Anda di halaman 1dari 4

TUGAS REFERAT PATOLOGI ANATOMI

BLOK CARDIOVASCULAR
KAWASAKI

Asisten:
Muthia Kamal Putri
G1A012129
Kelompok 37
.. Oleh:
Tibia Yudi Saputri

G1A013007

Rizki Baiti Oktaviyani

G1A013023

Chandrawati Prima Dewi

G1A013115

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
JURUSAN KEDOKTERAN UMUM
PURWOKERTO
2015

LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS REFERAT PATOLOGI ANATOMI
BLOK CARDIOVASCULAR
KAWASAKI
Kelompok 37
.. Oleh:
Tibia Yudi Saputri

G1A013007

Rizki Baiti Oktaviyani

G1A013023

Chandrawati Prima Dewi

G1A013115

Disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian identifikasi laboratorium


Patologi Anatomi blok Cardiovascular pada Jurusan Kedokteran Umum, Fakultas
Kedokteran, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Diterima dan disahkan,


Purwokerto,

Mei 2015

Asisten,

Muthia Kamal Putri


G1A012129

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat
rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan laporan referat patologi anatomi ini.
Adapun isi dari laporan referat ini adalah tentang bronkitis akut , yang berisikan
dari definisi hingga prognosis.
Kami menyadari pembuatan laporan referat ini masih jauh dari sempurna,
oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu
kami harapkan demi kesempurnaan laporan referat ini.
Akhir kata, atas perhatian dari semua pihak kami mengucapkan terima
kasih bagi yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan referat ini dari
awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita.
Amin

Hor
mat kami

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ....................................................................................... i


Lembar Pengesahan ................................................................................ ii
Kata Pengantar ....................................................................................... iii
Daftar Isi ................................................................................................. iv
I . Pendahuluan ....................................................................................... 1
II. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Definisi........................................................................................ 3
Etiologi........................................................................................ 3
Epidemiologi............................................................................... 4
Faktor Resiko............................................................................... 4
Tanda dan Gejala......................................................................... 4
Penegakan Diagnosis .................................................................. 5
Patogenesis.................................................................................. 6
Patofisiologis............................................................................... 7
Gambaran Histopatologi.............................................................. 8
Penatalaksanaan........................................................................... 9
Komplikasi.................................................................................. 11
Prognosis .................................................................................... 12

III. Kesimpulan........................................................................................ 13
IV. Daftar pustaka.................................................................................... 14