Anda di halaman 1dari 9

Sosiolinguistik

Sosiolinguistik berasal daripada gabungan sosio dan linguistik.


Bidang ilmu adalah perpaduan Sosiologi dengan Linguistik.
Sosiolinguistik adalah ilmu inter-disiplin yang membincangkan dan menyusun teori-teori
tentang perhubungan masyarakat dan bahasa yang dituturkan dalam komunikasi
seharian.
Maksud istillah masyarakat dalam ilmu Sosiolinguistik adalah mencakupi kajian mengenai
pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil, fungsi kelompok,
pertembungan antara kelompok, sektor sosial, perhubungan dan perbezaan dari segi
bahasa.
Maksud istillah bahasa pula mencakupi gagasan seperti perbezaan bahasa Melayu,
Indonesia, Inggeris, Arab, dll.
Kesemuanya diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan,
kosa kata, ciri-ciri gramatika, dll.

Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak.


Bidang ini memberi pengertian umum, rasional dan empirikel serta
bersifat umum (Soekanto, 1982).
Linguistik memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem, rasional,
empirikel, kenyataan struktur, penggolongan dan rumus bahasa.
Kita menilai orang bukan hanya dengan apa yang dituturkan oleh
seseorang tetapi juga bagaimana kedengarannya bahasa yang
diucapkan.
Timbulnya kesedaran baru dalam kalangan ilmuan Amerika akan
hubungan yang tidak boleh dipisahkan antara Perilaku Bahasa
dan Perilaku Sosial (Loveday, 1982).

Ahli linguistik Antropologi berpendapat bahawa Bahasa dan Kebudayaan sebagai


keseluruhan yang bersifat Monolitik (Satu) (Fishman, 1968).
Bahasa itu hanya akan bermakna dan berfungsi sekiranya digunakan dalam kehidupan
seharian.
Sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor sosial seperti bahasa dialek, bahasa
pembakuan, perancangan bahasa, dll.
Sosiologi Bahasa pula mengkaji kesan Bahasa terhadap masyarakatnya.
Aspek-aspek ini terdiri daripada norma dan nilai masyarakat, harapan masyarakat,
suasana yang wujud dalam masyarakat, dll.
Dell Hymes (1962), bahasa yang digunakan seharian dalam perbicaraan melalui
telefon, bergurau, berbual kosong, dll dikenali sebagai Etngrafi pertuturan (The
Ethnography of Speaking).

Kesemua yang dibincangkan tadi dapat disimpulkan dalam 4 perkara:i. Ahli Sosiolinguistik percaya kenyataan sosial tidaklah boleh diselesaikan melalui jadual ataupun
statistik tetapi pada kenyataannya dibangunkan dalam Proses Interaksi. Ahli Antropologi
menganalisis cerita dongeng, cerita rakyat, teka-teki dan upacara keagamaan yang terdapat
dalam sesuatu masyarakat lama.
ii. Kajian juga dijalankan bagaimana norma-norma dan nilai-nilai sosial mempengaruhi perilaku
linguistik, seperti penyelidikan yang dilakukan oleh Bernstein mengenai perbezaan gaya
pertuturan Kelas Pertengahan dan Kelas Atasan masyarakat Inggeris.
iii. Banyak indikator linguistik yang memberikan maklumat sosial bermula daripada bahasa loghat,
pemilihan kosa kata dan tatabahasa. Trudgil (1974), menunjukkan perbezaan sosial orang
Inggeris yang berasal dari Norway.
iv. Pemanfaatan unsur-unsur bahasa dalam politik juga menjadi sasaran kajian Sosiolinguistik.
Lembaga seperti Academie Francaise secara rasmi menentukan apa yang boleh diterima atau
tidak dalam bahasa Peranchis.

Pemurnian bahasa Jerman sewaktu pemerintahan Nazi pernah diakukan


sebagai satu eksploitasi bahasa.
Bahasa Maori diajar kepada mereka yang berkulit putih di New Zealand.
Bahasa Rusia diajar di negara blok Timur Eropah.
Terdapat usaha untuk memasukkan bahasa pribumi ke dalam kurikulum
sekolah di negara-negara Afrika.
Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Nasional Indonesia
seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda (1928). Ini bertentangan
dengan hakikat bahawa bahasa Jawa atau Sunda mempunyai bilangan
penutur yang jauh lebih ramai daripada bahasa Melayu.

Aspek-Aspek Sosial dalam Bilingualisme dan


Multilingualisme adalah juga penting dalam kajian
sosiolinguistik.
Kebanyakan kajian memberi tumpuan kepada kelompokkelompok minoriti di pelbagai negara.
Kajian lain juga melihat motivasi sosial dalam amalan
meminjam perkataan asing.

Konferens pertama Sosiolinguistik berlangsung di University


of California di Los Angeles pada tahun 1964.
Salah satu hasil daripada konferens dirumuskan oleh
Dittmar (1976).
i. Identiti Sosial Penutur
ii. Identiti Sosial Pendengar dalam komunikasi
iii.Lingkungan sosial tempat peristiwa perbicaraan berlaku.
iv. Analisis terhadap dialek-dialek sosial.
v. Penilaian sosial yang berbeza oleh penutur.
vi. Tingkatan ragam linguistik.
vii. Penerapan praktikal daripada penyelidikan
sosiolinguistik.

Dalam Budaya Malaysia, Bahasa Melayu dan Bahasa


Inggeris digunakan dengan meluasnya.
Masyarakat Majmuk di Malaysia menggunakan keduadua bahasa tersebut sebagai alat komunikasi dan
berinteraksi dalam pelbagai situasi secara rasmi dan
tidak rasmi.