Anda di halaman 1dari 3

Tutorial 11: Membentang penulisan jurnal reflektif individu pengalaman kuliah

EDU 3083
Melalui pengalaman kuliah EDU3083, saya dapat memahami lebih berkaitan
dengan tahap profesionalisme keguruan, etika dan akuntabiliti sebagai seorang guru
dan seterusnya dapat memantapkan lagi sifat menjadi seorang guru yang baik.
Dengan memahami prinsip akuantabiliti, seseorang guru akan dapat memahami
tanggungjawab sebagai seorang guru dalam erti kata yang sebenar. Guru harus
menghayati prinsip kebertanggungjawaban sebagai seorang guru yang merangkumi
tanggungjawab terhadap sekolah, masyarakat, diri sendiri, murid-murid dan
profesien keguruan itu sendiri.
Melalui penghayatan yang sempurna, maka guru akan dapat menjalankan
tugasnya dengan bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi. Pengabaian terhadap
tanggungjawab

yang

diberikan

akan

mengakibatkan

lahirnya

guru

yang

tidak beretika dan seterusnya dipertikaikan oleh masyarakat yang merupakan


pelanggan. Ini akan menyebabkan kegagalan dalam melahirkan modal insan seperti
yang dicita-citakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan seterusnya
menjatuhkan martabat profesion perguruan.
Selain itu, saya dapat mengenal pasti ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian
dengan profesion guru. Ciri-ciri kepimpinan ini merupakan kualiti yang perlu ada
dalam diri seorang guru bagi menjadi seorang pemimpin yang baik. Ciri kepimpinan
yang pertama ialah bertanggungjawab (Abdul Ghani Abdullah Ph.D Abd Rahman
Abd Aziz

dan

Mohammed

Zohir Ahamd,2008).

Seorang

pemimpin

perlu

bertanggungjawab terhadap dirinya, rakan sejawat dan tugasnya. Setiap tugas yang
diberikan mestilah dilaksanakan dengan baik, walau apa jua halangan dan dugaan
yang dihadapi.
Ciri pemimpin lain yang dapat saya peroleh ini ialah seorangpemimpin mesti
yakin dan mampu memotivasikan orang lain (Khuzaimah Sulaiman,2012). Tanpa
keyakinan, seorang guru, yakni pemimpin, tidak akan mampuberhadapan dengan
lain. Jika guru tidak yakin, bagaimana mungkin guru memotivasikan orang lain,
sedangkan

seorang

pemimpin

yang

baik,

harus

mampunyai

kenaikkan

semangat dan motivasi orang yang dipimpin. Motivasi ini merupakan perkara penting
terutamanya jika sesebuah komuniti menghadapi masalah atautekanan.

Dalam usaha untuk menjadi seorang pendidik yang baik, hati mesti dijaga
agarsentiasa ikhlas dalam mendidik generasi yang akan membina negara ini. Tanpa
hatiyang ikhlas, mungkin apa yang ingin disampaikan kurang masuk ke dalam jiwa
anakdidik kita nanti. Dengan adanya keikhlasan dalam hati, saya yakin, seorang
gurupasti akan berjaya menyentuh hati anak didiknya.
Setelah

menjalani

kuliah

EDU3083

iaitu

Asas

Kepimpinan

Dan

Perkembangan Profesional Guru, banyak maklumat yang dapat saya perolehi hasil
pembacaan. Perlunya guru mempunyai kepimpinan yang baik agar ia menjadi
contoh dan ikutan kepada murid memandangkan guru merupakan role model
kepadamereka.
Di samping itu, saya juga dapat mengenalpasti cara-cara untuk menjadi guru
yang baik dan mengikut kod etika keguruan serta lebih bertanggungjawab. Guru
perlu patuh terhadap kod etika yang telah ditetapkan dan menyediakan
perkhidmatan yang terbaik baik kepada klien iaitu murid serta ibu bapa mereka.
Tiada kekasaran yang boleh dilakukan oleh guru terhadap murid. Guruperlu
menghormati hak murid dan mengetahui punca permasalahan yang berlaku dan
bukan hanya sewenang-wenangnya menghukum murid. Hormat-menghormati
adalah perlu antara guru dan murid. Murid sentiasa memberi ucapan salam
kepadaguru dan guru sentiasa mengambil berat terhadap murid dengan selalu
bertanyakan diri mereka. Saya menyedari bahawa bidang keguruan perlu dijulang
kembali dengan guru mematuhi kod etika keguruan. Guru perlu peka dan prihatin
terhadap perkembangan murid.
Kesimpulannya, profesion keguruan merupakan bidang yang tertua di dunia.
Guru tidak lagi berfungsi sebagai penyampai pengetahuan semata-mata, tetapi lebih
daripada itu. Guru adalah pemudahcara dalam proses pembelajaran dan untuk itu
seorang guru harus lebih bersedia dan peka terhadap perubahan yang berlaku di
sekeliling dan menyerap perubahan tersebut dan menterjemahkan kepada murid
dalam melahirkan warga sekolah yang cemerlang dan berprestasi tinggi selaras
dengan agenda Tranformasi Pendidikan Negara.

Tutorial 12 : Senaraikan aktiviti-aktiviti yang menekankan konsep musyawarah


dan kolaborasi serta pembelajaran autentik semasa internship di
sekolah anda.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lembaga Disiplin
Panitia Mata Pelajaran
Penilaian Sebaya
Penggubalan dan moderasi soalan peperiksaan
Mengikuti latihan dalaman
Mengendalikan program latihan dalaman
Membuat kolaborasi dengan sekolah lain
8. Program Teacher On Line

Anda mungkin juga menyukai