza, Zurida Ismail, Nooraida Yakob (2011). Pelaksanaan Sains KSSR Tahun Satu:
Satu Tinjauan Awal. Kuala Lumpur: Universiti Sains Malaysia

Anda mungkin juga menyukai