Anda di halaman 1dari 10

BAB3 : KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN

Inovasi dalam kepimpinan


Kepimpinan berperanan kearah pencetusan inovasi adalah penting.
Inovasi dalam kepimpinan yang di cetuskan ini perlu mempunyai latihan,
pengalaman, pendedahan dan pengatahuan yang luas untuk mengurus
sesebuah organisasi dengan baik.
Selain memberi dorongan dan komitmen kepada pekerja dalam
menghasilkan kreativiti dan inovasi dengan menghantar mereka ke
seminar-seminar atau latihan yang diperlukan, kepimpinan haruslah
merangka strategi yang berkesan untuk membawa perubahan dinamik
dan menjadikan organisasi itu kreatif dan inovatif. Ketandusan
kreativiti dan inovasi dalam sesebuah organisasi boleh dilihat sebagai
punca utama kelemahan sesebuah organisasi dalam menghadapi
perubahan dan cabaran inovasi.
Di antara perubahan-perubahan inovasi yang dapat dilihat dalam
kehidupan manusia ketika ini adalah inovasi teknologi dan inovasi
pengatahuan.
Kejayaan perkembangan organisasi banyak bergantung kepimpinan yang
bersifat kreatif dan inovatif kerana itu pemimpin perlu berpandangan
jauh, pemikiran terbuka, serta sedia mendengar pandangan orang lain.
Mereka juga perlu mempunyai sifat-sifat yang berwibawa dalam
mencorakkan pelbagai pembaharuan dalam organisasi. Dengan ciri-ciri
tersebut, mereka boleh memberi dorongan dalam meningkatkan kualiti
produk dan kualiti intelektual. Pemimpin sesebuah organisasi juga
hendaklah berkeupayaan untuk memotivasikan pekerja serta mengenal
pasti kekuatan dan kelemahan setiap mereka yang ada dalam organisasi.

( Sumber dari laman http://hairilhazlan.com/2010/inovasi-dalam-kepimpinan/,


artikal kepimpinan )

Apa itu kerja berpasukan

Secara ringkasnya kerja berpasukan merujuk


kepada pekerja yang bekerja dalam satu kumpulan
yang sering bekerjasama dan menjalankan tugas
secara berganding bahu bagi mencapai matlamat
pasukan. Sebuah pasukan terdiri daripada gabungan
sebilangan individu yang mempunyai kompetensi yang
saling bergantung iaitu dari segi keupayaan,
kepakaran, kemahiran dan pengatahuan serta
mempunyai akauntabiliti dan komitmen terhadap
prestasi pasukan serta bersedia melaksanakan
tugasan secara bersama. Antara ciri2 sebuah pasukan
adalah:
CIRI-CIRI

PASUKAN KERJA

Ketua

Ketua sebagai fasilitator dan pebimbing pasukan

Membuat
keputusan

Persetujuan seluruh pasukan setelah maklumat diterima dan dinilai

Matlamat

Matlamat ditentukan oleh pasukan

Penentuan kerja

Pasukan merangcang penugasan kerja secara bersama

Komunikasi

Komunikasi dua hala yang lebih terbuka dan telus


Anggota berkongsi kepakaran dalam menjadi pelengkap antara satu

Kerjasama

sama lain

Hasil kerja

Hasil kerja berpasukan

Penilaian

Prestasi di nilai secara kolektif

Jadual Ciri2 Sebuah Pasukan

Melalui kerja berpasukan, organisasi dapat


meningkatkan hasil tanpa meningkatkan sumber
kerana kerja berpasukan melibatkan gabungan usaha,
pengatahuan, kemahiran dan kebolehan yang dapat
menghasilkan prestasi kerja yang lebih tinggi
berbanding jika dilakukan secara bersendirian. Lapan
nilai2 utama yang menjasi pra syarat kepada
perlaksanaan kerja secara berpasukan iaitu:
1. Matlamat sama

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tanggungjawab bersama
Saling percaya mempercayai
Berkongsi idea
Saling bantu membantu
Bertolak ansur
Musyawarah
Kerjasama

Sering kali wujud kekeliruan antara kerja berpasukan


dengan kerja berkumpulan. perlu dipastikan bahawa
kedua-dua istilah ini berbeza. Kerja dalam kumpulan
belum tentu membawa maksud kerja sepasukan.
Terdapat banyak jenis kerja yang dilakukan oleh
individu dalam kumpulan tetapi ia belum menjadi
kepada contoh kepada kerja berpasukan kerana:
Kerja berkumpulan menumpukan kepada
kerja masing2 tetapi secara beramai-ramai
setiap orang telah ditetapkan kerja yang
mesti di siapkan. Malah seseorang dalam
kumpulan hanya menerima arahan daripada
ketua serta tidak terlibat di dalam
menentukan sebarang keputusan atau
tindakan
Tambahan lagi, kerja berpasukan dapat menerima
anggota pasukan yang berlainan latar belakang dan
menganggap anggota yang berbeza sebagai
sebahagian daripada kita tetapi kerja

berkumpulan, biasanya anggota terdiri daripada


mereka yang mempunyai persamaan dari segi cara
berfikir dan latara belakang dan menganggap orang
lain berbeza sebagai bukan daripada kita.
( Sumber dari laman http://hairilhazlan.com/2010/apa-itu-kerjaberpasukan/, artikal tentang kerja berpasukan )

Apakah sifat yang perlu ada


untuk menjadi pemimpin

Sifat-sifat yang perlu ada untuk menjadi seorang


pemimpin ialah:
Pintar
Mempunyai keyakinan yang tinggi
Karisma
Azam yang kuat
Mempunyai kemahiran social
Intergriti

Definisi Kepimpinan

Berasal dari perkataan pimpin


Pimpin bererti bimbing, pandu atau tunjuk.
Memimpin diberi erti sebagai memegang tangan dan
membawa berjalan menuju ke sesuatu tempat.
Kepimpinan membawa erti keupayaaan memimpin dan
kepemimpinan pula keupayaan sebagai pemimpin, daya
seseorang pemimpin (Kamus Dewan 1994).

Satu proses dimana seorang ejen mempengaruhi


atau memujuk subodinatnya supaya berkelakuan
seperti yang dikehendakinya (Bennis 1959)

Hadirnya pengaruh tertentu di dalam hubungan


diantara dua orang atau lebih (Hollander & Julian
1969)

Mengarah atau menyelaras kerja-kerja ahli


kumpulan (Fiedler 1967)

Hubungan antara perorangan (interpersonal) iaitu


ahli lain mematuhi

Kepimpinan ialah satu proses interaksi di antara


individu dengan kumpulan atau khususnya di antara
individu dengan keseluruhan ahli-ahli yang
menganggotai kumpulan. Setiap yang terlibat dengan
proses interaksi ini boleh dianggap memegang peranan
yang tertentu yang membezakan antara satu sama
lain. Asas yang membezakan antara satu dengan lain
ini ialah pengaruh, iaitu pemimpin mempengaruhi dan
pengikut mematuhi (Gordon 1955).

Kepimpinan mengandungi tugas-tugas serta fungsi


bagi:
menetapkan matlamat
menyusun
mengarah dan menyelaras
mengawal bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

Gaya kepimpinan

Teori-teori kepimpinan

Fungsi pemimpin
1. FUNGSI TUGASAN
Memahami tugas dan merancang pelbagai rancangan bg menyelesaikan tugas secara menyeluruh
2. FUNGSI KUMPULAN
Pemimpin adalah contoh kepada kumpulan
3. FUNGSI TERHADAP INDIVIDU
Pemimpin mengawal individu dalam kumpulan

DEFINISI KONSEP KERJA


BERPASUKAN

Menggunakan konsep kerja berpasukan adalah


satu pendekatan yang unik tetapi kreatif.
Kerja berpasukan mengenal pasti segala
kekuatan dan kelebihan semua ahli, mengembeling

segala elemen positif dan menggabungkannya sebagai


satu punca tenaga baru (Francis &Young 1979).

Pemimpin boleh menjadikan satu pasukan kerja


yang lebih efektif dengan cara mengumpulkan
kesemua ahli yang berbakat serta memupuk dan
memotivasikan semangat mereka menjadi lebih positif
demi mencapai matlamat pasukan kerja yang
ditetapkan.

Perbezaan antara kerja berpasukan


dan kerja kumpulan

Teori kerja berpasukan


Kepimpinan yang lemah biasanya dilihat sebagai
halangan kepada kemajuan sesuatu pasukan. Selain
dari pemimpin, peranan pasukan itu sediri akan
mempengaruhi kejayaan atau kegagalan sesuatu
pasukan yang terbina. Untuk memahami konsep kerja
berpasukan,kita akan melihat kepada teori-teori yang
berkaitan dengan kerja berpasukan:

Teori Belbin

Teori Hierarki Keperluan Maslow(Abraham


Maslow 1954)
Teori X dan Y (Douglas McGregor)

Kelebihan dan faedah kerja


berpasukan
1.

Memupuk Sikap Bekerjasama

2.

Membuat Keputusan Dan Penyelesaian Masalah

3.

Sumber Manusia Akan Lebih Produktif

4.

Membina Komitmen Yang Mantap

5.

Membina Jaringan Komunikasi Yang Berkesan

6.

Berkualiti

7.

Semangat Dan Motivasi

8.

Mengurangkan Tenaga Dan Kakitangan

9.

Kepuasan Bekerja

Ciri-ciri kerja berpasukan


Kerja berpasukan memiliki cirinya yang tersendiri.
Yeop Hussin (2011) seorang pensyarah tempatan
menghuraikan aspek-aspek penting yang perlu ada
untuk satu kerja pasukan yang mantap. Berikut
merupakan hasil dapatan kajian beliau :
Kepimpinan Ketua
Keanggotaan Ahli
Rangkaian Hubungan
Cara Penyelesaian Masalah
Mencapai Matlamat