Anda di halaman 1dari 38

• Saiz negara luas

• Kadar pertambahan penduduk


rendah

1 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan negara

I Australia
II China
III India
IV Kanada

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

2 Ciri X bagi negara di sebelah ialah

Indonesia India I menerima banyak imigran


II banyak tinggal di luar bandar
X III masalah tempat tinggal
IV jangka hayat tinggi

Bangladesh A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 3 berdasarkan peta di bawah

3 Kawasan kepadatan penduduk padat yang dipengaruhi oleh sektor perlombongan


ialah

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Soalan 4 berdasarkan jadual di bawah

Tahun Kadar Kematian Kasar (Setiap 1000 orang penduduk)


1980 6.4
1985 5.0
1990 4.6
1995 4.4
2000 4.4

Kadar Kematian Kasar di Malaysia

4 Apakah yang dapat dikaitkan dengan jadual di atas ?

I Peningkatan kadar kelahiran


II Pendidikan kesihatan
III Pemakanan berkhasiat
IV Kemudahan rawatan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 5 berdasarkan jadual di bawah

Kawasan Keluasan ( km persegi ) Jumlah Penduduk ( orang )


I 40 1200
II 50 2000
III 10 500
IV 5 350

5 Kawasan manakah mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi ?

A I
B II
C III
D IV

Kadar Kelahiran = Kadar Kematian

6 Keadaan di atas menunjukkan jenis pertumbuhan penduduk

A Sifar
B Positif
C Negatif
D Optimum
Soalan 7 berdasarkan peta di bawah

7 Antara berikut manakah benar tentang kawasan yang berlorek ?

I Tahap teknologi maju


II Kadar kenal huruf yang tinggi
III Kadar pengangguran tinggi
IV Kadar pertambahan penduduk rendah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 8 berdasarkan peta di bawah

8 Manakah benar tentang fungsi bandar yang ditandakan dalam peta ?

Aspek Kawasan P Kawasan Q


I Kepadatan penduduk Tinggi Rendah
II Kadar pertumbuhan penduduk Tinggi Rendah
III Migrasi Tinggi Rendah
IV Kos hidup Tinggi Rendah

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
9 Kerajaan beberapa buah negara telah mengambil beberapa langkah untuk
mengatasi masalah lebihan penduduk iaitu

I menjalankan transmigrasi
II menggalakkan migrasi antarabangsa
III meningkatkan pembinaan rumah kos rendah
IV meningkatkan peluang pekerjaan melalui galakkan pelaburan asing

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

10 Faktor yang menyebabkan jumlah kelahiran di sesebuah negara semakin


meningkat ialah

I bilangan lelaki muda yang ramai


II perkahwinan pada peringkat muda
III perancangan keluarga kurang berkesan
IV imunisasi dan pelbagai kaedah pencegahan penyakit

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 11 berdasarkan peta di bawah

11 Pilih pasangan yang boleh disesuaikan dengan negara X dan Y

X Y
A Penduduk berlebihan Penduduk optimum
B Penduduk kurang Penduduk berlebihan
C Penduduk optimum Penduduk kurang
D Penduduk berlebihan Penduduk kurang
12 Peningkatan taraf hidup penduduk di Bintulu, Sarawak adalah kesan daripada
perkembangan sektor

A pendidikan
B perdagangan
C pelancongan
D perindustrian

13 Mengapakah taburan penduduk di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak jarang ?

A Kos hidup yang tinggi


B Kawasan paya air tawar
C Kekurangan sumber alam
D Bentuk muka bumi bergunung ganang

Soalan 14 berdasarkan jadual di bawah

Kawasan Keluasan ( km persegi ) Jumlah Penduduk ( orang )


I 30 2100
II 60 1800
III 10 500
IV 5 375

14 Berdasarkan data, kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di kawasan

A I
B II
C III
D IV

Soalan 15 berdasarkan maklumat di bawah

Bandar FELDA
KEJORA
KETENGAH
KESEDAR
Luar Bandar DARA
migrasi

15 Antara berikut yang manakah kesan pergerakan penduduk di atas ?

I Kewujudan bandar baru


II Meningkatkan taraf hidup
III Kemajuan perindustrian
IV Peningkatan pengeluaran makanan

A I dan II C III dan IV


B II dan II D I dan IV
• Kadar kelahiran rendah
• Kekurangan tenaga buruh

16 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan negara

I Australia
II Bangladesh
III Brunei
IV Kanada

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Kadar kelahiran tinggi


Kadar kematian rendah
Pertumbuhan penduduk tinggi

17 Pernyataan manakah yang boleh dikaitkan dengan ciri – ciri di atas ?

A Pendapatan penduduk tinggi


B Kadar pengangguran rendah
C Peratus buta huruf rendah
D Kawasan setinggan meningkat

18 Kadar kelahiran yang tinggi di kalangan negara membangun pelbagai masalah seperti

I migrasi antarabangsa
II keperluan makanan
III kekurangan peluang pekerjaan
IV permintaan terhadap rumah meningkat

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
Soalan 19 berdasarkan jadual di bawah

Negara Kadar Kelahiran setiap 1000 orang Jumlah Kematian setiap 1000 orang
I 44.2 22.7
II 39.7 21.4
III 35.4 1.60
IV 12.2 6.5

19 Negara yang mengalami kadar pertambahan penduduk tertinggi sekali ialah

A I
B II
C III
D IV

20 Antara berikut negara manakah kebanyakan penduduknya bekerja dalam sektor


perkhidmatan dan perindustrian ?

I Brazil
II Kanada
III Australia
IV Bangladesh

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Penduduk berlebihan
• India
• Ethiopia

21 Kesan penduduk berlebihan kepada negara – negara yang dinyatakan di atas ialah

I peluang pekerjaan terhad


II perumahan tidak mencukupi
III pembangunan negara bertambah pesat
IV pelbagai kemudahan pendidikan disediakan

A I dan II C III dan IV


B II dan II D I dan IV
22 Antara berikut kombinasi manakah benar tentang kawasan dan faktor taburan
penduduk ?

Kawasan Faktor taburan penduduk


I Taiping Rancangan Kemajuan Tanah
II Tanah Tinggi Genting Sumber mineral
III Mak Mandin Kawasan industri
IV Dataran Kerian Tanah Aluvium

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

23 Berdasarkan rajah di atas apakah faktor yang menggalakkan pergerakan penduduk


tersebut ?

I Mendapatkan rawatan perubatan


II Mendapatkan pemilikan tanah
III Memperoleh ladar upah lebih tinggi
IV Peluang mendapatkan pendidikan tinggi

A I dan II C III dan IV


B II dan II D I dan IV
Soalan 24 berdasarkan peta di bawah

24 Migrasi penduduk ke kawasan berlorek


disebabkan oleh

A dasar kerajaan
B bencana alam
C peningkatan taraf pendidikan
D kos hidup tempat yang dituju tinggi

• Penduduk bertambah
• Banyak hutan diterokai

25 Antara berikut manakah yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas ?

I Suhu semakin meningkat


II Keluasan tanah bertambah
III Banyak kawasan rekreasi dibuka
IV Kepupusan flora dan fauna

A I dan II C III dan IV


B II dan II D I dan IV

26 Pertambahan peratusan wanita bekerja di Malaysia telah menyebabkan

I perkahwinan lewat
II kadar kelahiran menurun
III kadar kesuburan menurun
IV kadar kematian meningkat

A I dan II C III dan IV


B II dan II D I dan IV
Soalan 27 berdasarkan rajah di bawah

27 Antara berikut manakah yang berkaitan


dengan pola petempatan seperti rajah di
atas ?

I Pertanian kebun kecil


II Rumah tidak tersusun
III Infrastruktur lengkap
IV Dasar Kerajaan / Governan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 28 berdasarkan peta di bawah

28 Faktor yang mempengaruhi migrasi


penduduk seperti peta di atas ialah

I mengikut keluarga
II bertukar tempat kerja
III peluang pendidikan
IV meningkatkan taraf hidup

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

29 Punca pencemaran udara di bandar dikaitkan dengan

A petempatan setinggan
B kejadian banjir kilat
C pembuangan sampah sarap
D pertambahan bilangan kenderaan

30 Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar ?

I Iklim berubah
II Kualiti air merosot
III Sumber hutan berkurang
IV Kesuburan tanih meningkat

A I dan II C III dan IV


B II dan II D I dan IV
• Kanada
• Australia

31 Antara yang berikut, yang manakah ciri penduduk negara di atas ?

I Kadar kelahiran tinggi


II Taraf kesihatan rendah
III Kadar kematian rendah
IV Kadar celik huruf tinggi

A I dan II C III dan IV


B II dan II D I dan IV

Soalan 32 berdasarkan rajah di bawah

Kawasan
Tanah Luar
Bandar Bandar
Rancangan

32 Kesan pergerakan penduduk dalam rajah di atas ialah

I jumlah penduduk bertambah


II taraf hidup meningkat
III permintaan rumah meningkat
IV wujud bandar baru

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
Soalan 33 berdasarkan gambar di bawah

33 Faktor – faktor yang mempengaruhi perubahan dalam rajah di atas ialah

I governan ( dasar kerajaan )


II kadar kelahiran
III migrasi penduduk
IV peluang pekerjaan

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

34 Antara berikut, ciri – ciri kependudukan yang benar mengenai perubahan


penduduk ialah

Penduduk Berlebihan Kurang Penduduk


I Tahap teknologi tinggi Tahap teknologi rendah
II Kadar pengangguran tinggi Kadar pengangguran rendah
III Kadar kelahiran tinggi Kadar kelahiran rendah
IV Pendapatan berkapita tinggi Pendapatan berkapita rendah

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
• Bangladesh
• Ethopia

35 Ciri – ciri penduduk negara di atas ialah

I masalah setinggan
II jangka hayat panjang
III kadar kelahiran rendah
IV kurang peluang pekerjaan

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

36 Antara berikut, kawasan manakah yang mempunyai petempatan jenis berselerak ?

A C

B D

Soalan 37 berdasarkan peta di bawah

• Negara kurang penduduk


• Kadar kelahiran yang rendah
• Sebuah negara yang maju

37 Punca pencemaran udara di bandar dikaitkan dengan

A petempatan setinggan
B kejadian banjir kilat
C pembuangan sampah sarap
D pertambahan bilangan kenderaan
Bandaraya
Kg. Sg. Tiram Johor Bahru

38 Migrasi yang berlaku dalam rajah di atas mungkin sekali melibatkan pekerjaan di
sektor

I pertanian
II perikanan
III perkhidmatan
IV perindustrian

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Bentuk muka bumi Ketersampaian

Peletakan Petempatan
Luar Bandar

X Tarikh

39 Faktor X dalam rajah di atas ialah

A dasar kerajaan
B teknologi
C bencana alam
D emigrasi
Soalan 40 berdasarkan peta di bawah

• Kawasan perikanan
• Kepadatan penduduk sederhana

40 Pernyataan di atas BENAR untuk kawasan bertanda

A I
B II
C III
D IV

Negara Kadar Kelahiran setiap 1000 orang Jumlah Kematian setiap 1000 orang
P 23 42
Q 21 38
R 19 35
S 17 22

41 Berdasarkan jadual di atas, negara yang mengalami kadar pertumbuhan semulajadi


sebanyak 16 orang bagi setiap 1000 orang penduduk ialah negara

A P
B Q
C R
D S

42 Negara yang dikelaskan sebagai kurang penduduk mempunyai

I kemajuan teknologi yang tinggi


II ramai penduduk umur muda
III kadar kenal huruf yang tinggi
IV kadar pertambahan semulajadi rendah

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
Migrasi ke
Penduduk desa Bandar

43 Apakah usaha – usaha mengurangkan pergerakan penduduk di atas ?

I Membuka tanah melalui Felda


II Memajukan sektor industri desa
III Menguatkuasakan undang – undang
IV Melambatkan proses pembangunan kawasan bandar

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 44 berdasarkan jadual di bawah

Tahun 1980 1985 1990 1995


Kadar Kematian Kasar 40 50 35 30
Kadar Kelahiran Kasar 50 47 49 30

44 Kadar pertumbuhan penduduk yang paling besar berlaku pada tahun

A 1980
B 1985
C 1990
D 1995

Soalan 45 berdasarkan peta di bawah

45 Antara berikut manakah faktor yang mendorong


pergerakan penduduk seperti dalam peta di
sebelah ?

A Peluang pekerjaan dalam sektor industri


B Perlindungan daripada ancaman penyakit
C Pembukaan petempatan baru
D Pembinaan pusat pendidikan tinggi
KERJAYA DAN STATUS WANITA

KELAHIRAN MENURUN

46 Bagaimana situasi di atas dapat mengurangkan jumlah penduduk ?

I Dasar kerajaan
II Kurang pengetahuan
III Perkahwinan lewat
IV Kadar kesuburan rendah

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Jumlah kematian dalam setahun


W = X 1000
Jumlah penduduk pada pertengahan tahun

47 W merujuk kepada

A kadar kelahiran kasar


B kadar kematian kasar
C kadar perubahan penduduk
D kadar pertambahan penduduk

45 Encik Ahmad yang bekerja sebagai guru di Taiping, Perak telah ditukarkan ke Kuala
Terengganu. Perpindahan ini dinamakan

A Migrasi bandar ke bandar


B Migrasi bandar ke luar bandar
C Migrasi luar bandar ke bandar
D Migrasi luar bandar ke luar bandar

Soalan 49 berdasarkan rajah di bawah


49 Apakah faktor utama yang mempengaruhi perubahan di atas ?

A Dasar kerajaan
B Iklim
C Bentuk muka bumi
D Jenis tanih

Soalan 50 berdasarkan peta di bawah

• Pertanian sukar dijalankan


• Kurang petempatan
• Berhutan tebal

50 Huraian di atas menerangkan kawasan yang bertanda

A I
B II
C III
D IV
51 Antara yang berikut, pernyataan manakah yang menggambarkan ciri negara kurang
penduduk ?

I Taraf hidup tinggi


II Pendapatan penduduk tinggi
III Kadar pertumbuhan penduduk rendah
IV Penggunaan suber semulajadi dengan maksimum

A I, II dan II C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 52 berdasarkan peta Malaysia di bawah

52 Kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kepadatan penduduk tinggi di kawasan


bertanda ialah

I perlombongan
II perindustrian
III perdagangan
IV penanaman lada hitam

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Arab Saudi Negara Thai Kanada

Pejabat Kedutaan Negara Luar di Putrajaya

53 Pertumbuhan penduduk kerana faktor di atas dikenali juga sebagai

A migrasi
B emigrasi
C imigrasi
D transmigrasi
Soalan 54 berdasarkan rajah di bawah
Arah
Luar Bandar Bandar
Migrasi

54 Apakah kesan negatif yang akan berlaku di kawasan luar bandar ?

I Banyak tanah terbiar


II Kekurangan tenaga pekerja
III Kemudahan infrastruktur bertambah
IV Hasil pertanian berkurangan, jangka hayat meningkat

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 55 berdasarkan jadual di bawah

Jumlah Penduduk Luas Kawasan


Negeri
( orang ) ( kilometer persegi )
Johor 2740625 18987
Kelantan 1313014 15024
3

Perlis 204450 795


Negeri Sembilan 859924 6644

55 Negeri yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi ialah

A Perlis
B Johor
C Kelantan
D Negeri Sembilan

Shah Alam

Fungsi X Tanjung Malim

Larkin

56 Persamaan fungsi X bagi bandar – bandar di atas ialah dari segi

A pertanian
B pelabuhan
C pelancongan
D perindustrian
57 Pembandaran berlaku dengan pesat di bandar – bandar Johor Baharu, Kuching dan
Kota Kinabalu adalah disebabkan faktor
I dasar kerajaan
II pertambahan kawasan setinggan
III migrasi penduduk dari luar bandar
IV peluang pekerjaan

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 58 berdasarkan peta di bawah

58 Antara berikut manakah benar tentang kawasan berlorek ?

I Tahap teknologi tinggi


II Kadar kenal huruf yang tinggi
III Kadar pengangguran tinggi
IV Kadar pertumbuhan penduduk tinggi

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

59 Antara berikut manakah faktor yang menyebabkan kadar kelahiran di Malaysia


menurun sejak tahun 1990 ?

I Kemudahan perubatan
II Wanita bekerjaya
III Dasar Kependudukan Negara
IV Jangkitan wabak penyakit

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
60 Antara langkah yang wajar dilaksanakan oleh kerajaan sesebuah negara yang
mengalami masalah lebihan penduduk adalah
I menggalakkan migrasi dalaman
II menggalakkan proses transmigrasi
III menggalakkan perancangan keluarga
IV mengurangkan insentif cuti bersalin

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

61 Antara berikut manakah benar tentang kependudukan di Malaysia ?

A Taburan penduduk adalah sekata


B Kepadatan penduduk tinggi di tepi pantai
C Sebilangan besar penduduk tinggal di hulu sungai
D Kebanyakan penduduk luar bandar terlibat dalam pertanian

Soalan 62 berdasarkan peta di bawah

62 Faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan yang bertanda Y


dan Z dalam peta ialah

A governan
B sumber mineral
C pusat perikanan
D bentuk muka bumi

Tahun Kadar Kelahiran Kasar Kadar Kematian Kasar


2001 23.5 4.4
2002 23.0 4.2
NEGARA Y

63 Berdasarkan jadual di atas, perbezaan kadar pertumbuhan semulajadi penduduk


Negara Y tahun 2001 – 2002 ialah

A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4

Luar Bandar Bandar

64 Kesan migrasi tersebut terhadap kawasan destinasi adalah

A setinggan
B kekurangan tenaga pekerja
C tanah terbiar
D pertumbuhan semulajadi meningkat

65 Antara berikut manakah merupakan kesan pembangunan industri perkilangan ?

I Urbanisasi meningkat
II Barangan eksport meningkat
III Pendapatan negara meningkat
IV Sektor primer berkembang

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

66 Antara berikut yang manakah kawasan berpenduduk sederhana ?

I Lembangan Sungai Baram


II Jengka Tiga Segi
III Lembah Kelang
IV Dataran Kelantan

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Perkhidmatan kesihatan dan perubatan untuk ibu – ibu mengandung


67 Pernyataan di atas menyebabkan

I kesuburan wanita meningkat


II kadar kelahiran bertambah
III kadar kematian berkurang
IV perkahwinan awal

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

68 Apakah faktor utama mempengaruhi pergerakan penduduk di atas ?

A Penerokaan tanah rancangan


B Pembinaan bangunan
C Peluang pendidikan
D Pembukaan kawasan lombong

69 Apakah sumbangan pembinaan lebuh raya kepada penduduk ?

I Dapat menghubungkan kawasan terpencil


II Memendekkan jarak perjalanan
III Memendekkan masa perjalanan
IV Mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 70 berdasarkan rajah di bawah

Matlamat
Dasar Kependudukan Negara Pertumbuhan semulajadi penduduk
= 70 juta orang
70 Antara berikut, manakah tindakan yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk
mencapai matlamat di atas ?

I Cuti bersalin
II Imigrasi dari negara jiran
III Bayaran rawatan rendah
IV Pengecualian cukai tanggungan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Taraf hidup penduduk terlalu tinggi


Keseimbangan jumlah Keluaran Dalam Negara Kasar dengan jumlah penduduk
Penggunaan mesin dan jentera secara berleluasa

71 Keadaan di atas menggambarkan ciri kependudukan negara yang

A kekurangan penduduk
B berlebihan penduduk
C penduduk optimum
D penduduk abnormal

Soalan 72 berdasarkan peta di bawah

• Kadar Kelahiran Tinggi


• Kadar Kematian Tinggi

71 Keadaan di atas menggambarkan ciri kependudukan negara yang

A kekurangan penduduk
B berlebihan penduduk
C penduduk optimum
D penduduk abnormal
Soalan 73 berdasarkan peta Malaysia di bawah
73 Migrasi ke kawasan X dapat dikaitkan dengan

I pendidikan
II kadar upah tinggi
III meningkatkan taraf hidup
IV mengurangkan kemiskinan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

74 Faktor yang mempengaruhi imigrasi ke Malaysia ialah

I peluang pekerjaan
II pendapatan lumayan
III kestabilan politik
IV kos hidup rendah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 75 berdasarkan jadual di bawah

Keluasan Jumlah
Negeri ( km2) Penduduk
Perlis 795 204450
Melaka 1652 635791
Sarawak 124450 2071506
Negeri Sembilan 6684 859924
Jumlah Penduduk mengikut negeri di Malaysia 2001

75 Berdasarkan jadual di atas, negeri manakah yang mempunyai kepadatan penduduk


paling tinggi

A Perlis
B Melaka
C Sarawak
D Negeri Sembilan

Soalan 76 berdasarkan rajah di bawah

Sintok Bangi

Skudai

76 Kawasan berlorek dalam rajah di atas menjadi tumpuan penduduk kerana

A pertanian
B pendidikan
C pentadbiran
D perindustrian
77 Apakah jenis pergerakan penduduk seperti penduduk seperti dalam peta di atas ?

A Luar bandar ke bandar


B Luar bandar ke luar bandar
C Bandar ke luar bandar
D Bandar ke bandar

• Kadar kelahiran Tinggi


• Kadar kematian Tinggi
• Ramai penduduk tinggal di luar bandar

78 Ciri – ciri di atas terdapat di negara

A Australia
B Kanada
C Jepun
D Pakistan

Soalan 79 berdasarkan rajah di bawah

Petani FELD Nelayan


Tradisonal A Tradisonal
79 Perpindahan penduduk seperti rajah di atas menyebabkan

I kegiatan ekonomi tradisional terhapus


II petempatan baru wujud
III taraf hidup meningkat
IV kawasan pertanian bertambah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

80 Penduduk berlebihan terdapat di kawasan peta yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

• KETENGAH
• JENGKA
81 Apakah faktor utama kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk ?

A Pertanian
B Perkilangan
C Pelancongan
D Perlombongan

Ali berasal dari Kg. Pt. Amil melanjutkan pelajarannya di Kuala Lumpur.
Setelah menghabiskan pengajian Ali bertugas di Kuching, Sarawak
Setelah bersara Ali pulang dan menetap di kampung asalnya

82 Berdasarkan pernyataan di atas, Ali telah melakukan migrasi

A luar bandar bandar luar bandar luar bandar


B bandar luar bandar bandar luar bandar
C bandar bandar bandar luar bandar
D luar bandar bandar bandar luar bandar

83 Pertumbuhan penduduk di kawasan berlorek dalam peta di atas dapat dikaitkan


dengan

A bandar raya
B pelancongan
C sumber mineral
D rancangan kemajuan tanah

Petempatan luar bandar

Bachok
Kemaman
Kuala Sedeli

84 Pernyataan di atas berkaitan dengan petempatan

A orang asli
B kem pembalak
C desa tertinggal
D nelayan

Soalan 85 berdasarkan maklumat di bawah

• Prai
• Shah Alam

85 Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk kawasan di atas ?

A Pendidikan
B Perindustrian
C Perlombongan
D Pelancongan

• Lembah Kinta
• Lembah Kelang

86 Faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan di atas ialah

A pertanian
B pendidikan
C perindustrian
D perlombongan

87 Antara berikut negara manakah mengalami penduduk berlebihan ?

I Nigeria
II India
III Brazil
IV Kanada

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

88 Apakah faktor utama yang mempengaruhi migrasi antarabangsa ?

A Peluang pendidikan
B Kemudahan tempat kediaman
C Peluang pekerjaan yang banyak
D Kemudahan pengangkutan dan perhubungan

Soalan 89 berdasarkan rajah di bawah

Kadar
Migrasi
kelahiran

Kadar
kematian

89 S dalam rajah di atas ialah

A demografi penduduk
B perubahan penduduk
C pertumbuhan penduduk
D bancian penduduk

90 Antara berikut yang manakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar ?

I Spesis flora dipelbagaikan


II Penerokaan tanah lebih giat
III Kawasan tadahan hujan terjejas
IV Permintaan bekalan air meningkat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

91 Kombinasi manakah yang benar tentang jadual di bawah ?

Negara
Ciri Kependudukan
Penduduk Berlebihan Kurang Penduduk
A Pengangguran Tinggi Rendah
B Kenal huruf Tinggi Rendah
C Kadar kematian Tinggi Rendah
D Kadar kelahiran Rendah TInggi

Soalan 92 berdasarkan peta di bawah

92 Apakah kesan migrasi kepada kawasan berlorek di atas ?

A Hasil pertanian bertambah


B Kadar upah buruh meningkat
C Pertambahan peluang pekerjaan
D Bekalan tenaga buruh meningkat

93 Negeri manakah paling padat penduduk di Malaysia ?

A Johor
B Melaka
C Selangor
D Pulau Pinang

94 Antara berikut kawasan manakah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi di


Malaysia ?

I Lembah Kinta
II Lembah Kelang
III Pantai Barat Sabah
IV Pantai Timur Semenanjung

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 95 berdasarkan maklumat di bawah

• FELDA
• FELCRA
95 Peranan agensi di atas menyebabkan berlakunya migrasi

A bandar ke bandar
B bandar ke luar bandar
C luar bandar ke bandar
D luar bandar ke luar bandar

96 Antara berikut negara manakah yang mengalami penduduk berlebihan ?

A Jepun
B Brazil
C Kanada
D Bangladesh

97 Ciri – ciri negara kurang penduduk ialah

I jangka hayat panjang


II kadar kelahiran rendah
III kadar kematian tinggi
IV ramai penduduk tinggal di desa

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 98 berdasarkan rajah di bawah

98 Kepadatan penduduk di kawasan yang


berlorek dipengaruhi oleh faktor

I pusat pentadbiran
Lembah Lembah II pusat perindustrian
Klang Kinta III kawasan pertanian
IV kawasan perlombongan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 99 berdasarkan peta di bawah


99 Peningkatan penduduk di kawasan yang bertanda pada peta berlaku kerana

A tanih aluvium yang subur


B jalan pengangkutan yang baik
C pembukaan kilang penapisan
D pengluasan kawasan pertanian ladang

100 Kemiskinan tanih berlaku akibat pertambahan penduduk yang pesat kerana

I menggunakan banyak baja kima


II menanam sejenis tanaman sahaja
III menjalankan kegiatan pertanian secara giat
IV menggunakan jentera moden

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
• Kemudahan infrastruktur lengkap
• Penduduk padat
• Pusat perindustrian

101 Pernyataan di atas sesuai merujuk kepada kawasan bertanda

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Kurang
kemudahan X
kesihatan

Kadar Kematian

Bencan
Jangkitan
a
penyakit
alam

102 Rajah di atas menunjukkan faktor yang mempengaruhi peningkatan kadar kematian.
Faktor X mungkin sekali

A berkahwin lewat
B taraf hidup tinggi
C kekurangan zat makanan
D amalan perancang keluarga

• Penduduk bertumpu di kawasan ini


kerana tanih yang subur
• Hujan maksimum diterima pada bulan
November dan Disember
• Aktiviti utama ialah pertanian dan
menangkap ikan.
103 Maklumat di atas menerangkan kawasan

A Delta Segama
B Dataran Kedah
C Delta Kelantan
D Dataran Rajang

104 Antara berikut, manakah implikasi daripada kekurangan penduduk di Kanada ?

I Sumber tenaga buruh yang banyak


II Kepadatan penduduk yang rendah
III Kadar pertumbuhan penduduk rendah
IV Penerokaan semulajadi terhad

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

• Pendidikan kesihatan
• Imunisasi

105 Pernyataan di atas dikaitkan dengan

A peningkatan taraf kesihatan


B perancang keluarga
C amalan pemakanan
D dasar kependudukan

JAWAPAN SET SOALAN GEOGRAFI


TEMA 4 – DINAMIK PENDUDUK

1 D 21 A 41 C 61 D 81 A 101 A
2 B 22 C 42 B 62 B 82 C 102 C
3 B 23 B 43 A 63 C 83 C 103 C
4 D 24 A 44 C 64 A 84 D 104 D
5 D 25 D 45 C 65 A 85 B 105 A
6 A 26 A 46 C 66 A 86 C
7 B 27 A 47 B 67 A 87 A
8 B 28 D 48 A 68 A 88 C
9 A 29 D 49 A 69 A 89 B
10 B 30 B 50 C 70 B 90 A
11 D 31 C 51 B 71 C 91 A
12 D 32 C 52 A 72 C 92 C
13 D 33 C 53 C 73 B 93 D
14 D 34 B 54 C 74 A 94 A
15 A 35 D 55 A 75 A 95 D
16 C 36 B 56 D 76 B 96 D
17 D 37 D 57 C 77 D 97 A
18 D 38 C 58 A 78 D 98 B
19 C 39 A 59 A 79 B 99 C
20 A 40 D 60 B 80 C 100 C