Anda di halaman 1dari 22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

Son_EarthsZone:TheLastGeologinthe
World

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafah
NegaraIndonesia

i
728Votes
KATAPENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan
karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul
Falsafah Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia ini dengan lancar. Penulisan
makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu
matakuliahPancasilaDrs.SoewarnoM.Hum.
Makalahiniditulisdarihasilpenyusunandatadatasekunderyangpenulisperolehdari
buku panduan yang berkaitan dengan Pancasila, serta infomasi dari media massa yang
berhubungan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, tak lupa
penyusun ucapkan terima kasih kepada pengajar matakuliah Pancasila atas bimbingan dan
arahan dalam penulisan makalah ini. Juga kepada rekanrekan mahasiswa yang telah
mendukungsehinggadapatdiselesaikannyamakalahini.
Penulis harap, dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua,
dalamhalinidapatmenambahwawasankitamengenaiPancasilayangditinjaudariaspekfilsafat
atau falsafah, khususnya bagi penulis. Memang makalah ini masih jauh dari sempurna, maka
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

1/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih
baik.

Purwokerto,Maret2008

Penulis
BABI
PENDAHULUAN

LatarBelakang
Sebagai dasar negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era reformasi
sekarang. Merekahnya matahari bulan Juni 1945, 63 tahun yang lalu disambut dengan lahirnya
sebuah konsepsi kenengaraan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya
Pancasila.
Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang
merupakan karunia terbesar dari Allah SWT dan ternyata merupakan lightstar bagi segenap
bangsa Indonesia di masamasa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan
kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai
pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia seharihari, dan yang jelas tadi telah
diungkapkansebagaidasarsertafalsafahnegaraRepublikIndonesia.
Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia, terkecuali bagi
mereka yang tidak Pancasilais. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945
bersamasama dengan UUD 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres
Nomor12tahun1968adalahsatu,KetuhananYangMahaEsa.Dua,Kemanusiaanyangadildan
beradab.Tiga,PersatuanIndonesia.Empat,Kerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaan
dalampermusyawaratan/perwakilan.Dankelima,KeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia.
SejarahIndonesiatelahmencatatbahwadiantaratokohperumusPancasilaituialah,Mr
MohammadYamin,ProfMrSoepomo,danIrSoekarno.DapatdikemukakanmengapaPancasila
itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama
ialah karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang
menantangPancasilaberartidiamenentangtoleransi.
Kedua,Pancasilamerupakanwadahyangcukupfleksibel,yangdapatmencakupfaham
faham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut
mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, karena sila
sila dari Pancasila itu terdiri dari nilainilai dan normanorma yang positif sesuai dengan
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

2/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

pandanganhidupbangsaIndonesia,dannilaisertanormayangbertentangan,pastiakanditolak
oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak oleh
bangsaIndonesiayangbertuhandanberagama.
Diktatorisme juga ditolak, karena bangsa Indonesia berprikemanusiaan dan berusaha
untuk berbudi luhur. Kelonialisme juga ditolak oleh bangsa Indonesia yang cinta akan
kemerdekaan. Sebab yang keempat adalah, karena bangsa Indonesia yang sejati sangat cinta
kepada Pancasila, yakin bahwa Pancasila itu benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan
sertaagamanya.
DengandemikianbahwafalsafahPancasilasebagaidasarfalsafahnegaraIndonesiayang
harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga
dan menjalankan apaapa yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan
proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik
golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa
adanyakeraguangunamemperkuatpersatuandankesatuanbangsadannegaraIndonesia.

PerumusanMasalah
Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan ini penulis
memperolehhasilyangdiinginkan,makapenulismengemukakanbeberaparumusanmasalah.
Rumusanmasalahituadalah:
ApakahlandasanfilosofisPancasila?
2. ApakahfungsiutamafilsfatPancasilabagibangsadannegaraIndonesia?
3. ApakahbuktibahwafalsafahPancasiladijadikansebagaidasarfalsafahnegaraIndonesia?

Tujuan
Tujuandaripenyusunanmakalahiniantaralain:
UntukmemenuhitugasMataKuliahPancasila.
UntukmenambahpengetahuantentangPancasiladariaspekfilsafat.
UntukmengetahuilandasanfilosofisPancasila.
UntukmengetahuifungsiutamafilsafatPancasilabagibangsadannegaraIndonesia.
Untuk mengetahui bukti bahwa falsafah Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara
Indonesia.

https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

3/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

Manfaat
Manfaatyangdidapatdarimakalahiniadalah:
MahasiswadapatmenambahpengetahuantentangPancasiladariaspekfilsafat.
MahasiswadapatmengetahuilandasanfilosofisPancasila.
MahasiswadapatmengetahuifungsiutamafilsafatPancasilabagibangsadannegaraIndonesia.
MahasiswadapatmengetahuibuktibahwafalsafahPancasiladijadikansebagaidasarfalsafah
negaraIndonesia.

RuangLingkup
Makalah ini membahas mengenai landasan filosofis Pancasila dan fungsi utama filsafat
Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Serta membahas mengenai bukti bahwa falsafah
PancasiladijadikansebagaidasarfalsafahnegaraIndonesia.Berdasarkanbeberapamasalahyang
teridentifikasi tersebut, makalah ini difokuskan pada falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah
negaraIndonesia.

BABII
METODEPENULISAN

ObjekPenulisan
Objek penulisan makalah ini adalah mengenai falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah
negara Indonesia. Dalam makalah ini dibahas mengenai landasan filosofis Pancasila, fungsi
utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, dan bagaimana falsafah Pancasila
dijadikansebagaidasarfalsafahnegaraIndonesia.

DasarPemilihanObjek
Makalah ini membahas mengenai falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara
Indonesia. Falsafah Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalamdalamnya dari
bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

4/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

norma,nilainilai)yangpalingbenar,palingadil,palingbijaksana,palingbaikdanpalingsesuai
bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui bahwa falsafah Pancasila
dijadikansebagaifalsafahnegaraIndonesiayangterdapatdalambeberapadokumenhistorisdan
didalamperundangundangannegaraIndonesia.

MetodePengumpulanData
Dalampembuatanmakalahini,metodepengumpulandatayangdigunakanadalahkaji
pustaka terhadap bahanbahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat
dalammakalahiniyaitudengantemawawasankebangsaan.Sebagaireferensijugadiperolehdari
situs web internet yang membahas mengenai falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara
Indonesia.

MetodeAnalisis
Penyusunanmakalahiniberdasarkanmetodedeskriptifanalistis,yaitumengidentifikasi
permasalahan berdasarkan fakta dan data yanag ada, menganalisis permasalahan berdasarkan
pustakadandatapendukunglainnya,sertamencarialternatifpemecahanmasalah

BABIII
ANALISISPERMASALAHAN

LandasanFilosofisPancasila
3.1.1PengertianFilsafat
Secara etimologis istilah filsafat atau dalam bahasa Inggrisnya philosophi adalah
berasaldaribahsaYunaniphilosophia yang secara lazim diterjemahkan sebagai cintakearifan
kata philosophia tersebut berakar pada kata philos (pilia, cinta) dan sophia (kearifan).
Berdasarkan pengertian bahasa tersebut filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga
berarti wisdom atau kebijaksanaan sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan.
Berdasarkanmaknakatatersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia
untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang
bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli pikir disebut filosof, kata ini mulamula
dipakaiolehHerakleitos.
Pengetahuan bijaksana memberikan kebenaran, orang, yang mencintai pengetahuan
bijaksana, karena itu yang mencarinya adalah oreang yang mencintai kebenaran. Tentang
mencintai kebenaran adalah karakteristik dari setiap filosof dari dahulu sampai sekarang. Di
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

5/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

dalam mencari kebijaksanaan itu, filosof mempergunakan cara dengan berpikir sedalam
dalamnya (merenung). Hasil filsafat (berpikir sedalamdalamnya) disebut filsafat atau falsafah.
Filsafat sebagai hasil berpikir sedalamdalamnya diharapkan merupakan suatu yang paling
bijaksanaatausetidaktidaknyamendekatikesempurnaan.
Beberapatokohtokohfilsafatmenjelaskanpengertianfilsafatadalahsebagaiberikut:
Socrates(469399s.M.)
Filsafatadalahsuatubentukpeninjauandiriyangbersifatreflektifatauberupaperenungan
terhadapazasazasdarikehidupanyangadildanbahgia.Berdasarkanpemikirantersebutdapat
dikembangkanbahwamanusiaakanmenemukankebahagiaandankeadilanjikamerekamampu
dan mau melakukan peninajauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri
secaraobyektif
Plato(472347s.M.)
DalamkaryatulisnyaRepublikPlatomenegaskanbahwaparafilsufadalahpencinta
pandangan tentang kebenaran (vision of truth). Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan
mengenaiideyangabadidantakberubah.DalamkonsepsiPlatofilsafatmerupakanpencarian
yangbersifatspekulatifatauperekaanterhadappandangantentangseluruhkebenaran.Filsafat
Platoinikemudandigolongkansebagaifilsafatspekulatif.

3.1.2PengertianPancasila
Kata Pancasila berasal dari kata Sansakerta (Agama Buddha) yaitu untuk mencapai
Nirwanadiperlukan5Dasar/Ajaran,yaitu
Janganmencabutnyawamakhlukhidup/Dilarangmembunuh.
Janganmengambilbarangoranglain/Dilarangmencuri
Janganberhubungankelamin/Dilarangberjinah
Janganberkatapalsu/Dilarangberbohong/berdusta.
Janganmjnumyangmenghilangkanpikiran/Dilarangminumankeras.
Diadaptasi oleh orang jawa menjadi 5 M = Madat/Mabok, Maling/Nyuri,
Madon/Awewe,Maen/Judi,Mateni/Bunuh.
PengertianPancasilaSecaraEtimologis
Perkataan Pancasil mulamula terdapat dalam perpustakaan Buddha yaitu dalam
Kitab Tripitaka dimana dalam ajaran buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk
mencapainirwana/surgamelaluiPancasilayangisinya5J[idem].
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

6/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

PengertiansecaraHistoris
Pada tanggal 01 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila
sebagaiDasarNegara
Padatanggal17Agustus1945Indonesiamemproklamirkankemerdekaan,kemudiankeesokan
harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk Pembukaannya dimana didalamnya
terdapatrumusan5PrinsipsebagaiDasarNegarayangduberinamaPancasila.Sejaksaatitulah
PancasilamenjadiBahasaIndonesiayangumum.JadiwalaupunpadaAlinea4PembukaanUUD
45tidaktermuatistilahPancasilanamunyangdimaksuddasarNegaraRIadalahdisebutistilah
Pancasila hal ini didaarkan interprestasi (penjabaran) historis terutama dalam rangka
pembentukanRumusanDasarNegara.
PengertianPancasilaSecaraTermitologis
Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI untuk melengkapai alat2
Perlengkapan Negara PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil
mengesahkanUUD45dimanadidalambagianPembukaanyangterdiridari4Alineadidalamnya
tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara Konstitusional sah dan benar
sebagaidasarnegaraRIyangdisahkanolehPPKIyangmewakiliseluruhRakyatIndonesia
PancasilaBerbentuk:
Hirarkis(berjenjang);
Piramid.
A.PancasilamenurutMr.MohYaminadalahyangdisampaikandidalamsidangBPUPKIpada
tanggal29Mei1945isinyasebagaiberikut:
Prikebangsaan;
Prikemanusiaan;
Priketuhanan;
Prikerakyatan;
KesejahteraanRakyat
B. Pancasila menurut Ir. Soekarno yang disampaikan pada tangal 1 Juni 1945 di depan sidang
BPUPKI,sebagaiberikut:
Nasionalisme/KebangsaanIndonesia;
Internasionalisme/Prikemanusiaan;
Mufakat/Demokrasi;
KesejahteraanSosial;
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

7/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

Ketuhananyangberkebudayaan;
PresidenSoekarnomengusulkanke5SilatersebutdapatdiperasmenjadiTrisilayaitu:
SosioNasional:NasionalismedanInternasionalisme;
SosioDemokrasi:Demokrasidengankesejahteraanrakyat;
KetuhananYME.
Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila atau Satusila
yangintinyaadalahGotongRoyong.
C. Pancasila menurut Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 rumusannya
sebagaiberikut:
KetuhanandengankewajibanmenjalankansyariatIslambagipemelukpemeluknya;
Kemanusiaanyangadildanberadab;
PersatuanIndonesia;
Kerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandanpermusyawaratanperwakilan;
Keadilansosialbagiseluruhrakyatindonesia;
Kesimpulan dari bermacammacam pengertian pancasila tersebut yang sah dan benar
secara Konstitusional adalah pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Uud 45, hal ini
diperkuat dengan adanya ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 tanggal 13
April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan Rumusan Pancasila Dasar
NegaraRIyangsahdanbenaradalahsebagaimanayangtercantumdalamPembukaanUud1945.

3.1.3PengertianFilsafatPancasila
Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia. Kenyataannya definisi filsafat dalam
filsafatPancasilatelahdiubahdandiinterpretasiberbedaolehbeberapafilsufIndonesia.Pancasila
dijadikanwacanasejak1945.FilsafatPancasilasenantiasadiperbaruisesuaidenganpermintaan
rezimyangberkuasa,sehinggaPancasilaberbedadariwaktukewaktu.
FilsafatPancasilaAsli
PancasilamerupakankonsepadaptiffilsafatBarat.HalinimerujukpidatoSukarnodi
BPUPKI dan banyak pendiri bangsa merupakan alumni Universitas di Eropa, di mana filsafat
barat merupakan salah satu materi kuliah mereka. Pancasila terinspirasi konsep humanisme,
rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi, sosialisme Jerman, demokrasi parlementer, dan
nasionalisme.
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

8/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

FilsafatPancasilaversiSoekarno
Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Sukarno sejak 1955 sampai
berakhirnya kekuasaannya (1965). Pada saat itu Sukarno selalu menyatakan bahwa Pancasila
merupakanfilsafatasliIndonesiayangdiambildaribudayadantradisiIndonesiadanakulturasi
budaya India(HinduBudha), Barat(Kristen), danArab(Islam). Menurut SukarnoKetuhanan
adalahasliberasaldariIndonesia,KeadilanSoasialterinspirasidarikonsepRatuAdil.Sukarno
tidakpernahmenyinggungataumempropagandakanPersatuan.
FilsafatPancasilaversiSoeharto
Oleh Suharto filsafat Pancasila mengalami Indonesiasi. Melalui filsuffilsuf yang
disponsori Depdikbud, semua elemen Barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam
budaya Indonesia, sehingga menghasilkan Pancasila truly Indonesia. Semua sila dalam
Pancasila adalah asli Indonesia dan Pancasila dijabarkan menjadi lebih rinci (butirbutir
Pancasila). Filsuf Indonesia yang bekerja dan mempromosikan bahwa filsafat Pancasila adalah
truly Indonesia antara lain Sunoto, R. Parmono, Gerson W. Bawengan, Wasito Poespoprodjo,
Burhanuddin Salam, Bambang Daroeso, Paulus Wahana, Azhary, Suhadi, Kaelan, Moertono,
SoerjantoPoespowardojo,danMoerdiono.
BerdasarkanpenjelasandiatasmakapengertianfilsafatPancasilasecaraumumadalah
hasil berpikir/pemikiran yang sedalamdalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap,
dipercayadandiyakinisebagaisesuatu(kenyataan,normanorma,nilainilai)yangpalingbenar,
palingadil,palingbijaksana,palingbaikdanpalingsesuaibagibangsaIndonesia.
Kalaudibedakananatarafilsafatyangreligiusdannonreligius,makafilsafatPancasila
tergolongfilsafatyangreligius.IniberartibahwafilsafatPancasiladalamhalkebijaksanaandan
kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa
(kebenaran religius) dan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk
kemampuanberpikirnya.
Dankalaudibedakanfilsafatdalamartiteoritisdanfilsafatdalamartipraktis,filsafast
Pancasila digolongkandalam arti praktis. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila di dalam
mengadakanpemikiranyangsedalamdalamnya,tidakhanyabertujuanmencarikebenarandan
kebijaksanaan, tidak sekedar untukmemenuhi hasrat ingin tahu dari manusia yang tidak habis
habisnya, tetapi juga dan terutama hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut
dipergunakan sebagai pedoman hidup seharihari (pandangan hidup, filsafat hidup, way of the
life,Weltanschaungdansebgainya);agarhidupnyadapatmencapaikebahagiaanlahirdanbatin,
baikdiduniamaupundiakhirat.
SelanjutnyafilsafatPancasilamengukuradanyakebenranyangbermacammacamdan
bertingkattingkatsebgaiberikut:
Kebenaranindra(pengetahuanbiasa);
Kebenaranilmiah(ilmuilmupengetahuan);
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

9/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

Kebenaranfilosofis(filsafat);
Kebenaranreligius(religi).
UntuklebihmeyakinkanbahwaPancasilaituadalahajaranfilsafat,sebaiknyakita
kutipceramahMr.MohYamin pada SeminarPancasiladi Yogyakarta tahun1959 yang berjudul
TinjauanPancasilaTerhadapRevolusiFungsional,yangisinyaanataralainsebagaiberikut:
Tinjauan Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat.
MarilahkitaperingatkansecararingkasbahwaajaranPancasilaitudapatkitatinjaumenurutahli
filsafat ulung, yaitu Friedrich Hegel (17701831) bapak dari filsafat Evolusi Kebendaan seperti
diajarkanolehKarlMarx(18181883)danmenuruttinjauanEvolusiKehewananmenurutDarwin
Haeckel,sertajugabersangkutpautdenganfilsafatkerohaniansepertidiajarkanolehImmanuel
Kant(17241804).
MenurutHegelhakikatfilsafatnyaialahsuatusintesepikiranyanglahirdariantitese
pikiran. Dari pertentangan pikiran lahirlah paduan pendapat yang harmonis. Dan ini adalah
tepat.BegitupuladengaajaranPancasilasuatusintesenegarayanglahirdariantitese.
Sayatidakmaumenyulap.IngatlahkalimatpertamadanMukadimahUUDRepublik
Indonesia 1945 yang disadurkan tadi dengan bunyi: Bahwa sesungguhanya kemerdekaan itu
ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapusakan karena bertentangan
denganperikemanusiaandanperikeadilan.
Kalimatpertamainiadalahsinteseyaituantarapenjajahandanperikemanusiaandan
perikeadilan.Padasaatsintesesudahhilang,makalahirlahkemerdekaan.Dankemerdekaanitu
kitasusunmenurutajaranfalsafahPancasilayangdisebutkandenganterangdalamMukadimah
KonstitusiR.I.1950ituyangberbunyi:Makadenganinikamimenyusunkemerdekaankamiitu,
dalamsuatuPiagamNegarayangberbentukRepublikKesatuanberdasarkanajaranPancasila.Di
sinidisebutsilayanglimauntukmewujudkankebahagiaan,kesejahteraandanperdamaiandunia
dan kemerdekaan. Kalimat ini jelas kalimat antitese. Sintese kemerdekaan dengan ajaran
Pancasila dan tujuan kejayaan bangsa yang bernama kebahagiaan dan kesejajteraan rakyat.
Tidakahinidenganjelasdannyatasuatusintesepikiranatasdasarantitesependapat?
JadisejajardengatujuanpikiranHegelberalasanlahpendapatbahwaajaranPancasila
ituadalahsuatusistemfilosofi,sesuaidengandialektisNeoHegelian.
Semuasilaituadalahsusunandalamsuatuperumahanpikiranfilsafatyangharmonis.
PancasilasebagaihasilpenggalianBungKarnoadalahsesuaipuladenganpemandangantinjauan
hidupNeoHegelian.

FungsiUtamaFilsafatPancasilaBagiBangsaDanNegaraIndonesia
FilasafatPancasilaSebagaiPandanganHidupBangsaIndonesia

10/22
Setiapabangsayanginginberdirikokohdanmengetahuidenganjelaskearahmana

https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

Setiapabangsayanginginberdirikokohdanmengetahuidenganjelaskearahmana
tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafata hidup). Dengan
pandanganhidupinilahsesuatubangsaakanmemandangpersoalanpersoalanyangdihadapinya
dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalanpersoalan tadi. Tanpa
memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terombangambing dalam
menghadapi persoalanpersoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalanpersoalan di
dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalanpersoalan besar umat manusia dalam
pergaulanmasyarakatbangsabangsadiduniaini.Denganpandanganhidupyangjelassesuatu
bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalahmasalah
polotik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju.
Denganberpedomanpadapandanganhidupitupulasuatubangsaakanmembangundirinya.
Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang
dicitacitakanolehsuatubangsa,terkandungpikiranpikiranyangterdalamdangagasansesuatu
bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnyta pandangan hidup
sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilainilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang
diyakinikebenarannyadanmenimbulkantekadpadabangsaituuntukmewujudkannya.
Kitamerasabersyukurbahwapendahulupendahulukita,pendiripendiriRepublikini
datmemuaskansecarajelasapasesungguhnyapandanganhidupbangsakitayangkemudiankita
namakan Pancasila. Seperti yang ditujukan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979, maka
PancasilaituadalahjiwaseluruhrakyatIndonesia,pandanganhidupbangsaIndonesiadandasar
negarakita.
Disamping itu maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa
Indonesia.Pancasilabagikitamerupakanpandanganhidup,kesadarandancitacitamoralyang
meliputikejiwaandanwatakyangsudahbeurat/berakardidalamkebudayaanbangsaIndonesia.
Ialahsuatukebudayaanyangmengajarkanbahwahidupmanusiainiakanmencapaikebahagiaan
jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam dalam hubungan
manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan
rohaniah.
BangsaIndonesialahirsesudahmelampauiperjuanganyangsangatpanjang,dengan
memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia
lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses
sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan citacita hidup di masa datang yang secara
keseluruhanmembentukkepribadiansendiri.
Sebab itu bnagsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan
lahirnyabangsadannegaraitu,kepribadianituditetapkansebagaipandanganhidupdandasar
negara Pancasila. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945,
melainkan telah berjuang, denga melihat pengalaman bangsabangsa lain, dengan diilhami
dengan oleh gagasangagasan besar dunia., dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita
dangagasanbesarbangsakitasendiri.

11/22
Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam

https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam


kepribadianbangsa,makaiaditerimasebagaidasarnegarayangmengaturhidupketatanegaraan.
Halinitampakdalamsejarahbahwameskipundituangkandalamrumusanyangagakberbeda,
namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 1945, dalam
MukadimahUUDSementaraRepublikIndonesia1950.Pancasilaitutetaptercantumdidalamnya,
Pancasila yang lalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu, Pancasila yang selalu
menjadi pegangan bersama saatsaat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi
bangsakita,merupakanbuktisejarahsebagaidasarkerohaniannegar,dikehendakiolehbangsa
Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam kalbunya rakyat. Oleh karena itu, ia juga
merupakandasasryangmamapumempersatukanseluruhrakyatIndonesia.

PancasilaSebagaiDasarNegaraRepublikIndonesia
PancasilayangdikukuhkandalamsidangIdariBPPKpadatanggal1Juni1945adalah
di kandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu
haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan citacita bangsa dan negara
Indonesayangmerdeka.DiatasdasaritulahakandidirikangedungRepublikIndonesiasebagai
perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan
budaya.
SidangBPPKtelahmenerimasecarabulatPancasilaitusebagaidasarnegaraIndonesia
merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila
tercantumsecararesmidalamPembukaanUUDRI,UndangUndangDasaryangmenjadisumber
ketatanegaraanharusmengandungunsurunsurpokokyangkuatyangmenjadilandasanhidup
bagiseluruhbangsadannegara,agarperaturandasaritutahanujisepanjangmasa.
Peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan
persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus
didasarkanatasdanberpedomanpadaUUD.PeraturanperaturanyangbersumberpadaUUDitu
disebutperaturanperaturanorganikyangmenjadipelaksanaandariUUD.
Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi
peraturandasartersebutyangberfungsisebagaidasarnegarasebagaimanajelastercantumdalam
alineaIVPembukaanUUD1945tersebut,makasemuaperaturanperundangundanganRepublik
Indonesia (Ketetapan MPR, Undangundang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang
undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturanperaturan pelaksanaan
lainnya)yangdikeluarkanolehnegaradanpemerintahRepublikIndonesiaharuslahpulasejiwa
dansejalandenganPancasila(dijiwaiolehdasarnegaraPancasila).Isidantujuandariperaturan
perundangundangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan
dalamKetetapanMPRSNo.XX/MPRS/1966ditegaskan,bahwaPancasilaituadalahsumberdari
segala sumber huum (sumber huum formal, undangundang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi,
hakim,ilmupengetahuanhukum).
Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh
masyarakatdanpenyusunperaturanperaturanolehnegaradanpemerintahIndonesia.
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

12/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas fundamen
yangkuat,dasaryangkokoh,yakniPancasiladasaryangkuatitubukanlahmenirusuatumodel
yangdidatangkandariluarnegeri.
Dasar negara kita berakar pada sifatsifat dan citacita hidup bangsa Indonesia,
Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita
sejakdahuluhinggasekarang.
Pancasilamengandungunsurunsuryangluhuryangtidakhanyamemuaskanbangsa
Indonesiasebagaidasarnegara,tetapijugadapatditerimaolehbangsabangsalainsebagaidasar
hidupnya.Pancasilabersifatuniversaldanakanmempengaruhihidupdankehidupanbangadan
negarakesatuanRepublikIndonesiasecarakekaldanabadi.

PancasilaSebagaiJiwaDanKepribadianBangsaIndonesia
Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian
Indonesia ialah : Keseluruhan ciriciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa
Indonesia dengan bangsabangsa lainnya. Keseluruhan ciriciri khas bangsa Indonesia adalah
pencerminandarigarispertumbuhandanperkembanganbangsaIndonesiasepanjangmasa.
Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh
kehidupanbudibangsaIndonesiadandipengaruhiolehtempat,lingkungandansuasanawaktu
sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai
peradabankebudayaanbangsalain(Hindu,Tiongkok,Portugis,Spanyol,Belandadanlainlain)
namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di sanasini,
misalnyadidaerahdaerahtertentuataumasyarakatkotakepribadianitudapatdipengaruhioleh
unsurunsur asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya
sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsabangsa lain. Apabila kita
memperhatikantiapsiladariPancasila,makaakantampakdenganjelasbahwatiapsilaPancasila
ituadalahpencerminandaribangsakita.
Demikianlah,makaPancasilayangkitagalidaribumiIndonsiasendirimerupakan:
Dasarnegarakita,RepublikIndonesia,yangmerupakansumberdarisegalasumberhukum
yangberlakudinegarakita.
PandanganhidupbangsaIndonesiayangdapatmempersatukankitasertamemberipetunjuk
dalammasyarakatkitayangberanekaragamsifatnya.
JiwadankepribadianbangsaIndonesia,karenaPancasilamemberikancorakyangkhaskepada
bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas
yangdapatmembedakanbangsaIndonesiadaribangsayanglain.Terdapatkemungkinanbahwa
tiaptiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa
bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkanitulahyangmenjadicirikhasbangsaIndonesia.
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

13/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

TujuanyangakandicapaiolehbangsaIndonesia,yaknisuatumasyarakatadildanmakmur
yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan
Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana
perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan
pergaulanduniayangmerdeka,bersahabat,tertibdandamai.
PerjanjianluhurrakyatIndonesiayangdisetujuiolehwakilwakilrakyatIndonesiamenjelang
dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia
ditemukankembalidarikandungankepribadiandancitacitabangsaIndonesiayangterpendam
sejak berabadabad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan
kebenarannyasetelahdiujiolehsejarahperjuanganbangsa.
Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan
mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan
merupakan rangkaian katakata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang
merupakanperumusanyangbekudanmati,sertatidakmempunyaiartibagikehidupanbangsa
kita.
Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya
dalam kehidupan seharihari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita
kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam bukubuku
sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang
hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan
membelaPancasila.
Akhirnyaperlujugaditegaskan,bahwaapabiladibicarakanmengenaiPancasila,maka
yangkitamaksudadalahPancasilayangdirumuskandalamPembukaanUUD1945,yaitu:
KetuhananYangMahaEsa.
Kemanusiaanyangadildanberadab.
PersatuanIndonesia.
Kerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawratan/perwakilan.
KeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia.
Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang kita
gunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakilwakil bangsa
Indonesiapadatanggal18Agustus1945dalamsidangPanitiaPersiapanKemerdekaanIndonesia
(PPKI).
SepertiyangtelahditunjukkanolehKetetapanMPRNo.XI/MPR/1978,
Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan
sebagaikesatuanyangbulatdanutuh,karenamasingmasingsiladariPancasilaitutidakdapat

https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

14/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

dipahami dan diberi arti secara sendirisendiri, terpisah dari keseluruhan silasila lainnya.
Memahami atau memberi arti setiap silasila secara terpisah dari silasila lainnya akan
mendatangkanpengertianyangkelirutentangPancasila.

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia
Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah kita temukan
dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundangundangan negara Indonesia seperti
dibawahini:
DalamPidatoIr.Soekarnotanggal1Juni1945.
DalamNaskahPolitikyangbersejarah,tanggal22Juni1945alineaIVyangkemudiandijadikan
naskahrancanganPembukaanUUD1945(terkenaldengansebutanPiagamJakarta).
DalamnaskahPembukaanUUDProklamasi1945,alineaIV.
DalamMukadimahKonstitusiRepublikIndonesiaSerikat(RIS)tanggal27Desember1945,
alineaIV.
DalamMukadimahUUDSementaraRepublikIndonesia(UUDSRI)tanggal17Agustus1950.
DalamPembukaanUUD1945,alineaIVsetelahDekritPresidenRItanggal5Juli1959.
Mengenai perumusan dan tata urutan Pancasila yang tercantum dalam dokumen
historis dan perundangundangan negara tersebut di atas adalah agak berlainan tetapi inti dan
fundamennyaadalahtetapsamasebagaiberikut:
PancasilaSebagaiDasarFalsafatNegaraDalamPidatoTanggal1Juni1945OlehIr.Soekarno
Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk pertamakalinya
mengusulkanfalsafahnegaraIndonesiadenganperumusandantataurutannyasebagaiberikut:
KebangsaanIndonesia.
InternasionalismeatauPrikemanusiaan.
MufakatatauDemokrasi.
Kesejahteraansosial.
Ketuhanan.
Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Naskah Politik Yang Bersejarah (Piagam
JakartaTanggal22Juni1945)

15/22
Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang Istilah Jepangnya Dokuritsu

https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang Istilah Jepangnya Dokuritsu


JumbiCosakai,telahmembentukbeberapapanitiakerjayaitu:
PanitiaPerumusterdiriatas9orangtokoh,padatanggal22Juni1945,telahberhasilmenyusun
sebuah naskah politik yang sangat bersejarah dengan nama Piagam Jakarta, selanjutnya pada
tanggal 18 Agustus 1945, naskah itulah yang ditetapkan sebagai naskah rancangan Pembukaan
UUD1945.
Panitia Perancang UndangUndang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang kemudian
membentukPanitiaKecilPerancangUUDyangdiketuaiolehProf.Mr.Dr.Soepomo,Panitiaini
berhasilmenyusunsuaturancanganUUDRI.
PanitiaEkonomidanKeuanganyangdiketuaiolehDrs.MohammadHatta.
PanitiaPembelaanTanahAir,yangdiketuaiolehAbikusnoTjokrosujoso.
Untuk pertama kalinya falsafah Pancasila sebagai falsafah negara dicantumkan
autentiktertulisdidalamalineaIVdenganperumusandantataurutansebagaiberikut:
Ketuhanan,dengankewajibanmenjalankansyariatIslambagipemelukpemeluknya.
KemanusiaanyangAdildanBeradab.
Kerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratan/perwakilan.
KeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia.

PancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraDalamPembukaanUUD1945
Sesudah BPPK (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan) merampungkan tugasnya
dengan baik, maka dibubarkan dan pada tanggal 9 Agustus 1945, sebagai penggantinya
dibentukPPKI(PanitiaPersiapanKemerdekaanIndonesia).
Pada tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
olehIr.SoekarnodiPengangsaanTimur56JakartayangdisaksikanolehPPKItersebut.
Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang
pertamadenganmengambilkeputusanpenting:
MensahkandanmenetapkanPembukaanUUD1945.
MensahkandanmenetapkanUUD1945.
Memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno dan Drs.
MohammadHatta,masingmasingsebagaiPresidenRIdanWakilPresidenRI.

16/22
TugaspekerjaanPresidenRIuntuksementarawaktudibantuolehsebuahbadanyaitu

https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

TugaspekerjaanPresidenRIuntuksementarawaktudibantuolehsebuahbadanyaitu
KNIP(KomiteNasionalIndonesiaPusat)danpadatanggal19Agustus1945PPKImemutuskan,
PembagianwilayahIndonesiakedalam8propinsidansetiappropinsidibagidalamkaresidenan
karesidenan.JugamenetapkanpembentukanDepartemendepartemenPemerintahan.
Dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945 alinea IV yang disahkan oleh PPPKI pada
tanggal 18 Agustus 1945 itulah Pancasila dicantumkan secara resmi, autentik dan sah menurut
hukumsebagaidasarfalsafahnegaraRI,denganperumusandantataurutansebagaiberikut:
Kemanusiaanyangadildanberadab.
Kerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratan/perwakilan.
KeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia.

PancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraDalamMukadimahKonstitusiRIS1949
BertempatdiKotaDenHaag(Netherland/Belanda)mulaitanggal23Agustussampai
dengantanggal2September1949diadakanKMB(KonferensiMejaBundar).AdapundelegasiRI
dipimpinoleh Drs. Mohammad Hatta, delegasi BFO (Bijeenkomstvoor Federale
Overleg) dipimpin oleh Sutan Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van
Marseveen.
SebagaitujuandiadakannyaKMBituialahuntukmenyelesaikanpersengketaanantara
Indonesia dengan Belanda secepatnya dengan cara yang adil dan pengakuan akan kedaulatan
yangpenuh,nyatadantanpasyaratkepadaRIS(RepublikIndonesiaSerikat).
Salah satu hasil keputusan pokok dan penting dari KMB itu, ialah bahwa pihak
Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat
dicabut kembali oleh Kerajaan Belanda dengan waktu selambatlambatnya pada tanggal 30
Desember1949.
Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam Belanda, Ratu Yuliana
menandatanganiPiagamPengakuanKedaulatanNegaraRIS.
Pada waktu yang sama dengan KMB di Kota Den Haag, di Kota Scheveningen
(Netherland) disusun pula Konstitusi RIS yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949.
Walaupun bentuk negara Indonesia telah berubah dari negara Kesatuan RI menjadi negara
serikat RIS dan Konstitusi RIS telah disusun di negeri Belanda jauh dari tanah air kita, namun
demikian Pancasila tetap tercantum sebagai dasar falsafah negara di dalam Mukadimah pada
alineaIVKonstitusiRIS1949,denganperumusandantataurutansebagaiberikut:
KetuhananYangMahaEsa.
Prikemanusiaan.
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

17/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

Kebangsaan.
Kerakyatan.
KeadilanSosial.

PancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraDalamMukadimahUUDSementaraRI(UUDSRI
1950)
Sejak Proklamasi Kemerdekaannya, bangsa Indonesia menghendaki bentuk negara
kesatuan (unitarisme) oleh karena bentuk negara serikat (federalisme) tidaklah sesuai dengan
citacitakebangsaandanjiwaproklamasi.
DemikianlahsemangatpersatuandankesatuanbangsaIndonesiatetapmembaradan
meluap, sebagai hasil gemblengan para pemimpin Indonesia sejak lahirnya Budi Oetomo pada
tanggal20Mei1908,kemudiandikristalisasikandenganSumpahPemuda28Oktober1928,Satu
Nusa,SatuBangsadanSatuBahasa.
Oleh karena itu pengakuan kedaulatan negara RIS menimbulkan pergolakan
pergolakandinegaranegarabagianRISuntukbersatudalambentuknegarakesatuanRIsesuai
denganProklamasiKemerdekaanRI.
SesuaiKOnstitusi,negarafederalRISterdiriatas16negarabagian.Akibatpergolakan
yang semakin gencar menuntut bergabung kembali pada negara kesatuan Indonesia, maka
sampaipadatanggal5April1950negarafederasiRIS,tinggal3(tiga)negaralagiyaitu:
RIYogyakarta.
NegaraSumateraTimur(NST).
NegaraIndonesiaTimur(NIT).
NegarafederasiRIStidaksampaisetahunusianya,olehkarenaterhitungmulaitanggal
17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyampaikan Naskah Piagam, pernyataan terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti pembubaran Negara Federal RIS (Republik
IndonesiaSerikat).
Pada saat itu pula panitia yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo mengubah
konstitusiRIS1949(196Pasal)menjadiUUDRIS1950(147Pasal).
Perubahan bentuk negara dan konstitusi RIS tidak mempengaruhi dasar falsafah
Pancasila, sehingga tetap tercantum dalam Mukadimah UUDSRI 1950, alinea IV dengan
perumusandantataurutanyangsamadalamMukadimahKonstitusiRISyaitu:
KetuhananYangMahaEsa.
Prikemanusiaan.
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

18/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

Kebangsaan.
Kerakyatan.
KeadilanSosial.

Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945 Setelah Dekrit
Presiden5Juli1959
Pemerintah mengeluarkan UndangUndang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan
UmumuntukmemilihanggotaanggotaDPRdanKonstituanteyangakanmenyusunUUDbaru.
Pada akhir tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia dan
Konstituanteyangdibentukmulaibersidangpadatanggal10November1956.
Dalamperjalanansejarahketatanegaraanselanjutnya.Konstituantegagalmembentuk
suatuUUDyangbarusebagaipenggantiUUDS1950.
Dengan kegagalan konstituante tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1950 Presiden RI
mengeluarkansebuahDekrityangpadapokoknyaberisipernyatan:
PembubaranKonstuante.
BerlakunyakembaliUUD1945.
TidakberlakunyalagiUUDS1950.
AkandibentuknyadalamwaktusingkatMPRSdanDPAS.
Dengan berlakunya kembali UUD 1945, secara yuridis, Pancasila tetap menjadi dasar
falsafahnegarayangtercantumdalamPembukaanUUD1945alineaIVdenganperumusandan
tataurutansepertiberikut:
KetuhananYangMahaEsa.
Kemanusiaanyangadildanberadab.
PersatuanIndonesia.
Kerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratan/perwakilan.
KeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia.
DenganinstruksiPresidenRepublikIndonesiaNo.12Tahun1968,tertanggal13April
1968,perihal:Penegasantataurutan/rumusanPancasilayangresmi,yangharusdigunakanbaik
dalam penulisan, pembacaan maupun pengucapan seharihari. Instruksi ini ditujukan kepada :
SemuaMenteriNegaradanPimpinanLembaga/BadanPemerintahlainnya.
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

19/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

TujuandaripadaInstruksiiniadalahsebagaipenegasandarisuatukeadaanyangtelah
berlaku menurut hukum, oleh karena sesuai dengan asas hukum positif (Ius Contitutum) UUD
1945adalahkonstitusiIndonesiayangberlakusekarang.Dengandemikiansecarayuridisformal
perumusanPancasilayangtercantumdalamPembukaanUUD1945itulahyangharusdigunakan,
walaupunsebenarnyatidakadaInstruksiPresidenRINo.12/1968tersebut.
Prof. A.G. Pringgodigdo, SH dalam bukunya Sekitar Pancasila perihal perumusan
Pancasila dalam berbagai dokumentasi sejarah mengatakan bahwa uraianuraian mengenai
dasardasarnegarayangmenarikperhatianialahyangdiucapkanoleh:
Mr.Moh.Yaminpadatanggal29Mei1945.
Prof.Mr.Dr.Soepomopadatanggal31Mei1945.
Ir.Soekarnopadatanggal1Juni1945.
Walaupun ketiganya mengusulkan 5 hal pokok untuk sebagai dasardasar negara
merdeka, tetapi baru Ir. Soekarno yang mengusulkan agar 5 dasar negara itu dinamakan
PancasiladanbukanPancaDarma.
Jelaslahbahwaperumusan5dasarpokokituolehketigatokohtersebutdalamredaksi
katakatanyaberbedatetapiintipokokpokoknyaadalahsamayaituKetuhananYangMahaEsa,
Prikemanusiaan atau internasionalisme, Kebangsaan Indonesia atau persatuan Indonesia,
KerakyatanatauDemokrasidanKeadilanSosialbagiseluruhrakyatIndonesia.
Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menegaskan : Maksud Pancasila
adalah philosophschegrondslag itulah fundament falsafah, pikiran yang sedalamdalamnya
untukdiatasnyadidirikangedungIndonesiaMerdekaYangKekaldanAbadi.
Prof.Mr.Drs.NotonagorodalampidatoDiesNatalisUniversitasAirlanggaSurabaya
pada tanggal 10 November 1955 menegaskan : Susunan Pancasila itu adalah suatu kebulatan
yangbersifathierrarchiesdanpiramidalyangmengakibatkanadanyahubunganorganisdiantara
5silanegarakita.
Prof. Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya Proklamasi dan Konstitusi (1951)
berpendapat : Pancasila itu sebagai benda rohani yang tetap dan tidak berubah sejak Piagam
Jakartasampaipadahariini.
Kemudian pernyataan dan pendapat Prof. Mr. Drs. Notonagoro dan Prof. Mr.
Muhamamd Yamin tersebut diterima dan dikukuhkan oleh MPRS dalam Ketetapan No.
XX/MPRS/1960joKetetapanNo.V/MPR/1973.

BABIV
PENUTUP
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

20/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

Kesimpulan
Setelah memperhatikan isi dalam pembahasan di atas, maka dapat penulis tarik
kesimpulansebagaiberikut:
Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalamdalamnya dari bangsa
Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, normanorma,
nilainilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi
bangsaIndonesia.
FungsiutamafilsafatPancasilabagibangsadannegaraIndonesiayaitu:
FilasafatPancasilasebagaipandanganhidupbangsaIndonesia
PancasilasebagaidasarnegaraRepublikIndonesia
PancasilasebagaijiwadankepribadianbangsaIndonesia
Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan
dengan ditemukannya dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundangundangan
negaraIndonesiasepertidibawahini:
1. DalamPidatoIr.Soekarnotanggal1Juni1945.
2. DalamNaskahPolitikyangbersejarah,tanggal22Juni1945alineaIVyangkemudian
dijadikannaskahrancanganPembukaanUUD1945(terkenaldengansebutanPiagamJakarta).
3. DalamnaskahPembukaanUUDProklamasi1945,alineaIV.
4. DalamMukadimahKonstitusiRepublikIndonesiaSerikat(RIS)tanggal27Desember
1945,alineaIV.
5. DalamMukadimahUUDSementaraRepublikIndonesia(UUDSRI)tanggal17Agustus1950.
6. DalamPembukaanUUD1945,alineaIVsetelahDekritPresidenRItanggal5Juli1959.

Saran
Warganegara Indonesia merupakan sekumpulan orang yang hidup dan tinggal di
negara Indonesia Oleh karena itu sebaiknya warga negara Indonesia harus lebih meyakini atau
mempercayai,menghormati,menghargaimenjaga,memahamidanmelaksanakansegalahalyang
telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya dalam pemahaman bahwa falsafah Pancasila
adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga kekacauan yang sekarang terjadi ini
dapatdiatasidanlebihmemperkuatpersatuandankesatuanbangsadannegaraIndonesiaini.

DAFTARPUSTAKA
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

21/22

3/1/2015

FalsafahPancasilaSebagaiDasarFalsafahNegaraIndonesia|Son_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld

Koentjaraningrat.1980.ManusiadanKebudayaanIndonesia.Jakarta:PT.Gramedia.
opirin.1980.BeberapaHalMengenaiFalsafahPancasila,Cet.9.Jakarta:PancoranTujuh.
otonagoro.1980.BeberapaHalMengenaiFalsafahPancasila,Cet.9.Jakarta:PantjoranTujuh.
alam,H.Burhanuddin,1998.FilsafatPancasilaisme.Jakarta:RinekaCipta

umberLain:
ttp://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/filsafat/index.htm
(http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/filsafat/index.htm)
ttp://www.google.co.id(http://kumpulblogger.com/?refid=146)
ttp://www.goodgovernancebappenas.go.id/artikel_148.htm
bappenas.go.id/artikel_148.htm)

(http://www.goodgovernance

ttp://www.teoma.com(http://www.teoma.com/)
ttp://www.kumpulblogger.com(http://kumpulblogger.com/?refid=146)

BuatsituswebataubloggratisdiWordPress.com.TheDigg3ColumnTheme.
Ikuti

FollowSon_Earth'sZone:TheLastGeologintheWorld
BuatsitusdenganWordPress.com

https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafahpancasilasebagaidasarfalsafahnegaraindonesia/

22/22

Anda mungkin juga menyukai