Anda di halaman 1dari 21

RUBRIK PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (CORAK TIDAK TERANCANG)

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN


KEMAHIRAN
YANG DIUJI

PEMILIHAN
MEDIA
(20 markah)

PENWUJUDAN
IDEA
(25 markah)

GUBAHAN
(35 markah)

Sangat Lemah
(1-4 Markah)
Gagal memilih
media yang
bersesuaian.

Lemah
(5-8 Markah)
Menggunakan
media dengan
kurang memuaskan.

Sederhana
(9-12 Markah)
Menggunakan
media dengan
memuaskan.

Baik
(13-16 Markah)
Menggunakan
media dengan baik.

Cemerlang
(17-20 Markah)
Menggunakan
media dengan betul
dan tepat.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Tidak menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Lemah
(6-10 Markah)
Kurang
menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Sederhana
(11-15 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
dengan baik untuk
menyampaikan
mesej.

Baik
(16-20 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
yang kreatif untuk
menyampaikan
mesej dengan jelas.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 1 jenis warna
dan hanya 1 asas
seni reka dalam
karya.

Lemah
(6-13 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 2 jenis warna
dan 1-2 asas seni
reka dalam karya.

Sederhana
(14-20 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
sekurang-kurangnya
3 jenis warna dan
2-3 asas seni reka
dalam karya.

Baik
(21-27 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 4
jenis warna dan 3-4
asas seni reka
dalam karya.

Cemerlang
(21-25 Markah)
Cekap
menggunakan
sumber idea yang
asli dan kreatif
untuk
menyampaikan
mesej secara terus
dan jelas.
Cemerlang
(28-35 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 5
atau 5 ke atas jenis
warna dan 4-5 asas
seni reka dalam
karya.

KETEPATAN
(5 markah)

KEMASAN
(15 markah)

Sangat Lemah
(1 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang tidak
boleh diterima.

Lemah
(2 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang kurang
memuaskan.

Sederhana
(3 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
memuaskan.

Sangat Lemah
(1-3 Markah)
Warna tidak dapat
dikawal dengan
tepat dan
menjangkit kawasan
lain serta hasil
kerja.kotor.

Lemah
(4-6 Markah)

Sederhana
(7-9 Markah)

Warna kurang dapat


dikawal dan
menjangkit kawasan
lain serta hasil kerja
kurang bersih.

Warna dikawal
dengan memuaskan
dan menjangkit
kawasan lain serta
hasil kerja bersih.

Baik
(4 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
ditetapkan dengan
baik.
Baik
(10-12 Markah)

Cemerlang
(5 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang ditetapkan
dengan tepat dan
baik.
Cemerlang
(13-15 Markah)
Warna dapat dikawal
Warna dapat dikawal
dengan tepat dan
dengan baik dan
tidak menjangkit
tidak menjangkit
kawasan lain serta
kawasan lain serta
hasil kerja sangat
hasil kerja bersih.
bersih.

RUBRIK PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (TEKNIK GOSOKAN)


INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN
YANG DIUJI

Sangat Lemah
(1-4 Markah)

Lemah
(5-8 Markah)

Sederhana
(9-12 Markah)

Baik
(13-16 Markah)

Cemerlang
(17-20 Markah)

PEMILIHAN
MEDIA
(20 markah)

PENWUJUDAN
IDEA
(25 markah)

GUBAHAN
(35 markah)

KETEPATAN
(5 markah)

Gagal memilih
media yang
bersesuaian.

Menggunakan
media dengan
kurang memuaskan.

Menggunakan
media dengan
memuaskan.

Menggunakan
media dengan baik.

Menggunakan
media dengan betul
dan tepat.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Tidak menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Lemah
(6-10 Markah)
Kurang
menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Sederhana
(11-15 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
dengan baik untuk
menyampaikan
mesej.

Baik
(16-20 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
yang kreatif untuk
menyampaikan
mesej dengan jelas.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 1 jenis jalinan
dan hanya 1 asas
seni reka dalam
karya.
Sangat Lemah
(1 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang tidak

Lemah
(6-13 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 2 jenis
jalinan dan 1-2 asas
seni reka dalam
karya.
Lemah
(2 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang kurang

Cemerlang
(21-25 Markah)
Cekap
menggunakan
sumber idea yang
asli dan kreatif
untuk
menyampaikan
mesej secara terus
dan jelas.
Cemerlang
(28-35 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 5
atau 5 ke atas jenis
jalinan dan 4-5 asas
seni reka dalam
karya.
Cemerlang
(5 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang ditetapkan

Sederhana
Baik
(14-20 Markah)
(21-27 Markah)
Dapat
Dapat
mengaplikasikan
mengaplikasikan 4
sekurang-kurangnya jenis jalinan dan 3-4
3 jenis jalinan dan
asas seni reka
2-3 asas seni reka
dalam karya.
dalam karya.
Sederhana
Baik
(3 Markah)
(4 Markah)
Hasil karya dibuat
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
mengikut ukuran
saiz yang
saiz yang

KEMASAN
(15 markah)

boleh diterima.

memuaskan.

memuaskan.

Sangat Lemah
(1-3 Markah)
Warna tidak dapat
dikawal dengan
tepat dan
menjangkit kawasan
lain serta hasil
kerja.kotor.

Lemah
(4-6 Markah)

Sederhana
(7-9 Markah)

Warna kurang dapat


dikawal dan
menjangkit kawasan
lain serta hasil kerja
kurang bersih.

Warna dikawal
dengan memuaskan
dan menjangkit
kawasan lain serta
hasil kerja bersih.

ditetapkan dengan
baik.
Baik
(10-12 Markah)

dengan tepat dan


baik.
Cemerlang
(13-15 Markah)
Warna dapat dikawal
Warna dapat dikawal
dengan tepat dan
dengan baik dan
tidak menjangkit
tidak menjangkit
kawasan lain serta
kawasan lain serta
hasil kerja sangat
hasil kerja bersih.
bersih.

RUBRIK PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (TEKNIK RESIS)


INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN
YANG DIUJI

PEMILIHAN
MEDIA
(20 markah)
PENWUJUDAN
IDEA
(25 markah)

Sangat Lemah
(1-4 Markah)
Gagal memilih
media yang
bersesuaian.

Lemah
(5-8 Markah)
Menggunakan
media dengan
kurang memuaskan.

Sederhana
(9-12 Markah)
Menggunakan
media dengan
memuaskan.

Baik
(13-16 Markah)
Menggunakan
media dengan baik.

Cemerlang
(17-20 Markah)
Menggunakan
media dengan betul
dan tepat.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Tidak menunjukkan
kebolehan

Lemah
(6-10 Markah)
Kurang
menunjukkan

Sederhana
(11-15 Markah)
Menunjukkan
kebolehan

Baik
(16-20 Markah)
Menunjukkan
kebolehan

Cemerlang
(21-25 Markah)
Cekap
menggunakan

GUBAHAN
(35 markah)

KETEPATAN
(5 markah)

KEMASAN
(15 markah)

mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

mengeluarkan idea
dengan baik untuk
menyampaikan
mesej.

mengeluarkan idea
yang kreatif untuk
menyampaikan
mesej dengan jelas.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 1 asas seni
reka dalam karya.

Lemah
(6-13 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 2 asas seni
reka dalam karya.

Baik
(21-27 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 4
asas seni reka
dalam karya.

Sangat Lemah
(1 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang tidak
boleh diterima.

Lemah
(2 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang kurang
memuaskan.

Sederhana
(14-20 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
sekurang-kurangnya
3 asas seni reka
dalam karya.
Sederhana
(3 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
memuaskan.

Sangat Lemah
(1-3 Markah)

Lemah
(4-6 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
kurang kemas serta
hasil kerja kurang
bersih.

Sederhana
(7-9 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan agak kemas
serta hasil kerja
agak bersih.

Bentuk segi empat,


segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan tidak
kemas serta hasil
kerja.kotor.

Baik
(4 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
ditetapkan dengan
baik.
Baik
(10-12 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan kemas serta
hasil kerja bersih.

sumber idea yang


asli dan kreatif
untuk
menyampaikan
mesej secara terus
dan jelas.
Cemerlang
(28-35 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 5
asas seni reka
dalam karya.
Cemerlang
(5 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang ditetapkan
dengan tepat dan
baik.
Cemerlang
(13-15 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan amat kemas
serta hasil kerja
sangat bersih.

RUBRIK PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (BONEKA)


INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN
YANG DIUJI

PEMILIHAN
MEDIA
(20 markah)

PENWUJUDAN
IDEA
(25 markah)

GUBAHAN
(35 markah)

Sangat Lemah
(1-4 Markah)
Gagal memilih
media yang
bersesuaian.

Lemah
(5-8 Markah)
Menggunakan
media dengan
kurang memuaskan.

Sederhana
(9-12 Markah)
Menggunakan
media dengan
memuaskan.

Baik
(13-16 Markah)
Menggunakan
media dengan baik.

Cemerlang
(17-20 Markah)
Menggunakan
media dengan betul
dan tepat.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Tidak menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Lemah
(6-10 Markah)
Kurang
menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Sederhana
(11-15 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
dengan baik untuk
menyampaikan
mesej.

Baik
(16-20 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
yang kreatif untuk
menyampaikan
mesej dengan jelas.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Dapat
mengaplikasikan

Lemah
(6-13 Markah)
Dapat
mengaplikasikan

Sederhana
(14-20 Markah)
Dapat
mengaplikasikan

Baik
(21-27 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 4

Cemerlang
(21-25 Markah)
Cekap
menggunakan
sumber idea yang
asli dan kreatif
untuk
menyampaikan
mesej secara terus
dan jelas.
Cemerlang
(28-35 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 5

KETEPATAN
(5 markah)

KEMASAN
(15 markah)

hanya 1 jenis jalinan


dan hanya 1 asas
seni reka dalam
karya.
Sangat Lemah
(1 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang tidak
boleh diterima.
Sangat Lemah
(1-3 Markah)
Warna tidak dapat
dikawal dengan
tepat dan
menjangkit kawasan
lain serta hasil
kerja.kotor.

hanya 2 jenis
sekurang-kurangnya
garisan dan 1-2 asas 3 jenis garisan dan
seni reka dalam
2-3 asas seni reka
karya.
dalam karya.
Lemah
Sederhana
(2 Markah)
(3 Markah)
Hasil karya dibuat
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
mengikut ukuran
saiz yang kurang
saiz yang
memuaskan.
memuaskan.
Lemah
(4-6 Markah)

Sederhana
(7-9 Markah)

Warna kurang dapat


dikawal dan
menjangkit kawasan
lain serta hasil kerja
kurang bersih.

Warna dikawal
dengan memuaskan
dan menjangkit
kawasan lain serta
hasil kerja bersih.

jenis garisan dan 34 asas seni reka


dalam karya.

atau 5 ke atas jenis


garisan dan 4-5
asas seni reka
dalam karya.
Baik
Cemerlang
(4 Markah)
(5 Markah)
Hasil karya dibuat
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
mengikut ukuran
saiz yang
saiz yang ditetapkan
ditetapkan dengan
dengan tepat dan
baik.
baik.
Baik
Cemerlang
(10-12 Markah)
(13-15 Markah)
Warna dapat dikawal
Warna dapat dikawal
dengan tepat dan
dengan baik dan
tidak menjangkit
tidak menjangkit
kawasan lain serta
kawasan lain serta
hasil kerja sangat
hasil kerja bersih.
bersih.

RUBRIK PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (ARCA STABAIL)


INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN
YANG DIUJI

Sangat Lemah
(1-4 Markah)

Lemah
(5-8 Markah)

Sederhana
(9-12 Markah)

Baik
(13-16 Markah)

Cemerlang
(17-20 Markah)

PEMILIHAN
MEDIA
(20 markah)

PENWUJUDAN
IDEA
(25 markah)

GUBAHAN
(35 markah)

KETEPATAN
(5 markah)

Gagal memilih
media yang
bersesuaian.

Menggunakan
media dengan
kurang memuaskan.

Menggunakan
media dengan
memuaskan.

Menggunakan
media dengan baik.

Menggunakan
media dengan betul
dan tepat.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Tidak menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Lemah
(6-10 Markah)
Kurang
menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Sederhana
(11-15 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
dengan baik untuk
menyampaikan
mesej.

Baik
(16-20 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
yang kreatif untuk
menyampaikan
mesej dengan jelas.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 1 jenis capan
dan hanya 1 asas
seni reka dalam
karya.
Sangat Lemah
(1 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang tidak

Lemah
(6-13 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 2 jenis capan
dan 1-2 asas seni
reka dalam karya.

Sederhana
(14-20 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
sekurang-kurangnya
3 jenis capan dan
2-3 asas seni reka
dalam karya.
Sederhana
(3 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang

Baik
(21-27 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 4
jenis capan dan 3-4
asas seni reka
dalam karya.

Cemerlang
(21-25 Markah)
Cekap
menggunakan
sumber idea yang
asli dan kreatif
untuk
menyampaikan
mesej secara terus
dan jelas.
Cemerlang
(28-35 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 5
atau 5 ke atas jenis
capan dan 4-5 asas
seni reka dalam
karya.
Cemerlang
(5 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang ditetapkan

Lemah
(2 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang kurang

Baik
(4 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang

KEMASAN
(15 markah)

boleh diterima.

memuaskan.

memuaskan.

Sangat Lemah
(1-3 Markah)
Warna tidak dapat
dikawal dengan
tepat dan
menjangkit kawasan
lain serta hasil kerja
kotor.

Lemah
(4-6 Markah)

Sederhana
(7-9 Markah)

Warna kurang dapat


dikawal dan
menjangkit kawasan
lain serta hasil kerja
kurang bersih.

Warna dikawal
dengan memuaskan
dan menjangkit
kawasan lain serta
hasil kerja bersih.

ditetapkan dengan
baik.
Baik
(10-12 Markah)

dengan tepat dan


baik.
Cemerlang
(13-15 Markah)
Warna dapat dikawal
Warna dapat dikawal
dengan tepat dan
dengan baik dan
tidak menjangkit
tidak menjangkit
kawasan lain serta
kawasan lain serta
hasil kerja sangat
hasil kerja bersih.
bersih.

RUBRIK PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (LUKISAN-TEKNIK GURISAN)


INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN
YANG DIUJI

PEMILIHAN
MEDIA
(20 markah)
Corak
(25 markah)

Sangat Lemah
(1-4 Markah)
Gagal memilih
media yang
bersesuaian.

Lemah
(5-8 Markah)
Menggunakan
media dengan
kurang memuaskan.

Sederhana
(9-12 Markah)
Menggunakan
media dengan
memuaskan.

Baik
(13-16 Markah)
Menggunakan
media dengan baik.

Cemerlang
(17-20 Markah)
Menggunakan
media dengan betul
dan tepat.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Corak sisik ikan
yang dihasilkan

Lemah
(6-10 Markah)
Kurang Corak sisik
ikan yang dihasilkan

Sederhana
(11-15 Markah)
Corak sisik ikan
yang dihasilkan

Baik
(16-20 Markah)
Corak sisik ikan
yang dihasilkan

Cemerlang
(21-25 Markah)
Corak sisik ikan
yang dihasilkan

GUBAHAN
(35 markah)

KETEPATAN
(5 markah)

KEMASAN
(15 markah)

berselang seli
dengan tidak
terancang dan saiz
corak tidak sama
ukuran.
Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 1 jenis asas
seni reka dalam
karya.
Sangat Lemah
(1 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang tidak
boleh diterima.

berselang seli
dengan agak
terancang tetapi
saiz corak tidak
sama ukuran.
Lemah
(6-13 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 2 jenis asas
seni reka dalam
karya.
Lemah
(2 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang kurang
memuaskan.

Sangat Lemah
(1-3 Markah)
Warna tidak dapat
dikawal dengan
tepat dan
menjangkit kawasan
lain serta hasil kerja
kotor.

Lemah
(4-6 Markah)
Warna kurang dapat
dikawal dan
menjangkit kawasan
lain serta hasil kerja
kurang bersih.

berselang seli
dengan terancang.
Saiz corak kurang
sama ukuran

berselang seli
dengan terancang.
Saiz corak sama
ukuran.

berselang seli
dengan terancang.
Saiz corak juga
tepat dan sama
ukuran.
Sederhana
Baik
Cemerlang
(14-20 Markah)
(21-27 Markah)
(28-35 Markah)
Dapat
Dapat
Dapat
mengaplikasikan
mengaplikasikan 4
mengaplikasikan 5
sekurang-kurangnya
asas seni reka
atau 5 ke atas jenis
3 jenis asas seni
dalam karya.
asas seni reka
reka dalam karya.
dalam karya.
Sederhana
Baik
Cemerlang
(3 Markah)
(4 Markah)
(5 Markah)
Hasil karya dibuat
Hasil karya dibuat
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
mengikut ukuran
mengikut ukuran
saiz yang
saiz yang
saiz yang ditetapkan
memuaskan.
ditetapkan dengan
dengan tepat dan
baik.
baik.
Sederhana
Baik
Cemerlang
(7-9 Markah)
(10-12 Markah)
(13-15 Markah)
Warna dapat dikawal
Warna dikawal
Warna dapat dikawal
dengan tepat dan
dengan memuaskan
dengan baik dan
tidak menjangkit
dan menjangkit
tidak menjangkit
kawasan lain serta
kawasan lain serta
kawasan lain serta
hasil kerja sangat
hasil kerja bersih.
hasil kerja bersih.
bersih.

RUBRIK PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (BATIK)


INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN
YANG DIUJI

PEMILIHAN
MEDIA
(20 markah)

PENWUJUDAN
IDEA
(25 markah)

GUBAHAN
(35 markah)

Sangat Lemah
(1-4 Markah)
Gagal memilih
media yang
bersesuaian.

Lemah
(5-8 Markah)
Menggunakan
media dengan
kurang memuaskan.

Sederhana
(9-12 Markah)
Menggunakan
media dengan
memuaskan.

Baik
(13-16 Markah)
Menggunakan
media dengan baik.

Cemerlang
(17-20 Markah)
Menggunakan
media dengan betul
dan tepat.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Tidak menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Lemah
(6-10 Markah)
Kurang
menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Sederhana
(11-15 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
dengan baik untuk
menyampaikan
mesej.

Baik
(16-20 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
yang kreatif untuk
menyampaikan
mesej dengan jelas.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Dapat
mengaplikasikan

Lemah
(6-13 Markah)
Dapat
mengaplikasikan

Sederhana
(14-20 Markah)
Dapat
mengaplikasikan

Baik
(21-27 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 4

Cemerlang
(21-25 Markah)
Cekap
menggunakan
sumber idea yang
asli dan kreatif
untuk
menyampaikan
mesej secara terus
dan jelas.
Cemerlang
(28-35 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 5

KETEPATAN
(5 markah)

KEMASAN
(15 markah)

hanya 1 asas seni


reka dalam karya.

hanya 2 asas seni


reka dalam karya.

Sangat Lemah
(1 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang tidak
boleh diterima.

Lemah
(2 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang kurang
memuaskan.

sekurang-kurangnya
3 asas seni reka
dalam karya.
Sederhana
(3 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
memuaskan.

Sangat Lemah
(1-3 Markah)

Lemah
(4-6 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
kurang kemas serta
hasil kerja kurang
bersih.

Sederhana
(7-9 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan agak kemas
serta hasil kerja
agak bersih.

Bentuk segi empat,


segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan tidak
kemas serta hasil
kerja.kotor.

asas seni reka


dalam karya.

asas seni reka


dalam karya.

Baik
(4 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
ditetapkan dengan
baik.
Baik
(10-12 Markah)

Cemerlang
(5 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang ditetapkan
dengan tepat dan
baik.
Cemerlang
(13-15 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan amat kemas
serta hasil kerja
sangat bersih.

Bentuk segi empat,


segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan kemas serta
hasil kerja bersih.

RUBRIK PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (ORIGAMI)


INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN
YANG DIUJI

Sangat Lemah
(1-4 Markah)

Lemah
(5-8 Markah)

Sederhana
(9-12 Markah)

Baik
(13-16 Markah)

Cemerlang
(17-20 Markah)

PEMILIHAN
MEDIA
(20 markah)

PENWUJUDAN
IDEA
(25 markah)

GUBAHAN
(35 markah)

KETEPATAN
(5 markah)

Gagal memilih
media yang
bersesuaian.

Menggunakan
media dengan
kurang memuaskan.

Menggunakan
media dengan
memuaskan.

Menggunakan
media dengan baik.

Menggunakan
media dengan betul
dan tepat.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Tidak menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Lemah
(6-10 Markah)
Kurang
menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Sederhana
(11-15 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
dengan baik untuk
menyampaikan
mesej.

Baik
(16-20 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
yang kreatif untuk
menyampaikan
mesej dengan jelas.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 1 asas seni
reka dalam karya.

Lemah
(6-13 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 2 asas seni
reka dalam karya.

Baik
(21-27 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 4
asas seni reka
dalam karya.

Sangat Lemah
(1 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang tidak
boleh diterima.

Lemah
(2 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang kurang
memuaskan.

Sederhana
(14-20 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
sekurang-kurangnya
3 asas seni reka
dalam karya.
Sederhana
(3 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
memuaskan.

Cemerlang
(21-25 Markah)
Cekap
menggunakan
sumber idea yang
asli dan kreatif
untuk
menyampaikan
mesej secara terus
dan jelas.
Cemerlang
(28-35 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 5
asas seni reka
dalam karya.

Baik
(4 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
ditetapkan dengan

Cemerlang
(5 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang ditetapkan
dengan tepat dan

Sangat Lemah
(1-3 Markah)
KEMASAN
(15 markah)

Bentuk segi empat,


segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan tidak
kemas serta hasil
kerja.kotor.

Lemah
(4-6 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
kurang kemas serta
hasil kerja kurang
bersih.

Sederhana
(7-9 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan agak kemas
serta hasil kerja
agak bersih.

baik.
Baik
(10-12 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan kemas serta
hasil kerja bersih.

baik.
Cemerlang
(13-15 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan amat kemas
serta hasil kerja
sangat bersih.

RUBRIK PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (CORAK TERANCANG)


INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN
YANG DIUJI

PEMILIHAN
MEDIA
(20 markah)
PENWUJUDAN
IDEA
(25 markah)

Sangat Lemah
(1-4 Markah)
Gagal memilih
media yang
bersesuaian.

Lemah
(5-8 Markah)
Menggunakan
media dengan
kurang memuaskan.

Sederhana
(9-12 Markah)
Menggunakan
media dengan
memuaskan.

Baik
(13-16 Markah)
Menggunakan
media dengan baik.

Cemerlang
(17-20 Markah)
Menggunakan
media dengan betul
dan tepat.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Tidak menunjukkan
kebolehan

Lemah
(6-10 Markah)
Kurang
menunjukkan

Sederhana
(11-15 Markah)
Menunjukkan
kebolehan

Baik
(16-20 Markah)
Menunjukkan
kebolehan

Cemerlang
(21-25 Markah)
Cekap
menggunakan

GUBAHAN
(35 markah)

KETEPATAN
(5 markah)

KEMASAN
(15 markah)

mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

mengeluarkan idea
dengan baik untuk
menyampaikan
mesej.

mengeluarkan idea
yang kreatif untuk
menyampaikan
mesej dengan jelas.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 1 asas seni
reka dalam karya.

Lemah
(6-13 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 2 asas seni
reka dalam karya.

Baik
(21-27 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 4
asas seni reka
dalam karya.

Sangat Lemah
(1 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang tidak
boleh diterima.

Lemah
(2 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang kurang
memuaskan.

Sederhana
(14-20 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
sekurang-kurangnya
3 asas seni reka
dalam karya.
Sederhana
(3 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
memuaskan.

Sangat Lemah
(1-3 Markah)

Lemah
(4-6 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
kurang kemas serta
hasil kerja kurang
bersih.

Sederhana
(7-9 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan agak kemas
serta hasil kerja
agak bersih.

Bentuk segi empat,


segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan tidak
kemas serta hasil
kerja.kotor.

Baik
(4 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
ditetapkan dengan
baik.
Baik
(10-12 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan kemas serta
hasil kerja bersih.

sumber idea yang


asli dan kreatif
untuk
menyampaikan
mesej secara terus
dan jelas.
Cemerlang
(28-35 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 5
asas seni reka
dalam karya.
Cemerlang
(5 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang ditetapkan
dengan tepat dan
baik.
Cemerlang
(13-15 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan amat kemas
serta hasil kerja
sangat bersih.

RUBRIK PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (LUKISAN)


INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN
YANG DIUJI

PEMILIHAN
MEDIA
(20 markah)

PENWUJUDAN
IDEA
(25 markah)

GUBAHAN
(35 markah)

Sangat Lemah
(1-4 Markah)
Gagal memilih
media yang
bersesuaian.

Lemah
(5-8 Markah)
Menggunakan
media dengan
kurang memuaskan.

Sederhana
(9-12 Markah)
Menggunakan
media dengan
memuaskan.

Baik
(13-16 Markah)
Menggunakan
media dengan baik.

Cemerlang
(17-20 Markah)
Menggunakan
media dengan betul
dan tepat.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Tidak menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Lemah
(6-10 Markah)
Kurang
menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Sederhana
(11-15 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
dengan baik untuk
menyampaikan
mesej.

Baik
(16-20 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
yang kreatif untuk
menyampaikan
mesej dengan jelas.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Dapat
mengaplikasikan

Lemah
(6-13 Markah)
Dapat
mengaplikasikan

Sederhana
(14-20 Markah)
Dapat
mengaplikasikan

Baik
(21-27 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 4

Cemerlang
(21-25 Markah)
Cekap
menggunakan
sumber idea yang
asli dan kreatif
untuk
menyampaikan
mesej secara terus
dan jelas.
Cemerlang
(28-35 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 5

KETEPATAN
(5 markah)

KEMASAN
(15 markah)

hanya 1 asas seni


reka dalam karya.

hanya 2 asas seni


reka dalam karya.

Sangat Lemah
(1 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang tidak
boleh diterima.

Lemah
(2 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang kurang
memuaskan.

sekurang-kurangnya
3 asas seni reka
dalam karya.
Sederhana
(3 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
memuaskan.

Sangat Lemah
(1-3 Markah)

Lemah
(4-6 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
kurang kemas serta
hasil kerja kurang
bersih.

Sederhana
(7-9 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan agak kemas
serta hasil kerja
agak bersih.

Bentuk segi empat,


segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan tidak
kemas serta hasil
kerja.kotor.

asas seni reka


dalam karya.

asas seni reka


dalam karya.

Baik
(4 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
ditetapkan dengan
baik.
Baik
(10-12 Markah)

Cemerlang
(5 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang ditetapkan
dengan tepat dan
baik.
Cemerlang
(13-15 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan amat kemas
serta hasil kerja
sangat bersih.

Bentuk segi empat,


segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan kemas serta
hasil kerja bersih.

RUBRIK PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (BONEKA)


INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN
YANG DIUJI

Sangat Lemah
(1-4 Markah)

Lemah
(5-8 Markah)

Sederhana
(9-12 Markah)

Baik
(13-16 Markah)

Cemerlang
(17-20 Markah)

PEMILIHAN
MEDIA
(20 markah)

PENWUJUDAN
IDEA
(25 markah)

GUBAHAN
(35 markah)

KETEPATAN
(5 markah)

Gagal memilih
media yang
bersesuaian.

Menggunakan
media dengan
kurang memuaskan.

Menggunakan
media dengan
memuaskan.

Menggunakan
media dengan baik.

Menggunakan
media dengan betul
dan tepat.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Tidak menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Lemah
(6-10 Markah)
Kurang
menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

Sederhana
(11-15 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
dengan baik untuk
menyampaikan
mesej.

Baik
(16-20 Markah)
Menunjukkan
kebolehan
mengeluarkan idea
yang kreatif untuk
menyampaikan
mesej dengan jelas.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 1 asas seni
reka dalam karya.

Lemah
(6-13 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 2 asas seni
reka dalam karya.

Baik
(21-27 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 4
asas seni reka
dalam karya.

Sangat Lemah
(1 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang tidak
boleh diterima.

Lemah
(2 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang kurang
memuaskan.

Sederhana
(14-20 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
sekurang-kurangnya
3 asas seni reka
dalam karya.
Sederhana
(3 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
memuaskan.

Cemerlang
(21-25 Markah)
Cekap
menggunakan
sumber idea yang
asli dan kreatif
untuk
menyampaikan
mesej secara terus
dan jelas.
Cemerlang
(28-35 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 5
asas seni reka
dalam karya.

Baik
(4 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
ditetapkan dengan

Cemerlang
(5 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang ditetapkan
dengan tepat dan

Sangat Lemah
(1-3 Markah)
KEMASAN
(15 markah)

Bentuk segi empat,


segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan tidak
kemas serta hasil
kerja.kotor.

Lemah
(4-6 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
kurang kemas serta
hasil kerja kurang
bersih.

Sederhana
(7-9 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan agak kemas
serta hasil kerja
agak bersih.

baik.
Baik
(10-12 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan kemas serta
hasil kerja bersih.

baik.
Cemerlang
(13-15 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan amat kemas
serta hasil kerja
sangat bersih.

RUBRIK PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (PERHIASAN DIRI)


INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN
YANG DIUJI

PEMILIHAN
MEDIA
(20 markah)
PENWUJUDAN
IDEA
(25 markah)

Sangat Lemah
(1-4 Markah)
Gagal memilih
media yang
bersesuaian.

Lemah
(5-8 Markah)
Menggunakan
media dengan
kurang memuaskan.

Sederhana
(9-12 Markah)
Menggunakan
media dengan
memuaskan.

Baik
(13-16 Markah)
Menggunakan
media dengan baik.

Cemerlang
(17-20 Markah)
Menggunakan
media dengan betul
dan tepat.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Tidak menunjukkan
kebolehan

Lemah
(6-10 Markah)
Kurang
menunjukkan

Sederhana
(11-15 Markah)
Menunjukkan
kebolehan

Baik
(16-20 Markah)
Menunjukkan
kebolehan

Cemerlang
(21-25 Markah)
Cekap
menggunakan

GUBAHAN
(35 markah)

KETEPATAN
(5 markah)

KEMASAN
(15 markah)

mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

kebolehan
mengeluarkan idea
untuk
menyampaikan
mesej.

mengeluarkan idea
dengan baik untuk
menyampaikan
mesej.

mengeluarkan idea
yang kreatif untuk
menyampaikan
mesej dengan jelas.

Sangat Lemah
(1-5 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 1 asas seni
reka dalam karya.

Lemah
(6-13 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
hanya 2 asas seni
reka dalam karya.

Baik
(21-27 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 4
asas seni reka
dalam karya.

Sangat Lemah
(1 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang tidak
boleh diterima.

Lemah
(2 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang kurang
memuaskan.

Sederhana
(14-20 Markah)
Dapat
mengaplikasikan
sekurang-kurangnya
3 asas seni reka
dalam karya.
Sederhana
(3 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
memuaskan.

Sangat Lemah
(1-3 Markah)

Lemah
(4-6 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
kurang kemas serta
hasil kerja kurang
bersih.

Sederhana
(7-9 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan agak kemas
serta hasil kerja
agak bersih.

Bentuk segi empat,


segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan tidak
kemas serta hasil
kerja.kotor.

Baik
(4 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang
ditetapkan dengan
baik.
Baik
(10-12 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan kemas serta
hasil kerja bersih.

sumber idea yang


asli dan kreatif
untuk
menyampaikan
mesej secara terus
dan jelas.
Cemerlang
(28-35 Markah)
Dapat
mengaplikasikan 5
asas seni reka
dalam karya.
Cemerlang
(5 Markah)
Hasil karya dibuat
mengikut ukuran
saiz yang ditetapkan
dengan tepat dan
baik.
Cemerlang
(13-15 Markah)
Bentuk segi empat,
segi tiga dan lainlain bentuk disusun
dan dilekatkan
dengan amat kemas
serta hasil kerja
sangat bersih.

Anda mungkin juga menyukai