Anda di halaman 1dari 2

MengenalKomponenAki

Kenaliberagamkomponendalamakianda

PenangananAki

Simaktipspenangananakiyangbaiksejakandamembukasegel,
menggunakan,hinggamemasangdanmelepasnya.
1.BARU
Supayaumurnyapanjangakiharusdirawat.Dimulaisejaksegeluntukpengisianairakimasihtertutup.Ketika
membeliaki,lepaskanpenutupyangterbuatdarialuminiumfoiltersebut.
Setelahituisidenganaccuzuur(H2SO4)denganberatjenis1.260(bisadiukurpakaialathydometer).Lebih
dikenaldengansebutanairakiberwarnabotol/lebelmerah.Ingatya,jangansekalikaliisidenganairakiberwarna
botol/lebelbiru.Agarlebihmaksimal,diamkanbeberapasaatsebelumdigunakan.
PenangananakidiatasadalahuntukakistandarsepertiakiGSPremium,sedangkanuntukakiGSHybriddanaki
GSMaintenanceFreebisalangsunguntukdigunakantidakperlumenungguuntukmengisiaccuzuurdantidak
perlujugadidiamkanbeberapasaat.
2.PENGGUNAAN

Selamapenggunaanakijugaperlupenangananyangbaik.Kondisiairharusselalupadabatasantaralowerlevel
danupperlevel.Jikakurangharussegeraditambah.Ketikamenambah,hanyabolehpakaiakibotolbiruH2O.
Jangangunakanairapapun,apalagiairtanahatauairminum.
3.MEMASANG/MELEPASAKI
Ketikamemasang,dahulukankutubpositif.Sedangkansaatmelepas,dahulukankutubnegatif.Iniuntukmencegah
terjadinyahubunganpendekantaraterminalpositifdenganbodymobil.

Kencangkanbautpengikatterminalakidenganbaikdanbenar.Kalaukendur,prosespengisiandanpelepasan
arustakakanmaksimal.