Anda di halaman 1dari 21

4.

1 Peranan dan objektif kewangan

6.

a)

Jelaskan dua matlamat

sesebuah perniagaan dari perspektif

kewangan.
cgzueP'cub STPM LMS 2011 Kemaskini, PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA DAERAH LARUT MATANG
DAN SELAMA,SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2011

jawapan

a) Dua matlamat sesebuah perniagaan dari perspektif kewangan :F1 - Memaksimumkan keuntungan syarikat.
H1 - Syarikat akan menggunakan sumber yang ada untuk meningkatkan
untung atau
meminimumkan kos.
H2 - Prestasi syarikat diukur berdasarkan kadar peningkatan untung.
F2 - Memaksimumkan kekayaan pemegang saham.
H1 - Syarikat akan menggunakan sumber yang ada untuk meningkatkan
perolehan
per syer.
H2 - Prestasi diukur berdasarkan pulangan kepada pemegang saham.
[F = 1m x 2 = 2m, H = 1m x 2 = 2m]

5 a) Terangkan maksud pengurusan kewangan did lam sesebuah


firma perniagaan
b) Jelaskan peranan pengurus kewangan
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KINTA UTARA 2012

Jawapan
a) Maksud pengurusan kewangan :

1. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk merancang, melaksana dan


mengawal fungsi kewangan.
2. Objektif kewangan boleh dicapai.
3. Proses untuk mendapatkan dana bagi sesebuah firma.
4. Bagaimana menguruskan dana tersebut dan menentukan cara yang
terbaik di dalam penggunaannya.
(Maksimum 3 M)
b) Lima peranan pengurus kewangan :
i. Membuat perancangan kewangan

Aktiviti unjuran penerimaan dan pembayaran soal-soal kewangan pada


masa depan.

Perancangan kewangan yang berasaskan keperluan perniagaan dan


pelaburan yang ada.

Pengurus kewangan boleh membuat ramalan kewangan untuk jangka


pendek dan jangka panjang.

ii. Menganalisis kewangan

Menganalisis kewangan syarikat dengan membuat ulasan dan olahan


data kewangan

Mudah difahami oleh pihak berkepentingan seperti pemilik perniagaan.

Analisis kewangan untuk penyata kewangan seperti kunci kira-kira,


penyata pendapatan dan penyata sumber dan guna dana.

iii. Menilai dan memilih sumber pembiayaan terbaik.

Sumber kewangan boleh diperolehi secara mendapatkan modal dan


membuat pinjaman.

Sumber yang terbaik ialah melibatkan kos kewangan yang paling rendah.

Contoh jika membuat pinjaman wang dari bank , pengurus mendapat


pinjaman dengan kadar faedah yang rendah.

iv. Menggunakan dana secara berkesan.

Menggunakan

sumber

pulangan yang tertinggi.

kewangan

yang

diperolehi

untuk

mendapat

Membuat pilihan jenis pelaburan yang membawa pulangan tinggi

Menggunakan wang sebagai modal kerja.

v. Menjaga kecairan dan keberuntungan syarikat

Menjaga kecairan dan keberuntungan ini termasuklah ketersediaan tunai,


nisbah kecairan yang sesuai.

Menentukan keberuntungan yang diperolehi daripada aktiviti syarikat


berdasarkan risiko kewangan bakal dihadapi.

Boleh membuat keputusan kombinasi pelaburan yang terbaik.

(F= M, 3H x M=2M][5 x 2M=10 Markah

6 a) Huraikan lima peranan pengurus kewangan [10]


PEPERIKSAAN GERAK GEMPUR 1 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2012

Jawapan
Peranan pengurus kewangan
i.

Membuat perancangan kewangan [F= ]

Aktiviti unjuran penerimaan dan pembayaran soal-soal kewangan pada


masa depan

Perancangan kewangan yang berasaskan keperluan perniagaan dan


pelaburan yang ada

Pengurus kewangan boleh membuat ramalan kewangan untuk jangka


pendek dan jangka panjang.
ii.

Menganalisis kewangan

Menganalisis kewangan syarikat dengan membuat ulasan dan olahan


data kewangan

Mudah difahami oleh pihak berkepentingan seperti pemilik perniagaan.

Analisis kewangan untuk penyata kewangan seperti kunci kira-kira,


penyata pendapatan dan penyata sumber dan guna dana.

iii.

Menilai dan memilih sumber pembiayaan terbaik.

Sumber kewangan boleh diperolehi secara mendapatkan modal dan


membuat pinjaman.

Sumber yang terbaik ialah melibatkan kos kewangan yang paling


rendah.

Contoh jika membuat pinjaman wang dari bank , pengurus mendapat


pinjaman dengan kadar faedah yang rendah.
iv.

Menggunakan dana secara berkesan.

Menggunakan sumber kewangan yang diperolehi untuk mendapat


pulangan yang tertinggi

Membuat pilihan jenis pelaburan yang membawa pulangan tinggi

Menggunakan wang sebagai modal kerja.


v.

Menjaga kecairan dan keberuntungan syarikat

Menjaga kecairan dan keberuntungan

ini termasuklah ketersediaan

tunai, nisbah kecairan yang sesuai.

Menentukan keberuntungan yang diperolehi daripada aktiviti syarikat


berdasarkan risiko kewangan bakal dihadapi.

Boleh membuat keputusan kombinasi pelaburan yang terbaik.


[F= m, 3H x m=2m]

[5 x 2m=10 markah]
4.2 penyata kewangan
3. (b) Berikut adalah maklumat aset dan liabiliti Syarikat XYZ. Sdn Bhd 31
Disember 2006.
Jumlah Aset Semasa : RM27900
Jumlah Aset Tetap : RM15750
Liabiliti Semasa : RM 11,000
Inventori : RM 4250
Liabiliti Jangka panjang: RM 7,600
Akaun Belum Terima : RM 5400

Jualan : RM24500
Kos Jualan : RM11700
Berdasarkan maklumat di atas, terangkan maksud nisbah kecairan dan
nisbah aktiviti serta
kirakan nisbah-nisbah berikut;
i. Nisbah semasa
ii. Nisbah cepat
iii. Nisbah hutang
iv. Pusing ganti Inventori
v. Tempoh kutipan purata [12]
PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2 STPM 2011 SMK LUAR BANDAR NO.1 SIBU

5(c) Kos Tetap = RM25 000


Kos Berubah seunit =RM3.50
Harga Jualan sedozen =RM60.00
i) Hitung Titik Pulangan Modal
ii) Hitung jumlah hasil yang perlu diperolehi untuk menampung kos
iii) Berdasarkan pengiraan di atas , lakarkan gambar rajah Titik
Pulangan Modal
iv) Terangkan empat kegunaan Titik Pulangan Modal
[12]

5 c)
Kos Tetap = RM25 000
Kos Berubah seunit =RM3.50
Harga Jualan sedozen =RM60.00
i) Hitung Titik Pulangan Modal
ii) Hitung jumlah hasil yang perlu diperolehi untuk menampung kos
iii) Berdasarkan pengiraan di atas , lakarkan gambar rajah Titik Pulangan
Modal
iv) Terangkan empat kegunaan Titik Pulangan Modal
[12]
SMK MERBAU MIRI PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2 TINGKATAN 6 ATAS TAHUN 2011 PENGAJIAN
PERNIAGAAN (946/1) KERTAS

Jawapan
Kos Tetap = RM25 000
Kos Berubah seunit = RM3.50
Harga Jualan sedozen = RM60.00
i) Hitung Titik Pulangan Modal
F__
P C ( 1 m)
= RM25 000
RM5 RM3 ( 1 m)
= 12 500 unit ( 1 m)
ii)Jumlah hasil yang perlu diperolehi untuk menapung kos.
12 500 unit X RM 5 = RM62 500 (1m)
iii) Berdasarkan pengiraan di atas , lakarkan gambarajah Titik Pulangan
Modal
iv)Empat kegunaan Analisis Titik Pulangan Modal
1.Untuk mengetahui volum jualan produk / perkhidmatan yang mencapai
titik pulang modal. (1m)

2.Mengawal jumlah kos operasi supaya tidak melebihi jumlah kos yang
dibelanjakan. (1m) Pengawalan kos operasi lebih tertumpu Kepada kos
berubah (1m)
3.Mengawal prestasi pekerja untuk memastikan segala aktiviti yang
dijalankan dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan terhadap
sasaran keluaran (1m)
4.Menetapkan keuntungan sasaran melalui peningkatan kuantiti keluaran
dan perletakan harga jualan minimum terhadap setiap unit keluaran. (1m)
5.Pengawalan boleh dilakukan dengan memastikan mengeluar mengikut
kuantiti dan penjualan mengikut harga jualan yang telah ditetapkan (1m)
Empat pertama = 5 markah.

6 b) Huraikan lima kumpulan pengguna penyata kewangan syarikat serta


tujuan penggunaan setiap kumpulan tersebut
PEPERIKSAAN GERAK GEMPUR 1 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2012

Jawpan
Lima

kumpulan pengguna penyata kewangan syarikat serta tujuan

penggunaan setiap kumpulan tersebut.


1.

pemilik atau pemegang saham


bagi memastikan pelaburan mereka digunakan sebaik mungkin

oleh pihak pengurusan dalam perniagaan


2.

pelabur atau bakal pelabur


-

kedudukan kewangan yang baik akan mempengaruhi harga saham

syarikat
pelabur akan mengekalkan saham syarikat yang berperastasi baik dan
bakal pelabur akan cuba mendapatkan saham syarikat berkenaan.

3.

pihak pengurusan
-

untuk

tanggungjawab mereka
untuk digunakan sebagai asas perbandingan dalam sistem kawalan
syarikat

menilai

pihak

prestasi

pengurusan

dalam

menjalankan

4 pemiutang/bank/pembekal
-

untuk membuat penilaian ke atas syarikat sebelum memberi atau


memperbaharui kemudahan kredit

5 agensi kerajaan
-

sebagai asas perniagaan untuk bayaran cukai atas keuntungan


syarikat
[Fakta 1 m dan huraian 1 m ]

6.

(a)

Huraikan dua perbezaan matlamat kewangan memaksimum

kekayaan pemegang saham dengan memaksimumkan keuntungan. [4]


SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2011 PENGAJIAN PERNIAGAAN 1

Jawapan
Dua perbezaan matlamat kewangan memaksimum kekayaan pemegang
saham dengan memaksimumkan keuntungan.
Aspek

Skop

Memaksimumkan

Memaksimumkan

kekayaan pemegang

keuntungan

saham
Lebih menyeluruh kerana

matlamat merangkumi matlamat lain

Tidak menyeluruh dan lebih


tertumpu kepada

seperti memaksimumkan

keuntungan semata-mata.

jualan, meluaskan pasaran,

[1]

menjalankan
tanggungjawab sosial,
memaksimumkan untung
Jangka

syarikat dan lain-lain. [1]


Matlamat jangka panjang

Matlamat jangka pendek

masa

kerana semua faktor

kerana faktor lain telah

diambil kira untuk

diabaikan mengakibatkan

menentukan hayat

hayat perniagaan mungkin

perniagaan yang panjang.

singkat. [1]

[1]

Nilai

Mengambil kira faktor nilai

Tidak mengambil kira

masa

masa wang iaitu aliran

faktor nilai masa wang iaitu

wang

tunai yang besar pada awal

hanya mementingkan

tempoh lebih baik

jumlah aliran tunai. [1]

berbanding dengan aliran


tunai yang terkemudian
kerana wang tersebut
boleh digunakan untuk
pelaburan yang
mendatangkan pulangan
yang lebih tinggi kelak. [1]
Mengambil kira risiko di

Tidak mengambil kira risiko

mana pulangan yang tinggi

asalkan keuntungan dapat

diharapkan untuk

dimaksimumkan. Dengan

pelaburan yang berisiko

itu, jika gagal tiada

tinggi atau sebaliknya. [1]

sebarang pulangan yang

Hayat

Lebih panjang kerana

akan diterima. [1]


Lebih singkat kerana

perniaga

syarikat mempunyai

syarikat hanya

an

matlamat menyeluruh. [1]

menumpukan matlamat

Risiko

memaksimumkan untung
sahaja. [1]
[1 perbezaan = 1m, 2 aspek x 2 perbezaan = 4m

4.3 sumber (pembiayaan) dan penggunaan dana


6. b) Jelaskan maksud ekuiti dan hutang
cgzueP'cub STPM LMS 2011 Kemaskini, PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA DAERAH LARUT MATANG
DAN SELAMA,SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2011

jawapan

b) (Skema STPM 1999 7ci)


Maksud :Ekuiti
F1 - Diperolehi daripada untung
tertahan, rezab, premium
F2 - Modal tetap
perlu
dibayar balik

F1

Hutang
Merupakan

modal

sementara yang

yang tidak

diberikan kepada syarikat


F2 - Dikenakan kadar faedah
F3 - Pemilik hutang bukan

F3 - Hak tuntutan hanya atas pemilik


modal
yang dilaburkan

syarikat
F4 - Hutang merupakan liabiliti

F4 - Pemegang ekuiti adalah syarikat


pemilik
syarikat
[F = 1m x 4 = 2m x 2 = 8m]

1 c) Terangkan secara ringkas dua jenis modal dalam perniagaan. [3]


PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2 STPM 2011 SMK LUAR BANDAR NO.1 SIBU

6. d)

Berikan empat jenis sumber pembiayaan jangka pendek dan empat

jenis
sumber pembiayaan jangka panjang.

cgzueP'cub STPM LMS 2011 Kemaskini, PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA DAERAH LARUT MATANG
DAN SELAMA,SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2011

Jawapan

d) (Skema STPM 1999 6bii) & Percub Perak 2004 1g)


Sumber Pbiayaan Jangka

Sumber Pbiayaan Jangka

Pendek
F1 Overdraf

Panjang
F1 Bon / Hutang

F2 Pinjaman Berkala

F2 Saham biasa

F3 Diskaun / Pemfaktoran

F3 Pinjaman jangka panjang

F4 Nota janji

F4 Debentur

F5 Kredit dagangan

F5

F6 Surat kredit

bertempoh

Pinjaman

tetap

[4 pertama, F = m x 4 = 2m x 2 = 4m]
4

c) Pembiayaan modal perniagaan boleh diperoleh melalui modal ekuiti

dan modal hutang. Jelaskan.[8]


PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2 STPM 2011 SMK LUAR BANDAR NO.1 SIBU

6 c) Terangakan lima sumber pembiayaan kewangan dalam jangka pendek


PEPERIKSAAN GERAK GEMPUR 1 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2012

Jawapan
Terangkan lima sumber pembiayaan kewangan dalam jangka pendek. [9]
1 Kredit dagangan
-

Disediakan peniaga kepada peniaga


Hubungan peniaga dan pembekal yang baik
Peniaga tidak perlu membayar serta merta dan membayar dalam

tempoh kredit
Tempoh ditetapkan dalam syarat kredit

2 Pinjaman jangka pendek

Disediakan oleh institusi kewangan


Pembiayaan dalan tempoh setahun

Surat kredit
-

Kemudahan yang diberikan oleh syarikat pembekal dalam perniagaan

antarabangsa.
Merupakan jaminan bank kepada pembekal luar negeri amaun hutang

akan dijelaskan mengikut syarat-syarat penghantaran.


Melibatkan peniaga asing memerlukan jaminan pembayaran yang
kukuh

4 Nota janji
-

Dilakukan oleh syarikat-syarikat yang besar dan kukuh.


Bertujuan syarikat-syarkat lain dapat membuat pelaburan dengan

syarikat yang mengeluarkannya


Kadar keuntungan nota janji dikenakan berdasarkan antara beberapa
hari hingga sembilan bulan

5 Pemfaktoran
-

Kemudahan pembelian akaun penghutang oleh institusi kewangan dan

syarikat pemfaktoran
Syarikat akan mendapat wang pendahuluan dan bakinya akan
dijelaskan setelah pemfaktor selesai memungut hutang.

[ F + H = 1m x 5 = 5m]

4.4 perancangan kewangan (bajet)

Kaizen Sdn Bhd. ingin menyediakan belanjawan tunai bagi bulan Mac 2012
Maklumat yang berkaitan adalah seperti yang berikut:
i.
ii.

Baki tunai awal bagi bulan Mac ialah RM 13 500.


Jualan sebenar bagi bulan Januari, Februari dan Mac adalah seperti yang
berikut:

Jualan tunai
Jualan kredit
Jumlah

Januari

Februar

Mac

RM

RM

9 750
30 000
39 750

RM
7 875
45 000
52 875

11 100
60 000
71 100

Jualan
iii.

Bayaran bagi jualan kredit dikutip dalam tempoh tiga bulan mengikut
nisbah yang berikut: 10% dikutip pada bulan yang sama dengan jualan,
70% dikutip pada bulan yang berikutnya, dan 17% dikutip pada bulan

iv.

kedua selepas jualan. Baki 2% lagi tidak dapat dikutip.


Belian inventori bagi bulan Mac berjumlah RM37,500, dan 20% daripada
belian inventori itu dibayar pada bulan belian dibuat. Jumlah belum
bayar bagi

belian inventori bulan Februari ialah RM24,000 yang

v.

semuanya akan dibayar pada bulan Mac.


Sebuah mesin akan dibeli dengan kos RM27,000 pada bulan Mac, dan

vi.

dividen yang berjumlah RM4,500 akan dibayar pada bulan Mac.


Syarikat mesti mengekalkan baki tunai minimum sebanyak RM7,500.

Pinjaman tunai boleh diperolehi dari sebuah bank tempatan jika perlu.
vii. Belanja jualan dan pentadbiran yang dibelanjawankan bagi bulan Mac
ialah RM19,500. Daripada jumlah ini RM6,000 adalah untuk belanja
susut nilai
Dikehendaki :
Sediakan belanjawan tunai bagi bulan Mac 2012 bagi Kaizen Sdn. Bhd.
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KINTA UTARA 2012

Jawapan

Belanjawan Tunai Kaizen Sdn.Bhd bagi Bulan Mac 2012


RM

RM

Baki tunai 1 Mac

13 500

Penerimaan:
Kutipan Jualan Tunai

11 100/

Kutipan daripada penghutang (RM 5

42 600/

100 + RM 31 500 + RM 6 000)


A. Jumlah tunai tersedia sebelum

67 200

pembiayaan
Pembayaran:
Pembekal (RM 7 500 + RM 24 000)

31 500 /

Belanja jualan&tadbir (RM 19 500 RM

13 500 /

6 000)

27 000 /

Belian mesin

4 500 /

Dividen dibayar
A. Jumlah pembayaran

76 500 /

Baki tunai (A B)

(93 00)/

Pembiayaan : Pinjaman

16 800 //

Baki tunai 31 Mac

7
500 //

(12 M)

6 (c) Anggaran jualan Syarikat Mesrajaya antara Februari hingga Jun 2010
adalah seperti berikut:
RM
Februari

100,000

Mac

120,000

April

150,000

Mei

200,000

Jun

300,000

Mengikut amalan industri, jualan tunai biasanya ialah 50% dan bakinya
dibayar sebulan selepas jualan.
Kos belian ialah 60% daripada harga jualan dan syarikat akan membeli
bahan mentah sebulan sebelum jualan. Pembayaran belian akan dibuat
sebulan selepas belian.
(i)

Sediakan penyata anggaran kutipan jualan dari Februari hingga

Jun 2010.
(ii)

Sediakan penyata anggaran pembayaran belian dari Februari

hingga Jun 2010.


[12]
SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2011 PENGAJIAN PERNIAGAAN 1

Jawapan

Syarikat Mesrajaya
Penyata Anggaran Kutipan Jualan (RM)
FEB
MAC
APRIL
MEI

JUN

Jualan
Tunai

50,000

(50%)
Jualan

[]

60,000[]

75,000[]

100,000[

150,000[

kredit
(50%)
selepas 1

100,000[

bulan
Jumlah
Kutipan
Jualan

50,000[]

60,000[] 75,000[]

50,000[

110,000[

135,000[

175,000[

250,000[

(ii)
Penyata Anggaran Pembayaran Belian (RM)
FEB
MAC
APRIL
MEI
Pembayaran 60,000[ 72,000[
90,000[
120,000[
Belian

JUN
180,000[
]

(1 bulan
selepas
belian)
Jumlah
Pembayaran

60,000[

72,000[

90,000

120,000

[]

[]

180,000[
]
[setiap nilai

= m][Jumlah = 12m]

4.5 insurans dan takaful


1 f) Dua kepentingan insurans:

jawapan
1. Memberi perlindungan terhadap risiko yang boleh diinsuranskan
2. Membolehkan peniaga menumpukan perhatian penuh terhadap
perniagaan
3. Membantu meringankan beban kewangan sekiranya sesuatu risiko
berlaku,
atau kenyataan lain yang sesuai.
(2 yang pertama , 2 X 1m =
2m)
cgzueP'cub STPM LMS 2011 Kemaskini, PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA DAERAH LARUT MATANG
DAN SELAMA,SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2011

6. c) Terangkan tiga prinsip tambahan yang terdapat dalam prinsip ganti rugi
bagi perkhidmatan insurans.
cgzueP'cub STPM LMS 2011 Kemaskini, PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA DAERAH LARUT MATANG
DAN SELAMA,SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2011

Jawapan
c)

Tiga prinsip tambahan yg terdapat dalam prinsip ganti rugi :3 prinsip


tambahan

Huraian

F1 Caruman

H1 - Sekiranya sidiinsurans mencarum dengan


lebih daripada
sebuah syarikat, setiap syarikat insurans
akan berkongsi
membayar pampasan kerugian secara
sama rata.
H2 - Cara ini menghindari sidiinsurans daripada
membuat
tuntutan berlebihan dan seterusnya
mengaut keuntungan

F2 Subrogasi

melebihi drpd kerugian.


H1 - Syarikat insurans mempunyai kuasa untuk
mengambil alih
hak milik terhadap harta yang diinsurans/
penginsurans akan
mewarisi semua hak yang ada padanya
untuk menuntut
kerugian.
H2 - Setelah membayar gantirugi terhadap
risiko yang berlaku,
maka sidiinsurans tidak dibenarkan
membuat tuntutan lain
daripada pihak yang menyebabkan

F3 Prinsip
Insurans
Limpah

berlakunya kerugian.
H1 - Sesuatu harta yang diinsuranskan dengan
nilai lindungan
yang jauh melebihi nilai sebenar harta
berkenaan.
H2 - Sekiranya sidiinsurans mengalami kerugian
akibat risiko
yang diinsuranskan, bayaran ganti rugi

yang akan diterima


tidak melebihi nilai sebenar harta yang
diinsuranskan.
[F = 1m x 3 = 3m, H = 1m x 2H = 2m]

1 h) Berikan empat contoh risiko yang boleh diinsuranskan


PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2011 KELOMPOK M6

Jawapan
1.Kebakaran [ m ]
2.Kemalangan [ m ]
3.Kecurian [ m ]
4.Perkapalan [ m ]
5.Penerbangan [ m ]
6.Gadaian [ m ]
7.Risiko liabiliti / tanggungan awam [ m ]
8.Pecah amanah / Jaminan amanah setia . [ m ]
4 fakta yang pertama
( 4 x m = 2m)
3 (a) Terangkan faedah yang akan diperolehi oleh seseorang pekerja di
bawah Skim Insurans Bencana Pekerjaan mengikut Akta Keselamatan Sosial
Pekerja 1969. [10]
PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2 STPM 2011 SMK LUAR BANDAR NO.1 SIBU

1 (h) senaraikan empat prinsip yang terdapat dalam insurans


Jawapan:
1.
2.
3.
4.

prinsip
prinsip
prinsip
prinsip

kepentingan boleh diinsuranskan


penuh kpepercayaan
ganti rugi
doktrin punca terdekat

6 (b) Terangkan prinsip-prinsip dalam insurans berikut dengan bantuan


contoh:
(i)

Kepentingan yang boleh diinsuranskan


(ii)

Prinsip penuh percaya

(iii)

Prinsip ganti rugi

[9]

SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2011 PENGAJIAN PERNIAGAAN 1

Jawapan
Prinsip-prinsip dalam insurans berikut dengan bantuan contoh:
(i)

Kepentingan yang boleh diinsuranskan


Sidiinsurans hanya boleh menginsuranskan harta atau nyawa
yang mempunyai kepentingan langsung dengan dirinya. [1]
Ini bermakna apabila risiko yang diinsurankan seperti kemalangan
atau kerosakan berlaku sidiinsurans akan mengalami kerugian. [1]
Prinsip ini bertujuan untuk mengelakkan seseorang mendapat
keuntungan daripada harta orang lain akibat tindakan sengaja
merosakkan harta tersebut untuk menuntut gantirugi. [1]
Syarikat insurans perlu memastikan bahawa kepentingan yang
boleh diinsuraskan benar-benar wujud sebelum bersetuju untuk
memberi perlindungan. [1]
Contoh: Ali boleh menginsuranskan nyawa atau rumahnya kerana
dia akan mengalami kerugian besar apabila nyawa atau rumahnya
musnah tetapi dia tidak boleh menginsuranskan nyawa atau
rumah rakannya kerana dia tidak akan mengalami kerugian
apabila kemusnahan berlaku. [1]
(ii)

Prinsip penuh percaya

Prinsip merujuk kepada sikap kejujuran di antara sidiinsuranskan


dengan syarikat insurans. [1]
Sidiinsuranskan mesti mendedahkan segala maklumat berkaitan
dengan risiko yang diinsuranskan dengan benar. [1]

Syarikat insurans pula mesti mendedahkan segala syarat dalam


polisi insurans dengan jelas. [1]
Pemberian

maklumat

palsu

akan

menyebabkan

perjanjian

insurans terbatal dan polisi insurans dibatalkan.[1]


Pampasan tidak akan dibayar jika risiko berlaku dan tindakan
mahkamah boleh diambil terhadap pihak yang bersalah. [1]
Prinsip ini diadakan untuk mengelakkan berlakunya penipuan/frod.
[1]
Contoh:

Ali menginsuranskan rumahnya terhadap kebakaran

dengan nilai lindungan RM200,000.


cadangan,

beliau

tidak

Semasa mengisi borang

menyatakan

bahawa

mengandungi bahan-bahan mudah terbakar.

rumahnya

Kebakaran telah

berlaku dan kerugian yang ditanggung oleh Ali adalah RM100,000.


Dengan kes ini, pampasan tidak akan dibayar kepada Ali. [1]
(iii)

Prinsip ganti rugi

Sidiinsuranskan

yang

mengalami

kerugian

akan

dibayar

pampasan setakat kerugian yang dialami untuk memulihkan


keadaannya kepada sedia kala. [1]
Dengan itu, tiada unsur keuntungan kerana pampasan hanya
setakat

menggantikan

kerugian

yang

sebenar

dan

tidak

mendatangkan sebarang keuntungan kepada sidiinsurans. [1]


Prinsip ini dikecualikan untuk insurans nyawa dan insurans
kemalangan kerana nyawa dan tubuh badan tidak ternilai
harganya. [1]
Terdapat 3 prinsip tambahan iaitu prinsip caruman, prinsip
subrogasi dan prinsip insurans limpah. [1]
Contoh: Ali menginsuranskan rumahnya yang bernilai RM200,000
terhadap

kebakaran

dengan

nilai

lindungan

RM180,000.

Kebakaran telah berlaku dan kerugian yang ditanggung Ali ialah

RM150,000,

maka

Ali

akan

dibayar

pampasan

sebanyak

RM150,000 kerana jumlah tersebut merupakan kerugian sebenar


yang dialaminya. Jika kerugian sebenar ialah RM200,000, Ali akan
menerima RM180,000 sahaja kerana jumlah tersebut merupakan
jumlah maksimum sidiinsuranskan (nilai lindungan). [1]
[1H = 1m, 3H x 3 prinsip = 9m