Anda di halaman 1dari 20

1

TATABAHASA
Teori bahasa sesuatu bahasa ialah
tatabahasa. Tatabahasa menjadi asas untuk
penglahiran bahasa yang indah dan difahami
pengguna. Dengan itu, bahasa dapat
dieksploitasikan untuk mewujudkan gaya dan
laras bahasa yang tersendiri.
Oleh itu, tatabahasa mestilah tepat, lengkap,
tuntas, dan mudah difahami serta
mencerminkan kebolehan intrinsik penutur
jati yang ideal.
2

PENDAPAT TENTANG TATABAHASA


Sistem bahasa yang mengandung morfem
dan penyusunan morfem.
Struktur pertuturan atau penulisan yang
diulang berasaskan fungsi dan tindak balas.
Penyataan jelas tentang ikatan asas yang
dibenarkan.
Alat untuk menghasilkan ayat yang betul dan
tidak terbatas.
Sistem rumus yang terbatas untuk
mewujudkan struktur yang tidak terbatas.
Proses penglahiran idea dan penyusunannya.
3

PENGERTIAN TATABAHASA

Seperangkat pola penataan kata dalam sesuatu bahasa,


yang mula dikuasai oleh kanak-kanak selepas usia 5 atau 6
tahun.
Salah satu cabang kajian linguistik atau analisis morfologi
dan sintaksis sesuatu bahasa.
Etika berbahasa, betul - salah, tepat - kurang tepat, baik
tidak baik bahasa yang digunakan ketika berbahasa.
Contoh:
>
>
>
>
>
>
>

Pakaiannya anggun
Pakaiannya adalah anggun
Pakaiannya ialah anggun
Suaminya akan balik Pahang
Suaminya akan balik ke Pahang
Dia masuk tanpa memberi salam
Dia masuk dengan tidak memberi salam
4

SISTEM, FUNGSI DAN TUGAS TATABAHASA

Penyataan dan definisi tatabahasa itu menunjukkan bahawa


tatabahasa (kumpulan sistem) itu perlu dipatuhi untuk
mewujudkan bahasa yang baik (tepat dari segi makna), dan
indah (dari segi struktur) demi menjamin kemantapannya.

Tatabahasa berfungsi untuk memisahkan bentuk yang gramatis


dengan bentuk yang tidak gramatis.

Ukurannya tidak didasarkan pada korpus ujaran, kriteria makna,


atau darjah penggunaannya, tetapi berasaskan bentuk ujaran,
dan ketuntasan maknanya.

Tugas penting tatabahasa ialah penghuraian ayat yang


sempurna. Oleh itu, tatabahasa tidak boleh dianggap remeh
dan diubah secara arbitrari.
5

RUMUSAN PENGERTIAN TATABAHASA

Ilmu yang membicarakan aturan, kaedah atau sistem


yang umum, yang meliputi bidang morfologi dan
sintaksis, yang bersifat nalar dalam sesuatu bahasa.

Morfologi ialah ilmu yang membicarakan struktur,


bentuk, dan golongan kata, serta cara perkataan
diwujudkan daripada bunyi bahasa, dan pengaruhnya
terhadap makna kata.

Sintaksis ialah ilmu yang membicarakan proses


pembinaan ayat, cara perkataan itu disusun menjadi
ayat, dan cara hubungan antara kata dalam ayat, iaitu
dalam membentuk frasa, klausa dan ayat.
6

TATATINGKAT TATABAHASA

AYAT:
Unit tatabahasa tertinggi, ungkapan fikiran
yang lengkap,
intonasi sempurna, dimulai
dan diakhiri kesenyapan,
mempunyai subjek
dan predikat.

KLAUSA:
satu

FRASA:
Kata yang membentuk unit sintaksis, letaknya
antara kata
dengan klausa.

KATA:
terkecil yang

MORFEM:
atau

Unit lebih rendah daripada ayat, terdiri daripada


kumpulan atau lebih.

Morfem atau gabungan morfem, unit


berstatus ayat atau ujaran.
Unit tatabahasa terkecil yang bermakna leksikal
fungsian.
7

Tatabahasa Formal
Cirinya ialah:
Pemerian bahasa berdasarkan bentuk linguistik
Pemerian bahasa berdasarkan struktur dan ciri lakuan
bahasa
Ciri lakuan bahasa itu mestilah dapat dilihat dan dirumuskan
Setiap rumus dapat ditentukan tempatnya dalam sistem
Berdasarkan fungsi tidak berdasarkan faktor ekstralinguistik
Berdasarkan tatabahasa huraian/deskriptif
8

Tatabahasa Deskriptif

Cirinya ialah:
Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Huraian
Penghuraian segala kemungkinan dalam sesuatu
bahasa
Kemungkinan yang merangkumi morfologi dan
sintaksis
Kemungkinan itu juga berasaskan ciri-ciri bahasa
itu
9

Tatabahasa Nosional
Cirinya ialah:
Sesuatu bahasa ditakrifkan berdasarkan makna dan
rasa
Ciri bahasa di dunia sudah ada acuannya
Berdasarkan kesejagatan bahasa
Berdasarkan struktur yang ideal
Struktur yang menjadi norma sahaja dianggap gramatis
Ayat ditakrifkan sebagai deretan ujaran yang bermakna
10

Tatabahasa Preskriptif
Cirinya ialah:
Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Normatif
Ciri yang dianggap betul sahaja yang diberikan
Penggunaan acuan pencarian yang sedia ada
Penentuan kaedah baku sebagai rujukan atau
pedoman

11

Tatabahasa Tradisional
Cirinya ialah:

Mengikut acuan pola dan kaedah


tatabahasa Latin dan Yunani.

Dapat diaplikasikan pada tatabahasa


lain.

Bercirikan kajian bahasa sebelum


linguistik moden.

12

Tatabahasa Bebas Konteks


(Contex Free Grammar)

Jenis Tatabahasa Struktur Frasa


Rumus Tulis Semulanya seperti X

Rumus Tulis semula digunakan dengan tidak


mengira apa-apa konteks X

13

Tatabahasa Fungsian
(Functional Grammar)

Berdasarkan pandangan pragmatik


Fungsi bahasa sebagai alat perhubungan
sosial
Berasaskan rumus yang mengawal hubungan
manusia

14

Tatabahasa Transformasi Generatif


(Transformational Generative Grammar)
Dipelopori oleh Noam Chomsky pada tahun
1957
Ayat dilihat sebagai unit asas yang
mempunyai struktur luaran dan struktur
dalaman
Hubungan butir linguistik dalam ayat
dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa
Pemerian bahasa menggunakan Rumus
Transformasi
15

Tatabahasa Pedagogi
(Pedagogical Grammar)
Tatabahasa khusus untuk kegunaan guru bahasa
Berasaskan Pendekatan, Kaedah dan Teknik
pengajaran tertentu
Penekanan terhadap pengajaran:
>
>
>
>

bahasa
bahasa
bahasa
bahasa

ibunda
pertama
kedua
asing
16

Tatabahasa Sistemik
(Systemic Grammar)

Penganalisisan pola bahasa berasaskan kaedah


tertentu
Pola bahasa dianalisis di tempat yang berbeda
dalam unit bahasa
Penekanan terhadap Teori Keperihalan
Keadaan, Fonologi Prosodi, dan Kolokasi

17

Tatabahasa Stratifikasi
(Stratificational Grammar)

Diperkenalkan oleh S. M. Lamb pada tahun


1962
Bahasa dilihat sebagai suatu struktur
Strukturnya terdiri daripada sistem strata
yang saling berkaitan
Jenis tatabahasa yang popular tahun 1960-an
18

Tatabahasa Struktural
(Structural Grammar)

Bahasa dianggap sebagai struktur


Unsur yang membentuk struktur itu
mempunyai hubungan dan sifat tertentu
Unsur itu juga digunakan untuk menjanakan
ayat dan menentukan struktur konstituennya

19

KESIMPULAN

Tatabahasa ialah ilmu yang mengkaji peraturan,


kaedah dan sistem bahasa dari aspek morfologi
dan sintaksis
Tatatingkat tatabahasa bermula dengan
morfem, kata, frasa, klausa, dan ayat
Antara jenis tatabahasa ialah tatabahasa
formal, deskriptif, nosional, preskriptif,
tradisional, bebas konteks, fungsian,
transformasi generatif, pedagogi, sistemik,
stratifikasi, dan struktural
20

Anda mungkin juga menyukai