Anda di halaman 1dari 45

a) Kaedah kajian Masa Depan

b) Kaedah Kemahiran Berfikir


Nama ahli kumpulan:
ANG JIA CHEE
CHOONG LEE MIN
SUBASHINI
SIVASHANGARY
SHAZREEN
HANIRA

Kemahiran Kajian Masa Depan


Merupakan strategi dan teknik khas bagi
melengkapkan pelajar dengan keupayaan dan
wawasan untuk menghadapi masa depan
yang sentiasa berubah dan mencabar.
Hopper (2002)- kajian masa depan haruslah
memberi fokus cara model taktikal dapat
digabungkan dengan model kemahiran/ stail
pengajaran supaya murid daripada pelbagai
kumpulan kemahiran dapat bermain secara
berkesan, memperoleh kemahiran & membina
konsep kefahaman tentang permainan.

Tujuan kaedah kemahiran kajian masa depan:


mendidik generasi baru yang bersedia menghadapi
cabaran dan perubahan.
Membantu generasi menyedari bahawa masa
depan pasti berubah dan penuh dengan cabaran
dan dugaan.
Merancang masa depan sesuai dengan hasrat,
mewujudkan masyarakat Malaysia berwawasan,
rasional, kreatif, dinamik, boleh menerima serta
boleh menangani perubahan.

Kesimpulan: Strategi pengajaran untuk


memikirkan tentang masa depan secara
berkaedah, bermakna dan bertanggungjawab

Rasional Pengajaran Berasaskan


Kajian Masa Depan
1. Prinsip Perubahan- Alvin Toffler
Perubahan yang pesat & mendadak dalam bidang
teknologi, industri & ekonomi
berdasarkan pengalaman dahulu tidak semestinya
boleh dijadikan asas untuk membuat keputusan
dan merancang.

2. Prinsip Pandangan Jauh-Umar Alkhatab


Pandangan jauh membolehkan seseorang
mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum
krisis berlaku.
seseorang juga masih berupaya menangani
perubahan dan kesan daripada krisis tersebut.

3. Prinsip Perancangan Strategik- D.L. Kauffman

bayangan dan andaian mengenai masa depan boleh


digunakan dalam perancangan secara strategik
untuk mencapai masa depan yang diingini.

4. Prinsip Pengupayaan- Richard Slaughter

Remaja selalunya menunjukkan keprihatinan dan


kebimbangan tentang masa depan mereka.
perlu dibekalkan dengan kemahiran perancangan
strategik, cara menangani masalah serta cara
penyelesaian masalah.

Objektif Pengajaran Berasaskan


Kajian Masa Depan
Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat
keputusan tentang hal-hal masa depan.
Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal
masa depan.
Membuat kajian dan mengurus maklumat
tentang hal-hal masa depan.
Membina sikap dan nilai tentang masa depan.
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman
tentang kajian masa depan.

Komponen Pengajaran Berasaskan


Kajian Masa Depan

(i) Kemahiran Asas Kajian Masa Depan


Membuat ramalan tentang trend dan
perubahan yang akan berlaku berdasarkan
pengetahuan dan maklumat yang sedia ada
Menjangka kesan atau akibat sesuatu
fenomena, trend atau perubahan masa depan
Menggunakan sumber manusia dan sumber
lain bagi mengawal, menangani serta
mengendalikan perubahan supaya mendapat
manfaat yang maksimum

Gambar rajah mengenai kemahiran asas kajian masa depan.

(ii) Kemahiran Khusus Kajian Masa Depan


Kemahiran khusus tidak bersifat hierarki tetapi
boleh dimulai dan diperkembang mengikut
tujuan pengajaran.
Guru boleh menggunakan satu daripada
teknik kemahiran khusus ini sahaja sekiranya
sesuai dengan tajuk mata pelajaran.
Jika perlu, guru juga boleh menggabungkan
beberapa kemahiran khusus yang sesuai bagi
objektif dan tajuk dalam mata pelajaran.

1. Pemahaman Konsep Kajian Masa Depan

Masa depan dibina oleh tindakan, keputusan dan peristiwa


yang berlaku sekarang.
memerlukan kita memahami jalinan trend ekonomi,
teknologi baru dan anjakan perubahan sosial yang
berlaku.

2. Pengumpulan Maklumat

Membolehkan kita memahami data masa lalu dan masa


kini untuk menentukan trend masa depan
Tujuan: menggunakan dan menyoalkan tentangnya untuk
analisa trend dan membuat keputusan tentang sesuatu.

3. Ramalan dan Analisis

Melibatkan proses mengenal pasti kesan/ akibat sesuatu


perubahan
Membolehkan kita membuat bayangan dan andaian
tentang sesuatu perubahan.

4. Imaginasi dan Kreativiti


Membantu kita melihatkan unsur kreatif dan
berimaginatif yang tiada had, bebas dan
melangkaui batasan pemikiran.

5. Strategi Mengatasi Masalah

Membantu murid membina rasa optimis & keyakinan diri


serta menangani masalah yang dihadapi & menghilangkan
perasaan kebimbangan.
Membantu seseorang memfokuskan pandangan dan
responsnya terhadap masa depan.
Cara:

Mengemukakan perasaan dan idea


Berkomunikasi dengan orang lain tentang sesuatu masalah
Menyatakan kebimbangan dan seterusnya mengatasi masalahnya.

6. Proses Inovasi Sosial

Tujuan: mengajar kemahiran penyelesaian masalah


demi meningkatkan kualiti hidup manusia
Memberi respons terhadap masalah utama & dilema
dalam hidup
Peringkat Proses Inovasi sosial:

Menyoal untuk menentukan masalah


Sumbang saran idea penyelesaian
Menilai kebolehlaksanaan idea
Merancang pelan tindakan
Menjalankan proses inovasi

7. Membina Senario

Membantu murid membina gambaran jelas tentang


situasi masa depan
Dibina dalam bentuk tulisan, cerita, lukisan ataupun
dalam puisi

8. Penjelasan Nilai dan Masa Depan

Melibatkan nurid mengkaji tanggungjawab


masyarakat dan sekolah tentang hak dan
keperluan generasi akan datang.
Membolehkan murid berfikir tentang nilai-nilai
yang diamalkan pada masa sekarang di mana
ia boleh memberi kesan positif terhadap
masyarakat akan datang.

9. Dimensi Kemapanan

Memberi kesedaran menghargai dan menilai


semula serta mengambil tindakan yang
sewajarnya dalam meneroka jalan ke arah
mewujudkan negara maju dan masyarakat
mapan.

Pengajaran & Pembelajaran Menggunakan


Matrik Kajian Masa Depan
Boleh diajarkan sebagai satu matriks yang melibatkan
pelbagai unsur masa depan.
Membantu guru-guru merancang pelajaran mereka
berasaskan Kajian Masa Depan dengan lebih sistematik.

Unsur-Unsur
Matrik

Huraian Unsur-Unsur

Konsep utama Guru memilih konsep Kajian Masa Depan yang berkaitan.
Kemahiran
Khusus

Teknik dan cara pengajaran Kajian Masa Depan yang digunakan


sebagai aktiviti dalam perkembangan pelajaran.

proses

Proses yang akan dialami oleh murid semasa melaksanakan aktiviti


Kajian Masa Depan.

Kapasiti

Kemahiran yang dibina dan dirujuk oleh murid semasa pelajaran


dijalankan

Persepsi

Persepsi murid terhadap sesuatu konsep semasa pelajaran yang akan


mempengaruhi dan murid juga akan mengalami perubahan selepas
mempunyai kesedaran.

isu

Isu-isu yang boleh dikaitkan dengan konsep, teknik dan kandungan


mata pelajaran.

Tema

Cadangan tema-tema penting bagi Kajian Masa Depan yang boleh


digunakan.

Aplikasi

Kemahiran khusus yang diperolehi pelajar melalui pelajaran Kajian


Masa Depan boleh diaplikasikan dalam bidang ini.

Pengajaran & Pembelajaran


Kajian Masa Depan- Perancangan Guru
1. Perancangan yang Strategik

Merancang aktiviti pelajaran berorientasikan ke masa


depan.
Perlu melibatkan alat-alat dan teknik Kajian Masa
Depan bagi menyelesaikan masalah
membuat pilihan alternatif ke arah keputusan yang
berkaitan dengan isu dan masalah serta peluang
masa depan yang terkandung dalam mata pelajaran.

2. Isu dan tema yang relevan

Pemilihan isu dan tema bersesuaitan dengan


kehendak tajuk mata pelajaran dan tahap murid.

3. Berpusatkan Murid

Aktiviti yang dipilih hendaklah mengambil kira minat


dan kematangan murid agar mereka daapt
mengambil bahagian secara aktif dalam proses P&P.

4. Aplikasi Sebagai Projek, Kerja Kokurikulum


atau Sepanjang Hayat

Penguasaan konsep dan kemahiran yang hendak


dibina boleh dipertingkatkan dengan mengaitkan
pembelajaran di sekolah dengan peranan mereka
sebagai ahli masyarakat.

5. Peranan Guru Sebagai Fasilitator

Guru memainkan peranan sebagai fasilitator.


Peka terhadap perjalanan P&P, membimbing murid
untuk mencapai matlamat dan objektif pembelajaran.

Cara menjalankan pengajaran


berasaskan Kajian Masa Depan
guru memulankan perancang berdasarkan Sukatan
Pelajaran dan Huraian Sukatan mata pelajaran dengan
memilih tajuk dan tema yang sesuai bagi memenuhih
tujuan ini.
guru mengembangkan tajuk dan tema bagi pelajaran itu
dari segi persepktif pemahaman konsep masa depan.
Perspektid ini dirancang sebagai aktiviti yang akan
mengambil kira bahan, kandungan mata pelajaran, nilai
dan kemahiran khusus Kajian Masa Depan.
Guru mempertimbangkan perkara-perkara semasa
merancang pelajarannya iaitu perkara mengenai
kurikulum, aktiviti yang dilaksanakan dalam bilik darjah
dan aspek penekanan perseptif masa depan.

DEFINISI
Pemikiran ialah proses menggunakan minda
untuk mencari makna dan pemahaman
terhadap sesuatu, menerokai pelbagai
kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat
pertimbangan yang wajar, bagi membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah dan
seterusnya membuat refleksi dan
metakognisi terhadap proses yang dialami.

PROSES BERFIKIR
Terdiri daripada interaksi/hubungan yang berlaku di antara
3 elemen, iaitu :
a. Pengetahuan
b. Kemahiran kognitif
c. Sikap dan nilai
Pengetahuan

Kemahiran
Kognitif

Sikap/ Nilai

4 Cabang Kemahiran Berfikir


Kemahiran Berfikir
1.Kemahiran Kritis
Mencirikan
Membanding & membezakan
Mengumpul & mengelas
Membuat urutan
Menyusun mengikut keutamaan
Menganalisi
Mengesan kecondongan
Menilai
Membuat kesimpulan

3.Kemahiran
Menakul
-membuat
pertimbangan
secara logik &
rasional
kepada semua
kemahiran
berfikir & strategi
berfikir.
4.Strategi
Berfikir

Mengkonsepsi
Menyelesaikan masalah
Membuat keputusan

2.Kemahiran Kreatif
Menjana idea
Menghubung kait
Membuat inferens
Meramal
Membuat hipotesis
Mensintesis
Mengitlak
Membuat gambaran
mental
Menganalogi
Mereka cipta

i.

Mencirikan

Definisi :
-Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau
objek.
Diguna untuk :
- mendefinasikan konsep atau item
- mengenali antara konsep atau item yang
hampir serupa.

ii.

Membandingkan & membezakan

Definisi :
- mencari persamaan dan perbezaan
berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,
kualiti dan unsur sesuatu objek atau
peristiwa.
Digunakan apabila :
- terdapat dua atau lebih ciri atau
kemungkinan.
- membuat pilihan atau keputusan

iii. Mengumpulkan & mengelaskan


Definisi :
- mengasingkan dan mengumpulkan objek
atau fenomena kepada kumpulan masingmasing berdasarkan kriteria tertenu seperti
ciri atau sifat.Pengumpulan ini adalah
berdasarkan ciri atau sifat sepunya.
Digunakan apabila :
- banyak item atau maklumat.
- item atau maklumat yang tidak tersusun.

iv. Membuat urutan


v. Menyusun mengikut keutamaan
vi. Menganalisis
vii. Mengesan kecondongan
viii. Menilai
ix. Membuat kesimpulan

i.

Menjana idea

Definisi :
- menjanakan idea yang banyak secara
spontan berkaitan dengan sesuatu
perkara.
Digunakan apabila :
- mencari idea baru
- mencari alternatif

ii. Membuat inferens


Definisi :
- membuat kesimpulan awal yang mungkin
benar atau pun tidak berdasarkan
maklumat daripada pemerhatian.
Digunakan apabila :
- hendak menrancang langkah-langkah
tindakan atau membuat pilihan.
- menganalisis sebab dan akibat
keputusan atau kesan.

iii. Menghubungkaitkan
- membuat hubung kait antara konsepkonsep yang berbeza.
iv. Meramal
- meramal dengan melibatkan diri dalam
kajian masa depan di mana guru dapat
membayangkan apa yang akan berlaku
dalam satu situasi bermasalah.
v. Membuat hipotesis
- membuat pernyataan masalah yang
boleh diuji kesahannya.

vi. Mensistesis
- menggabungkan idea, unsur-unsur
item dan fakta yang berasingan untuk
menghasilkan satu gambaran yang
menyeluruh.
vii. Mengitlak
- membuat pemerhatian dan rumusan
dengan membuat pernyataanpernyataan umum.

viii. Menganalogi
- membuat pertandingan dan mencari kesamaan
antara konsep-konsep yang berlainan.
ix. Membuat Gambaran Mental
- guru boleh membayangkan sesuatu yang
abstrak di dalam pemikirannya.
x.

Mereka cipta
- mencipta inovasi atau barang maujud yang
baru yang boleh digunakan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.

Definisi :
- satu kemahiran di mana guru perlu
membuat pemikiran tahap tinggi dengan
membuat interpretasi, analisis, sintesis dan
penilaian untuk meningkatkan keberkesanan
pengajaran dan pembelajarannya.
Kegunaan :
- membantu guru untuk membuat keputusan
yang logik dan rasional terhadap semua
permasalahan yang dihadapi olehnya.
Penaakulan Secara Induktif
2 jenis :
Penakulan Secara Deduktif

Definisi:
- proses berfikir yang lebih tinggi
peringkatnya dan mengandungi langkahlangkah yang melibatkan beberapa
kemahiran berfikir kritis dan kreatif
untuk :
i. Mengkonsepsi
ii. Menyelesaikan Masalah
iii. Membuat Keputusan

i. Mengkonsepsi
Definisi :
- membuat pengitlakan ke arah membina
pengertian, konsep atau model
berdasarkan ciri-ciri spesifik sepunya yang
saling berhubung kait.
Digunakan untuk :
- membina konsep atau pengertian untuk
menjelaskan sesuatu fenomena
menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan.

ii. Menyelesaikan Masalah


Definisi :
- Mencari penyelesaian secara terancang
terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar
atau kesulitan yang tidak dijangkakan.
Digunakan apabila :
- Tiada jawapan yang diketahui
- Diketahui ada perbezaan antara yang
dijangkakan dengan yang sepatutnya berlaku.

iii. Membuat Keputusan


Definisi:
- memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik
daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria
tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.
Digunakan untuk:
- membuat suatu pilihan bagi situasi yang
berkemungkinan mempunyai pelbagai
penyelesaian.
- menentukan cara penyelesaian terbaik bagi
kaedah yang dipilih.

Alat Berfikir
Penguasaan pelajar dalam kemahiran
berfikir menjadi lebih berkesan melalui
penggunaan alat berfikir yang sesuai
dengan P&P.
Alat berfikir yang biasa digunakan dalam
porses P&P adalah penyusun grafik,
soalan dan penyoalan serta peta minda.

Rujukan :

myais.fsktm.um.edu.my/7450/
www.scribd.com/doc/2523991/kemahiran-berfikir
www.teachersrock.net/masteri5.htm
219.94.96.174/sainsmath2002/.../kajianmasadepan.pdf
www.geocities.com/.../Ilmiah_pengajaran__berasaskan_kajian_ma.htm
www.scribd.com/doc/6460414/Kajian-Masa-Depan
www.moe.gov.my/bpk/modul_pnp/modul_psv/08kmd.pdf
http://bmmgcm.wordpress.com/pena-gc-bm-gkc/azizul-rahman/majalah-dal
am-kelas/

http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/gubal.pp p.point
http://www.slideshare.net/arthurjeo/2-pengurusan-dan-perkembangankurikulum- kurikulum
http://mahirkbkk.tripod.com/#Jenis-Jenis%20Kemahiran%20Berfikir
kemahiran berfikir
http://arbivirus.wordpress.com/kemahiran-berfikir-dalam-pendidikan
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan
Malaysia(2002).Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan,Kementerian
Pendidikan Malaysia.
Shaifol Bahary Sulaiman(2007).HBPE1103 Pengenalan Pendidikan
Jasmani,Selangor. UNITEM Sdn. Bhd.