KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG RAYUAN PERMOHONAN MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH BAGI CALON SEKOLAH KERAJAAN BERDASARKAN

PENCAPAIAN KOKURIKULUM TAHUN ____________
SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.

BORANG T6BKK
KEGUNAAN JABATAN
NO.RUJUKAN : GRED B.M : DILULUSKAN KEMANUSIAAN T.T PEGAWAI: TARIKH: SAINS TIDAK LULUS

1.
NAMA:

BUTIR-BUTIR PERIBADI

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2009) TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH:

TEL RUMAH : TEL. BIMBIT :

POSKOD:

BANDAR:

NEGERI:

2.

PENCAPAIAN AKADEMIK

NAMA & ALAMAT SEKOLAH ASAL (Tingkatan 5) :

TAHUN BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA) : TAHUN SPM DIAMBIL: GRED BAHASA MELAYU:

3.

PENEMPATAN YANG DI POHON : DAERAH:

NEGERI

JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4.

JAWATAN-JAWATAN YANG DISANDANG DI SEKOLAH

NAMA BADAN LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH LEMBAGA PENGAWAS ASRAMA LEMBAGA PENGAWAS PERPUSTAKAAN/PUSAT SUMBER SIDANG PENGARANG MAJALAH SEKOLAH LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN DI BAWAH INI) 1. 2.

JAWATAN

5.

JAWATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM JAWATAN

NAMA PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM/ SUKAN DAN PERMAINAN 1. 2. 3.

6.

PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM*

ACARA SUKAN PERMAINAN PERTANDINGAN, PERAYAAN ATAU LAIN-LAIN YANG DISERTAI

SILA TANDAKAN (√) PADA PERINGKAT TERTINGGI YANG DISERTAI PKR S = PERSATUAN/ KELAB/RUMAH = SUKAN SEKOLAH S D/Z D/Z NEG KEB AB NEG = = = = DAERAH/ZON NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA KEB AB

PKR 1. 2. 3.

4. * KEGIATAN KORIKULUM YANG DIANJURKAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI / KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA / DAN LAIN-LAIN

7.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. Jika terdapat butir-butir keterangan yang palsu atau tidak tepat/sempurna dalam borang ini atau pada dokumen-dokumen lain yang disertakan bersama, maka pihak berkenaan bolehlah menolak rayuan saya ini.
TARIKH : TANDATANGAN MURID :

8.

ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH

TINDAKAN TATATERTIB YANG PERNAH DIAMBIL TERHADAP MURID / ULASAN DISIPLIN MURID: ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..

TANDATANGAN PENGETUA: NAMA : COP RASMI : TARIKH:

SILA BACA PANDUAN MENGISI BORANG T6BKK

1. Borang T6BKK ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang
hendak membuat rayuan memasuki Tingkatan Enam Bawah. 2. Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:

i. Keputusan peperiksaan SPM 2008
ii.Sijil kelahiran, iii. Kad pengenalan/pasport; dan iv. Dokumen-dokumen lain yang berkenaan. 3. Borang ini hendaklah dikembalikan kepada pengetua sekolah asal murid. Pengetua sekolah bertanggungjawab mengemukakan semua borang rayuan murid kepada Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan.

4.

Tarikh tutup permohonan ialah pada 31 Mei 2009. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. 5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

i.

Lulus dalam peperiksaan SPM 2008 dengan memperolehi pencapaian akademik yang telah ditetapkan dan penglibatan dalam kegiatan kokurikulum; Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-mana mata pelajaran lain; Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang 17 tahun pada 1.1. 2009; dan Mendapat sokongan penuh daripada Pengetua Sekolah dan perakuan rekod disiplin yang baik. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar. 7. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon.

ii.

iii.
iv. 6.

8.

Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak.

BORANG T6BCP
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH BAGI CALON PERSENDIRIAN &SEKOLAH SWASTA TAHUN ___________
SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.
KEGUNAAN JABATAN NO.RUJUKAN : GRED B.M : DILULUSKAN KEMANUSIAAN T.T PEGAWAI: TARIKH: SAINS TIDAK LULUS

1.
NAMA:

BUTIR-BUTIR PERIBADI

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2009) TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH:

TEL RUMAH : TEL. BIMBIT :

POSKOD:

BANDAR:

NEGERI:

2.

BUTIR PERSEKOLAHAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK

NAMA SEKOLAH

TAHUN/TINGKATAN

TAHUN

TAHUN CALON BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA): TAHUN SPM DIAMBIL: KEPUTUSAN SPM: GRED BAHASA MELAYU:

3.

PENEMPATAN YANG DIPOHON: DAERAH:

NEGERI: JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:

5.

ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH TERAKHIR CALON

ULASAN DISIPLIN MURID:

PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM:

SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA:

TANDATANGAN : NAMA : COP RASMI : TARIKH:

SILA BACA

PANDUAN MENGISI BORANG T6BCP
1. Borang T6BCP ini adalah untuk CALON PERSENDIRIAN DAN SEKOLAH SWASTA yang memohon memasuki Tingkatan Enam Bawah di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan. 2. Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:

i.
ii. iii. iv.

Keputusan peperiksaan SPM 2008, Sijil kelahiran, Kad pengenalan/Pasport; dan Sijil-sijil persekolahan menengah.

3. Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan.

4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 31 Mei 2008. Permohonan yang lewat tidak
akan dipertimbangkan. 5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

6. Lulus dalam peperiksaan SPM 2007 dengan memperolehi pencapaian akademik
yang telah ditetapkan; 7. Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam manamana mata pelajaran lain; dan

8. Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak
kurang 17 tahun pada 1.1. 2008. 9. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar dan rekod disiplin yang baik. 10. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon. 11. Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak.

RTJT6
(Sila isi dalam 3 salinan)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN RAYUAN TUKAR JURUSAN TINGKATAN ENAM BAWAH TAHUN _____________
A. MAKLUMAT MURID 1. Butir-Butir Diri 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 3. 4. Nama Murid Jantina : ………………………………………............................................. : ……………........ 1.3 No. K/Pengenalan : .................................. ……………………………. Cop Sekolah

Alamat Rumah : ...................................................................................................... No. Telefon : .......................... : ....………………………………………………...................................

Jurusan sekarang

Keputusan SPM 2008: (Sila sertakan 3 salinan keputusan yang disahkan oleh Pengetua). Kombinasi mata pelajaran yang akan diambil (jika diluluskan) Bil Mata Pelajaran

5.

Sebab-sebab ingin tukar jurusan :

………………………...... (Tandatangan Murid)

................................................ (Tandatangan Ibubapa/Penjaga)

........................ (Tarikh)

PERAKUAN DAN SOKONGAN PENGETUA

PERKARA Jurusan Sains Jurusan Kemanusiaan

KELAS

MURID

Permohonan murid ini adalah disokong / tidak disokong* (Ulasan lain jika ada) ……………………………………………………………………………………………………….................. .............................................................................................................................................................. ………………………....... (Tandatangan Pengetua) ..................... (Tarikh)

C. UNTUK DIISI OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI Bil. ( ) dlm. JPN/......................................

Permohonan ini diluluskan / tidak diluluskan dan murid ini ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan.................................................................... dalam Jurusan Sains / Kemanusiaan.

……………………………………………. b.p Pengarah Pelajaran Negeri s.k JPN ........................... SMK ........................... Fail * Potong yang tidak berkaitan ………………………...... (Tarikh)

KEGUNAAN JABATAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGULANG BELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS TAHUN __________

NO.RUJUKAN :
KEPUTUSAN

BORANG T6BUS

DILULUSKAN
KEMANUSIAAN SAINS

TIDAK LULUS

T.T PEGAWAI:

SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.

1.
NAMA:

BUTIR-BUTIR PERIBADI

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2009) TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH:

TEL RUMAH : TEL. BIMBIT :

POSKOD:

BANDAR:

NEGERI:

2.

KEPUTUSAN PENUH PEPERIKSAAN STPM 2008 NO. PUSAT PEPERIKSAAN : MATA PELAJARAN GRED

ANGKA GILIRAN : BIL 1 2 3 4 5 6

3.

PENEMPATAN YANG DIPOHON: DAERAH:

NEGERI: JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:

5.

ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH

ULASAN DISIPLIN MURID:

PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM:

SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA:

TANDATANGAN : NAMA : COP RASMI : TARIKH:

SILA BACA

PANDUAN MENGISI BORANG T6BUS
1. Borang T6BUS ini adalah untuk CALON MENGULANG yang memohon memasuki Tingkatan Enam Atas di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan.

2.

Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:

i.
ii. iii. iv. 3.

Keputusan peperiksaan SPM/STPM 2008; Sijil kelahiran; Kad pengenalan/pasport; dan Sijil-sijil persekolahan menengah.

Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan. Tarikh tutup permohonan ialah tiga minggu selepas keputusan STPM diumumkan. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

4.
5.

i.

Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2009;

ii.

Memperolehi keputusan STPM 2008 bagi 2 mata pelajaran dengan keputusan lulus sebahagian (Gred C-, D+ dan D) atau mendapat satu mata pelajaran lulus penuh (Gred A, A -, B+, B, B -, C+ dan C) dan satu mata pelajaran lulus sebahagian;

iii.

Masih berkesempatan untuk mendaftar diri bagi mengambil peperiksaan STPM 2008 sebagai calon sekolah;

iv.

Masih terdapat kekosongan tempat belajar di sekolah pusat Tingkatan Enam dalam negeri berkenaan; dan

v. 6.

Mendapat sokongan dan persetujuan pengetua sekolah pusat Tingkatan Enam asal murid berdasarkan rekod disiplin murid. Kelulusan boleh diberi terus oleh Jabatan Pelajaran Negeri jika pemohon memenuhi SEMUA syarat di atas.

BORANG SST6

SENARAI BERSEPADU CALON DARI SBP / SMT / MRSM / MTD / SMKA / SABK / SMAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2008 SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN (Sila isi borang yang berlainan bagi negeri yang berlainan) Nama dan alamat sekolah :………………………………………………………………………………….. Angka Giliran No. Kad Pengenalan Alamat Tempat Tinggal Terakhir Jurusan Ditawarkan Sekolah Tingkatan 6 Bawah Yang Ditempatkan (Untuk Kegunaan JPN)

Bil

Nama Murid

Disahkan oleh

……………………………………….. (Cop Pengetua dan sekolah)

* Sila hantar ke JPN berkenaan dalam bentuk ’hard copy & soft copy’

BORANG KPT6 (HELAIAN 1) ANALISIS BILANGAN KELAS DAN MURID TINGKATAN ENAM MENGIKUTJURUSAN SEPERTI PADA 11 MEI 2009 NEGERI : _________________ PPD/PPG: BIL. MURID MENGIKUT BANGSA TINGKATAN JURUSAN BIL. KELAS L SAINS 6 BAWAH KEMANUSIAAN SAINS 6 ATAS KEMANUSIAAN JUMLAH M/B P L C P L I P L L P
BUKAN WARGANEGAR A

JUMLAH

JUMLAH BESAR

L

P

L

P

BORANG KPT6 (HELAIAN 2) BILANGAN KELAS DAN PELAJAR TINGKATAN ENAM MENGIKUT KAUM PADA 11 MEI 2009 NEGERI : ______________________ PPD/PPG: MURID MENGIKUT BANGSA BIL NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT TINGKATAN BIL KELAS M/B L 1 6B (SAINS) 6B (K)* 6A (SAINS) 6A (K)* 2 6B (SAINS) 6B (K)* 6A (SAINS) 6A (K)* JUMLAH M/B = Melayu/Bumiputera I = India Sila buat kertas tambahan jika tidak mencukupi * KEMANUSIAAN C = Cina L = lain-lain P L C P L I P L L P BUKAN WARGANEG ARA L P JUMLAH JUMLAH KECIL JUMLAH BESAR

L

P

BORANG KPT6 (HELAIAN 1) ANALISIS BILANGAN KELAS DAN MURID TINGKATAN ENAM MENGIKUTJURUSAN SEPERTI PADA 31 JUN 2009 NEGERI : _________________ PPD/PPG: BIL. MURID MENGIKUT BANGSA TINGKATAN JURUSAN BIL. KELAS L SAINS 6 BAWAH KEMANUSIAAN SAINS 6 ATAS KEMANUSIAAN JUMLAH
DATAT6/RDI/XLS(TKT6)

M/B P L

C P L

I P L

L P

BUKAN WARGANEGAR A

JUMLAH

JUMLAH BESAR

L

P

L

P

BORANG KPT6 (HELAIAN 2) BILANGAN KELAS DAN PELAJAR TINGKATAN ENAM MENGIKUT KAUM PADA 1 OGOS 2008 NEGERI : ______________________ PPD/PPG: MURID MENGIKUT BANGSA BIL NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT TINGKATAN BIL KELAS M/B L 1 6B (SAINS) 6B (K)* 6A (SAINS) 6A (K)* 2 6B (SAINS) 6B (K)* 6A (SAINS) 6A (K)* JUMLAH M/B = Melayu/Bumiputera I = India Sila buat kertas tambahan jika tidak mencukupi * KEMANUSIAAN C = Cina L = lain-lain P L C P L I P L L P BUKAN WARGANEG ARA L P JUMLAH JUMLAH KECIL JUMLAH BESAR

L

P

JABATAN PELAJARAN PAHANG BANDAR INDERA MAHKOTA 25604 KUANTAN,

Telefon: Pengarah : Pejabat Am : No.Fax : Unit Menengah : No Fax :

09-9715701 09-5715700 09-5734857 09-5715753 09-5715700

Rujuk kami : JPNP/SPS/SM/8510 / ( Tarikh : 18 APRIL 2008 ......................................... Melalui dan salinan Pengetua ........................................ Tuan, TAWARAN KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2008

)

Dengan hormatnya Surat Siaran Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. KP(BS-MEN)301/04/ 007/( 18 ) bertarikh 8 April 2008 adalah dirujuk dan berkaitan. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawah seperti maklumat berikut: 2.1 Jurusan Sains / Kemanusiaan . 2.2 . 2.3 . 2.4 . Sekolah ditempatkan Tarikh dan masa lapor diri SMK 12 Mei 2008 / 7.30 pagi Surat tawaran ini. Keputusan SPM 2007 Kad pengenalan Sijil lahir

Dokumen diperlukan i. (Asal dan salinan yang ii. disahkan) iii. iv. Pakaian

2.5

Pakaian seragam sekolah dan kemas

3. Calon yang sedang menunggu tawaran UPU, dinasihatkan melapor diri di sekolah yang ditetapkan dan peserta Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) hendaklah melapor diri sebaik sahaja tamat latihan. 4. Keputusan ini adalah muktamad berdasarkan syarat-syarat dan kekosongan tempat. Kegagalan melapor diri pada tarikh yang ditetapkan dianggap menolak tawaran. Sekian. Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

HAJI ABDUL HAMID BIN ABU BAKAR KETUA SEKTOR SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH JABATAN PELAJARAN PAHANG

s.k

Pengetua SMK .................................................................. (Sekolah Pusat) Ruj.Kami : Tarikh :

Semua Pengetua Tuan , KEMASUKAN MURID KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2008 Dengan hormatnya surat Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. KP(BS-MEN)301/ 04/ 007 ( 18 ) bertarikh 8 April 2008 adalah dirujuk dan berkaitan. 2. Bersama-sama ini disertakan Surat Siaran Kemasukan Murid-murid ke Tingkatan Enam Bawah 2008 ke Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan, Kementerian Pelajaran Malaysia untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. Sekian. Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

...................................................... Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Pahang

sk 1. Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri 2. Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Sekolah 3. Pegawai Pelajaran Daerah 4. Fail

Tel : +603-8884 9000 BAHAGIAN SEKOLAH Faks : +603-8884 9315 JABATAN SEKOLAH (PKICT) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA +603-8888 6673 ARAS 3 & 4, BLOK E2 (Men) KOMPLEKS E +603-8884 9553 PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN (Ren) 62604 PUTRAJAYA +603-8884 9342

Rujuk kami Tarikh ............................................ No. KP :.............................. Tuan,

: KP(BS-MEN)301/04/007( ) : 6 Mei 2008

TAWARAN KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2008 Dengan hormatnya Surat Siaran Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. KP(BS-MEN)301/04/ 007( 18 ) bertarikh 8 April 2008 adalah dirujuk dan berkaitan. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawah seperti ketetapan berikut: 2.1 Jurusan Sains / Kemanusiaan . 2.2 . 2.3 . 2.4 . Sekolah ditempatkan Tarikh dan masa lapor diri Dokumen diperlukan (Asal dan salinan yang disahkan) Pakaian SMK 12 Mei 2008 / 7.30 pagi i. Surat tawaran ini. ii. Keputusan SPM 2007 iii. Kad pengenalan iv. Sijil kelahiran Pakaian seragam sekolah lengkap dan kemas

2.5

3. Calon yang sedang menunggu tawaran UPU, dinasihatkan melapor diri di sekolah yang ditetapkan dan peserta Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) hendaklah melapor diri sebaik sahaja tamat latihan. 4. Keputusan ini adalah muktamad berdasarkan syarat-syarat dan kekosongan tempat. Kegagalan melapor diri pada tarikh yang ditetapkan dianggap menolak tawaran. Sekian. Terima kasih. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

t.t.

Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia
Surat ini adalah cetakan komputer dan tidak perlu ditandatangan.

Rujukan Kami : Tarikh :

NAMA CALON & ALAMAT

TAWARAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2008 BAGI CALON SEKOLAH KERAJAAN / PERSENDIRIAN DAN SWASTA
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa anda ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawah seperti maklumat berikut: 2.1 . 2.2 . 2.3 . 2.4 . Jurusan Sekolah ditempatkan Tarikh lapor diri : : : Sains / Kemanusiaan SMK 12 Mei 2008 Surat tawaran ini. Keputusan SPM 2007 Kad pengenalan Sijil lahir

Dokumen diperlukan i. (asal dan salinan yang ii. disahkan) iii.

iv.

3. Tawaran ini terbatal dengan sendirinya jika anda gagal melapor diri 14 hari dari tarikh yang ditetapkan. 4. Keputusan tawaran ini adalah muktamad. Sebarang pertukaran sekolah atau jurusan tidak akan dipertimbangkan.

Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

………………………………….. b.p. Pengarah Pelajaran s.k:

PENGETUA, SMK ___________________ -

sila terima pelajar ini.

Rujukan Kami : Tarikh :

NAMA CALON & ALAMAT

PERMOHONAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2008 BAGI CALON SEKOLAH KERAJAAN (T6BKK) / PERSENDIRIAN DAN SEKOLAH SWASTA (T6BCP)
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dukacita dimaklumkan bahawa permohonan anda ke Tingkatan Enam Bawah 2008 tidak dapat dipertimbangkan atas sebab: Tidak memdapat kepujian Bahasa Melayu Agregat bagi tiga mata pelajaran mengikut kumpulan : melebihi 12 unit (Kemanusiaan) /18 unit (Sains) Umur kurang daripada 17 tahun pada 1.1.2008 Umur melebihi 20 tahun pada 1.1.2008 Tidak mempunyai tiga kepujian bagi jurusan yang dipohon Tidak memenuhi syarat pencapaian kokurikulum Permohonan tidak disokong oleh Pengetua 3. Jabatan ini mengucapkan terima kasih atas permohonan anda.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

……………………………………. b.p. Pengarah Pelajaran

AKUAN PENERIMAAN

Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri …………………………………………………………………… Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 3-4, Blok E2, Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p : KPP Sektor Pengurusan Sekolah Menengah) Tuan,

Tarikh :

KEMASUKAN MURID KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2008
Dengan hormatnya saya merujuk surat tuan Bil. KP(BS-MEN)301/04/007/(18 ) bertarikh 8 April 2008. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa senarai nama murid yang layak ke Tingkatan Enam Bawah 2008 diterima oleh jabatan ini. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

( Cop Jabatan

)

JADUAL KERJA PROSES KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2008 BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TARIKH 23 - 25 Jan 2008 25 Feb – 7 Mac 2008 (2 minggu) 05 – 08 Mac 2008 12 Mac 2008 17 – 28 Mac 2008 (2 minggu) 31 Mac 2008 1-2 April 2008 (2 hari) 3 – 8 April 2008 (4 hari) 7 – 8 April 2008 (2 hari) 9 - 14 April 2008 (4 hari) PERKARA Mesyuarat Penyelarasan Penyediaan Data Pusat Kemasukan Ke Tingkatan 6 Bawah 2008 secara on-line Pengumpulan Data Maklumat Asas Murid Lepasan SPM 2007 bagi SBP/SMKA/SMT Mesyuarat Penyelarasan Garis Panduan Kemasukan Ke Tingkatan 6 Bawah 2008 dan Instrumen Pemantauan Pengurusan Ting Enam PENGUMUMAN KEPUTUSAN SPM 2007 Memproses calon-calon SPM 2007 bagi menentukan kelayakan memasuki Tingkatan Enam Bawah Semakan hasil proses yang dilakukan oleh BTMK Penerimaan senarai calon matrikulasi sesi 2008 dan proses padanan data untuk dikeluarkan calon yang mendapat tempat di matrikulasi. Proses mencetak senarai pelajar yang mendapat tempat ke Tingkatan Enam Bawah Membuat padanan alamat pelajar bagi SBP, SMKA dan SMT dengan senarai murid yang ditawarkan. Proses Kemasukan Data Pusat bagi MuridMurid SBP/SMT/ SMKA Ke Tingkatan Enam Bawah 2008 Menyediakan Calon Yang Layak Ke Tingkatan Enam Bawah Mengikut Negeri (soft copy) dan penyerahan senarai pelajar yang layak ke Tingkatan Enam Bawah kepada Bah. Sekolah. Penyediaan padanan Data Pusat untuk murid sekolah bantuan penuh kerajaan (Sekolah harian KPM) Mesyuarat Penyelarasan sekolah pusat dan sekolah saluran yang layak ke Tingkatan Enam Bawah 2008 ke JPN Penyerahan nama calon layak ke Tingkatan 6 kepada semua JPN TINDAKAN BS/JPN BS/BTMK BS/JPN MAKLUMAN BTMK BS Bah. Matrikulasi /BTMK BTMK BTMK

BS / BTMK / semua JPN

14 April 2008

BTMK / BS

15 April 2008 14-16 April 2008 23-24 April 2008

BTMK BS / BTMK / JAPIM / SBP / JPK / JPTek/Semua JPN (Taklimat) BS/JPN

21 April – 2 Mei 2008 (2 minggu) 28 – 30 April 2008

Penyediaan sistem semakan dan surat tawaran online dan SMS UAT untuk SMS dan Semakan online Penyerahan data murid bagi penempatan murid ke Tingkatan Enam Bawah sesi 2008 ke Netmyne (data online) dan Syarikat TM (data SMS) Keputusan Kemasukan Murid-Murid Ke Tingkatan Enam melalui Laman WEB KPM/SMS Taklimat Penempatan Murid SBP/SMT/MTD/SMKA/MRSM/SMAN/SABK

BTMK

BS/BTMK

5 Mei 2008

BTMK

6 Mei 2008

BTMK/BS

9 Mei 2008

JPN/PPD/SEKOLAH JPN / PPD / PPG/Sekolah Pusat Tingkatan Enam

12 Mei 2008

Pendaftaran Masuk Murid Ke Tingkatan Enam Bawah

CATATAN : Proses kemasukan ke Tingkatan Enam dibuat setelah menolak calon yang berjaya ditawarkan ke Pusat Matrikulasi.