Anda di halaman 1dari 83

TUGASAN

MEI 2015 SEMESTER

KOD KURSUS

ERC 431

NAMA KURSUS

PENYELIDIKAN DALAM BILIK DARJAH 1

PROGRAM

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

NAMA PELAJAR

ISMAIL BIN SAPRI

NO. MATRIK

E30209120668

FASILITATOR
AKADEMIK

ENCIK ZULHAIRI ZAKARIAH

PUSAT
PEMBELAJARAN

AeU AYER KEROH, MELAKA

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA SUKU


KATA KVKV MURID LINUS DENGAN MENGGUNAKAN
TEKNIK PERMAINAN DADU SUKU KATA

ISMAIL BIN SAPRI

CADANGAN PENYELIDIKAN

PENGHARGAAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha


Penyayang
Bersyukur ke hadrat Ilahi

kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapatlah, saya

menyiapkan kajian ini mengikut masa yang telah ditetapkan.


Sekalung budi dan penghargaan yang tidak terhingga dirakamkan kepada
pensyarah

dan penyelia Encik Zulhairi Zakariah yang sudi memberikan nasihat,

panduan saranan , bimbingan , motivasi sehingga memungkinkan penghasilan kajian


ilmiah ini dengan sempurna. Sikap dedikasi dan keprihatinan tuan amat saya sanjungi.
Seterusnya ribuan terima kasih diucapkan kepada guru besar iaitu Tn. Hj.
Muhammad bin Haris yang banyak memberi dorongan dan kerjasama yang tidak
ternilai . Begitu juga rakan-rakan turut sama sudi membantu serta semua pelajar di
Sekolah Kebangsaan Kenanga yang telah memberi kerjasama bagi saya menyiapkan
tugasan Kajian Penyelidikan ini.
Begitu juga keluarga yang sentiasa memahami dan selalu memberi motivasi
agar saya terus berjaya .Semoga segala bimbingan dan sokongan yang telah diberikan
dinilai sebagai ibadah di sisi Ilahi

ABSTRAK

Kajian ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran


membaca suku kata kvkv dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia iaitu murid Linus
seramai 10 orang di Sekolah Kebangsaan Kenanga, Seremban, Negeri Sembilan .
Pemilihan kumpulan sasaran untuk kajian saya ini dilakukan melalui
pemerhatian yang dilakukan sepanjang bulan Januari iaitu semasa pelaksanaan
Program Transisi hingga bulan Mac. Hasil tinjauan menunjukkan ada murid masih
belum menguasai kemahiran membaca suku kata kvkv.
Sehubungan dengan itu perancangan tindakan difokuskan kepada teknik untuk
meningkat kefahaman dan daya ingatan dan seterusnya lancar membaca iaitu dengan
memilih teknik belajar sambil bermain iaitu

permainan dadu suku kata kvkv.

Sebagaimana yang kita ketahui murid yang berada di Tahun Satu masih lagi di alam
penyesuaian iaitu peralihan prasekolah bertukar kepada pembelajaran yang sebenar.
Justeru itu,mereka lebih cenderung kepada pembelajaran dalam bentuk permainan dan
aktiviti pandang sebut. Kajian ini telah diselesaikan selama 12 minggu. Keputusan
Ujian Pos telah menunjukkan peningkatan prestasi pelajar. Dapatan soal selidik pula
menunjukkan pelajar lebih mengingati, berani membaca dan lebih seronok belajar
dengan teknik permainan dadu suku kata ini.

SENARAI KANDUNGAN

Perkara

Halaman

Judul

Abstrak

ii.

BAB 1

Senarai Kandungan

iii.

Senarai jadual

iv.

Senarai Istilah

v.

MASALAH KAJIAN
1.1

Pengenalan

1.2

Latar belakang kajian/Refleksi yang lalu

1.3

Fokus kajian dan keprihatinan

1.4

Objektif kajian

1.5

Batasan kajian

1.6.

Definisi /Istilah

1.7

Kepentingan Kajian

TINJAUAN LITERATUR

12

BAB II.
2.1

Pengenalan

2.2

Kajian berkaitan
2.2.1

Konsep Membaca

2.2.1

Kaedah permainan

2.3

Literatur Barat dan Timur Tengah

12

2.4

Literatur Tempatan

15

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1.

Reka bentuk kajian

17

3.2.

Populasi dan Sampel

19

3.3.

Instrumen

21

3.4

Kajian rintis-Kebolehpercayaan

25

3.5

Prosedur Pengumpulan data

25

3.6

Analisis data

27

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1.

Profail Respondan

33

4.2.

Laporan Dapatan Kajian

38

BAB V

RUMUSAN PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.1.

Rumusan Hasil Kajian

44

5.2.

Perbincangan Dapatan Kajian

46

5.3.

Implikasi Dapatan Kajian

49

5.4.

Cadangan Kajian Lanjutan.

51

BIBLIOGRAFI

53

LAMPIRAN

58

Lampiran A : Borang soal selidik


Lampiran B : Data statistik
Lampiran C:

SENARAI JADUAL
No. Jadual

Tajuk

Halaman

3.1

Latar belakang kumpulan sasaran

20

3.2

Hasil bacaan murid A,B,C, dan D

28

3.3

Matrik temu bual bersama murid

30

3.4.

Matrik Data Temu bual bersama guru

30

4.1

Taburan respondan mengikut jantina

34

4.2

Taburan pekerjaan ibu bapa dan penjaga respondan

4.3

Gred dan peratusan ujian dignostik dalam menguas ai

4.4

kemahiran membaca kvkv.

38

Peratusan ujian pos dalam menguasai kemahiran membaca

40

kvkv

SENARAI ISTILAH

ISTILAH

36

KETERANGAN

SKM

-Sekolah Kurang Murid

KBSR

-Kurikulum Baru Sekolah Rendah

KSSR

-Kurikulum Standard Sekolah Rendah

LINUS

-Program Literasi dan Numerasi

BBM

-Bahan Bantu Belajar

BAB 1
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah Kajian

Pengalaman saya sebagai guru tahun 1 lebih dari lima tahun dan pernah
mengajar kelas Linus semenjak 2006, telah banyak memberi kesedaran tentang tahap
kemahiran membaca murid terutama murid Tahun Satu. Apa yang dapat pengkaji lihat
ialah ada sebahagian murid yang sukar untuk menguasai kemahiran membaca
walaupun hanya perkataan mudah seperti batu,bola,meja,mata lori dan lain-lain lagi.
Ada di antara murid yang mempunyai latar belakang dua tahun belajar di prasekolah
tetapi masih lagi menghadapi masalah penguasaan mengenal huruf dan masih belum
menguasai kemahiran membaca secara mekanis. Pengkaji melihat kesukaran murid
membaca di dalam kelas Linus di sekolah pengkaji sendiri iaitu di Sekolah
Kebangsaan Kenanga, Seremban, Negeri Sembilan.
Pengenalan
Membaca merupakan aspek yang penting dalam proses pencerapan ilmu
pengetahuan . Membaca melibatkan dua faktor iaitu pemahaman dan interpetasi idea
yang dilambangkan melalui penulisan. Pandangan ini memberi pengertian bahawa
aktiviti membaca berlaku secara serentak

dalam perlakuan manusia yang akan

melibatkan pemahaman. Justeru itu guru-guru yang terlibat pengajaran dan


pembelajaran membaca perlu memastikan agar kedua-dua elemen tersebut diajar
secara bersepadu kepada murid-murid terutamanya murid Tahun 1. Proses menguasai
kemahiran membaca dan memahami bukanlah suatu pekerjaan yang mudah
berbanding dengan proses dengar dan tutur. Dalam proses penguasaan bahasa secara
lisan ,setiap individu adalah automatik telah dibekalkan dengan suatu alat nurani
yang membolehkan mereka mengenali dan memahami simbol bahasa secara natural.

10

Berbeza dengan kemahiran lisan ,dalam proses

membaca seseorang itu perlu

mengamati ,mengingati dan mendengar serta dapat membezakan bunyi dengan tepat,
menyebut simbol-simbol huruf yang mewakili bunyi tertentu serta menggabungkan
sesuatu bunyi bagi membentuk perkataan dan memindahkan lambang-lambang tadi
kepada sistem kognitif bagi tujuan terjemahan dan pemahaman (Safiah Osman ,1990)
Dilihat daripada aspek

psikolinguistik ,membaca dan memahami akan

melibatkan proses mencipta dan meneliti serta menggarap kemampuan mental untuk
mencantumkan idea utama dan

pada waktu yang sama juga melakukan banyak

pertimbangan terhadap sesuatu informasi itu sama ada betul atau sebaliknya . Dalam
konteks pengajaran bahasa pula kemahiran membaca adalah merujuk

kepada

kemahiran untuk memahami apa-apa yang dibaca atau istilah sebagai kemahiran
membaca dan memahami (Abdul Ghalib Yunus ,2001).
Sebahagian murid hanya mahir mengenal, mengecam dan menyebut huruf
atau abjad sahaja dan masih menghadapi

kesukaran

membaca perkataan kvkv.

Sepanjang pengajaran pengkaji di dalam kelas, pengkaji menggunakan kaedah


mengeja dan membatang suku kata. Selepas murid mahir membunyi suku kata
baharulah diperkenalkan dengan perkataan yang memerlukan murid mengeja untuk
membunyikan perkataan yang hendak dibaca. Kaedah ini mungkin tidak efisien lagi
dari segi masa yang diperlukan untuk murid mahir membaca kvkv sedangkan murid
tersebut perlu belajar bagi kemahiran perkataan lain seperti kvkvk, kvk, kvkvk ,kvkk
dan seterusnya. Selain itu, kaedah mengeja juga menjadikan murid kurang motivasi
untuk membaca kerana ada antara mereka tidak boleh membaca tanpa membatang

11

suku kata terlebih dahulu. Hal ini berlaku kerana ingatan murid terhadap bunyi dan
pola suku kata secara terus adalah di tahap rendah.
Mengeja sebelum membaca membosankan murid. Oleh itu pengkaji bercadang
mengkaji keberkesanan kaedah komunikatif dengan menggunakan teknik permainan
untuk memantapkan lagi tahap penguasaan murid . Tambahan pula,sering kali mengeja
berdasarkan ingatan kepada suku kata bukannya kefahaman terhadap perkataan yang
dieja . Murid yang dapat kemahiran mengeja dengan baik tidak akan menghadapi
kesukaran membaca. Ini dapat dikesan melalui ujian ejaan yang dibuat secara lisan.
Murid itu boleh membaca suku kata tetapi lambat menyebut sepenuhnya dan nada
yang teragak-agak kerana kurang yakin untuk menyebutnya.
Berdasarkan penilaian secara ringkas itu, pengkaji berpendapat cara mengeja
kurang berkesan bagi murid Linus kerana mereka tidak mampu mengingat dengan
cepat dan lama. Apabila salah ,mereka jadi bosan untuk belajar dan mengganggu
pengajaran dan pembelajaran guru. Pengkaji rasa masalah ini perlu ditangani dengan
segera. Oleh itu, pengkaji telah membuat keputusan untuk menggunakan kaedah
komunikatif dengan menjalankan teknik permainan

bagi meningkatkan prestasi

murid-murid tersebut.

1.2 Fokus kajian


Fokus kajian ini tertumpu kepada masalah pembelajaran yang di alami oleh
murid-murid Tahun Satu Sekolah Kebangsaan Kenanga, Seremban, Negeri Sembilan.

12

Kumpulan yang terlibat

ini menghadapi

masalah belum menguasai kemahiran

membaca suku kata kvkv . Oleh itu sebagai pengkaji saya telah memilih teknik
permainan untuk mengatasi masalah murid tersebut.
1.3 Persoalan kajian
1.3.1 Sejauh manakah tahap kelancaran membaca murid-murid Tahun Satu ?
1.3.2 Sejauh manakah teknik permainan dapat mempertingkatkan kelancaran muridmurid membaca.
1.3.3 Adakah kemahiran membaca suku kata kvkv dengan menggunakan teknik
permainan dapat membantu murid-murid.
1.4 Objektif Kajian
Kajian ini bertujuan untuk membantu murid literasi dalam membantu meningkatkan
kemahiran membaca perkataan serta membolehkan murid tersebut bermotivasi untuk
terus belajar dan tidak ketinggalan dalam pelajaran.
1.4.1

Di akhir kajian 100% murid boleh membaca suku kata kvkv dengan

1.4.2

lancar.
Mengubah persepsi murid terhadap keupayaan diri ,meningkatkan jati diri

1.4.3

dan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri.


Murid dapat membaca suku kata kvkv dengan lancar
melaksanakan permainan dadu suku kata

1.5

Batasan penyelidikan

setelah

13

Pengkaji telah memilih 10 orang murid sebagai respondan. Pada mulanya


murid-murid ini agak pemalu untuk di temu bual tetapi setelah dipujuk oleh beberapa
orang guru terutamanya guru kelas barulah mereka bersetuju untuk di temu bual.
Kajian yang dibuat juga terhad kepada suku kata kvkv sahaja.
Selain itu, faktor persekitaran terutamanya keluarga juga ada yang
menyebabkan masalah ini timbul . Di mana ada ibu bapa yang kurang prihatin dengan
masalah anak-anak mereka. Terdapat atau tidak bahan bacaan yang sesuai di rumah.
Masa yang diperuntukkan bagi membimbing dan menggalakkan anak-anak membaca
dan sama ada ibu bapa menjadi contoh atau model yang baik kepada kanak-kanak.
Seterusnya kekangan masa juga turut mempengaruhi batasan kajian ini. Ini kerana
masa yang diperuntukkan amat terhad dan menyebabkan pengkaji

tidak dapat

menemu bual semua penjaga untuk mendapat maklumat yang sahih berkaitan sikap
anak mereka semasa berada di rumah

untuk mendapat gambaran murid-murid

tersebut.

1.6 Definisi /Istilah


Dalam kajian ini, terdapat beberapa konsep atau istilah yang digunakan oleh
pengkaji dan perlu diketahui dan difahami. Ini dilakukan untuk memudahkan kajian

14

dan menyelesaikan kekeliruan yang wujud. Antara konsep tersebut adalah seperti yang
berikut:
1.6.1 Membaca
Menurut Kamarudin Haji Husin ( 1996 ), membaca adalah satu usaha menyuarakan
tulisan dan mengambil isi fikiran yang tertulis dan memahamkan kandungannya.
Menurut beliau lagi, seorang pembaca perlu mengarahkan pengetahuan yang sedia ada
padanya untuk memberi makna pada lambang-lambang tulisan yang dibaca,
seterusnya, mendapatkan erti daripada lambang-lambang tulisan tersebut
Atan Long ( 1970 ), menyatakan bahawa semasa melakukan proses membaca,
seseorang pembaca itu akan menterjemahkan kembali lambang-lambang bunyi dan
serentak dengan itu memahamkan pemikiran yang ingin disampaikan oleh penulis.
1.6.2

Bahasa

Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan maksud asas dalam kehidupan seharian.
Bahasa boleh disusun untuk menyampaikan fikiran dan perasaan yang lebih halus dan
seni. Bahasa juga menjadi saluran ilmu dan fikiran ( Nik Safiah Karim , 1986 )
Bahasa merupakan sistem tanda-tanda atau lambang yang arbitary dan digunakan
untuk menyatakan idea-idea dam mempunyai aturan aturannya sendiri ( Mangantar
Simanjuntak ,1987 )
1.6.3 Bahasa Melayu

15

Bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda orang-orang Melayu yang tinggal di daerah
kepulauan Melayu ,khususnya di Semenanjung Tanah Melayu ,Selatan Thai, Sumatera
,Kepulauan Riau dan beberapa daerah di Borneo Asmah Hj .Omar ,(1993)
Oleh itu , kemahiran membaca peringkat awal atau asas iaitu diperingkat
tahun

satu. Kemahiran membaca

pula bukan sahaja kebolehan membunyikan

lambang-lambang visual malah turut memahami apa yang dibaca.

1.7 Kepentingan kajian .


Pengkaji berpendapat bahawa cara pembelajaran perlu diubah kerana
berpendapat murid sasaran iaitu murid Linus adalah berbeza kebolehan belajar
berbanding dengan murid arus perdana.Ini disokong oleh penulis Choong Lean Keow
(2008) bahawa kebolehan kita belajar dan melakukan sesuatu berasal daripada kapasiti
kognitif. Oleh yang demikian ,guru perlu memikirkan pendekatan,strategi dan kaedah
yang sesuai selaras dengan keperluan ,minat dan kebolehan murid-murid dalam kelas.
Menurut Jean Piaget (Berk,2006) ,dalam lingkungan usia dua tahun hingga tujuh
tahun,perkembangan kebolehan mental kanak-kanak akan menjadi lebih sempurna
jika dididik dengan betul tidak hairanlah jika ibu bapa bertungkus mengajar kemahiran
membaca kepada anak-anak mereka. Kebolehan membaca pada peringkat awal ini
sering dijadikan kayu ukur untuk menguji kecerdikan seseorang murid.
Apabila guru mengajar kaedah mengeja huruf dan suku kata tanpa memberi
kefahaman murid terhadap perkataan tersebut ,kesan mencapai kemahiran adalah agak

16

lambat akibat masalah ingatan dan lupaan mereka. Pengkaji berpendapat untuk
menyelesaikan masalah ingatan mereka yang lemah itu, perlu ada satu kaedah yang
dapat merangsang ingatan mereka terhadap pembelajaran. Teknik permainan dadu
suku kata dirasakan dapat merangsang ingatan mereka terhadap pembelajaran.
Sebenarnya semasa aktiviti pandang sebut diselitkan juga semasa permainan dadu
suku kata iaitu mereka berpeluang membaling sendiri dadu suku kata untuk mencari
padanan suku kata yang sesuai dan bermakna. Di sini dapat juga diterapkan sikap
motivasi dan berani ke hadapan untuk membaling dadu suku kata tersebut. Pada
dadu suku kata itu terdapat suku kata dan gambar yang bersesuaian.
Pengkaji berpendapat bahawa kanak-kanak sememangnya suka bermain
justeru itu pengkaji telah memilih teknik bermain . Teknik ini membolehkan murid
untuk bergerak aktif. Ini secara tidak langsung akan menimbulkan minat murid untuk
memahami apa yang dipelajari. Menurut L.Vygotsky (1976) berpendapat fungsi main
adalah membina semula realiti

tanpa pengaruh situasi atau halangan dan

menggerakkan perkembangan intelek secara langsung. Apabila guru mengajar


mengeja huruf dan suku kata tanpa memberi dan kefahaman terhadap perkataan
tersebut kesan menguasai kemahiran adalah agak lambat akibat masalah ingatan dan
lupaan. Pengkaji berpendapat untuk menyelesaikan masalah mereka yang lemah itu,
perlu ada aktiviti yang boleh merangsang ingatan mereka terhadap pembelajaran.
Oleh sebab itu, saya telah memilih aktiviti permainan kerana disamping bermain
mereka akan dapat menjadi peka dengan menyebut perkataan disamping memahami
melalui gambar yang diberi agar lebih bermakna untuk mengatasi ingatan dan lupaan
mereka.

17

Menurut pengkaji John Dewey (1852-1859) menggalakkan


pembelajaran

melalui prinsip-prinsip

proses

belajar melalui bermain dapat memberi

keseronokan dan menarik minat belajar kanak-kanak. Di mana juga mereka berada
mereka cuba bermain apa saja jenis permainan sama ada bermain bersama rakan atau
bersendirian. Ini bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu aktiviti
bermain dapat membantu perkembangan fizikal, kognitif, dan emosi kanak-kanak.
Pendapat ini juga disokong berdasarkan teori

pemprosesan maklumat

yang

dikemukakan oleh Robert M.Gagne (1975 dalam Mok Soon Sang,2008) yang mana
beliau menerangkan bahawa manusia memperolehi maklumat dalam sesuatu proses
pembelajaran melalui rangsangan-rangsangan luar yang diterima dalam saraf melalui
5 deria manusia. Robert M. Gagne dalam buku Essentials of Learning for Instruction
(1975) telah mengemukakan teori bahawa rangsangan-rangsangan dari persekitaran
luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Maklumat ini
akan ditakrifkan dalam stor ingatan jangka pendek kemudian dihantar kepada stor
ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada pengerak tindak balas melalui sistem
saraf. Menurutnya lagi proses pembelajaran berlaku dalam lapan frasa iaitu frasa
motivasi,frasa kefahaman, frasa pemerolehan ,fasa penahanan ,fasa mengingat
semula,fasa generalisasi atau pindaan ,fasa prestasi atau gerak balas dan akhir sekali
fasa maklum balas . Fasa-fasa ini saling berlaku perubahan tingkah laku individu.
Seiring dengan pendapat pengkaji sekiranya murid dapat membaca perkataan kvkv
dengan sebutan yang lancar proses pembelajaran yang dialamai oleh kumpulan
sasaran. Dalam kajian ini fasa permulaan iaitu fasa motivasi berlaku apabila murid
dapat bermain dengan dadu suku kata tersebut. Setelah bermotivasi untuk belajar

18

maka dengan mudah mereka masuk ke fasa kefahaman . Pengkaji perlu membuat
pemilihan rangsangan yang tepat melalui organ deria iaitu memilih gambar yang
tepat sebagai rangsangan ketika mengajar murid kajian. Fasa penyimpanan dan fasa
penahanan berlaku apabila perkataan yang dibaca oleh murid disimpan dan dikod
dalam jangka pendek

dan setelah dijelaskan melalui gambar atau visual yang

disediakan oleh guru maka keseluruhan maklumat tadi disimpan dalam ingatan jangka
panjang untuk ditranformasikan dan disusun dalam sistem kekal otak supaya mudah
dikeluarkan atau diguna. Fasa mengingat dan generalisasikan berlaku apabila murid
diminta menyebut semula perkataan berdasarkan gambar yang dilihat dengan betul
dan lancar. Apabila murid dapat mengecam perkataan tanpa gambar ianya bermakna
proses fasa ketujuh iaitu fasa prestasi berlaku. Perubahan tingkah laku yang dialami
oleh murid perlu diberi pujian atau ganjaran oleh guru dalam pelbagai bentuk
melengkapkan fasa terakhir teori pemprosesan maklumat iaitu fasa maklum balas.
Ganjaran dan galakan yang diberikan oleh guru apabila memberi jawapan yang tepat
dapat memberi motivasi untuk murid lebih berusaha lagi.
Selain itu , kaedah fonetik secara padang dan sebut yang dipraktikkan oleh
kebanyakan guru Bahasa Inggeris ketika mengajar boleh diambil sebagai ikutan .
Manfaat yang boleh kita capai ialah murid boleh mengingat

secara terus dan

bermakna dengan cepat dalam menggabungkan bunyi-bunyi huruf atau perkataan yang
diperkenalkan ketika belajar mengenal dan mengecam perkataan berbanding mengeja
dan membatang suku kata. Pendapat pengkaji disokong oleh artikel dari internet
bertajuk Kaedah Fonetik Bantu Anak Membaca dalam Mingguan Wanita (Ogos 2003)
sisipan dari ruangan Permata hatiku. Dalam artikal tersebut seorang ibu berbangga

19

apabila

anak berumur lima tahun

telah dapat menguasai kedua-dua pembacaan

Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu . Ini jelas menunjukkan keadah fonetik yang
menekankan penguasaan bunyi-bunyi huruf dapat membantu kanak-kanak menguasai
kedua-dua bahasa. Berdasarkan kajian tentang permainan dalam pengajaran.
Berdasarkan teori pemprosesan maklumat Robert M.Gagne (1975) dan penulis di atas
pengkaji berpendapat murid dapat menguasai kemahiran membaca perkataan kvkv
murid Tahun Satu Linus di sekolah pengkaji khususnya dan semua Tahun Satu di
sekolah rendah amnya.

BAB 2
TINJAUAN LITERATUR

20

2.1 Kajian yang berkaitan


Pandangan pengkaji untuk meningkatkan penguasaan

membaca kvkv

di

kalangan murid ada benarnya berdasarkan teori pembelajaran dan beberapa kajian
oleh penyelidikan lain. Dalam bahagian ini pengkaji akan menjelaskan perkaitan
penyelidikan pengkaji

dengan teori dan yang menjadi rujukan

pengkaji dan

menghuraikan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan penyelidikan yang


dijalankan.
2.1.1

Pandangan tokoh-tokoh falsafah barat dan timur tengah.


Melalui teknik bermain murid akan berasa seronok dan gembira membuat

penerokaan ,penemuan ,pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi


menerusi Huraian Kurikulum Prasekolah

Kebangsaan (2003) Vygotsky dalam

Kasnani (2005) menyatakan aktiviti bermain dapat membantu perkembangan bahasa


dan pemikiran. Struktur otak terbentuk melalui penggunaan simbol dan alat, serta
membantu dalam pembentukan ini. Bermain memberi kebebasan kepada kanak-kanak
untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Dalam cara ini kanakkanak dapat mengawal 85 situasi dan menyelesaikan dalam dunia sebenar. John
Dewey dalam Kasnani (2005) turut menyatakan

prinsip belajar melalui bermain

menggalakkan proses pembelajaran kanak-kanak. Setiap kanak-kanak mempunyai hak


untuk mempunyai keseronokan dalam diri mereka. Menurut Froebel dalam Rohani
(2003) permainan merupakan

perkara penting dalam proses pembelajaran

yang

paling berkesan adalah sesuatu yang berlaku dalam keadaan yang menggembirakan.

21

Manakala Maria Mentossori (1996) menyokong pendapat Froebel dengan


membenarkan kanak-kanak belajar melalui bermain. Menurut beliau kanak-kanak
berusaha bersungguh-sungguh bagi menguasai sesuatu kemahiran. Menurut Frost
(1992) permainan dapat memberi pengalaman tentang keadilan ,peraturan dan
kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara seperti tekateki,silang kata ,kad-kad gambar ,dam dan sebagainya. Boon (2009) menerusi Murid
dan Alam Belajar menerangkan bahawa main dengan peraturan ialah permainan
bukan sahaja sesuai untuk kanak-kanak prasekolah tetapi juga sesuai untuk kanakkanak sekolah rendah dan menengah.
Piaget (2009) menyatakan main dengan peraturan merupakan aktiviti
permainan yang mempunyai ciri logikal dan sistematik. Teori Robert M.Gagne yang
merupakan seorang ahli psikologi kognitif telah mengemukakan Teori Pemprosesan
Maklumat (1975) yang mengaitkan lapan fasa bagi memperolehi maklumat dalam satu
proses pembelajaran. Menurutnya rangsangan dari persekitaran luar akan diterima
dalam sistem saraf melalui

deria-deria manusia .Maklumat seterusnya akan

ditafsirkan dalam stor ingatan dan dihantar kepada ingatan jangka panjang dan
akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf .Lapan fasa tersebut ialah
Fasa motivasi jangkaan, Fasa Tanggapan-Kefahaman,Fasa Penyimpanan-Pemerolehan
,Fasa Penahanan-Stor Ingatan,Fasa Mengingat Kembali Mencari,Fasa GeneralisasiPindahan ,Fasa Prestasi Gerak balas dan akhirnya Fasa Maklum balas.
Menurut L.Vygotsky (1976) berpendapat fungsi main adalah membina semula realiti
tanpa pengaruh situasi atau halangan dan menggerakkan perkembangan intelek secara

22

langsung Apabila guru mengajar mengeja huruf dan suku kata tanpa memberi dan
kefahaman terhadap perkataan tersebut kesan menguasai kemahiran adalah agak
lambat akibat

masalah ingatan dan lupaan. Pengkaji berpendapat

menyelesaikan masalah
merangsang

mereka yang lemah itu,perlu ada

untuk

aktiviti yang boleh

ingatan mereka terhadap pembelajaran. Oleh sebab itu, saya telah

memilih aktiviti permainan kerana disamping bermain mereka akan dapa menjadi
peka dengan menyebut perkataan disamping memahami melalui gambar yang diberi
agar lebih bermakna untuk mengatasi ingatan dan lupaan mereka.
Menurut pengkaji John Dewey (1852-1859) menggalakkan
pembelajaran

melalui prinsip-prinsip

proses

belajar melalui bermain dapat memberi

keseronokan dan menarik minat belajar kanak-kanak. Di mana juga mereka berada
mereka cuba bermain apa saja jenis permainan sama ada bermain bersama rakan atau
bersendirian. Ini bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu aktiviti
bermain dapat membantu perkembangan fizikal, kognitif, dan emosi kanak-kanak.
Pendapat ini juga disokong berdasarkan teori

pemprosesan maklumat

yang

dikemukakan oleh Robert M.Gagne (1975 dalam Mok Soon Sang,2008) yang mana
beliau menerangkan bahawa manusia memperolehi maklumat dalam sesuatu proses
pembelajaran melalui rangsangan-rangsangan luar yang diterima dalam saraf melalui
5 deria manusia. Robert M. Gagne dalam buku Essentials of Learning for Instruction
(1975) telah mengemukakan teori bahawa rangsangan-rangsangan dari persekitaran
luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Maklumat ini
akan ditakrifkan dalam stor ingatan jangka pendek kemudian dihantar kepada stor
ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem

23

saraf. Menurutnya lagi proses pembelajaran berlaku dalam lapan frasa iaitu frasa
motivasi,frasa kefahaman, frasa pemerolehan ,fasa penahanan ,fasa mengingat
semula,fasa generalisasi atau pindaan ,fasa prestasi atau gerak balas dan akhir sekali
fasa maklum balas . Fasa fasa ini saling berlaku perubahan tingkah laku individu.
Seiring dengan pendapat pengkaji sekiranya murid dapat membaca perkataan kvkv
dengan sebutan yang lancar proses pembelajaran yang dialamai oleh kumpulan
sasaran.Dalam kajian ini fasa permulaan iaitu fasa motivasi berlaku apabila murid
dapat bermain dengan roda impian tersebut. Setelah bermotivasi untuk belajar maka
dengan mudah mereka masuk ke fasa kefahaman . Pengkaji perlu membuat pemilihan
rangsangan yang tepat melalui organ deria iaitu memilih gambar yang tepat sebagai
rangsangan ketika mengajar murid kajian.Fasa penyimpanan dan fasa penahanan
berlaku apabila perkataan yang dibaca oleh murid disimpan dan dikod dalam jangka
pendek dan setelah dijelaskan melalui gambar atau visual yang disediakan oleh guru
maka keseluruhan maklumat tadi disimpan dalam ingatan jangka panjang untuk
ditranformasikan dan disusun dalam sistem kekal otak supaya mudah dikeluarkan
atau diguna. Fasa mengingat dan generalisasikan berlaku apabila murid diminta
menyebut semula perkataan berdasarkan gambar yang dilihat dengan betul dan lancar.
Apabila murid dapat mengecam perkataan tanpa gambar ianya bermakna proses fasa
ketujuh iaitu fasa prestasi berlaku. Perubahan tingkah laku yang dialami oleh murid
perlu diberi pujian atau ganjaran oleh guru dalam pelbagai bentuk melengkapkan
fasa terakhir teori pemprosesan maklumat iaitu fasa maklum balas.Ganjaran dan
galakan yang diberikan

oleh guru

apabila memberi jawapan

memberi motivasi untuk murid lebih berusaha lagi.

yang tepat dapat

24

Menurut L.Vygotsky (1976) berpendapat fungsi main adalah membina semula


realiti tanpa pengaruh situasi atau halangan dan menggerakkan perkembangan intelek
secara langsung Apabila guru mengajar mengeja huruf dan suku kata tanpa memberi
dan kefahaman terhadap perkataan tersebut kesan menguasai kemahiran adalah agak
lambat akibat

masalah ingatan dan lupaan. Pengkaji berpendapat

menyelesaikan masalah

mereka yang lemah itu,perlu ada

untuk

aktiviti yang boleh

merangsang ingatan mereka terhadap pembelajaran


Selain tokoh barat , terdapat juga tokoh Islam yang membincangkan peranan
bermain kepada kanak-kanak iaitu

Imam Al Ghazali (Hassan Langgulung,1979)

berpendapat ,menitikberatkan bermain bagi murid kerana dengan bermain murid boleh
mengembangkan sikap semuajadi mereka disamping menyihatkan tubuh dan
menguatkan otot-otot. Beliiau juga menyatakan dengan bermain boleh menimbulkan
kegembiraan, kerehatan

bagi kanak-kanak selepas penat belajar. Pelaksanaan

pendekatan belajar melalui bermain hendaklah dijalankan dengan mengambil kira


hasil pembelajaran yang ingin dicapai dan ditentukan. Bahan juga perlu sesuai dan
berfaedah kepada perkembangan murid .Melalui pendekatan ini juga dapat
mengukuhkan penguasaan konsep pembelajaran umum kepada yang lebih spesifik.

2.1.2

Pandangan pengkaji tempatan

25

Roslinda (2010) menggunakan permainan kad Huruf Pintar

dapat

meningkatkan kemahiran mengenal huruf kecil. Bersesuaian dengan Huraian


Kurikulum

Prasekolah Kebangsaan (2003) telah memberi penekanan tentang

pendekatan belajar melalui bermain dalam proses pengajaran dan pembelajaran di


prasekolah kerana dengan aktiviti bermain kanak-kanak dapat meneroka ,menjelajah
dan menimba ilmu.
Seorang penyelidik tempatan iaitu Roziah Abd Hamid (2005) juga sependapat
dengan pengkaji telah membuat kajian yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran
Membaca Murid-murid Tahun 1 dengan Latih tubi menggunakan suku kata dan
Gambar Proseding Seminar Penyelidikan Pendidikan IPBA 2005. Pemerhatian
terhadap kaedah permainan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah permainan
adalah satu kaedah pengajaran yang melibatkan penyertaan pelajar untuk bergerak
aktif dalam kelas. Berdasarkan pemerhatian kaedah ini bukan sahaja merangsang
minat pelajar tetapi merangsang minat pelajar untuk terus berfikir. Permainan yang
berlangsung dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan pelbagai bentuk
mengikut objektif yang ingin dicapai. Berdasarkan pemerhatian kaedah permainan
mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif,seronok dan bermakna. Permainan
dalam kelas memberi impak yang besar terhadap penglibatan murid. Hal ini berlaku
kerana di dalam kelas yang berlangsung terdapat dua kategori murid iaitu pelajar yang
boleh bersosial dan ada yang pemalu terutama murid yang bermasalah. Oleh itu
,apabila kaedah diaplikasikan oleh guru di dalam kelas semua pelajar semua melibat
diri bersama dan seterusnya mewujudkan kerjasama antara pelajar.

26

Seorang penyelidik Liza Anak Ulok (2009) telah membuat laporan kajian
tindakan yang Bertajuk Kaedah Elektrik dan Oral-Aura dalam membantu murid
Tahun Tiga menguasai suku kata kv dan kvkv . Dalam kajian beliau ,seorang murid
Tahun 3 menghadapi masalah membaca perkataan kvkv dengan ingatan yang kurang
baik. Murid tersebut diberi

intervensi dengan dua kaedah yang bergabung iaitu

kaedah elektrik (membina dan mencerakian) serta kaedah dengar dan sebut. Kajian
tindakan ini telah berjaya. Walaupun berbeza kaedah tetapi tujuan pengkaji dengan
penyelidik di atas adalah sama iaitu mahu meningkatkan penguasaan kemahiran
membaca kvkvk muridnya.
Menurut Raghir Kaur (2007) bermain merupakan aktiviti kegemaran muridmurid kerana mereka dapat mengekspresikan perasaan dan emosi gembira mereka.
Menurut belau juga kaedah permainan terdiri daripada aktiviti yang dijalankan secara
spontan yang membawa kepada pembelajaran. Satu daripada kebaikan kaedah ini
adalah ianya member peluang kepada murid untuk belajar sambil bermain.Terdapat
beberapa bentuk aktiviti dalam kaedah permainan antaranya adalah seperti permainan
dengan benda maujud ,permainan khayalan, bermain dengan menjelajah dan
permainan mengambil bahagian dan mencantum semula.
Seorang penyelidik lain yang bernama Norfaezah binti Mohmmad Alwi (2011)
juga sependapat dengan pengkaji . Beliau telah

membuat kajian yang bertajuk

Meningkatkan penguasaan kemahiran mengeja dalam kalangan murid bermasalah


pendengaran dengan menggunakan kaedah pandang sebut dan latih tubi. Kumpulan
sasaran pengkaji mungkin berlainan dengan beliau tetapi kaedah yang digunakan
adalah sama iaitu pandang dan sebut. Kajian tindakan itu juga telah berjaya

27

dilaksanakan oleh beliau dan hasilnya telah membuktikan peningkatan penguasaan


kemahiran mengeja menggunakan kaedah pandang sebut . Daripada beberapa kajian
lepas tersebut membuktikan kemahiran membaca amat penting. Oleh sebab itu pilihan
pengkaji adalah bersesuaian dengan kehendak dan keperluan semasa terutama murid
Linus yang lemah dalam literasi awal.
Menurut Tengku Sarina Aina dan Yusmini (2006), terdapat pelbagai kaedah
yang dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di antaranya adalah
kaedah hafalan, syarahan, kuliah, soal jawab, permainan, penyelesaian masalah dan
sebagainya.
Menurut Tengku Sarina Aina dan Yusmina (2006) lagi, permainan adalah satu
cara bagi melatih murid memperolehi sesuatu maklumat berdasarkan pada mesej yang
tersirat di sebalik aktiviti permainan yang dilaksanakan.
Jika dilihat pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang terdahulu, saya hanya
menerangkan dengan menggunakan gambar sebagai bahan bantu mengajar. Menurut
Abdul Ghafar (2003) kaedah kuliah atau kaedah konvensional menyebabkan ramai
pelajar menjadi bosan dengan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru.
Kebosanan yang melanda diri murid menjadikan penyampaian tidak berkesan dan isi
pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada murid tidak sampai sepenuhnya
secara maksimum. Keadaan ini secara tidak langsung telah menjejaskan pemahaman
dan perhatian murid terhadap isi pelajaran tersebut.
Dengan itu, saya telah mencari kaedah alternatif bagi menghilangkan
kebosanan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran. Kaedah yang saya pilih
adalah kaedah permainan. Menurut Shahabuddin, Rozaini dan Mohd Zohir (2003)
tokoh yang banyak membincangkan peranan bermain dalam pendidikan .Aktiviti
bermain dapat meningkatkan kemahiran belajar dikalangan murid. Di peringkat
rendah, kanak-kanak perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran psikomotor dan

28

kemahiran sosial mereka. Permainan yang digunakan untuk setiap umur adalah
berbeza mengikut tahap kematangan murid.
Selain itu, menurut Rashidi dan Abd Razak (1996) penggunaan kaedah
permainan adalah untuk menambahkan keseronokan kepada pembelajaran. Permainan
juga mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Ciri yang paling menarik dalam kaedah
permainan ini adalah wujud unsur-unsur persaingan dan cabaran dalam aktiviti yang
dirancang. Kaedah ini dapat mengurangkan kebosanan yang biasanya dikaitkan
dengan pembelajaran melalui kaedah pengajaran seperti latih tubi dan kuliah.
Menurut Endra Devi Supiah dan Che Nasir (2008) pula, kanak-kanak amat
sinonim

dengan

bermain.

Melalui

bermain

seorang

kanak-kanak

dapat

mengembangkan kemahiran mereka secara menyeluruh. Sebagai contoh, kemahiran


interpersonal mewujudkan ciri-ciri pembelajaran sambil bermain dan mengetengahkan
penerokaan bagi merangsang minda mereka dengan cara yang tepat untuk
perkembangan.
Terdapat juga tokoh insan Islam yang membincangkan peranan bermain
kepada

kanak-kanak

iaitu

Imam

Al-Ghzali.

Imam

Al-Ghazali

(Hassan

Langgulung,1979) berpendapat, menitikberatkan bermain bagi murid kerana dengan


bermain murid boleh mengembangkan sikap semula jadi mereka disamping
menyihatkan tubuh dan menguatkan otot-otot. Beliau juga menyatakan dengan
bermain boleh mendatangkan kegembiraan, kerehatan bagi kanak-kanak selepas penat
belajar. Perlaksanaan pendekatan belajar melalui bermain hendaklah dijalankan
dengan mengambil kira hasil pembelajaran yang ingin dicapai dan ditentukan. Bahan
juga perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembangan murid. Melalui pendekatan ini
juga dapat mengukuhkan penguasaan konsep pembelajaran umum kepada yang lebih
spesifik.
Menurut Raghir Kaur (2007) bermain merupakan aktiviti kegemaran muridmurid kerana mereka dapat mengekspresikan perasaan dan emosi gembira. Mereka.

29

Menurut beliau juga, kaedah permainan terdiri daripada aktiviti yang dijalankan secara
spontan yang membawa kepada pembelajaran. Satu daripada kebaikan kaedah ini
adalah ianya memberi peluang kepada murid untuk belajar sambil bermain. Terdapat
beberapa bentuk aktiviti dalam kaedah permainan antaranya adalah seperti permainan
dengan barang maujud, permainan khayalan, bermain dengan menjelajah dan
permainan mengambil bahagian dan mencantum semula.
Menurut Shahabuddin, Rozaini dan Mohd Zohir (2003) antara tokoh lain yang
menyatakan mengenai keperluan bermain adalah Pieget. Pieget menyatakan
permainan dapat menimbulkan perasaan seronok kepada murid dan seterusnya
meningkatkan interaksi dan kefahaman kepada murid. Permainan seperti teka silang
kata, puzzle, teka-teka, maze, mencari barang tersembunyi dan seumpamanya amat
sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, saya telah
memilih permainan teka silang kata sebagai bahan bantu mengajar dalam melakukan
kajian ini.

BAB 3
METODOLOGI KAJIAN

30

3.1

Reka bentuk kajian

Pengkaji telah memilih satu konsep model penyelidikan yang memberi impak yang
berkesan dalam meningkatkan penguasaan murid Linus Tahun Satu dalam kemahiran
membaca

kvkv melalui kaedah gabungan permainan dan pandang sebut. Model

diaplikasikan dalam kajian ialah model Stephen Kemmis (1993) yang dinyatakan
oleh Rosinah Edinin (2010). Model ini bersesuaian dengan kajian kerana melibatkan
empat peringkat asas perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Model ini juga
melibatkan pengulangan sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan.
Berdasarkan model ini, pengkaji melaksanakan Kitaran pertama dengan membuat
langkah pertama iaitu merancang pengajaran dan pembelajaran (RPH) yang sesuai
berdasarkan objektif khusus kajian menggunakan kaedah permainan dan pandang
sebut. Seterusnya langkah kedua ialah bertindak melaksanakan intervensi berdasarkan
(RPH) yang telah dirancang. Dalam proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran
guru membuat pemerhatian lisan iaitu

murid memberi respon semasa aktiviti

permainan untuk langkah ke tiga. Seterusnya pengkaji membuat refleksi hasil dapatan
daripada ke tiga-tiga langkah tadi. Rajah ini adalah model penyelidikan yang
diaplikasikan dalam kajian pengkaji. Kitaran kedua diperlukan kerana pengkaji tidak
berpuas hati dengan pencapaian murid dalam kitaran pertama.

Rajah 1 .Carta Alir Kitaran 1 dan Kitaran 2 -Model Stephen Kemmis(1993)


REFLEKSI
Murid nampak seronok dan perlu bimbingan
lagi agar pembacaan jadi lancar dan luas

31

MEMERHATI
Kelancaran murid membaca
perkataan KVKV
Bilangan perkataan yang dapat
dibaca

KITARAN 1

MERANCANG
Kaedah pandang dan
sebut secara lisan
untuk meningkatkan
kemahiran membaca
KVKV

BERTINDAK
Intervensi dengan menambah
perkataan dan gambar
REFLEKSI
Murid lebih seronok , lebih
mengingat dan lebih banyak
menguasai perkataan KVKV.
Pencapaian lebih tinggi.

MEMERHATI
Murid dapat membaca
lebih banyak perkataan
KVKV dengan lancar

KITARAN 2

MERANCANG
Unsur elemen
permainan Roda Impian
dapat
meningkatkan
kemahiran membaca
KVKV

BERTINDAK
Intervensi ditambah baik
dengan menambah perkataan,
elemen permainan, latih tubi
serta ganjaran.

3.2

Populasi atau persempalan

Pengkaji mensasarkan empat orang murid Linus Tahun Satu yang masih ada seorang
yang masih belum menguasai huruf vokal dan konsonan tetapi 3 orang respondan

32

telah mengenali huruf a-z ini memudahkan kajian. Tetapi masih tidak boleh membaca
perkataan kvkv secara terus. Mereka perlu membatang suku kata terlebih dahulu dan
nada adakala mereka lupa apa yang dieja dan ini membataskan mereka

untuk

menyebut perkataan tersebut.


Murid sasaran terdiri daripada lima orang murid lelaki dan tiga orang murid
perempuan yang semuanya berbangsa Melayu ini saya beri Respondan 1,2,3,4,5,6,7
dan 8 . Semua murid adalah dalam kelas yang sama iaitu kelas Linus . Tujuh orang
respondan adalah murid normal tetapi ada seorang yang menghadapi masalah lidah
pendek oleh sebab itu pertuturannya tidak jelas. Pihak doktor juga telah mengesahkan
bahawa respondan ini mempunyai perkembangan yang agak lambat. Respondan
mempnyai masalah literasi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris .Akibat kurang atau
lambat mereka perlu diberi pendedahan serta memerlukan pemulihan . Tiga orang
respondan mengalami masalah tingkah laku yang sederhana. Manakala respondan 4
selalu tidak memberi tumpuan semasa guru mengajar iaitu suka berkhayal . Latar
belakang murid dapat dilihat dengan jelas dalam jadual 1.

Jadual 3.1
Latar belakang kumpulan sasaran

33

Responda

Bangsa

Jantina

Tahap

kemahiran

KVKV
Sederhana

Melayu

lelaki

menguasai Masalah tingkah laku


membaca
Sikap baik tetapi ada
masalah petuturan tidak

Melayu

lelaki

Sederhana

jelas .
Tiada masalah tingkah

Sederhana

laku
Kurang tumpuan suka

Melayu

lelaki

Melayu

Perempuan Lemah

berkhayal
Tiada masalah tingkah
laku
Kurang tumpuan suka

Melayu

Perempuan Sederhana

Melayu

lelaki

Sederhana

Melayu

lelaki

Sederhana

Tiada masalah
tingkah laku

Melayu

Perempu
an

Lemah

Tiada masalah
tingkah laku

berkhayal
Kurang
tumpuan
suka berkhayal

3.3 Isu kajian

Walaupun pada peringkat awal kajian ke semua murid kajian telah dapat
menguasai huruf atau abjad vokal dan konsonan dan beberapa suku kata kv tetapi ada
juga beberapa orang murid yang masih belum menguasai kvkv . Sebahagian murid ini

34

menghadapi masalah mengingat suku kata yang dieja dan seterusnya menghadapi
kesukaran untuk membaca perkataan walaupun sudah membatangkan suku kata.
Kaedah mengeja dan membatangkan suku kata yang digunakan kurang berkesan
dalam proses menguasai kemahiran membaca perkataan kerana mereka menghadapi
masalah dalam mengingat suku kata yang dieja. Kesukaran murid dalam mengingat
adalah kerana daya ingatan mereka yang lemah berbanding dengan murid pintar.
Perkara ini membataskan penguasaan mereka terhadap mengenal perkataan. Justeru
itu, langkah yang dirasakan perlu ialah mencari satu pendekatan atau kaedah yang
sesuai dengan murid Linus . Tindakan pengkaji untuk merangsang ingatan mereka
dengan menyarankan kaedah permainan dan pandang sebut setelah merujuk kepada
teori yang sesuai adalah tepat dan perlu disegerakan agar murid tersebut tidak
ketinggalan.

3.4 Instrumen/ Alat kajian

Bagi membantu pengkaji menjalankan kajian ini ,alat kajian utama yang digunakan
ialah ujian dignostik atau pengesanan, pemerhatian, temu bual, ujian pos dan soal
selidik. Dalam borang soal selidik ini , terdapat 3 bahagian utama yang disediakan.
Dalam bahagian A memperincikan tentang latar belakang pelajar yang mempunyai
kaitan dengan sosiobudaya mereka. Dalam bahagian B pula,berkaitan dengan pelajar
tentang cara

amalan

mereka belajar dan membaca. Ini penting untuk pengkaji

mengetahui tahap penguasaan mereka . Dalam bahagian C pula, pengkaji menyentuh


pendapat pelajar tentang keberkesanan teknik belajar sambil bermain.

35

3.5 Tinjauan Awal


Sebelum pengkaji menjalankan kajian,pengkaji telah menggunakan tiga cara
tinjauan untuk mendapatkan maklumat secukupnya untuk peringkat awal kajian ini.
Pengkaji telah menjalankan Ujian Dignostik atau ujian saringan untuk mencari daerah
kelemahan, membuat pemerhatian terhadap sikap dan cara belajar. Selain itu, temu
bual telah dijalankan iaitu temu bual dengan guru yang mengajar kelas Linus dan
temu bual dengan murid yang terpilih dalam kajian, seterusnya diikuti ujian pos untuk
mengenal pasti keberkesanan

penggunaan permainan dadu suku kata kvkv dan

akhirnya ialah analisis keputusan soal selidik.

3.3 .1Ujian Dignostik (Ujian pengesanan)


Ujian dignostik merupakan satu alat kajian untuk mengenal pasti pemasalahan dan
halangan berbentuk kesukaran, kelemahan, kekurangan dan kesilapan yang dihadapi
oleh murid sewaktu pembelajaran .Manakala menurut Pieranggelo dan Guiliani (2009)
menyatakan bahawa kekuatan diagnostik adalah hasil keputusan yang boleh digunakan
bagi membantu kelemahan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran.
Sehubungan dengan itu, pengkaji telah membina dan mentadbir satu ujian diganostik
ke atas lapan orang murid Linus yang dipilih. Berdasarkan keputusan ujian tersebut
menunjukkan murid-murid tersebut menghadapi masalah dalam membaca kvkv.
(Rujuk Jadual 2 muka surat 14)

36

3.3.2. Pemerhatian
Instrumen kedua ialah pemerhatian. Pemerhatian digunakan untuk merekod tingkah
laku dan interaksi murid dalam kajian yang dijalankan. Pengkaji telah menggunakan
pemerhatian secara tidak berstruktur yang menggunakan nota lapangan untuk merekod
data. Pengkaji dengan dibantu oleh rakan guru lain mencatat beberapa perkara yang
diperhatikan seperti masa dan tempat,perihal yang berlaku antara guru dan murid
ketika itu. Oleh itu, pengkaji telah menjalankan pemerhatian di dalam kelas terhadap
murid yang berkenaan semasa sesi pembelajaran Bahasa Malaysia dan seterusnya
merekod hasil pemerhatian dalam kelas. Kemudian dianalisis secara naratif . (Rujuk
Lampiran A)

3.3.3. Temubual
Instrumen ke tiga ialah temu bual yang merupakan cara untuk mendapatkan maklumat
mendalam berkaitan

sesuatu isu kajian. Pengkaji telah menjalankan temu bual

berstruktur dengan menyediakan soalan-soalan bagi menjawab persoalan kajian.


Pengkaji telah memilih dua orang guru Linus Bahasa Malaysia dan lapan orang
murid Linus berkenaan untuk ditemu bual bagi memberi pandangan

terhadap

permasalahan yang dihadapi . Seterusnya temu bual di atas ditranskripsikan oleh


pengkaji untuk dianalisa.
Melalui Ujian Diagnostik ,pengkaji dapat mengesahkan

kelemahan murid

dalam pembacaan asas . Melalui pemerhatian pula pengkaji mendengar, melihat dan

37

melaporkan sendiri dengan jelas masalah yang dihadapi oleh murid. Manakala dalam
temu bual pula pengkaji dapat berkongsi pandangan dan permasalahan yang tepat dan
mantap dari guru-guru yang terlibat dengan murid berkenaan.

4. Ujian pos
Ujian pos dijalankan kepada

empat orang respondan selepas pelaksanaan teknik

permainan dadu suku kata. Data dikumpul dari ujian dignostik dan ujian pos akan
dikumpul dan diberi skema markah. Kemudian dianalisis. Maklumat ini juga
digunakan untuk menunjukkan hubungan antara keberkesanan teknik permainan
dadu suku kata yang telah dijalankan

5. Soal selidik
Soalan soal selidik terbahagi kepada tiga bahagian iaitu profil respondan. Terdiri
bahagian A dan bahagian B. Maklumat tentang profil respondan meliputi maklumat
jantina, tempat tinggal dan latar belakang keluarga.
Bahagian A pula terdiri daripada beberapa item mengenai tahap penguasaan
respondan

dalam kemahiran

membaca mereka .manakala bahagian B adalah

mengenai keberkesanan teknik permainan roda impian yang digunakan

untuk

mengatasi kelemahan respondan dalam menguasai kemahiran membaca. Respondan


dikehandaki menjawab soalan dengan jujur

.Guru akan membimbing mereka

menjawab soalan kerana mereka belum lagi menguasai kemahiran membaca. Setelah
tamat pelaksanaan soal selidik tersebut dikumpul dan dianalisis mengikut kekerapan
dan kumpulan data.

38

3.4 Kajian Rintis -Kebolehpercayaan /keesahan


Untuk melihat keesahan protokol temu bual, pengkaji telah meminta beberapa orang
pakar untuk menilai dan menyemak soalan protokol yang dibina. Pengesahan pakar
penting bagi memastikan protokol temu bual boleh dipercayai ( Yin 1994) .Untuk
melihat kebolehpercayaan data temu bual yang dijalankan ,pengkaji menggunakan
kaedah pengiraan Indeks Kebolehpercayaan Coheran Kappa seperti yang dicadangkan
oleh Yin (2004) . Pengkaji ini telah meminta tiga orang yang pakar untuk menyemak
dan memberikan komen terhadap protokol temu bual yang telah siap dibina oleh
penyelidik. Ketiga-tiga orang pakar tersebut mempunyai kepakaran dalam bidang
Bahasa Melayu dan seorang lagi mempunyai kepakaran dalam bidang penyelidikan
kualitatif. Kebolehpercayaan data temu bual dilihat menggunakan kaedah indeks
Kebolehpercayaan Cohen Kappa(K) menggunakan formula yang dicadangkan oleh
Yin ( 1994) ,iaitu seperti berikut:
(fa-fc)(N-fc)
Fa=kekerapan persetujuan penilai
Fc-kekerapan kebarangkalian
N=jumlah item yang disediakan dalam skema pengkodan
Indeks kebolehpercayaan Cohen Kappa secara keseluruhannya ialah K=0.87.
Landis dan Koch( 1977) telah mencadangkan cara interpretasi nilai yang diperoleh
menggunakan formula Cohen Kappa tersebut iaitu nilai kebolehpercayaan yang
melebihi 0.75 menujukan persetujuan yang kuat ataupun

menunjukkan tahap

39

konsistensi pengkodan data yang dilakukan oleh

pengkaji adalah tinggi

0.4hingga 0.74 menunjukkan tahap ketekalan yang sederhana .

3.5 Prosedur pengumpulan data

Populasi murid
Tahun 1

.Nilai

40

Ujian
dignostik/pengasa
nan

Temubual
bersama murid
dan guru

Kumpul dan
analisis data

Kumpul
maklumat
Keputusan
akhir

Pemerhatian

Sampel
kajian
seramai 8 orang

Ujian pos

Kumpul dan
analisis data

Soal selidik.

Kumpul dan
analisis data

Rajah 3.1 : Proses pengumpulan data.


3.5 .1 Tinjauan Awal
Sebelum pengkaji menjalankan kajian,pengkaji telah menggunakan tiga cara
tinjauan untuk mendapatkan maklumat secukupnya pada peringkat awal kajian ini.
Pengkaji telah menjalankan Ujian Dignostik atau ujian saringan untuk mencari daerah

41

kelemahan ,membuat pemerhatian terhadap sikap dan cara belajar. Selain itu temu
bual telah dijalankan iaitu temubual dengan guru yang mengajar kelas Linus dan
temu bual dengan murid yang terpilih dalam kajian, seterusnya diikuti ujian pos untuk
mengenal pasti keberkesanan penggunaan permainan dadu suku kata kvkv dan
akhirnya ialah analisis keputusan soal selidik.

3.6 Cara Penganalisis data.


Seterusnya pengkaji menganalisis

data kajian

dan melaporkan dapatan kajian

berdasarkan hasil ujian yang telah dijalankan iaitu ujian dignostik atau

ujian

pengesanan, ujian pos dan soal selidik. Ujian dignostik atau pengesanan telah di
adakan di dalam kelas iaitu semua murid tahun 1 iaitu seramai 8 orang murid telah
dipilih untuk menduduki ujian ini.
Beberapa teknik yang dirasakan sesuai untuk mengenal pasti tahap kelemahan
murid-murid terhadap kemahiran membaca dengan menggunakan teknik permainan
dadu suku kata untuk menguasai kemahiran membaca kvkv. Selepas itu ujian pos pula
dijalankan kepada respondan. Ujian

pos ini untuk menentukan keberkesanan

penggunaan teknik permainan dadu suku kata. Data-data yang diperolehi dalam setiap
ujian telah dikumpul untuk dianalisis.
Ujian dignostik, ujian pos dan soal selidik dianalisis secara kualitatif . Data
diperoleh daripada borang soal selidik dengan menjumlah skor untuk setiap item
daripada soalan secara manual . Hasil daripada data yang diperolehi daripada ujian

42

digonastik dan ujian pos dianalisis untuk memperihalkan pencapaian respondan


sebelum dan selepas menggunakan teknik tersebut.

KEPUTUSAN (ANALISIS DATA)

Jadual 3.1 Hasil bacaan murid A,B,C,D dan E dalam Ujian dignostik
Murid

Skor Menama dan

Skor Menyebut

Membunyikan abjad

suku kata KV

Skor Membaca
KVKV

A
B
C
D
E
F
G
H

.1.3 Analisis Tinjauan Awal


Melalui data yang telah dikumpul semasa tinjauan awal ,pengkaji seterusnya
menganalisis data bagi melihat sejauh manakah tahap pencapaian murid melalui

43

penggunaan tiga instrument iaitu ujian diagnostik, pemerhatian dan temu bual. Ujian
dignostik yang telah dibina oleh pengkaji dalam tiga bahagian iaitu Bahagian A
menamakan dan membunyikan abjad yang tertera .Bahagian B pula murid menyebut
suku kata dan seterusnya Bahagian C ialah membaca suku kata

kvkv dengan betul.

Jadual 3.3 :Matriks Data Temu bual bersama Murid

Soalan

Muri
dA

Murid
B

Murid
C

Murid
D

Pengkodan Catatan/
Tema

Susah ke hendak baca

Ya

Diam

Anggu

Angkat

Kesukaran

Murid

44

dan sebut suku kata.

bahu

menguasai

rasa
sukar

Sama ke apa yang


kamu belajar di
sekolah biasa.
Kalau ada gambar
senang ke hendak baca

Ya

Lain
sikit

Tak
tahu

Sama

Kaedah
guru

Sama dan
lain

Eh

tak tahu

senang

entah

respon

Murid
seronok

Cara mana yang awak


suka.

Yang
ini

Tak tahu

Yang
ini

Nak
gambar

Pilihan
kaedah

Murid
nak main
dan
gambar

Soalan

Muri
dE

Murid
F

Murid
G

Murid
H

Pengkodan Catatan/
Tema

Susah ke hendak baca


dan sebut suku kata.

Ya

Diam

Anggu
k

Angkat
bahu

Pilih
kaedah

Murid
rasa
sukar

Sama ke apa yang


kamu belajar di
sekolah biasa
Kalau ada gambar
senang ke hendak baca

Sama

Lain
sikit

Tak
tahu

Tak
tahu

Kaedah
guru

Sama dan
lain

senan
g

tak tahu

senang

entah

senang

Murid
seronok

Cara mana yang awak


suka.

Tak
tahu

Tak tahu

Yang
ini

Yang ni Pilihan
kaedah

Murid
nak main
dan
gambar

Melalui pemerhatian yang telah dijalankan oleh pengkaji pada 25 Oktober


2014 (Rujuk Lampiran A) dan dianalisa secara naratif membuktikan bahawa 8 orang

45

murid dalam kajian pengkaji masih belum menguasai kemahiran membaca suku kata
kerana kelapan-lapan mereka memberi jawapan yang salah ketika menjawab soalan
guru dan lebih bersikap pasif di kelas kerana tidak mahir menyebut suku kata. Oleh
sebab itu, murid-murid tersebut kurang berminat untuk belajar dan tidak memberi
tindak balas kepada apa yang dipelajari kerana guru mereka menggunakan kaedah
mengeja dan membatang suku kata sahaja.

Pembacaan tanpa kefahaman membuatkan murid tidak bermotivasi dan


masalah ini perlu diselesaikan. Pada pendapat pengkaji untuk menarik minat muridmurid tersebut ialah dengan kaedah atau teknik yang lebih menarik dan berkesan iaitu
teknik permainan dan pandang sebut. Sehubungan dengan itu ,hasil daripada
instrument ketiga iaitu temu bual bersama murid dan guru yang masing-masing
dijalankan telah pun direkodkan dalam Jadual 2 di muka surat 35,analisa jawapan dan
respon murid menunjukkan bahawa murid agak kurang memahami kaedah mengeja
yang digunakan oleh guru dan seterusnya menunjukkan minat dengan kaedah gambar
dan perkataan yang ditunjukkan. Oleh itu, pengkaji berpendapat bahawa teknik
bermain dan pandang sebut pasti menarik minat murid Linus untuk belajar membaca
perkataan awal iaitu membaca suku kata kvkv.

Jadual 3.4 : Matrik Temu bual bersama guru

46

Soalan

Guru

Guru

Guru

Pengkodan Catatan/

LINUS 1
Apakah kaedah yang Biasa eja

LINUS 2
Telah biasa

pemulihan
Saya guna

Kaedah

tema
Kaedah

cikgu gunakan untuk dahulu baru

guna kaedah

teknik

mengeja

mengeja

mengajar murid

batang suku

ini

gabungan

LINUS membaca?

kata.

Bagaimana dengan

Ada yang

Erm..murid

Boleh lah

Respon

Perlu

respon murid?

cepat dapat

LINUS

sebab mereka murid

rangsangan

dan nada

kurang minat

suka gambar.

yang

lambat.

belajar

Kenapa tidak ubah

Kena banyak

Boleh, jika

Ya,saya cuba

Kaedah

Kaedah

teknik lain?

persediaan

lengkap

guna .Tapi

permainan

menarik

alatnya

tengok tahap

dan

murid dulu.

pandang
Kaedah
permainan

menarik

Pada pendapat cikgu

Mungkin IQ

Mereka

Perlu cari

sebut
Kaedah

mengapa murid

mereka

kurang

kaedah lain

lain

LINUS lambat atau

lambat. Perlu

berminat

sukar membaca.

sesuatu yang

sebab itu

baru.

lambat

Berdasarkan Jadual 4 di atas iaitu matriks data temu bual bersama guru yang
dipilih, membuktikan bahawa semua guru bersetuju sekiranya ada teknik lain yang
boleh digunakan. Buktinya bahawa semua guru bersetuju supaya pengkaji cuba
mempraktikkan kaedah lain yang boleh meningkatkan penguasaan murid dalam
kemahiran membaca kerana kaedah mengeja yang digunakan kurang memberi
motivasi dan kurang sesuai dengan murid Linus yang perlu lebih perhatian berbanding
murid perdana yang boleh belajar sendiri. Hal ini berlaku kerana pelbagai faktor sama

47

ada faktor dalaman atau persekitaran luaran. Berdasarkan fenomena di atas, pengkaji
yakin bahawa pendapatnya menggunakan teknik permainan dan kaedah pandang sebut
amat bersesuaian dengan murid Linus yang ada masalah dalam menguasai pembacaan
berbanding murid perdana.
Seterusnya pengkaji menganalisis data kajian dan melaporkan dapatan kajian
berdasarkan hasil ujian yang telah dijalankan iaitu ujian dignostik atau ujian
pengesanan, ujian pos dan soal selidik. Ujian dignostik atau pengesanan telah di
adakan di dalam kelas iaitu semua murid tahun 1 iaitu seramai 10 orang murid telah
dipilih untuk menduduki ujian ini.
Beberapa teknik yang dirasakan sesuai untuk mengenal pasti tahap kelemahan
murid-murid terhadap kemahiran membaca dengan menggunakan teknik permainan
roda impian untuk menguasai kemahiran membaca kvkv.
Selepas itu, ujian pos pula dijalankan kepada respondan. Ujian pos ini untuk
menentukan keberkesanan penggunaan teknik permainan dadu suku kata. Data-data
yang diperolehi dalam setiap ujian telah dikumpul untuk dianalisis.

BAB IV
ANALISIS DATA

48

4.0 Pendahuluan
Bab ini menerangkan penganalisis data yang telah diperolehi dalam kajian yang telah
dilaksanakan. Penganalisaan data ini dibahagi kepada dua bahagian iaitu profil
respondan dan dapatan kajian tindakan. Profil respondan diperjelaskan berdasarkan
maklumat yang diperolehi dalam borang soal selidik seperti jantina, latar belakang
keluarga, bilangan suku kata kv yang dikenali dan dibunyikan.
Selepas itu data dianalisis berdasarkan markah-markah yang diperolehi oleh
respondan dalam ujian dignostik, ujian pos dan soal selidik. Maklumat yang diperolehi
dinyatakan dalam bentuk peratus dengan menggunakan jadual, graf, dan carta pai .
4.1 Profil Respondan
Kajian ini telah dijalankan ke atas murid-murid Tahun 1 salah sebuah sekolah yang
lokasinya di pinggir bandar iaitu daerah Seremban, Negeri sembilan . Pada mulanya
seramai 10 orang murid yang menduduki ujian pengesanan. Selepas ujian pengesanan
data telah dikumpul. Hasilnya terdapat 8 orang murid yang telah dikenal pasti di pilih
untuk kajian ini.
Kriteria pemilihan respondan untuk kajian ini adalah berdasarkan peratusan
jumlah gred yang diperolehi dalam ujian pengesanan tersebut .Lapan orang murid
mendapat markah di bawah 40 %.
4.2 Laporan Dapatan Kajian
Soal selidik yang diberikan kepada respondan adalah untuk mengetahui latar belakang
respondan .Disamping itu, maklumat

seperti pengetahuan respondan tentang

49

mengenal huruf dan boleh menguasai kvkv. Keberkesanan teknik permainan dadu
suku kata kvkv dapat dianalisis dengan segera.
4.2.1 Jantina respondan
Lapan orang pelajar telah dipilih menjadi respondan dalam kajian ini .Lima orang
daripadanya terdiri murid lelaki dan tiga orang lagi murid perempuan. Jelaslah di sini
murid lelaki lebih ramai daripada murid perempuan .
Dapatan kajian respondan mengikut jantina berdasarkan peratusan dapat
dirumuskan seperti yang ditunjukkan dalam carta pai dalam rajah 4.1 iaitu 63% murid
lelaki dan 37 % adalah murid perempuan. Taburan respondan mengikut jantina adalah
seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.1 di bawah ini.
Jantina
Lelaki
Perempuan
Jumlah

Jumlah
5
3
8

Taburan respondan mengikut jantina

Lelaki

Perempuan

Peratus
63 %
37%
100%

50

Rajah 4.2: Taburan Respondan mengikut jantina


4.2 Taburan pekerjaan ibu bapa atau penjaga respondan.
Dari segi taburan pekerjaan ibu bapa atau penjaga respondan pula, didapati
latar belakang ekonomi keluarga respondan terdiri daripada golongan berpendapatan
sederhana tetapi kukuh .Oleh sebab itu, kebanyakan ibu bapa atau penjaga respondan
ialah dari golongan sederhana. Ini kerana hasil daripada soal selidik yang telah
dijalankan . Kebanyakan bekerja di sektor swasta iaitu seramai 4 orang penjaga iaitu
bapanya seorang pemandu lori, jaga, operator kilang dan posmen. Manakala isteri
mereka suri rumah. Manakala penjaga yang bekerja kerajaan ialah seorang guru
agama dan isterinya pun sama tetapi anaknya telah disahkan oleh doktor mempunyai
masalah pembelajaran iaitu lambat dari segi pemikiran dan pertuturan. Manakala
penjaga yang lain ialah peniaga dan isterinya bekerja di kedai.
Faktor kesibukan ibu bapa respondan untuk mengukuhkan ekonomi masingmasing menyebabkan mereka kerja lebih masa. Oleh sebab itu, ibu bapa respondan
tidak mempunyai kesempatan untuk memantau kerja dan latihan yang diberi kepada
anak-anak.
Antara lain ada penjaga yang kurang mengambil berat tentang pelajaran anak
mereka walaupun ibunya tidak bekerja iaitu suri rumah. Respondan ini juga saya
dapati terlalu dimanjakan oleh keluarganya dan kerap tidak hadir ke sekolah. Hal ini
menyebabkan respondan tidak menyiapkan latihan di rumah. Selain itu, ada juga
penjaga yang terlalu prihatin sehingga ada ibu yang menyiapkan latihan respondan
tetapi setelah diberitahu kesan negatif kepada respondan maka perkara tersebut tidak

51

berulang lagi. Selain itu ,terdapat juga ibu bapa respondan yang mendapat pendidikan
hingga darjah 6 sahaja.
Jadual 4.3 :Taburan pekerjaan ibu bapa atau penjaga respondan ditunjukkan
Pekerjaan

Bilangan

Peratus

Kerajaan

13 %

Swasta

50 %

Sendiri

37 %

Jumlah

100 %

Berdasarkan jadual 4.2 kebanyakan ibu bapa atau penjaga respondan ialah dari
golongan sederhana. Ini kerana hasil daripada soal selidik yang telah dijalankan . 50%
ibu bapa bekerja di sektor swasta iaitu pemandu lori dan posmen. Manakala isteri
mereka suri rumah .Manakala 13% ibu bapa yang bekerja kerajaan iaitu suami dan
isterinya guru sekolah agama tetapi anaknya telah disahkan oleh doktor mempunyai
masalah pembelajaran iaitu lambat dari segi pemikiran dan pertuturan. Seterusnya
37% penjaga yang sendiri ialah bekerja kampung iaitu berniaga dan isterinya bekerja
di kedai kain.

52

Disebabkan beberapa faktor telah menyebabkan respondan tiada bimbingan


susulan semasa berada di rumah. Sebagai contoh ibu bapa yang bekerja lebih masa
kesannya anak-anak terbiar dan

kerap tidak menyiapkan tugasan yang diberi.

50
40
30
20
10
0
Swasta

Kerajaan

Rajah 4.4 :Taburan pekerjaan ibu bapa atau penjaga.

4.2 Laporan dapatan kajian


4.2 Persoalan kajian

Sendiri

53

Berdasarkan kajian persoalan yang pertama ini, ujian dignostik telah digunakan untuk
menjawab persoalan tersebut. Data yang diperolehi daripada ujian dignostik ini
digunakan untuk memilih respondan yang benar-benar belum menguasai kemahiran
membaca kvkv berbanding dengan rakan yang lain.
Keputusan markah yang diperolehi dalam ujian dignostik yang seperti dalam
jadual 4.3 di bawah.
KEPUTUSAN UJIAN DIGNOSTIK

Gred

Bilangan murid

Peratus

16.6%

16.6%

42%

25%

12

100

Jumlah

Jadual 4.3 Gred dan peratusan ujian dignostik dalam menguasai kemhiran
membaca suku kata kvkv.
Jadual 4.3 menunjukkan analisis markah berdasarkan gred . Lima orang murid
mendapat gred C dan seramai 3 orang mendapat gred D. Faktor mereka tidak
boleh membunyikan dan menulis suku kata kvkv merupakan punca mereka tidak dapat
menguasai kemahiran kvkv berbanding dengan rakan yang lain.

54

Secara tidak langsung dapatan ujian ini dapat memberi maklumat kepada
pengkaji untuk mengenal pasti kebolehan respondan dalam menguasai kemahiran
menyebut suku kata kvkv.
Sebagai contoh ketiga orang murid tersebut tidak dapat membunyikan suku kata kvkv
dengan betul. Ini dapat dilihat dalam ujian dignostik tersebut

respondan tidak

mempunyai keyakinan untuk menyebut bunyi suku kata yang dibaca. Manakala
seorang lagi terus tidak bersuara kerana ada huruf yang masih tidak kenal.
45
40
35
30
25
20

Column2

15
10
5
0
A

Rajah 4.4 Gred dan peratusan ujian dignostik dalam menguasai kemhiran
membaca suku kata kvkv.
Langkah seterusnya ialah pengkaji telah memilih reka bentuk kajian tindakan
untuk meninjau keberkesanan teknik permainan yang dipilih . Oleh itu seramai empat
orang yang belum menguasai kemahiran membaca suku kata kvkv telah dipilih untuk

55

menduduki ujian pos pula yang bertujuan untuk menilai tahap penguasaan kemahiran
membaca.
Laporan penilaian terhadap aktiviti yang telah dilakukan (sebelum dan selepas
inovasi)
pelajar

Pencapaian

Pencapaian

Sebelum( %)

Selepas(%)

Respondan 1

3 / 12 (25%)

5 / 12 (41.6%)

Respondan 2

4 / 12 (33.3%)

8 / 12 (66.6%)

Respondan 3

4 / 12 (33.3%)

7 / 12 (58.3%)

Respondan 4

5 / 12 (41.6%)

10 / 12 (83.3%)

Respondan 5

4 / 12 (33.3%)

8 / 12 (66.6%)

Respondan 6

5 / 12 (41.6%)

10 / 12 (83.3%)

Respondan 7

4 / 12 (33.3%)

7 / 12 (58.3%)

Respondan 8

4 / 12 (33.3%)

8 / 12 (66.6%)

Jadual 4.4 : Ujian pos dalam menguasai kemahiran membaca suku kata kvkv

56

90
80
70
60
50
40
30
20

Sebelum2
selepas

10
0

Jadual 4. Gred dan peratusan ujian pos dalam menguasai kemhiran membaca
suku kata kvkv.
Berdasarkan graf di atas dapat menunjukkan dengan jelas keputusan ujian pos
iaitu terdapat perbezaan pencapaian respondan sebelum dan selepas pelaksanaan
aktiviti inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian mendapati lima orang
murid yang menunjukkan peningkatan yang ketara iaitu respondan 2,4,5,6 dan
respodan 8 .Respondan 2,5 dan 8 dapat mencapai penguasaan membaca sebanyak
66.6% berbanding dengan sebelumnya hanya 30%. . Begitu juga dengan respondan
4 dan 6 sebelum inovasi ini dia hanya boleh membaca suku kata sebanyak 40%
sahaja berbeza selepas inovasi meningkat kepada 83.3 % . Hasilnya selepas kajian ini
dia akan dimasukkan ke kelas perdana. Manakala respondan 3 dan 7

juga ada

peningkatan iaitu dia boleh menguasai sebanyak 58.3% berbanding yang sebelumnya
iaitu hanya 33.3% sahaja. Bagi respondan 1 pula perlu diberi perhatian dan bimbingan

57

yang lebih kerana dia hanya mendapat membaca sebanyak 41.6% perkataan sahaja
tetapi tetap ada peningkatan berbeza dengan pencapaian sebelumnya yang hanya 25%.
Seterusnya pengkaji menganalisis data kajian dan melaporkan dapatan kajian
berdasarkan hasil ujian yang telah dijalankan iaitu ujian dignostik atau

ujian

pengesanan, ujian pos dan soal selidik. Ujian dignostik atau pengesanan telah di
adakan di dalam kelas iaitu semua murid tahun 1 iaitu seramai 8 orang murid telah
dipilih untuk menduduki ujian ini.
Beberapa teknik yang dirasakan sesuai untuk mengenal pasti tahap kelemahan
murid-murid terhadap kemahiran membaca dengan menggunakan teknik permainan
roda impian untuk menguasai kemahiran membaca kvkv.
Selepas itu ujian pos pula dijalankan kepada respondan. Ujian pos ini untuk
menentukan keberkesanan penggunaan teknik permainan dadu suku kata. Data-data
yang diperolehi dalam setiap ujian telah dikumpul untuk dianalisis.
4.3 Kesimpulan
Secara keseluruhan kemahiran membaca suku kata kvkv dengan menggunakan teknik
permainan dadu suku kata ini telah mencapai objektif yang telah ditetapkan.
Pengumpulan data yang telah dianalisis membuktikan keberkesanan kajian ini.
Dapatan yang diperolehi pengkaji sudah membuktikan keberkesanan kajian ini.
Dapatan yang diperolehi

pengkaji menunjukkan bahawa teknik belajar sambil

bermain telah membantu respondan meningkatkan kemahiran membaca suku kata


kvkv. Peningkatan penguasaan respondan juga dapat dilihat berdasarkan soal selidik
yang diberi kepada respondan .Menurut Mohd Majid (1990) dalam penyelidikan soal

58

selidik merupakan alat ukur yang diguna untuk mendapat ketepatan maklumat
berkaitan ketepatan fakta-fakta, kepercayaan, perasaan dan sebagainya . Dalam makna
lain soal selidik lebih bersifat praktikal dan berkesan serta dapat mencapai tujuan
ujian. Selain itu ,dengan berbantukan permainan dadu suku kata yang diperkenalkan
oleh pengkaji juga membantu respondan lebih mudah mengingat kerana ada gambar
dan berasa seronok ketika membaca suku kata kvkv tersebut. Hal ini jelas terlihat oleh
pengkaji kerana semasa aktiviti dijalankan ada respondan yang telah berdiri terlebih
dahulu agar namanya dipanggil untuk membaling dadu suku kata tersebut.

59

BAB 5

RUMUSAN PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.0

Pengenalan
Kajian yang dijalankan di sebuah sekolah pinggir bandar . Seramai 10 orang

respondan daripada murid Tahun 1. Kajian ini untuk meninjau sejauh mana
keberkesanannya teknik permainan Dadu suku kata kvkv dapat menangani kelemahan
menguasai suku kata kvkv di kalangan murid Tahun 1.
Seramai 8 orang murid

ini dipilih berdasarkan markah dan

gred

yang

terendah markah yang mereka perolehi dalam ujian pengesanan (dignostik). Selepas
itu mereka menduduki saringan Linus serta ujian pos bagi mengesan tahap
penguasaan mereka .Pada akhir kajian respondan telah diberi borang soal selidik.
Melalui borang tersebut pengkaji akan mendapat maklum balas dengan segera
mengenai tahap penguasaan respondan. Disamping itu, pengkaji akan dapat
mengetahui keberkesanan teknik latih tubi dalam mengatasi masalah.
5.1 Rumusan Hasil Kajian.
Kajian ini dijalankan untuk menentukan keberkesanan menggunakan teknik
permainan Dadu Suku Kata dalam kemahiran membaca suku kata kvkv. Ia merupakan
teknik pengulangan kemahiran atau kecekapan membaca suku kata kvkv dengan
lebih berkesan.

60

Teknik latih tubi permainan Dadu Suku Kata ini amat bersesuaian digunakan
untuk respondan dalam menguasai kemahiran membaca impian. Latihan berterusan
telah diberikan kepada respondan setiap minggu yang bertujuan untuk meningkatkan
kecekapan respondan dalam kemahiran membaca suku kata kvkv.
Teknik permaianan Dadu Suku Kata amat bersesuaian digunakan. Teknik
permainan ini sesuai digunakan semasa menjalani pengajaran dan pembelajaran di
dalam kelas atau secara kendiri kerana roda impian itu berada di dalam kelas. Latihan
yang berterusan diberikan kepada respondan selama beberapa minggu iaitu sehingga
mereka menguasai kemahiran membaca kvkv ini. Tujuan utamanya untuk
meningkatkan kecekapan respondan dalam menguasai kemahiran membaca kvkv.
Pengkaji mendapati respondan berasa seronok dan minat semasa membaca
suku kvkv dengan menggunakan teknik permainan dadu suku kata dan disertai
gambar yang menarik . Selanjutnya, respodan melakukan aktiviti pengukuhan iaitu
dengan mencantum kad suku kad dan gambar di papan tulis . Hasil kajian ini dapat
dijelaskan melalui keputusan soal selidik.
Hasil daripada soal selidik pula mendapati respondan memberi respon yang
positif semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Mereka bersetuju bahawa
latihan latih tubi dan pembelajaran arah kendiri amat praktikal dan menyeronokkan.
Hal sedemikian, menunjukkan bahawa membaca dengan teknik permainan dadu suku
kata ini dapat membantu respondan dalam menguasai kemhiran membaca kvkv.
Hasil daripada analisis markah ujian dignostik, ujian pos, temu bual dan soal
selidik dapat disimpulkan bahawa terdapat kesan signifikan yang memberangsangkan.

61

Hal ini dapat dilihat keberkesanan pembelajaran dengan menggunakan teknik


permainan dadu suku kata dapat meningkatkan kemahiran respondan membaca suku
kata kvkv tersebut dengan baik .
Melalui dapatan kajian yang dibincang sebelum ini. Respondan kini lebih
mudah mengingat dan memahami suku kata yang telah dibaca dan dapat
mencantumkan suku kata tersebut di papan tulis dengan tepat. Selain itu, respondan
juga dapat mengeja dan menulis perkataan di dalam lembaran kerja yang diedarkan.
Sebagai contoh mengeja bola suku kata : bo + la mereka boleh mencari dan
mencantumkan gambar bola.
5.2 Perbincangan dapatan kajian.
Analisis data yang diperolehi penyelidik daripada soal selidik mendapati ibu
bapa atau penjaga respondan mempunyai pendidikan sehingga Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM). Justeru itu ibu bapa juga terlalu sibuk mencari rezeki sehingga tidak
berkesempatan untuk melihat kerja rumah anak-anak mereka. Akhirnya anak-anak
tidak dapat sokongan atau dorongan semasa berada di rumah. Mereka juga tidak ada
orang yang boleh membantu mereka semasa menyiapkan kerja sekolah maka selalulah
kerja rumah mereka tidak siap. Data ini juga menunjukkan kemampuan ibu bapa
respondan membantu respondan semasa di rumah sangat lemah. Data-data lain juga
menunjukkan bahawa kemampuan untuk bapa respondan untuk membantu agak
terhad.
Hasil daripada dapatan maklumat pada bahagian A didapati respondan
telah mengenal semua huruf dan seorang respondan masih tidak pasti mereka benar-

62

benar telah mengenal huruf a hingga z . Walaupun telah belajar selama dua tahun
di prasekolah. Contoh maklumat dalam borang soal selidik seperti rajah 5.1

. Saya telah mengenal semua huruf A- Z .

Sangat setuju
Rajah 5.1 Soalan no 1 dalam profil respondan
Setuju
Tidakini
pastimenunjukkan bahawa teknik
Kajian

permainan

dadu suku kata dapat

meningkatkan kemahiran membaca suku kata kvkv respondan. Dapatan kajian


membuktikan pencapaian respondan adalah lebih baik daripada sebelumnya.

4.

Kalau ada gambar lagi mudah nak ingat.

Seterusnya maklumat yang diperolehi dari soalan 4 membuktikan bahawa


respondan sememangnya suka belajar mengeja suku kata dengan disertai gambar.
Bedasarkan gambar tersebut respondan dengan mudah mengeja dan mengingat sesuatu
perkataan.

63

5.2.1

Kesan

teknik permainan roda impian terhadap sikap dan minat

respondan .
Respondan berasa sangat seronok ketika teknik permainan dadu suku kata ini
dilaksanakan sehingga ada murid yang telah berdiri terlebih dahulu agar namanya
dipanggil. Selain itu teknik ini juga dapat membantu respondan dapat menguasai
kemahiran membaca suku kata dengan lancar. Buktinya dapat dilihat oleh pengkaji
melalui soal selidik yang dijawab oleh respondan.
Daripada soal selidik yang dijalankan respondan yang diajar dengan
menggunakan teknik belajar sambil bermain begitu teruja hendak membaling dan
memadankan suku kata pada dadu suku kata tersebut. Mereka dapat menunjukkan
minat yang berkobar untuk ke hadapan kelas. Hal ini kerana respondan merasakan
guru dapat membantu mereka semasa menyebut suku kata dan dipadankan dengan
gambar yang betul. Soalan 6 dalam rajah 5.2.

6.

Saya berasa seronok semasa membaling dadu suku kata ?

Rajah 5.2 .Soalan nombor 6 dalam soal selidik bahagian B.


Dapatan kajian membuktikan respondan sangat setuju dengan teknik permainan
dadu suku kata tersebut. Hal ini kerana mereka berpeluang bermain atau membaling
dadu suku kata itu beberapa kali sehingga dapat suku kata suku kata dan gambar yang
sesuai.

64

Selain itu, teknik permainan dadu suku kata ini mudah dilaksanakan kerana
bilangan respondan yang sedikit. Selain itu, guru sentiasa membimbing semasa murid
memadankan suku kata dengan gambar. Hal ini telah memberi motivasi kepada murid
agar terus mencuba dan tidak pernah putus asa.
Melalui bimbingan guru dan latihan yang berterusan pencapaian respondan
yang rendah dapat dipertingkatkan melalui teknik permainan suku kata ini. Setelah
mendapat suku kata yang betul mereka akan mencantum kad suku kata pada papan
tulis disusun suku kata kvkv dan gambar . Kemudian respondan akan mengeja
perkataan tadi. .Seterusnya respondan akan melakasanakan latihan pada lembaran
kerja yang berkaitan suku kata tersebut. Aktiviti bertulis ini bertujuan respondan lebih
mengingati dan apa yang dipelajari,
Daripada perbincangan ini dapat dirumuskan bahawa respondan dapat
menguasai kemahiran membaca perkataan dengan menggunakan teknik permainan
roda impian bagi suku kata kvkv.
5.3 Implikasi dapatan kajian.
Hasil dari dapatan kajian, beberapa tindakan dan langkah perlu diambil untuk
memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca menggunakan
teknik permainan dadu suku kata kvkv. Teknik belajar sambil bermain ini
sememangnya disukai oleh kanak-kanak. Maka hasilnya mereka seronok semasa
melaksanakan aktiviti tersebut.

65

Sebagai guru kita seharusnya kreatif dan inovatif agar dapat menarik minat
murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Murid
akan dapat menguasai kemahiran membaca suku kata dan dapat meningkatkan
pencapaian mereka dalam kemahiran membaca suku kata kvkv .Guru perlu
menggunakan teknik kerana teknik ini telah menunjukkan keberkesanannya dalam
penguasaan kemahiran membaca dan menulis.
Penggunaan teknik permainan dadu suku kata ini perlu dirancang dengan teliti.
Agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar.
Seterusnya, diharapkan teknik permainan ini dapat membantu menguasai sesuatu
kemahiran itu dengan ingatan yang berkekalan.
Teknik ini hendaklah dilakukan secara berterusan agar murid yang belum
menguasai kemahiran membaca akan memberi lebih masa kepada mereka untuk
mengulangkaji perkataan dengan teknik latih tubi sehingga mereka mantap dalam
kemahiran tersebut.
Oleh yang demikian, kajian mendapati guru seharusnya menjalankan proses
pengajaran dan pembelajaran dengan lebih kreatif ,praktikal inovatif dan berkesan.
Situasi

ini

harus

dijadikan

pengajaran

supaya

kita

sebagai

guru

dapat

mempertingkatkan lagi usaha agar murid-murid yang belum menguasai kemahiran


membaca ini dan akan terus bermotivasi untuk terus belajar.
Guru yang memilih teknik permainan ini perlu boleh bertoleransi antara guru
dengan murid. Murid diberi peluang untuk berinteraksi dengan aktif. Manakala guru
hanya sebagai pembimbing atau pakar rujuk yang paling setia.

66

5.4 Kajian Lanjutan.


Beberapa penambahbaikan perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang
terbaik. Pembelajaran latih tubi akan diteruskan disamping beberapa aktiviti lain untuk
memantapkan tahap pencapaian murid tersebut. Walaupun ia mengambil masa yang
agak lama tetapi perasaan cekal dan tidak berputus asa itu sangat penting sama ada
pada guru dan murid. Saya bercadang akan mengguna pakai teknik permainan ini
untuk meningkatkan kemahiran menulis perkataan berasaskan latih tubi membaca.
Selain itu, saya berhasrat untuk membina model-model permainan dadu suku kata
untuk suku kata kvk, kv+kvk , kvk+kvk dan kemahiran yang seterusnya dengan
melengkapkannya dengan soalan-soalan serta kaedah

yang lebih mencabar dan

kreatif. Saya berharap semoga hasil kajian ini dapat memberi dimanfaatkan dan
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan.
Selari dengan teori Behoverius oleh B.F Skiner yang menyatakan bahawa
sesuatu perkara yang dilakukan

mestilah berulang-ulang untuk memastikan kita

mendapat hasil yang diharapkan. Oleh itu, untuk memastikan keberkesanan .kajian
kedua dan seterusnya perlu dijalankan supaya masalah murid yang lemah dapat
dikurangkan.
Guru juga mesti mempelbagaikan kaedah pengajaran agar potensi murid
dapat diperkembangkan semaksimum yang mungkin . Hal ini kerana di dalam kelas
terdapat pelbagai tahap kemahiran membaca murid. Oleh yang demikian ,guru perlu
merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dan berkesan. Ini

67

membolehkan semua murid dapat menguasai perkara yang diajar. Keadaan ini akan
menjadikan murid yang lemah dapat menguasai pembelajaran dengan baik .
Berdasarkan kajian dan pengajaran inovasi yang telah dijalankan saya dapat
membuat kesimpulan bahawa sesuatu masalah pengajaran dan pembelajaran yang
dihadapi akan dapat diselesaikan dengan kerjasama semua pihak seperti ibu bapa,
penjaga, guru-guru pihak sekolah dan diri pelajar itu sendiri yang akan membuahkan
hasil yang baik. Selain itu seorang guru itu juga perlu kreatif dan inovatif untuk
melahirkan seorang modal insan yang berkualiti. Walaupun bagaimanapun , kejayaan
tidak akan datang bergolek tanpa ada usaha yang berterusan dan menuntut kesabaran
yang tinggi dalam jiwa yang bernama guru. Marilah kita bersama-sama menjadikan
tugasan itu sebagai ibadah.

68

BIBLIOGRAFI

Abdul Rahman dan Zakaria Kasa (1986).Falsafah dan Konsep Pendidilan (Edisi
Ketiga) .Serdang : Fajar Bakti Sdn Bhd.

Asmah Hj. Omar ( 1993 ). Kajian Perkembangan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azman Wan Chik ,(1993) .Mengajar Bahasa Melayu.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa


dan Pustaka.

Abdul Ghalib Yunus. 2001. Penggunaan Soalan Dalan Pengajaran Kefahaman


Membaca: Dewan Bahasa 1(12):7-14.

Buku Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas (Masalah


penguasaan 3 M),1998.Jabatan Pendidikan Khas . Kementerian Pendidikan
Malaysia.

Chow Fook Meng & Jaizah Mahmud (2011) .Kajian tindakan : konsep & amalan
dalam Pengajaran .Puchong:Penerbit Multi Media Sdn Bhd.

Choong Lean Keow. (2008). Murid dan alam belajar. Shah Alam: Kumpulan
Budiman Sdn. Bhd.

Fauziah Md.Jaafar. (2008). Kepentingan Aktiviti Bermain Di Dalam Pendidikan


Prasekolah. Bidang Pendidikan , Kolej Sastera dan Sains

69

Froebel, F. (1889). The education of man. New York: E. Appleton

Ismail Zakaria, Sa ah Othman dan Elly Chong. 1992. Asas Kemahiran


Berbahasa KBSR: Jilid 3. Institut Bahasa Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Ishak Harun (2006) ,Mudah membaca Bahasa Melayu: Edisi Guru 2.Shah Alam :
Penerbit
Fajar Bakti.

Juriah Long ,Raminah Hj Sabran ,Sofia Hamid (1990) .Penkaedah Pengajaran


Bahasa Malaysia

Kuala Lumpur :Fajar Bakti Sdn Bhd.

Kemmis , S& Mc Taggart ,R .(1998) . The Action Research Planner .Geoong


Vactoria Australia : Deakin University Press

Kementerian Pelajaran Malaysia (2008) ,Buku manual kajian tindakn edisi ke tiga
Putrajaya :Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar

Khoili Attar bt. Rammelan (2010).Modifikasi Model polya dengan menggunakan


teknik visualisasi bagi meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah
metematik berayat yang melibarkan operasi tolak di kalangan murid
bermasalah pembelajaran. Tesis tidak diterbitkan ,Cheras: IPGK.

Liza Roy Anak Ulok.(2009).Kaedah eletik dan oral-aura dalam membantu murid
Tahun 3 menguasai suku kata KV dan KVKV,Buku Koleksi Kertas Kerja
Seminar Penyelidikan IPGM KBL

70

Linah Summase .(2009) .Belajar Sambil Bermain .Koleksi Kertas Kerja Seminar
Penyelidikan IPGM KBL. Kuching ,Sarawak : IPG Kampus Baru Lintang
Kemnterian Pelajaran
Prasekolah 2010.

Malaysia .Prosiding Seminar Kajian TIndakan

Mangantar Simanjuntak ( 1995 ). Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu dlm.


Dewan Bahasa, 39 (9):79 Mahzan Arshad (2008) .Pendidikan Literasi
Bahasa Melayu : Strategi Perancangan dan Pelaksanaan .Kuala Lumpur
Utusan Publication & Distributons.

Mohd Majid Konting .(1990) .Kaedah Penyelidikan Pendidikan Kuala Lumpur :


Dewan Bahasa dan Pustaka.
_________________ (1994). Kaedah Penyelidikan Pendidikan Kuala Lumpur
Dewan Bahasa dan Pustaka.

_________________ (2005). Kaedah


DewanBahasa dan Pustaka.

Penyelidikan Pendidikan Kuala Lumpur :

Mok Soon Sang (2008) .Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran : Multimedia
Sdn Bhd.

Nik Safiah Karim,Farid M.Onn,Hashiam Hj .Musa,Abdul Hamid Mahmood. (2003).


Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nik Safiah Karim,Farid M.Onn, Hashim Hj. Musa, 2000.Tatabahasa Dewan Jilid 2:
Perkataan :Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

71

Norfaezah binti Mohammad Alwi (2011) Meningkatkan penguasaan kemahiran


mengeja dalam kalangan
menggunakan kaedah

murid

bermasalah

pendengaran

dengan

pandang sebut dan latih tubi. Tesis tidak diterbitkan Cheras:IPGIK.

Puan Hajah Juliani bt. Abdullah, Kaedah Cepat Membaca, Bacalah Sayang,Gabungan
Majlis Guru Besar

.Pusat Perkembangan Kurikulum : Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai dalam


Pengajaran dan Pembelajaran :Kementerian Pendidikan Malaysia.

Raminah Hj. Sabran, Rahim Syam, Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia : Kursus
Bahasa Fajar Bakti
Raghir Kaur a/p Longinder Singh (2007) Panduan Ulangkaji Imu Pendidikan Untuk
Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) Sekolah Rendah dan Menengah :
Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Rohaya Hj Yahya (1996). Kaedah Montessori .Kuala Lumpur: Utusan & Distributors
Sdn. Bhd.

Rosinah Edinin. (2012). Penyelidikan tindakan : kaedah dan penulisan. Kuala


Lumpur: Freemind Horizons Sdn Bhd.

Sharidah Saharudin , Bacalah Sayang, Associated Educational Distribbutors(M) Sdn


Bhd, Sek. Rendah Malaysia : Kreatif Kembara Sdn .Bhd.

72

Sapiah Osman. (1990). Pendekatan metakognitif - Satu perspektif baru : Pelita


Bahasa 9,30-3.

Shukri Zain (2007). Pengantar pemikiran .Tanjung Malim : Quantum Books. Syed
Ismail & Ahmad Subki. (2010). Budaya dan pembelajaran. Selangor:
Penerbitan Multi Media Sdn Bhd.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of the higher psychological


processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

http//pustaka upsi.edu.my (diakses pada 3 Mac 2014)

ml.scribd.com/doc/140842609/CONTOH-PENULISAN-ILMIAH (diakses pada 5


Mei 2014 )

http://www.syazalina83.blogspot.com (diakses pada 6 Jun 2014)

ml.scribd.com/.../Meningkatkan-Kemahiran-Membaca (diakses

pada 23 Jun 2014)

ml.scribd.com/.../Kemahiran-Membaca-Dalam-Sukata..(diakses pada 10 Julai 2014)

abckidslife.blogspot.com/p/ict.html (diakses pada 12 Julai 2014)

orhaida1411.blogspot.com/2010/01/permainan-bahasa-dalam-pengajaran.(diakses
pada 13 Julai )

73

LAMPIRAN
PEMERHATIAN TIDAK BERSTRUKTUR
LAMPIRAN A
Tempat : Kelas LINUS
Tarikh : 25 Oktober 2014
Masa : 8.30 9.30
Subjek : Bahasa Melayu
Responden : Lapan murid LINUS
Tajuk : Membaca Suku kata dan perkataan KVKV
Peristiwa/aktiviti yang berlaku : Mengkaji penguasaan kemahiran membaca suku
kata dan perkataan kvkv semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Subjek Bahasa
Melayu.
Murid A-lebih banyak diam dan tidak turut serta dalam aktiviti mengeja suku kata.
Apabila guru meminta murid menyebut suku kata dengan mengeja suku kata terlebih
dahulu, sebutan yang dibuat adalah salah.
Murid B, E dan H-menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Namun begitu
murid bersikap pasif apabila diam sahaja ketika guru meminta murid mengeja suku
kata dan membaca perkataan.
Murid C dan G -memberi fokus kepada pengajaran dan pembelajaran guru. Mengeja
dan menyebut suku kata apabila guru membimbing untuk membaca perkataan. Tetapi
apabila membaca secara individu murid buat kesalahan semasa membunyikan suku
kata.
Murid D dan F -mengikut bimbingan guru ketika aktiviti menyebut suku kata tetapi
tidak dalam aktiviti mengeja. Murid malas mengeja tetapi rajin menyebut suku kata
dan perkataan yang dipamerkan.

74

LAMPIRAN B
TEMU BUAL DENGAN MURID

Soalan
Jawapan
Murid A :
Murid B :
Murid C :
Murid D :
Murid E :
Murid F :
Murid G :
Murid H :

Susah ke nak eja suku kata?

Soalan
Jawapan
Murid A :
Murid B :
Murid C :
Murid D :
Murid E :
Murid F :
Murid G :
Murid H :

Kalau ada gambar senang ke nak baca? (Pengkaji tunjuk gambar)

Ya, susah juga


Diam dan senyum
Angkat bahu
Diam dan angkat bahu
Ya
Diam sahaja
Menganggukkan kepala
Entah...angkat bahu

Ee etau
Entah
Senang tengok gambar dulu
Entah angkat bahu
Senang sikit
Tak tahu
Lebih mudah
Entahlah....tak pasti

75

Soalan
Jawapan
Murid A :
Murid B :
Murid C :
Murid D :
Murid E :
Murid F :
Murid G :
Murid H :

Cara mana yang lebih faham?


Yang ini
Tak tahu
Tunding jari pada gambar
Yang ini lah cikgu
Tak tahu
Tak tahu
Yang bergambar
Yang ini

76

LAMPIRAN C
Soalan
Jawapan
Guru 1:
Guru 2:

Apakah kaedah yang cikgu gunakan apabila mengajar membaca


perkataan untuk murid LINUS?
Mengeja dahulu kemudian membatang suku kata dan seterusnya
mengeja suku kata.
Kaedah mengeja suku kata

Soalan
Jawapan
Guru 1:

Bagaimana dengan respon murid?

Guru 2:

Ermm ..murid LINUS kurang minat belajar.

Soalan

Kenapa tak guna kaedah lain yang lebih menarik, contohnya teknik
permainan dan pandang sebut?

Ada yang cepat dapat dan ada yang lambat.

Jawapan
Guru 1:

Ermm..kena sediakan gambar dan kad perkataan.

Guru 2:

Bagus juga idea tu.

Soalan

Pada pandangan cikgu,mengapa murid LINUS sukar atau lambat


membaca.

Jawapan
Guru 1:

Mungkin IQ kurang sebab itu mereka lambat.

Guru 2:

Kurang motivasi dan banyak faktor lain.

77

LAMPIRAN D
Ujian Dignotik
Nama : __________________________________________________

1. ceri

11. Sudu

2. naga

12. Mata

3. paha

13. Jari

4. bola

14. Kaki

5. guli

15. Kuku

6. pari

16. Duri

7. pasu

17. Dada

8. raga

18. Dadu

9. sawi

19. Lada

10. tebu

20. dahi

78

LAMPIRAN F

79

BORANG SOAL SELIDIK

Tajuk kajian :
Meningkatkan kemahiran membaca dikalangan murid
tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Kenanga, Seremban,
Negeri Sembilan

Anda telah dipilih untuk menjawab soalan-soalan di dalam borang soal selidik.
Jawab soalan dengan teliti

dan jujur amat diharapkan dalam penyelidikan ini.

Segala maklumat akan dirahsiakan dan untuk kegunaan pengkaji sahaja.


Kerjasama dan kesudian anda meluangkan masa amat dihargai dan diucapkan
dengan ribuan terima kasih .

80

PROFIL RESPONDAN

Arahan : Sila tandakan ( / ) pada jawapan yang sesuai dengan diri anda dan isikan
tempat kosong dalam ruang yang disediakan di mana yang berkenaan.

1. Jantina :

Lelaki

Perempuan

2. Bangsa :

Melayu

Cina

India

3. Kawasan tempat tinggal : Kampung


4. Pekerja ibu bapa dan penjaga :
Kerja sendiri
Kerja swasta

Perumahan
Pekerja swasta
Kakitangan kerajaan

5. Pendapatan sebulan :
RM 500 hingga RM1000

RM 1500 hingga RM2000

RM 1000 hingga RM1500

RM 2000 hingga RM 300

BAHAGIAN A
Arahan : Guna skala berikut untuk menandakan penyataan berikut .Bulatkan
penyataan yang anda pilih.
1

Amat tidak setuju

ATS

Kurang setuju

KS

81

Tidak pasti

TP

Setuju

Sangat setuju

SS

A ) Menguasai kemahiran membaca suku kata kvkv.


Bil

Item

1.

Saya telah kenal dan ingat semua huruf A-

2.

Z.
Saya ingin pandai membaca.

3.

Susah hendak mengeja suku kata.

4.

Kalau ada gambar lagi mudah nak ingat.

5.

Saya seronok belajar sambil bermain

ATS

KS

TP

SS

B). Keberkesanan teknik permainan Dadu Suku Kata bagi suku kata kvkv.

Bil

Item

1.

Saya seronok belajar sambil bermain.

2.

Lebih yakin untuk membaca.

ATS

KS

TP

SS

82

3.

Guru membimbing semasa mencari suku

4.

kata pada roda impian.


Teknik ini sesuai untuk murid lemah.

5.

Saya akan lebih rajin membaca

LAMPIRAN G
1.

Teknik permainan dadu suku kata bagi suku kata kvkv

83