Anda di halaman 1dari 14

2

SULIT

3757/2

Bahagian A
[75 markah]
Jawab tiga soalan sahaja.
1.

(a)

Maklumat berikut berkaitan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh


seorang individu.
Encik Hakim terpaksa menangguhkan pembelian kamera digital
yang bernilai RM3 000 untuk mendapatkan komputer riba yang
juga bernilai RM3 000.

Terangkan bagaimanakah Encik Hakim menyelesaikan masalah ekonomi


tersebut?
(b)

[5 markah]

Perbualan berikut tentang masalah asas ekonomi antara dua orang


sahabat.
Fitri : Menjadi sungguh hasil tanaman kelapa sawit kamu.
Nazri : Syukurlah... dapatlah kira-kira 10 tan musim ini

Terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan.


(c)

[4 markah]

Perbualan berikut adalah berkaitan dengan ciri-ciri sistem ekonomi dua


buah negara.
Individu Q : Seronoklah tinggal di negara awak. Bebas memilih
apa sahaja barang yang disuka. Di negara saya,
semua pilihan ditentukan oleh kerajaan.
Individu R : Ya, kami bebas memilih barangan yang
dikeluarkan.

(i)

Tentukan sistem ekonomi di negara individu Q dan individu R?

[2 markah]

(ii)

Bezakan empat ciri lain antara kedua-dua sistem ekonomi tersebut

[8 markah]

3757/2 2013 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

SULIT

SULIT
(d)

3757/2

Maklumat berikut berkaitan dengan faktor pemilihan pekerjaan Cik Sazura.


Cik Sazura merupakan seorang siswazah dalam bidang
kewangan dari Universiti Malaya. Beliau ditawarkan bekerja
sebagai Pegawai Kewangan dengan gaji permulaan sebanyak
RM2 500 sebulan. Beliau memilih untuk bekerja sebagai seorang
guru di sebuah sekolah menengah di kampungnya dengan gaji
permulaan sebanyak RM1 900 sebulan.

Adakah anda bersetuju dengan pemilihan pekerjaan yang telah dilakukan


oleh Cik Sazura?
Beri lima alasan.
2

(a)

[6 markah]

Maklumat berikut berkaitan dengan sumber pendapatan Puan Intan.


Puan Intan adalah seorang pesara kakitangan awam. Beliau
menerima wang pencen sebanyak RM 3 500 sebulan dan
mendapat faedah daripada simpanan tetap di Bank UO Bhd.
sebanyak RM350 sebulan.
Huraikan dua sumber pendapatan lain yang boleh diterima oleh Puan Intan. [6 markah]

(b)

Maklumat berikut berkaitan dengan pendapatan individu.

Tabungan

Perbelanjaan

(i)

Apakah X?

[1 markah]

(ii)

Terangkan dua komponen X .

[4 markah]

3757/2 2013 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

SULIT

SULIT

(c)

3757/2

Maklumat berikut berkaitan dengan pelaburan.


Kerajaan Negara H memperuntukkan RM1.3 juta untuk
melatih sumber manusia pada tahun 2013.

Terangkan tiga jenis pelaburan lain selain daripada yang dinyatakan di


atas.
(d)

Jadual di bawah menunjukkan permintaan bagi Barang K.


Harga (RM)

(i)

(ii)

(a)

[6 markah]

Kuantiti diminta(unit)

10

25

20

20

30

15

40

10

Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk permintaan Barang K.


[ Gunakan skala 2 cm = RM 10 pada paksi harga dan 2 cm = 5 unit
pada paksi kuantiti ]

[4 markah]

Jelaskan pembentukan keluk permintaan pasaran tersebut.

[4 markah]

Jadual di bawah menunjukkan peratus perubahan harga dan peratus


perubahan kuantiti yang ditawar bagi barang A, B dan C.

(i)

Jenis Barang

Peratus perubahan
Harga

Peratus perubahan
Kuantiti ditawar

20

20

25

50

80

60

Berapakah keanjalan harga penawaran bagi barang A, B dan C ?

[3 markah]

Gunakan rumus :
[ Keanjalan Harga Penawaran = % Perubahan Kuantiti ditawarkan ]
% Perubahan Harga
(ii)

Tafsirkan pekali keanjalan harga penawaran bagi barang A, B dan C.

3757/2 2013 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

[5 markah]

SULIT

SULIT
(b)

3757/2

Jadual di bawah menunjukkan harga, kuantiti permintaan dan kuantiti


penawaran bagi Barang Y.
Harga
(RM/ Kg)

Kuantiti Diminta
( Kg )

Kuantiti Ditawarkan
( Unit )

10

250

50

20

200

100

30

150

150

40

100

200

50

50

250

Jelaskan keadaan pasaran pada tingkat berikut:

(c)

(i)

RM 20

[3 markah]

(ii)

RM30

[2 markah]

Rajah di bawah menunjukkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua


sektor.
Pasaran
Faktor

Firma

Isi Rumah

Pasaran
B

Aliran 1
Aliran 2

(d)

(i)

Nyatakan Aliran 1, Aliran 2 dan Pasaran B.

[3 markah]

(ii)

Berikan dua perbezaan di antara Aliran 1 dan Aliran 2.

[4 markah]

Nyatakan lima ciri yang membolehkan sesuatu benda berfungsi sebagai


wang

3757/2 2013 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

[5 markah]

SULIT

SULIT
4

3757/2

(a)

Mengapakah sistem wang dikatakan lebih baik berbanding dengan sistem


barter.

[6 markah]

(b)

Jelaskan perbezaan antara syarikat kewangan dengan bank perdagangan.

[4 markah]

(c)

Terangkan konsep skim perbankan Islam yang berikut:

(d)

(i)

Al- Mudharabah

[2 markah]

(ii)

Al- Wadiah

[2 markah]

(iii)

Al- Bai bitamin Ajil

[2 markah]

Maklumat berikut berkaitan dengan langkah yang dilakukan oleh kerajaan


Malaysia untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi Negara
Kerajaan melalui Kementerian Kewangan bersetuju untuk
menambahkan bekalan wang dalam ekonomi

Jelaskan tindakan kerajaan melalui;

(e)

(i)

Surat jaminan kerajaan

[3 markah]

(ii)

Kawalan syarat sewa beli

[3 markah]

Nyatakan tiga fungsi Bank Negara Malaysia.

3757/2 2013 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

[3 markah]

SULIT

SULIT
5

(a)

3757/2

Gambar 1 adalah perbualan antara dua orang kawan.


Bila engkau
mengerjakan haji
di Mekah Asri?

Engkau ke Mekah
melalui Lembaga
Tahung Haji ke?

Tahun 2011

Ya, Lembaga Tabung Haji adalah salah


satu institusi kewangan bukan bank.

Gambar 1

(b)

(i)

Berikan contoh institusi kewangan, selain yang dinyatakan oleh Haji


Asri.

(ii)

Terangkan tiga fungsi institusi kewangan bukan bank kepada


perkembangan ekonomi negara.

[2 markah]

[6 markah]

Maklumat berikut berkaitan dengan sumber hasil yang diterima oleh


kerajaan. Sumber hasil ini digunakan untuk membiayai perbelanjaan
negara.

Perbelanjaan Pembangunan

(i)

Nyatakan J.

[2 markah]

(ii)

Terangkan tiga komponen di dalam J .

[6 markah]

3757/2 2013 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

SULIT

SULIT
(c)

Berikut adalah maklumat dua jenis pinjaman yang dibuat oleh kerajaan
pada tahun lepas
Sekuriti kerajaan

(d)

3757/2

Bil Perbendaharaan

Bandingkan kedua-dua jenis pinjaman tersebut

[7 markah]

Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan perkapita?

[2 markah]

3757/2 2013 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

SULIT

SULIT

3757/2

Bahagian B
[25 markah]
Soalan ini wajib dijawab
Lima belas tahun dahulu, Pn. Anita merupakan seorang penoreh getah. Kehidupan yang
miskin menyebabkan beliau sentiasa memikirkan keadaan untung nasib anak-anaknya di masa
hadapan. Kadang kala beliau tidak dapat turun ke kebun untuk menoreh kerana cuaca yang
tidak mengizinkan. Beliau mengambil keputusan untuk beralih kepada pekerjaan lain.
Pada awalnya beliau bekerja sebagai pekerja kilang, penyambut tetamu di hotel dan akhirnya
beliau menceburi bidang jualan langsung. Beliau mencabar dirinya membuat produk sendiri.
Kini, jualan produknya berjumlah ratusan juta ringgit setahun. Beliau menjadi pengasas dan
pemilik kepada Syarikat Mesra Ayu.
Keluaran produknya mendapat sambutan dan stokis jualannya meluas di seluruh negara.
Produknya juga telah berjaya menembusi pasaran di Asia Tenggara. Beliau menetapkan
matlamat yang tinggi kerana tidak mahu lagi hidup dalam kesusahan dan kemelaratan.
Bayangkan, dari seorang penoreh getah kini telah menjadi pemilik syarikat multinasional yang
berjaya hasil perniagaan di dalam dan luar negara.
(a)

(i)

Nyatakan input yang terlibat dalam pengeluaran getah.

[4 markah]

(ii)

Wajarkah tanamam ini diusahakan secara berterusan untuk 10 tahun


yang akan datang

[5 markah]

(b)

Jelaskan kesan yang akan berlaku apabila bencana banjir melanda ke atas
pasaran getah.

[4 markah]

(c)

Siapakah Pn. Anita dan apakah ciri-ciri yang dimilikinya berdasarkan ilmu
ekonomi.

[4 markah]

(d)

Nyatakan matlamat Syarikat Mesra Ayu.

[3 markah]

(e)

(i)

[1 markah]

Di manakah pemilik syarikat multinasional boleh mendapat khidmat


nasihat korporat?

(ii) Adakah perniagaan di dalam negeri dan perniagaan luar negara


mempunyai persamaan.
Jelaskan jawapan anda.

[4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

3757/2 2013 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

SULIT

Soalan 2.(d)(i) Keluk Permintaan Barang K

Paksi harga : 1 m
Paksi kuantiti : 1 m
Keluk DD
:1m
Titik koordinat: 1 m
___________________________
Jumlah
: 4 markah
___________________________

Harga (RM)

50

40

30

20

a
D

10

10

15

20

25

Kuantiti(Unit)

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

Skema , lawati www.banksoalanspm.com

Skema , lawati www.banksoalanspm.com