Anda di halaman 1dari 3

SKEMA PEMARKAHAN: PENULISAN

ANUGERAH NILAM BAHAGIAN

Item

Kriteria

Markah Penuh

Pembangunan
Isi kandungan
dan pengolahan

Sangat Baik

Baik

Sederhana

Lemah

6-7

4-5

1-3

Pemahaman soalan:
sangat baik.

Pemahaman soalan:
baik.

Pemahaman soalan:
memuaskan

Kurang memahami
kehendak soalan.

Pembangunan idea:
sangat berkesan.

Pembangunan idea:
berkesan.

Pembangunan idea:
memuaskan

Pembangunan idea
yang lemah.

Respons: sangat
relevan

Respons: relevan

Respons:
Sebahagian sahaja
relevan

Respons: kurang
relevan

Perspektif
pandangan: sangat
berkesan
8

Menunjukkan
kematangan yang
tinggi dalam
penulisan

Perspektif
pandangan: berkesan
Menunjukkan
kematangan dalam
penulisan

Pandangan /
pendapat yang
diberikan:
memuaskan
Perkembangan idea:
memuaskan

Kurang memberikan
pandangan /
pendapat
Kurang menunjukkan
kematangan dalam
penulisan

Item

Kriteria

Markah penuh

Sangat Baik

Baik

Sederhana

Lemah

5-6

3-4

1-2

Penggunaan bahasa
sangat tepat,Sangat
mahir.

Penyampaian makna
amat jelas
Struktur: kompleks

Bahasa

Kosa kata: sesuai,


pelbagai dan sangat
berkesan

Penggunaan bahasa
tepat, mahir.

Penggunaan bahasa
memuaskan

Penggunaan bahasa
lemah.

Penyampaian makna:
terdapat beberapa
kesalahan kecil, ejaan
betul

Penyampaian
makna: terdapat
lebih banyak
kesalahan kecil,
beberapa kesalahan
ejaan.

Penyampaian makna:
terdapat lebih banyak
kesalahan besar,
banyak kesalahan
ejaan. Kurang jelas.

Struktur: kompleks
Kosa kata: sesuai,
pelbagai dan baik

Susunan idea amat


berkesan

Susunan idea
berkesan

Kerap menggunakan
peribahasa yang
sesuai dan tepat

Ada menggunakan
peribahasa yang
sesuai dan tepat

Ada usaha untuk


mempelbagaikan
struktur
Kosa kata:
memuaskan
Susunan idea
memuaskan
Ada menggunakan
peribahasa tetapi
kurang sesuai dan
tepat

Ada usaha untuk


mempelbagaikan
struktur
Kosa kata: sederhana
Susunan idea
sederhana
Tiada penggunaan
peribahasa

Item

Kriteria

Markah Penuh

Organisasi

Sangat Baik

Baik

Sederhana

Lemah

1-2

Penggunaan
perenggan
menunjukkan:

Penggunaan
perenggan
menunjukkan:

Penggunaan
perenggan
menunjukkan:

Perancangan yang
sangat baik

Perancangan yang
baik

Perancangan yang
memuaskan

kesinambungan idea
yang amat baik

kesinambungan idea
yang baik

kesinambungan idea
yang memuaskan

Penggunaan
perenggan
menunjukkan kurang
perancangan
Dan kurang
kesinambungan idea

Anda mungkin juga menyukai