Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN

Institut Pendidikan Guru


Kampus Batu Lintang
Jalan Kolej, 93200 Kuching,
Sarawak.
Melalui :
Guru Besar,

Tarikh : _ Februari 2015

Sekolah Kebangsaan Matang,


Padawan, Kuching,
Sarawak.
Ibu / Bapa / Penjaga,

Tuan/Puan,
Memohon Kebenaran untuk Menjadikan Anak / Anak Jagaan Sebagai Peserta
Kajian
Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.
2.

Untuk makluman pihak tuan, saya merupakan guru pelatih di IPG Kampus

Batu Lintang dan akan menjalankan satu penyelidikan tindakan yang akan
melibatkan anak / jagaan tuan sebagai peserta kajian.
3.

Penyelidikan tindakan akan dilaksanakan merupakan kajian penyelidikan bagi

mengkaji keberkesanan amalan / tindakan penyelidik dalam membantu kanak-kanak


membaca suku kata di peringkat awal dalam subjek Bahasa Malaysia di prasekolah.
4.

Bersama surat ini, dikepilkan surat akuan kebenaran ibu / bapa / penjaga yang

perlu diisi dan ditandatangani oleh pihak tuan.


5.

Keprihatinan dan kerjasama yang diberi oleh pihak tuan saya dahului dengan

ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.
Yang benar,
( Macliffton Tembak Sinau )
Pengkaji/Guru Pelatih,
IPG Kampus Batu Lintang.

LAMPIRAN
SURAT AKUAN KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA
Saya __________________________________No. Kad Pengenalan _____________
Beralamat di _________________________________________________________
No. Telefon : _______________ mengaku adalah waris kepada murid bernama di
bawah :
Nama Murid : __________________________________
Umur : _____________ No. Pengenalan / Sijil Lahir : ____________________
Sekolah : ___________________________________
Saya dengan ini memberi kebenaran bertulis saya kepada anak / jagaan saya untuk
menajadi peserta kajian bagi Kajian Penyelidikan yang akan dikelolakan oleh Encik
Macliffton Tembak Sinau.
2.

Saya difahamkan Bahasa soal keselamatan dan displin sentiasa diberi perhatian

sewajarnya oleh guru yang telah diamanahkan. Sekiranya kesihatan anak / jagaan
saya terganggu dalam masa latihan semasa kajian dijalankan, maka saya dengan
sepenuh hati membenarkan guru menguruskan bagi phak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.
3.

Saya dengan ini mengakui bahawa murid di atas ADA / TIDAK ADA*

mengidap

penyakit

kronik/berjangkit.

Nyatakan

(jika

ada)

______________________ *potong yang berkenaan


Tarikh: _____________ Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga / Waris _____________
PENGAKUAN SAKSI
Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya, segala
keterangan di atas adalah benar.
Tarikh :

Tandatangan saksi : _______________________


Nama : _________________________________
No. Kad Pengenalan: ______________________

Disahkah oleh Pengetua / Guru Besar : ________________________________


(Cop Rasmi)

Arahan : Tandakan ( / ) pada YA atau ( x ) pada TIDAK di dalam kotak yang


disediakan di bawah.
BIL

PERKARA

.
1.

Pengajaran yang disampaikan berkesan kepada

2.

peserta kajian.
Penggunaan Kaedah Nyanyian A Ba Ca? mampu

3.

menarik minat peserta kajian.


Menggunakan Kaedah Nyanyian A Ba Ca?

YA

memudahkan peserta kajian untuk membaca suku


4.

kata terbuka KV.


Kanak-kanak seronok semasa sesi pengajaran dan

5.

pembelajaran dijalankan.
Kanak-kanak mampu berdikari membaca suku kata

6.

terbuka KV tanpa bantuan guru.


Kanak-kanak lebih yakin dalam membaca suku kata
yang mudah.

Gambar gambar Sekitar Penyelidikan Tindakan

TIDAK