Anda di halaman 1dari 10

SULIT

1249/2
Bahagian A
[ 40 markah ]
Jawab semua soalan.

1.

Sistem demokrasi yang diamalkan di Athens lebih kurang 3 000 tahun dahulu telah
diwarisi oleh hampir semua negara di dunia pada hari ini.
(a)

Apakah maksud demokrasi?

[1
markah]

b)

Nyatakan tiga ciri sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan di Athnes?


1.

....

2.

....

3.

[3

markah]
c)
Senaraikan dua buah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi
pada hari ini.

d)

1.

2.

[ 2 markah]

Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin di sebuah negara yang mengamalkan


sistem pemerintahan demokrasi, apakah ciri-ciri kepimpinan yang akan anda
amalkan?
....
1

SULIT

1249/2

e)

[2 markah]
Pada pandangan anda, apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi kepada
sesebuah negara?

[2markah]

2.

Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan dua buah monumen penting di Asia Tenggara

SULIT

1249/2
a)

Nyatakan maksud monumen.


....

b)

[2 markah]
Namakan monumen yang terdapat dalam gambar di atas

c)

[2 markah]
Mengapakah kerajaan awal mampu membina monumen tersebut?
....

d)

[3 markah]
Cadangkan tiga langkah berkesan untuk memelihara sesebuah monumen.

[3 markah]

3.
Penyebaran Islam di Makkah

Secara sulit

Secara terbuka

Rajah di atas menunjukkan penyebaran Islam di Makkah.


a)

Nyatakan dua pihak yang menerima Islam secara rahsia.


1.

2.
b)

[ 2 markah]
Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w berdakwah secara rahsia?
3

SULIT

1249/2

c)

[ 2 markah]
Bagaimanakah penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka dilakukan oleh Nabi
Muhammad s.a.w.?

[ 2 markah]

d)

Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang dakwah Islamiah oleh Nabi
Muhammad s.a.w,?

[ 2 markah]

e)

Penyebaran Islam pada masa kini masih mendapat tentangan daripada pelbagai
pihak.
Berikan penjelasan anda.

[ 2 markah]

SULIT

4.

1249/2

Jadual berikut berkaitan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad s..a.w
pada tahun 622 M
27 Fasal
23 Fasal

a)

Berkaitan hubungan di kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka


Berkaitan tanggungjawab orang bukan Islam terhadap negara Madinah

Jelaskan keunggulan kandungan Perlembagaan Madinah yang menjadi rujukan


negara-negara di dunia.

[ 3 markah]

b)

Nyatakan hak orang bukan Islam yang diiktiraf dalam Piagam Madinah.

....

[ 3 markah]

SULIT

1249/2
c)

Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama digubal di


dunia.
Apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara pada zaman moden
ini?

[ 2 markah]

d)

Dasar 1Malaysia adalah gagasan bagi mengharmonikan rakyat pelbagai kaum di


negara ini tanpa mengubah identiti kaum-kaum tersebut
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah ciri Piagam Madinah yang boleh
diterapkan bagi merealisasikan gagasan 1Malaysia?

[2 markah]

SULIT

1249/2

Bahagian B
[ 60 markah ]
Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini.
5.

Pada sekitar tahun 3 500 S.M., Tamadun Mesir Purba berkembang menjadi pusat
tamadun awal dunia.
a)

Pada pandangan anda, apakah keistimewaan masyarakat Mesir Purba yang


menyumbang kepada kemunculan Mesir sebagai pusat tamadun awal dunia?
[ 4 markah]

b)

Terangkan sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada masyarakat dunia yang


kekal hingga hari ini.
[ 4 markah]

c)

i)

Kegemilangan sesuatu negara itu tidak akan dapat dinikmati oleh generasi
akan datang sekiranya masyarakat kini tidak meninggalkan
warisan serta
khazanah bangsanya untuk dikagumi.
Berdasarkan pemerhatian anda, apakah pencapaian Malaysia kini yang
boleh menjadi kebanggaan generasi akan datang?
[6
markah]
ii)
Apakah ciri-ciri masyarakat yang menyumbang kepada kegemilangan
sesebuah tamadun
[
6
markah]
6.

Kegiatan ekonomi boleh dianggap sebagai nadi bagi masyarakat tamadun awal manusia.
a)

Jelaskan kegiatan ekonomi yang berlaku dalam tamadun China sejak zaman
Dinasti Shang lagi.
[ 6 markah]

b)

Terangkan aktiviti perdagangan yang dijalankan dalam tamadun India sejak abad
ketiga Sebelum Masihi.
[ 4 markah]

SULIT

1249/2
c)

Berdasarkan pengkajian anda terhadap kegemilangan tamadun China dan


India dalam kegiatan ekonomi, terangkan iktibar yang boleh
diambil untuk
menjadikan negara Malaysia mantap dan kukuh dalam bidang
ekonomi.
[ 4 markah]
ii)
Seandainya anda merupakan pemimpin, apakah usaha anda untuk
mengekalkan kegemilangan negara Malaysia.
[6
markah]
7.

i)

Pendidikan merupakan salah satu aspek sosial yang penting untuk membantu manusia
meningkatkan tahap intelek.
a)

Terangkan ciri-ciri sistem pendidikan di Athens dan Sparta

[6 markah]

b)

Peperiksaan awam di China mengandungi tiga tahap. Jelaskan sistem peperiksaan


awam tersebut.
[6 markah]

c)

i)

Apakah iktibar yang dapat dipelajari daripada sistem pendidikan tamadun


Yunani?
[
4

markah ]
ii)

Seandainya anda seorang pemimpin, apakah yang akan anda lakukan


untuk menjadikan sistem pendidikan negara bertaraf antarabangsa?

[ 4 markah]
8.

a)

Terangkan faktor perkembangan:


i)
Kerajaan agraria
ii)
Kerajaan maritim

[6 markah]
[6 markah]

b)

Buktikan bahawa kedua-dua kerajaan tersebut saling bergantungan atau saling


melengkapi antara satu sama lain.
[4 markah]

c)

Berdasarkan pengkajian anda terhadap kedua-dua kerajaan tersebut, nyatakan


iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk mencapai kejayaan negara dan bangsa
Malaysia.
[4 markah]

SULIT

9.

1249/2

Masyarakat Arab sebelum Islam dikenali sebagai masyarakat jahiliah.


a)

Mengapakah masyarakat zaman jahiliah di anggap sebagai zaman Kegelapan.


[2
markah]
b)
Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah.
[6 markah]
Pada pandangan anda, apakah iktibar yang dapat diperoleh daripada
pengamalan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah untuk
membentuk masyarakat Malaysia yang disanjung di
khalayak dunia?
[6 markah]
ii)
Berdasarkan pemerhatian anda, adakah unsur-unsur Jahiliah masih wujud
dalam masyarakat hari ini.
Berikan bukti.
[ 6 markah]

10.

c)

i)

a)

Ceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w sebelum baginda dilantik


menjadi rasul.
[4 markah]

b)

Terangkan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w sebagai seorang pemimpin yang


wajar dicontohi oleh semua pihak.
[6 markah]

c)

i)

Bagaimanakah pengamalan sifat keperibadian Nabi Muhammad s.a.w


boleh membantu pembentukan masyarakat Malaysia yang

gemilang.
[6 markah]
ii)
Sebagai ketua pelajar di sekolah anda, jelaskan sifat Nabi Muhammad
s.a.w yang patut anda contohi untuk menguruskan pelajar-pelajar
dan
membantu pihak sekolah.
[
6
markah]

SULIT

11.

1249/2

Peristiwa hijrah orang Islam berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun
622 M.
a)

Orientasi Barat mentafsirkan hijrah sebagai suatu pelarian.


Pada pandangan anda, adakah pentafsiran ini tepat? Berikan alasan anda.
[4 markah]

b)

Jelaskan sebab Nabi Muhammad s.a.w mengambil keputusan berhijrah ke


Madinah.
[4 markah]

c)

i)

Sebagai murid di sekolah, apakah iktibar yang boleh diambil daripada


peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah?

[ 6 markah]
ii)
Pada pandangan anda, mengapakah peristiwa hijrah amat penting bagi
ketamadunan Islam.
[
6
markah]

SOALAN TAMAT -

10