Anda di halaman 1dari 4

‫اإل ْمت َِحانُ ال َّ‬

‫ش ْهري مارس ‪( ٢٠۱٠‬اللغة ال َع َربيَّة)‬


‫)‪(Tahun 3‬‬ ‫ِلسنة الثالثة‬
‫ل َّ‬
‫الس َنة ‪........................ :‬‬
‫َّ‬ ‫ِس ٌم ‪........................................ :‬‬
‫ا ْ‬

‫الجْسم ُمناسِ َبة‬


‫ِ)ِْ‬ ‫اء‬
‫ض ِ‬‫أع َ‬ ‫اكتب الكلِ َمات ْ‬
‫تحت َها فِى ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِختر‪ ،‬ث َّم‬ ‫س َؤال ُ ْا َّ‬
‫ألول ُ ‪ :‬ا ْ‬ ‫‪.‬ال ُّ‬
‫‪Soalan Pertama : ٍPilih, kemudian tuliskan maksud perkataan di bawah pada anggota badan yang sesuai.‬‬

‫‪12‬‬
‫‪۱‬‬
‫تحت َها‬ ِ ‫ص‬
ْ ‫ح ْيحِة ث َّم شكل‬ َّ ‫اإلجا َبة ال‬ ْ ‫ ا‬: ‫س َؤال ُ ْالثانِى‬
َ ‫ِختر‬ ُّ ‫ال‬.
Soalan Kedua : Pilih jawapan yang betul, kemudian gariskan di bawahnya.

08
٢
ِ َ‫ف ال َياء فِى ا‬
‫خ ْير الكلِ َمات‬ ُ ‫اكتب الكلِ َمة ث َّم زدْ َح ْر‬
ْ : ‫س َؤال ُ ْالثالِث‬
ُّ ‫ال‬.
Soalan Ketiga : Tulis semula, kemudian tambahkan huruf ya ‫ي‬ di hujung setiap perkataan.

________________ -‫ي‬ ٌ ‫) لِ َس‬1


+ ‫ان‬

________________ -‫ي‬ + ‫) َج ْب َهة‬2

________________ -‫ي‬ ٌ ‫) أسْ َن‬3


+ ‫ان‬

________________ -‫ي‬ + ‫َخ ٌّد‬ )4

________________ -‫ي‬ + ‫) ُع ُن ٌق‬5

12
________________ -‫ي‬ ٌ ‫) َذ‬6
+ ‫قن‬

‫اكتب َم َعانِى الكلِ َمات فِي الف َِراغ‬


ْ ‫ ث َّم‬،‫اإلجا َبة‬
َ ‫ِختر‬
ْ ‫ ا‬: ‫ابع‬
ْ ‫لر‬َّ ‫س َؤال ُ ْا‬
ُّ ‫ال‬.
Soalan Keempat : Pilih, kemudian tuliskan makna perkataan di tempat kosong tersebut.

dan ________________ - ‫َو‬ )1


di atas ________________ -‫بـِـ‬ )2
di bawah ________________ - ‫لى‬
َ ‫) َع‬3
dengan ________________ َ ْ‫تح‬
-‫ت‬ )4

12
۳
‫ص ْو َرة ُمناسِ َبة لِ ُكل ِّ الكلِ َمات‬
ُّ ‫س ُم ال‬ ُ ‫س َؤال ُ ْالخام‬
ُ ‫ ْأر‬: ‫ِس‬ ُّ ‫ال‬.
Soalan Kelima : Lukiskan gambar yang bersesuai‫ش‬n dengan perkataan-perkataan yang tersebut

ٌ‫فرْ َشاة‬ ٌّ‫ِم َلف‬

?F
ail

?B
eru
s wa
rna

? Pensil warna

‫أقال ُم تلِويْن‬

Disediakan oleh, Disemak oleh,

……………………………………………. ………………………………………..
PN. IDA NOOR FAUZANA HJ AHMAD EN. SHARIFFUDDIN B AHMAD
Guru j-QAF (Bahasa Arab) Ketua Panitia Pend. Islam

Disahkan oleh,

………………………………………..
PN ZAHARAH BT SA’ID
06 PK Pentadbiran SKSV
٤

Anda mungkin juga menyukai