P. 1
Seratus Sunnah Rasulullah Saw

Seratus Sunnah Rasulullah Saw

|Views: 22,184|Likes:
Dipublikasikan oleh golong80

More info:

Published by: golong80 on Mar 09, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

Sections

Seratus Sunnah Rasulullah Saw

SERATUS SUNNAH
RASULULLAH
هيلع هللا ىلص
ملسو
تباث ةنس ةئام ملسو هيلع هللا ىل !"س#لا $ع ة
Himpunan:
Ibnu Al-Faruk
- 1 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
SERATUS SUNNAH
RASULULLAH
يلع هللا ىلص ه
ملسو
ةئام ملسو هيلع هللا ىل !"س#لا $ع ةتباث ةنس
Himpunan:
Ibnu Al-Faruk
Alih Bahasa Oleh:
Ahmad Bin Abdul Rashid B.A. (Hons)
Universii Islam !adinah
Arab "audi
#ak$ah dan Usuluddin
- % -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
- & -
%&'()' ')*) )++),- .)'( *),) /&*0R),- +)(1 *),) *&'()S1,)'12
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
'A(#U()A( HA*A!A(
+rakaa +ener,emah
"unnah -idur
"unnah .duk dan "embah/an0
"unnah +uasa
"unnah !usa1ir
"unnah +akaian dan !akan
"unnah 2ikir dan #oa
"unnah +erba0ai
- 3 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
PRAKATA PENTERJEMAH
ْنَم ُهُنيِعَتْسَ نَو ُهُدَ مْحَ ن ِهّلِل َدْمَ حْ لا ّنِإ ِهِدْ هَ ي َيِ دَ! "#"$ ُ هّللا %&ِلْ'ُ ( ْنَمَو ُه"ل ّ&ِ'ُ م "#"$ ُ هّللا
)م"* ُهُل+ُ,َ-َ و ُهُدْ .َ/ ا0د)مَ حُ م ّن"* ُدَ 1ْ 2"*َو ُه"ل 34(ِ5َ2 "6 ُهَدْ 7َ و ُهّللا ّ6ِ إ َه"لِ إ "6 %ن"* ُدَ 1ْ 2"*َ و ُه"ل
ُدْ عَ8
"a/a er,emahkan Buku "eraus "unnah (abi ini seba0ai men/uburkan rasa 4ina
erhadap ba0inda5 selain ia memudahkan beramal den0an amalan Rasulullah "A. dan
men0embirakan erhadap mereka 4inakan sunnah ba0inda. Buku ini dibukukan dalam
benuk buku ke4il ba0i memudahkan diba$a bersama ke mana saha,a. Adalah diharapkan
den0an amalan sunnah ini men,adikan kia er0olon0 dalam 0olon0an /an0
men0hidupkan sunnah "A. kerana sunnah-sunnah ini boleh men/emarakan ke4inaan
kepada Rasulullah "A. seba0aimana sabda Rasulullah "A. di ba$ah ini.
94ِلَ م ُنْ 8 ُ:َن"* 3;"< %ن"* َ=ْ-َد" < % نِإ )>َنُ8 َ( َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- >ِل 3;"<
>ِت)نُ, ْنِ م َ4ِل" Bَو )>َنُ8 َ( >ِل 3;"< ) ?C D %&َعْ$"$ 9دَ 73E FGِ H َ4ِ.%ل"< >ِ$ َ :ْي"ل َ>ِسْ مُIَو َJِ.ْKُ I
ِL)نَMْ لا >ِ$ >ِعَم 3ن"N >ِن).َ7" * ْنَمَو >ِن).َ7" * ْد"O"$ >ِت)نُ, َيْ7"* ْنَمَو
!aksudn/a:
Daripada Anas bin Malik katanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku: Wahai anakku
jika kamu boleh berada pada pagi dan petang dengan tiada di hatimu penipuan terhadap
seseorang, lakukanlah. Kemudian baginda bersabda lagi: Wahai anakku, demikan juga
dari sunnahku, sesiapa yang menghidupkan sunnahku, ia telah cinta padaku dan sesiapa
yang cinta padaku ia pasti bersamaku dalam Syurga.
( Ri$a/a -armi6i )
"abda ba0inda la0i :
- 7 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
3;"< وP5ْمَ / ِنْ8 ِهّللا ِدْ .َ/ ْنَ / QR)5ِ2 P&َمَ / S&CTِل َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3;"<
ْد"O"$ َ 4ِل" B ِ5ْي"H @"لِ إ ْU3ن"N ْنَمَو َJ"ل%$" * ْد" O"$ >ِت)نُ, @"لِ إ ُهُ Iَ5ْت"$ ْU3 ن"N ْنَم" $ Q Rَ5ْت"$ 9 R)5ِ2 S&CTِلَ و
َ4"لَ !
!aksudn/a:
Daripada Abdullah bin mar RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Setiap amalan ada
keburukan dan setiap keburuk kesusahan. Sesiapa yang bersusah!payah kepada
sunnahku ia pasti berjaya dan sesiapa yang bersusah payah kepada selain dari itu ia
pasti celaka.
) Ri$a/a Ahmad (
"emo0a buku ke4il ini mendaan0 man1aa unuk semua.
Ahmad bin Abdul Rashid
ibnuomar8m/mas,id.4om.m/
- 9 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Sunnah Semasa Tidur
1-Tidur Dalam Keadaan Berwuduk
%V)Wَ +َت"$ َ4َعَMْ 'َ م َUْ يَI"* ا"Bِإ َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA X >ِ.)نلا 3;"< 3;"< P YِZَ / ِنْ 8 ِ[اَ5َ.ْلا ْ نَ /
\\\ِنَمْ (3Eا َ4SOِ2 @"لَ/ ْ]ِ M" ^ْWا )?C D ِR#ّKلِل َ_3[+ُWُ و
!aksudn/a:
Daripada "arra# bin A$ib RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila kamu hendak
ke tempat perbaringan, ber%uduklah sebagaimana %uduk untuk sembahyang kemudian
baringlah di atas lambung kanan...
( Ri$a/a !ua1a:un Alaihi)
2- Baca surah Ikhlas Al-!alak dan An-Nas "e#elum Tidur
َ]َمَ ` 9L"لْي"ل ّ&CN ِهِ2اَ5ِ$ @"لِ إ aَو" * ا"Bِإ 3ن"N َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA )>ِ.)نلا ّ ن"* "Lَbِ cَ/ ْنَ /
ُB+ُ/"* %&C< َ و ِd"ل"eْلا f Yَ5ِ8 ُB+ُ/"* %&C< َ و gدَ 7"* ُهّللا َ+ُ ! %&C< َ مِ1يِ $ " *َ5"O"$ َمِ 1يِ$ "h" eَن )?C D ِهْيّe"N
َمَو ِهِ1ْ `َوَ و ِهِ,% *َ- @" لَ/ َمِ 1ِ 8 C*َدْ .َ( ِهِدَ سَ ` ْنِ م 3i"^َتْ,ا َم َمِ 1ِ 8 ُJَسْ مَ ( )?C D ِj)نلا f Yَ 5ِ8
k=ا)5َم 3l#"D َ4ِل" B C&َ ع%eَ( ِهِدَسَ ` ْنِم "&َ.%<" *
!aksudn/a:
Daripada Aisyah RA. katanya &abi SAW apabila ke tempat hamparan tidur setiap
malam baginda menatadah kedua tangannya kemudian menghambus kedua tapak tangan
lalu membaca surah 'khlas, surah Al!(ala) dan surah An!&as kemudian baginda
menyapu ke bahagian badan yang dapat dicapai oleh kedua tangan, baginda
memulakannya dari kepala, muka, dan bahagian badan yang dapat dicapai. "aginda
melakukan seperti demikian sebanyak tiga kali.
) Ri$a/a Bukhari (
- ; -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
$- Tak#ir dan Tas#ih Ke%ika Tidur
m>ِلَ/ ْنَ / )>ِ.)نلا ْUَ I"V"$ @َ7)5لا ْنِم َ!ِدَ ( >ِ$ @"O%لَI َم ْU" Tَ2 n#)سلا َمِ 1ْ ي"لَ/ "Lَمِ o"$ ّ ن"*
ُهْIَ5َ.ْp" * 3[َ` )م" ل"$ " Lَbِ cَعِل َ4ِل" B ْ=َ5"N" q"$ ُ هْدِ Mَ I ْ?" ل"$ 0 مِدَp ُهCل" Vْسَ I َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA
@)تَ7 َنَنْيَ8 َ:"لَM" $ ِ 43ن"Tَم 3;"O"$ ُ n+C <" * ُUْ.َ!"q" $ َ نَعِ`َ'َ م َن%qَ p"* ْد" <َ و َن3[َM" $ 3 ;"<
ا" Bِإ Pnِدَp ْنِم َمC T"ل g5ْيَp َ+ُ ! َم @"لَ/ َمCTrلُ د" * 6"* 3;"O"$ يِ-ْ دَ A @"لَ/ ِهْيَمَد" < َ دْ5َ8 ُ=ْدَ `َو
َsِD#"Dَو tD#" D َحf .َ,َو َsِD#"Dَو tD#" D اَ5f."T"$ َمC Tَعِ`َ'َ م َمُI%qَ p" * ْو" * َمC Tِ2اَ5ِ$ @"لِ إ َمُتْ(َو" *
3ن+ُD#"Dَو g]َ8ْ-" * ُJيِ.ْس)تلا 3 ;"< P nِدَp ْنِم َمC T"ل g5ْيَp ا"qَ1" $ َ sِD#" Dَو tD#"D اَدَ مْ 7اَو
!aksudn/a:
Daripada Ali katanya: (atimah RA mengadu tentang apa yang terjadi pada tangannya
sebab menggiling. "eliau pergi mengadap Rasulullah SAW untuk memohon seorang
pembantu tetapi baginda tiada.beliau meninggalkan pesan terhadap Aisyah. Apabila
Rasulullah SAW kembali Aisyah memberitahu baginda. Kata Ali RA: "aginda datang
menemui kami di tempat tidur, lalu aku berdiri untuk menyambut. "aginda bersabda:
duduklah, lalu baginda dua bersama kami sehingga aku dapati kaki baginda terasa sejuk
di atas dadaku. "aginda bersabda: Mahukah aku tunjukkan kepada kamu berdua apa
yang lebih daripada pembantu* Apabila kamu ke hamparan tidur atau tempat berbaring
berakbirlah ( uN* vا ( && kali5
berasbih ( vا نح., ( && kali
dan berahmid ( v دمwا ( && kali. 'ni lebih baik bagi kamu daripada pembantu.
Kata 'bnu Sirin tasbih adalah sebanyak +, kali.
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi (
&- Berd'a Ke%ika Ter#an(un Dari Tidur )ak%u Malam
ِUِ م)Kلا ُنْ 8 CR3دَ.ُ/ َه"لِ إ "6 x3 ;"O"$ ِ &ْيّللا ْنِم ّ-َ عَI ْنَم 3;"< َ ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA f>ِ.)نلا ْ نَ/
ِهّلِل ُدْمَ حْ لا y5(ِد" < k [ْ >َ2 S&CN @"لَ/ َ+ُ !َو ُدْ مَحْ لا ُ ه"لَ و ُ4%لُمْ لا ُه"ل ُه"ل 34(ِ5َ2 "6 ُهَدْ 7َ و ُهّللا ّ6ِ إ
ْ5ِeْHا )?ُ1ّ للا 3;"< ) ?C D ِهّللِ8 ّ6ِ إ "R)+C < "6َ و ";ْ+َ 7 "6َو ُ5َ.%N" * ُهّللاَو ُهّللا ّ6ِ إ َه"لِ إ "6َ و ِهّللا 3نَحْ .ُ,َو
ُهُ I#َA ْU" لِ.C< @ّلَAَ و "V)Wَ +َ I %نِz"$ ُ ه"ل 3{يِMُ تْ,ا َ/َ د ْو" * >ِل
- < -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
!aksudn/a:
Daripada badah bin al!Shamad RA: Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa bangun pada
malam lalu ia membaca:
y5(ِد"< k[ْ>َ2 S&CN @"لَ/ َ+ُ !َو ُدْمَ حْلا ُ ه "لَ و ُ4%لُمْ لا ُ ه "ل ُه "ل 34(ِ5َ2 "6 ُه َدْ 7َو ُه ّللا ّ6ِ إ َه "لِ إ "6
ِهّللِ8 ّ6ِ إ "R)+C < " 6َو ";ْ+َ 7 "6َ و ُ5َ.%N" * ُهّللاَو ُهّللا ّ6ِ إ َه"لِ إ "6َ و ِهّللا 3نَحْ .ُ,َو ِهّلِل ُدْ مَحْ لا
- .iada .uhan yang layak disembah melainkan Allah /ang Maha 0sa, /ang tiada
bagi&ya, bagi&ya kerajaan dan kepujian, Dia Maha "erkuasa atas tiap!tiap sesuatu,
Segala puji!pujian hanya untuk Allah,,Maha Suci Allah, tiada .uhan yang layak
disembah melainkan Allah, Allah Maha "esar, tiada daya dan kekuatan melainkan
Allah.1
'emudian u4ap: >ِل ْ5ِeْHا )?ُ 1ّ للا ( =a Allah> Ampunkanku ) dan kalau ia berdoa pasi
musa,ab doan/a dan ,ika ia ber$uduk kemudian sembah/an0 pasi dierima
sembah/an0n/a.
(Ri$a/a Bukhari)
*-D'a ke%ika Ban(un Dari+ada Tidur
3;"< 3 nَنَ( %ن"* 3داَ-" * ا"Bِإ َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA X >ِ.)نلا 3ن"N 3;"< ِ نَمَيْلا ِ نْ 8 "L"eْ("qُ 7 ْنَ /
َم َدْعَ8 3نَيْ7"* يِqّلا ِ هّلِل ُدْ مَحْ لا 3 ;"< ِ هِمَنَم ْنِ م "|" Oْيَتْ,ا ا"Bِإَو َيْ7" *َو ُ=+ُم"* )?ُ 1ّ للا َ4ِمْ ,ِ8
ُ-+ُ bXنلا ِ هْي"لِ إَو َن3Iَم"*
!aksudn/a:
Daripada 2u$ai3ah bin Al!/aman RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila
kamu berbaring di tempat tidur bacalah:
َيْ7"*َو ُ=+ُ م"* )?ُ 1ّ للا َ4ِ مْ ,ِ 8
( Dengan namaMu ya Allah aku mati dan hidup ).
Dan apabila bangun dari tidur bacalah:
ُ-+ُ bXنلا ِ هْي"لِ إَو َن3Iَم"* َم َدْعَ8 3نَيْ7"* يِqّلا ِ هّلِل ُدْ مَحْ لا
4 Segala puji!pujian bagi Allah /ang Menghidupkan- membangunkan 1 kami setelah
kami mati -mati1 dan kepada!&ya kami dibangkitkan.5
( Ri$a/a Bukhari)
- ? -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Sunnah Wuduk dan Sembahyang
,- Berkumur dan Men(hisa+ Air Ke Dalam Hidun( Dari "a%u -edukan "e#elah
Tan(an
}للا ِدْ .َ/ ْنَ / َن"ل %V)Wَ +َ I ُه"ل 3&يِ< 3;"< Q Lَ.ْحُA ُه"ل ْU3 ن"Nَ و fيِ -َ Kْن3Eا P ?ِAَ / ِنْ8 ِدْ(َZ ِنْ8 ِه3
َمُ 1" لَسَ~"$ ِهْ(َدَ ( @"لَ/ َ1ْ نِم "V"e%N" V"$ k [َنِzِ8 َ/َد" $ َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ِ;+ُ,َ- 3 [+ُWُ و
َ4ِل" B "&َع"e"$ 9 Rَدِ 7اَو m•"N ْنِم َdَbْ نَتْ,اَو َ€َمْ'َ م" $ َ 1َ `َ5ْ•َ تْ,"$ ُ هَدَ ( "&َpْ د"* )?C D tD#" D
tD#" D
!aksudn/a:
Daripda Abdullah bin 6aid bin Asim al!Ansari, dia adalah sahabat, katanya: ia diminta
untuk mengajar cara %uduk Rasulullah SAW lalu ia minta satu bekas air. 'a tuang ke
atas dua belah tapak tangannya. Dicucinya tiga kali kemudian ia memasukkan
tangannya lalu dikeluarkannya , dia berkumur dan menghisap air ke dalam hidung
dengan satu tapak tangan. Dia lakukan seperti demikian sebanyak tiga kali.
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
.- Berwuduk "e#elum Mandi
َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA f >ِ.)نلا ِ„ْ وَ Z " Lَbِ cَ/ ْنَ / ا" Bِإ 3ن"N َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ) >ِ.)نلا ّ ن"*
ُهَعِ8َA" * C&ِpْدُ ( )?C D ِR#ّKلِل CV)Wَ +َ تَ( َم"N CV)Wَ +َ تَ( )?C D ِهْ(َدَ ( "&َسَ ~"$ " *َدَ 8 ِL38َنَMْ لا ْنِم "&َسَ تْHا
ُ€يِeُ( )?C D ِهْ(َدَ يِ8 9…َ5C H "l"#" D ِهِ,% *َ- @"لَ/ X{ُ Kَ ( )?C D ِهِ5َعَ2 3;+ُAC * َ1ِ 8 C&Sلَ•ُ ي"$ ِ [َمْلا >ِ$
ِهSلCN ِهِد% لِ` @"لَ/ 3[َمْلا
!aksudn/a:
- 1@ -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Daripada Aisyah RA katanya Rasulullah SAW apabila mandi jenabah baginda
memulakan dengan membasuh dua tangannya kemudian ber%uduk sebagaimana %uduk
untuk sembahyang selepas itu dimasukan jejari dalam air lalu mengosok!gosok hingga
pangkal rambut. Selepas itu dijirus air ke atas kepada tiga kali dengan tiga cedukkan
kedua belah tangannya. Kemudian meratakan air keseluruh badan baginda.
‚ Ri$a/a Bukhari ƒ
/-Baca D'a "ele+as )uduk
C†ِ.ْسُ ي"$ ْ و" * C†ِ لْ.ُي"$ C V)Wَ +َ تَ( 9دَ 7" * ْنِ م ْ?C Tْنِم َم 3;"< ‡eِنˆ َU% ‰ِ` َ4ُتْ("*َ- ْد" < >fنِإ 3;"< ُ5َمُ /
;+COَ( )?C D 3[+ُWَ+ْ لا ُه"ل ْUَ حِ تC$ ّ 6ِ إ ُهُل+ُ ,َ-َو ِهّللا ُدْ .َ/ ا0د)مَ حُ م ّن"*َو ُهّللا ّ6ِ إ َه"لِ إ "6 %ن"* ُدَ 1ْ 2"* ُ
3[َ2 َ1f ("* ْنِم C&ُ pْدَ ( CLَيِنَمّŠلا ِ L)نَMْ لا ُYاَ+ْ 8"*
!aksudn/a:
mar berkata: Aku nampak kamu datang mendahului. Katanya, sesiapa yang ber%uduk
dengan sempurna kemudian mengucap:
ُهُل+ُ ,َ-َ و ِهّللا ُدْ .َ/ ا0د) مَحُ م ّن"*َ و ُهّللا ّ6ِ إ َه"لِ إ "6 %ن"* ُدَ 1ْ 2"*
-aku bersaksi baha%a tiada .uhan yang layak disembah melainkan Allah dan
Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya1. 7asti terbuka pintu Syurga yang lapan
dan ia boleh masuk mana yang ia suka.
) Ri$a/a !uslim (
AA "eelah iu ba4a doa selepas ber$uduk iaiu:
َنْ(ِ 5f1" ^َتُ ‹ا َ نِم ْ>ِ ن% لَعْ `او Œَنْيِ8ا) +َتلا َ نِم ْ >ِ ن% لَعْ `ا )?ُ1ّ للا
!aksudn/a0
/a Allah8 9adikanlah aku daripada kalangan orang!orang yang sentiasa bertaubat dan
orang!orang yang sentiasa bersuci 4.
) Ri$a/a -armi6i (
1-Jima% Pen((unaan Air
3ن"N ْو" * C&ِسْ ~َ( َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA X >ِ.)نلا 3ن"N ُ;+COَ( 0سَ ن"* ُUْ عِمَ , 3;"< P 5ْ.َ` ُنْ8ا
fدُ مْلِ 8 CV)Wَ +َ تَ(َو kداَدْ م"* ِLَسْ مَ p @"لِ إ ِi)Kلِ 8 C&ِسَ تْ~َ(
!aksudn/a:
Kata 'bnu 9abr aku mendengar Anas bin Malik RA berkata, Rasulullah SAW mandi
dalam kadar satu gantang hingga lima cupak dan ber%uduk dengan satu cupak air.
- 11 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
‚ !ua1a:un Alaihi ƒ
12- "ele+as )uduk "em#ah3an( Dua Rakaa%
َ! >ِc+ُ Wُ و َ+ْ حَ ن "V)Wَ +َ I ْنَم 3;"<3 ُه"ل ُهّللا َ5"e"H ُهَس% eَن َمِ 1يِ $ C lfدَ حُ ( "6 ِنْيَتَع%Nَ - @ّلَA ) ?C D ا"q
ِهِ .ْن"B ْنِم َn)د" OَI َم
!aksudn/a:
Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa ber%uduk seperti %udukku ini kemudian ia
sembahyang dua rakaat tanpa diselangi percakapan, pasti Allah ampunkan dosanya
yang terdahulu.
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi dari Humran hamba Ohman (
11-Men4awa# "eruan A5an
ا"Bِ إ ُ;+COَ( َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ) >ِ.)نلا َ]ِ مَ , ُه)ن"* ِ•َ عْلا ِ نْ 8 وِ5ْمَ / ِنْ8 ِهّللا ِدْ .َ/ ْنَ /
@ّلَA ‡ R" #َA ) >"لَ/ @ّلَA ْنَم ُه)نِz"$ ) >"لَ/ ا+r لَA ) ?C D ُ;+COَ( َم "&%Šِم ا+ُل+C O"$ "نSBَŽُ مْ لا ْ?ُ تْعِمَ ,
\\\ ا05ْbَ / َ1ِ 8 ِهْي"لَ / ُهّللا
!aksudn/a:
Daripada mar bin al!Ash RA katanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:
Apabila kamu mendengar Mua$$in hendaklah kamu ucap sebagaimana ia ucap
kemudian bersela%atlah ke atasku. Sesungguhnya sesiapa yang sela%at ke atasku sekali,
Allah akan bersela%at ke atasnya sepuluh kali...
( Ri$a/a !uslim)

"elepas bersela$a5 ia hendaklah berdoa:
ِهّللا ِدْ .َ/ ِنْ8 ِ5ِ 8َ` ْنَ / ُ]َمْ سَ ( َsِ7 3;"< ْ نَم 3;"< َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"*
"L3 ليِ'"eْلاَ و "L3ليِ,َ+ْ لا ا0د)مَ حُ م ِ=ˆ ِLَمِc"Oْلا ِ R"#)Kلاَ و ِLّم)تلا ِ Rَ+ْ /)دلا ِهِqَ ! )Yَ- ) ?ُ1ّ للا 3[اَدfنلا
ِL3مَيِOْلا َ nْ+َ ( >ِت3/"eَ2 ُه"ل ْUّ لَ7 ُهَIْدَ /َو يِqّ لا اtد+ُمْحَ م tم"Oَم ُه%Šَعْ8اَ و
!aksudn/a:
Daripada 9abir bin Abdullah RA katanya,Rasulullah SAW bersabda: Selepas ia sela%at
kepadaku ia membaca:
- 1% -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
ُه%Šَعْ8اَ و "L3 ليِ'"eْلاَ و "L3ليِ,َ+ْ لا ا0د)مَ حُ م ِ=ˆ ِLَمِc"Oْلا ِ R"#)Kلاَ و ِLّم)تلا ِ Rَ+ْ /)دلا ِهِqَ ! )Yَ- )?ُ 1ّ للا
ُهَIْدَ /َو يِqّ لا اtد+ُمْ حَ م tم"Oَم
1 5 /a Allah8 /ang memiliki seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan,
berikanlah Muhammad Wasilah dan keistime%aan serta bangkitkanlah dia dalam
kedudukan yang terpuji yang 0ngkau janjikan kepadanya - 4.
7asti ia boleh memperolehi sya3aatku pada hari Kiamat.
) Ri$a/a Bukhari (
12- Ban3ak Bersu(i
ُهْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / )dُ 2"* %ن"* "6ْ+" ل 3;"< َ ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"*
9R" #َA S &CN َ]َ م ِ_اَ+fسلِ 8 ْ?ُ1ُ Iْ5َم3E ِj)نلا @"لَ/ ْو" * >ِت)مC* @"لَ /
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Kalau tidak kerana
memecahkan umatku, pasti aku perintahkan bersugi pada setiap kali sembahyang.
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
1$- Ke Mas4id Awal
ُهْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / ُj)نلا ُ?" لْعَ( ْ+" ل 3;"< َ ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"*
3ن+ُم" لْعَ( ْ+" لَ و ا+ُ مَ1َ تْ,"6 ِهْ ي"لَ/ ا+ُمِ 1َ تْسَ ( %ن"* ّ6ِ إ اوُدِ Mَ ( ْ?" ل )?C D ِ;)و3 Eا f •)Kلاَو ِ[اَدfنلا >ِ$ َ م
ا0+ْ .َ7 ْ+" لَ و َمُ !ْ+َ I3E ِJْ.XKلاَو ِLَمَ تَعْلا >ِ$ َ م 3ن+ُم" لْعَ( ْ+" لَ و ِهْي"لِ إ ا+C Oَ.َتْ,"6 ِ•ِ Mْ 1)تلا >ِ$ َ م
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Kalaulah manusia itu
tahu tentang kelebihan seruan a$an dan sa3 pertama kemudian ia tidak dapat melainkan
terpaksa berkongsi mereka pasti akan berkongsi. Kalau manusia tahu tentang kelebihan
datang a%al pasti mereka berlumba!lumba kepadanya. Kalau manusia tahu tentang
'syak dan subuh pasti mereka pergi kepadanya %alaupun terpaksa merangkak.
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
- 1& -
AA -ermasuk dalam sunnah bersu0i pada seiap kali ban0un dari idur5 keika
ber$uduk5 berubah bau mulu5 memba4a al-Buran5 dan masuk rumah.
AA #en0an men,a$ab a6an dan doa selepasn/a membolehkan seseoran0 iu mendapa
s/a1aa Rasulullah "A.
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
1&- Per(i Ke Mas4id Ber4alan Kaki
"Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / ُهّللا +ُحْ مَ ( َم @"لَ/ ْ?C Trلُ د"* "6" * 3;"< َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"*
@"لَ / ِ[+ُWُ+ْ لا ُ •َ.ْ,ِإ 3;"< ِ هّللا 3;+ُ,َ- َ ( @"لَ8 ا+ُل" < ِ =َ`َ-) دلا ِهِ8 ُ]" $ْ 5َ(َو 3("^َ•ْ لا ِهِ 8
ُ‘َ8f5لا ْ?CTِل" q" $ ِ R"#)Kلا َدْ عَ8 ِR" #)Kلا ُ-" ’ِتْناَ و ِدِ `َسَ مْلا @"لِ إ "^ُ•ْ لا C Rَ5%Š"Nَ و ِهِ-" Tَمْلا
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Mahukah kamu aku
tunjukkan perkara yang menghapuskan dosa dan meninggikan darjat* 7ara sahabat
berkata: /a, %ahai Rasulullah. "aginda bersabda: Sempurnakan %uduk daripada yang
keji, banyakkan langkah ke masjid dan menunggu sembahyang selepas sembahyang
demikian itu adalah berkait.
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
1*- Hadir "em#ah3an( Den(an Tenan(
3;"< "Rَ5ْ(َ5ُ! َ8"* ّن"* ُR#)Kلا ْU3ميِ<C * ا"Bِإ ُ;+COَ( َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا 3;+ُ,َ- ُUْ عِمَ ,
ْ? CT3I"$ َمَو ا+r لَK"$ ْ ? ُت%Nَ-ْ د" * َم" $ C L3نيِT)سلا ْ?CTْي"لَ/ 3ن+ُbْ مَ I 3!+ُI%*َو "نْ+َعْسَI 3!+ُI%Vَ I #"$
ا+Xمِ I"V"$
!aksudn/a:
Abu 2urairah berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda: Apabila didirikan
sembahyang, jangan kamu pergi secara berlari!lari. 7ergilah dengan berjalan,
hendaklah kamu sentiasa tenang, apa yang kamu sempat, kamu sembahyang dan apa
yang terlepas sempurnakanlah.
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi (
1,- D'a Ke%ika Masuk Dan Keluar Mas4id
3;"< 9دْ يَ,C* >ِ8"* ْنَ/ ْو" * 9دْ يَمُ 7 >ِ8"* ْنَ/ "&َpَ د ا"Bِ إ َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3;"<
>fنِإ )?ُ1ّ للا %&COَي%ل"$ َ „َ 5َp ا"Bِ إَو َ4ِتَمْ 7َ- 3 Yاَ+ْ 8"* >ِل ْJَتْ$ا )?ُ 1ّ للا %&COَي%ل"$ َ دِMْ سَ مْلا ْ ?CNُ دَ 7"*
َ4ِ لْ'"$ ْنِم َ4Cل" Vْ,"*
!aksudn/a:
#aripada Abu Humaid aau Abu Usaid RA kaan/a Rasulullah "A. bersabda: Apabila
seseoran0 kamu masuk mas,id hendaklah ia u4ap:
- 13 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
َ4ِتَمْ 7َ- 3 Yاَ+ْ 8"* >ِل ْJَتْ$ا )?ُ 1ّ للا
/a Allah8 "ukakanlahuntukku pintu!pintu rahmat!Mu5. #an apabila keluar hendaklah ia
u4ap:

َ4ِلْ'" $ ْ نِم َ4Cل" Vْ," * >fنِإ )?ُ 1ّ للا
/a Allah8 Daku mohon kelebihan!kelebihan daripadaMu.
) Ri$a/a !uslim (
1.- "em#ah3an( Berhadan(
3;"< ِ هيِ8"* ْنَ / "Lَح% ل" o ِنْ8 @3,+ُم ْنَ / َ]َWَ و ا" Bِإ َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3 ;"<
َ4ِل" B 3[اَ-َ و )5َم ْنَم ِ;َ.ُ( "6َ و S&َKُ ي%ل"$ ِ &ْ7)5لا ِRَ 5ِpْŽُ م "&%Šِم ِهْ(َدَ ( َنْيَ8 ْ?CNُ دَ 7"*
!aksudn/a:
Daripada bapa Musa bin .alhah katanya, Rasulullah SAW berkata: Apabila seseorang
kamu telah meletakkan di hadapannya seperti hujung pelana kuda, hendaklah ia terus
sembahyang dengan tiada mempedulkan siapa yang berlalu di belakangnya itu.
) Ri$a/a !uslim (
1/- Duduk A%as Dua Tumi% 6an( Didirikan Ke%ika Duduk An%ara Dua "u4ud
ِ5ْيَ8X“لا +ُ8"* >ِنَ5َ.ْp"* ِنْيَمَد"Oْلا @"لَ/ ِ[َع%<ِ ”ا >ِ$ kj).َ/ ِنْ86 َ ن%لC< 6+C Oَ( 0,ُو" o َ]ِ مَ , ُه)ن"*
َ4fيِ.َن CL)نُ, َ>ِ! %&َ8 kj).َ/ ُنْ8ا 3;"O"$ ِ &ُ `)5لِ8 t["eَ` ُهاَ5َن"ل )نِإ ُه"ل َن%لCO"$ C L)نXسلا َ>ِ! 3;"O"$
َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA
!aksudn/a:
Daripada Abu a$!6ubir katanya, dia mendengar .a%us berkata kepada 'bnu Abbas RA
tentang duduk i) a#k atas dua kaki. 'bnu Abbas berkata: 'a adalah termasuk dalam
- 17 -
AA "urah adalah pen0hadan0 /an0 dileakkan di hadapan oran0 /an0 sedan0
bersembah/an05 ia seperi dindin05 ian05 aau lainn/a dan (muakhkhir ul rahl) hu,un0
pelana adalah /an0 in00i lebih kuran0 sehasa.
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
sunnah. Kami kata lagi: Kami nampak ia - duduk i)# ak1 macam orang bengis. Kata 'bnu
Abbas: "ahkan ia adalah sunnah nabi kamu.
) Ri$a/a !uslim (
11-Duduk A%as 7an%ai Den(an Mendirikan Kaki Kanan Ke%ika Duduk Tah3a%
Akhir
Xيِدِ /)سلا 9دْ يَمُ 7 +ُ8"* 3;"O"$ ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ِ;+ُ,َ- ِ R#َKِل ْ?C T"’"eْ7" * ُUْ نCN َ ن"*
)?C D ِهْيَتَ.%Nُ - ْ نِم ِهْ(َدَ ( َن"Tْم"* َ]" Nَ- ا" Bِإَو ِهْيَ.ِTْنَم 3[ا"qِ 7 ِهْ(َدَ ( "&َ عَ` َ5)."N ا" Bِإ ُهُ تْ("*َ- َ ?ّ لَ,َو
ِهْ(َدَ ( َ]َWَ و َدَ Mَ , ا"Bِz"$ ُ ه3 ن"Tَم k-" O"$ r &CN 3د+ُعَ( @)تَ7 aَ+َ تْ,ا ُهَ,% *َ- َ]" $َ - ا"Bِz"$ ُ هَ 5ْ1" • َ5َKَ !
>ِ$ َ :" لَ` ا"Bِz"$ " L"لْ.ِOْلا ِ هْي"لْ `ِ- ِ]ِ 8َA" * ِ…اَ5%o"Vِ8 "&َ.%Oَتْ,اَو َمِ1ِ 'ِ 8"< 6َ و P–ِ5َت%eُم َ5ْ ي"H
َn)د" < ِ Rَ5ِp—ا ِLَع%N) 5لا >ِ$ َ :" لَ` ا"Bِإَ و @َنْمُ يْلا َ{َ Kَ نَو aَ5ْسُ يْلا ِ هِلْ`ِ- @"لَ/ َ:" لَ` ِنْيَتَع%N) 5لا
ِهِIَدَ ع%Oَم @"لَ/ َدَ ع"<َ و aَ 5ْpُEا َ{َ Kَ نَو aَ 5ْسُيْلا ُ ه"لْ `ِ-
!aksudn/a:
Abu 2umaid al!Saidi katanya: Aku lebih ha3a$ daripada kamu berkenaan sembahyang,
aku nampak baginda apabila bertakbir, dua belah tangan baginda separas bahu, apabila
rukuk, dua tangan baginda mencengkam lutut kemudian mematahkan belakangnya
apabila mengangkat kepala dengan lurus sehingga setiap tulang!tulang berada di
tempatnya - bangkit berdiri tegak 1. Apabila sujud, tangan tidak dibaringkan di lantai,
tidak menggengam, semua jari!jari kaki mengadap kiblat. Apabila duduk pada rakaat
kedua duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan didirikan. Apabila duduk pada rakaat akhir,
kaki kiri di ba%ah kaki kanan yang dirikan dan duduk di atas lantai.
) Ri$a/a Bukhari (
22- Ban3akkan Berd'a "e%elah Tah3a% Akhir Dan "e#elum Beri "alam
3;"< ِ هّللا ِدْ .َ/ ْنَ / ا+ُ ل+C< \\\ ِR#)Kلا >ِ$ َ ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA f >ِ.)نلا َ]َ م )نCN ا" Bِإ )نCN
ُهُI"Nَ 5َ8َو ِهّللا CLَمْ 7َ-َ و X>ِ.)نلا َ1X ("* َ4ْي"لَ / ُn#)سلا ُ=َ.fيّ^لاَو ُ=اَ+" ل)Kلاَ و ِهّلِل ُ=)يِح) تلا
ْو" * ِ[َم)سلا >ِ$ 9 دْ .َ/ ّ&CN 3YَA" * ْ?ُ ت%لC< ا"Bِإ ْ?CT)نِz"$ َ sِحِ ل)Kلا ِ هّللا ِدَ.ِ/ @"لَ/َو َنْي"لَ/ ُn#)سلا
- 19 -
AA I:Cak adalah duduk keika berada di anara dua su,ud iaiu den0an merapakan dua
belah kaki dan duduk aas dua umi den0an didirikan dua belah kaki sera ,ari-,ari kaki
men0adap kibla $alaupun be0iu duduk i1iras/ lebih a1dhal iaiu duduk aas apak kaki
kiri dan kaki kanan didirikan.
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
)?C D ُهُل+ُ ,َ-َو ُهُدْ .َ/ ا0د) مَحُ م ّن"* ُدَ1ْ 2" *َو ُهّللا ّ6ِ إ َه"لِ إ 6 %ن"* ُدَ1ْ 2" * ِ˜ْ-3 Eاَو ِ[َم) سلا َنْ يَ8
+ُ /ْدَي"$ ِ هْي"لِ إ ُهَ.َMْ /"* ِ[َ/Xدلا ْنِ م ُ5)يَ•َ تَ(
!aksudn/a:
Daripada Abdullah bin mar RA katanya: kami bersama Rasulullah SAW dalam
semabahyang.... Rasulullah SAW bersabda: ucaplah:
ُهُI"Nَ 5َ8َو ِهّللا CLَمْ 7َ-َو X>ِ.)نلا َ 1X ("* َ4ْ ي"لَ/ ُn#)سلا ُ=َ.fيّ^لاَو ُ=اَ+" ل)Kلاَو ِهّلِل ُ=)يِح) تلا
َsِحِ ل)Kلا ِ هّللا ِدَ.ِ/ @"لَ/َو َنْي"لَ/ ُn#)سلا
- Semua ucapan penghormatan,sela%at dan yang baik!baik untuk Allah. Salam sejahtera,
rahmat dan keberkatan Allah ke atas kamu %ahai nabi. Salam sejahtera ke atas kami dan
hamba!hamba Allah yang soleh1 Apabila kamu u4apn/a5 semua makhluk di lan0i5 di
anara lan0i dan di bumi mendapa baha0ian dalam keselamaan. #an u4ap,
ُهُل+ُ,َ-َ و ُهُدْ .َ/ ا0د)مَ حُ م ّن"* ُدَ 1ْ 2"*َ و ُهّللا ّ6ِ إ َه"لِ إ 6 %ن"* ُدَ 1ْ 2"*
- aku bersaksi baha%a Muhammad adalah hamba dan rasul&ya1. "elepas iu ia boleh
pilih unuk berdoa den0an doa /an0 ia palin0 erarik.
‚ Ri$a/a Bukhari ƒ
21- Melakukan "em#ah3an( "una% Rawa%i#
ْU3 ل" < َ1) ن"* َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA f >ِ.)نلا ِ„ْ وَ Z " L3.يِ.َ7 fnC* ْنَ / @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ُ Uْ عِمَ ,
0/X+" ^َ I ‡Lَع%Nَ - " Rَ 5ْbَ / ْ>َتْنِD Pnْ+َ ( ّ&CN ِهّلِل >Sلَ Kُ ( P?ِ لْسُ م 9دْ .َ/ ْنِم َم ُ;+COَ( َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا
ِL)نَMْلا >ِ$ g Uْ يَ8 ُه"ل َ>ِنُ8 ّ6ِ إ ْو" * ِL)نَMْ لا >ِ$ 0 تْيَ8 ُه"ل ُهّللا @َنَ8 ّ6ِ إ 9L3'(ِ 5"$ َ 5ْ ي"H
!aksudn/a:
Daripada mul 2abibah RA isteri Rasulullah SAW katanya, aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda: .iada sesiapa daripada kalangan orang 'slam yang melakukan
sembahyang sunat setiap hari sebanyak dua belas rakaat selain yang 3ardhu melainkan
Allah bina untuknya sebuah istana dalam syurga.
( Ri$a/a !uslim)
- 1; -
AA "una ra$aib bilan0ann/a dua belas rakaa sehari semalam iaiu empa rakaa
sebelum sembah/an0 1ardhu 6ohor5 dua rakaa selepas 6ohor5 dua rakaa selepas
ma0hrib5 dua rakaa selepas Is/ak dan dua rakaa sebelum subuh.
AA Ini adalah salah sau dari i0a benuk ba4aan ah/a dari ri$a/a /an0 shahih..
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
22- "em#ah3an( Dhuha
m-" B >ِ8"* ْن َ / ْن ِم @َم"#ُ , S&CN @"لَ/ ُJِ .ْKُ( 3;"< ُ ه )ن"* َ?ّ لَ, َو ِه ْي"لَ / ُه ّللا @ّلَA f>ِ.)نلا ْ ن َ/
r&CNَ و QL"<َدَ A 9L3ليِلْ1َ I r&CNَ و QL"<َ دَ A 9R3ديِ مْ حَ I r&CNَو QL"<َ دَ A 9L3حيِ .ْس َI r&CT"$ Q L"<َدَ A ْ? CNِ دَ 7"*
َ4ِل" B ْن ِم ُ™ِ “ْMُ (َو QL"<َدَ A ِ5"Tْنُمْلا ْ ن َ/ g> ْ1َ نَو QL"<َ دَ A ِ…وُ 5ْعَمْ لِ 8 g5ْم"*َو QL"<َ دَ A 9Rَ•ِ .%TَI
@َحX 'لا ْنِ م َمُ 1ُ ع"Nْ 5َ ( ِنَتَع%Nَ -
!aksudn/a:
Daripada Abu 6ar RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Setiap pagi, sendi seseorang
kamu memerlukan satu sedekah, setiap tasbin sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap
tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, menyuruh kepada kebaikan sedekah, mencegah
mungkar sedekah, dan digantikan demikian dengan sembahyang dua rakaat dhuha.
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
2$-8i3amullail
3;"< ُ هُع"$ْ 5َ( ُهْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / 3;"O"$\\ ِL38+ُ ت%Tَمْ لا َدْ عَ8 C&َ'% $" * ِR#)Kلا Xي" * "&ِ‰ُ,
\\\ِ &ْيّللا ِ…ْ+َ ` >ِ$ ُ R#)Kلا ِL38+ُ ت%Tَمْلا ِ R#)Kلا َدْ عَ8 ِR#)Kلا C&َ'%$" *
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW ditanya: Manakah sembahyang
yang lebuh a3dhal selepas sembahyang 3ardu:* "aginda bersabda: Sembahyang yang
lebih a3dhal selepas sembahyang 3ardhu ialah sembahyang tengah malam:
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
2&- "em#ah3an( )i%ir
َمُ 1ْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- َ5َمُ / ِنْ8 ِهّللا ِدْ .َ/ ْنَ / ا+Cلَ عْ`ا 3;"< َ ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA f >ِ.)نلا ْنَ/
ا0 5ْIِو ِ&ْيّللِ8 ْ?C TِI#َA َ 5ِpˆ
!aksudn/a:
Daripada Abdullah bin mar RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: 9adikanlah
sembahyang malam yang berakhir dengan %itir.
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi (
- 1< -
AA .aku /an0 a1dhal unuk sembah/an0 dhuha iaiu seelah maahari in00i memanas
dan kesudahann/a apabila 0elin04ir maahari den0an masuk $aku 6ohor5 sekuran0-
kuran0 bilan0an rakaa adalah dua rakaa5 boleh diunaikan hin00a lapan rakaa
seba0aimana erdapa dalam beberapa ri$a/a.
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
2*- "em#ah3an( Den(an Beralas Kaki
سَم +ُ8"* ُهّللا @ّلَA X>ِ.)نلا 3 ن"N" * 94ِلَ م َنْ 8 َ:َن"* ُU%ل" Vَ, 3;"< Xيِ دْZ3 Eا 3د(ِ “َ( ُنْ8 ُديِ عَ, "Lَم" لْ
ْ?َ عَن 3;"< ِ هْ ي"لْعَن >ِ$ >SلَKُ ( َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ /
!aksudn/a:
Diajukan soalan kepada Anas bin Malik: Adakah nabi SAW bersembahyang dengan
memakai dua belah saliparnya* Dia menja%ab: /a8
) Ri$a/a !uslim (
2,- "em#ah3an( Di Mas4id 8u#a9
0.ِNاَ- k [َ.C< َ دِMْ سَ م >ِI%Vَ ( َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA X>ِ.)نلا 3 ن"T3ل"< َمُ 1ْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ - َ5َمُ / ِنْ8ا
0يِ2َمَو ِنْيَتَع%Nَ- ِ هيِ$ >SلَKُ ي"$ P ]ِ $َ ن ْنَ/ ِهّللا ُدْ يَ.ُ/ َن"D)دَ 7 P5ْيَمُ ن ُنْ8ا 3داَZ
!aksudn/a:
Daripada 'bnu mar RA katanya Rasulullah SAW pergi ke masjid ;uba# kadang!
kadang menunggang dan kadang!kadang berjalan kaki. 'bnu &umair menambah
daripada hadis &a3i< katanya: "aginda sembahyang dalamnya dua rakaat.
‚ !ua1a:un Alaihi ƒ
2.- "em#ah3an( "una% Di Rumah
3;"< P 5ِ 8َ` ْنَ / >ِ$ " R" #)Kلا ْ?CNُ دَ 7"* @َ'" < ا" Bِإ َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3 ;"<
ا05ْيَp ِهِI#َA ْنِم ِهِتْيَ8 >ِ$ Q &ِ /َ` َهّللا ّنِz"$ ِ هِ I#َA ْ نِم t.يِKَ ن ِهِتْيَ.ِل %&َعْMَ ي%ل"$ ِهِدِ Mْ سَ م
!aksudn/a:
Daripada 9abir RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang kamu
menunaikan sembahyang di masjid, hendaklah ia jadikan juga rumahnya ada bahagian
sembahyang kerana Allah akan menjadikan di rumahnya yang ada sembahyang
kebaikan.
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
- 1? -
AA .alaupun sunnah memakai salipar dalam sembah/an0 eapi ba0i mas,id /an0
dibenan0kan den0an permaidani /an0 indah-indah ak pau kia pakai salipar aau kasu
di dalamn/a. 'ia boleh memakai salipar dalam sembah/an0 di empa /an0 bersesuaian
seperi keika berkelah di panai5 huan5 di epi ,alan 5 dalam kebun5 di padan0 dan
seba0ain/a.
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
2/-"em#ah3an( Is%ikharah
3;"< َمُ 1ْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ - ِ هّللا ِدْ .َ/ ِنْ8 ِ5ِ 8َ` ْنَ / َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا ُ;+ُ,َ- 3ن"N
)?َ ! ا"Bِإ ُ;+COَ( ِن ˆْ5COْلا ْ ن ِ م "R3-+Xس لا َنُمS لَعُ( َم" N َ1S لCN ِ-+ُمُEا >ِ$ " R3-َ•ِ تْ, 6ا َنُمS لَعُ(
َ4ِم% لِ عِ8 َ_ُ•ِ •َ تْ,"* >fنِإ )?ُ 1ّ للا %&COَيِل )?C D ِL3'(ِ 5"eْلا ِ5ْي"H ْنِم ِنْيَتَع%Nَ - ْ ]"Nْ 5َي%ل"$ ِ 5ْم3Eِ 8 ْ?CNُ دَ 7"*
ُ?" لْ/"* 6َ و ُ?" لْعَIَو ُ-ِد% <" * 6َو ُ-ِ د% OَI َ4)نِz"$ ِ ?يِ ’َعْلا َ4ِ لْ'" $ ْ نِم َ4Cل" Vْ," *َو َ4ِIَ-ْدC Oِ8 َ_ُ-ِ د%Oَتْ," *َو
>ِ2َعَمَو >ِن(ِد >ِ$ >ِل g5ْيَp َ5ْم3Eا ا"qَ ! ّن"* ُ?"لْعَI َUْنCN %نِإ )?ُ1ّ للا ِY+ُ يُ~ْلا ُn ّ#َ / َUْن"*َو
%نِإَو ِهيِ$ >ِل ْ_ِ-َ 8 )?C D >ِل ُهْ5fسَ(َو >ِل ُه ْ-ُ دْ <"$ ِ هِ لِ`ˆَو يِ5ْم"* ِ&ِ`َ/ 3;"< ْ و" * يِ5ْم"* ِLَ.ِ<َ /َو
ِ&ِ`َ/ >ِ$ 3 ;"< ْو" * يِ5ْم"* ِLَ.ِ<َ /َو >ِ2َعَمَو >ِن(ِد >ِ$ >ِل F5َ2 َ5ْم3Eا ا"qَ ! ّن"* ُ?"لْعَI َUْنCN
3;"< >ِنِWْ-" * )?C D 3ن"N Chْيَ7 َ5ْيَ•ْ لا >ِل ْ-ُ دْ<اَ و ُهْنَ/ >ِن%$ِ 5ْAاَو >fنَ/ ُه%$ِ 5ْA"$ ِ هِ لِ`ˆَو يِ5ْم"*
ُهَ ت3`َ7 >fمَ سُ (َو
!aksudn/a:
Daripada 9abir bin Abdullah RA katanya Rasulullah SAW mengajar kami tentang
sembahyang 'stikhara dalam semua urusan sebagaimana baginda mengajar surah
dalam al!;uran. Apabila selesai sembahyang 'stikharah hendaklah ia membaca doa
seperti berikut:
َ4)نِz"$ ِ ?يِ’َعْلا َ4ِ لْ'" $ ْ نِم َ4Cل" Vْ," *َو َ4ِIَ-ْدC Oِ8 َ_ُ-ِ د%Oَتْ," *َو َ4ِم% لِعِ8 َ_ُ•ِ •َ تْ,"* >fنِإ )?ُ 1ّ للا
-ِد% OَI ا"qَ ! ّن"* ُ? "لْ عَI َUْنCN %ن ِإ )?ُ1ّ للا ِY+ُيُ~ْلا ُ n ّ#َ / َUْن"*َو ُ? "لْ/"* 6َ و ُ? "لْعَIَو ُ-ِد% <" * 6َ و ُ
‚َ5ْم3Eا "ebukan ha,a يِ5ْم"* ِLَ.ِ<َ /َو >ِ2َعَمَو >ِن(ِد >ِ$ >ِل g5ْ يَp ِه ِ لِ`ˆَو يِ 5ْم"* ِ&ِ`َ/ ƒ
‚َ5ْم3Eا ا"qَ ! ّن"* ُ?"لْ عَI َUْنCN %نِإَو ِهيِ$ >ِل ْ_ِ-َ 8 )?C D >ِل ُهْ5fسَ(َو >ِل ُهْ-ُ دْ<" $ "ebukan ha,a ƒ
ُه ْنَ/ >ِن%$ِ 5ْAاَو > fنَ/ ُه%$ِ5ْA"$ ِ Lَ.ِ<َ /َو >ِ2َعَمَو >ِن(ِد >ِ$ >ِل F5َ2 ِه ِ لِ`ˆَو يِ5ْم"* ِ&ِ`َ/
>ِنِWْ-" * )?C D 3ن"N Chْ يَ7 َ5ْيَ•ْ لا >ِل ْ-ُ دْ<اَ و
/a Allah, aku mohon pilihanMu dengan ilmuMu, kemampuan dengan kudratMu dan
kurniaMu yang Maha Agung kerana sesunggunhnya 0ngkau Maha berkuasa dan aku
berdaya, 0ngkau Maha Mengetahui, aku tidak mengetahui. 0ngkau Mengetahui segala
yang ghaib. /a Allah, jika menurut ilmuMu baha%a urusan ini baik bagiku, baik untuk
agama mahupun dunia dan akhiratku sama ada lambat atau cepat takdirkanlah ia
bagiku, mudahkanlah bagiku, berkatilah bagiku. Dan jika menurut ilmuMu baha%a
urusan ini buruk bagiku, agama, dunia dan akhiratku sama ada lambat atau cepat
- %@ -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
jauhkanlah daripadaku hindarkanlah daripadaku dan takdirkan untukku kebaikan dari
manapun datangnya dan jadikan aku reda menerimanya.
Kemudia ucapkan hajat selepas (َ5ْم3Eا ا"qَ !)
) Ri$a/a Buhkari (
21-Duduk Di Tem+a% "em#ah3an( "ele+as "em#ah3an( "u#uh Hin((a Ter#i%
Ma%ahari
"Rَ 5ُمَ , ِنْ8 ِ5ِ 8َ` ْنَ / >ِ$ َ:"لَ` َ5ْM"eْلا @ّلَA ا" Bِإ 3ن"N َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ) >ِ.)نلا ّ ن"*
0نَسَ 7 ُ:ْم) bلا َ]C ل%^َ I @)تَ7 ُهّ#َKُ م
!aksudn/a:
Daripada 9abir bin Samurah RA katanya Rasulullah SAW apabila selesai sembahyang
subuh, baginda di tempat sembahyang sehingga terbit matahari dalam keadaan baik.
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
$2- Mandi Hari Jumaa%
َمُ 1ْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- َ5َمُ / ِنْ8 ِهّللا ِدْ .َ/ ْنَ / ا"Bِ إ 3;"< َ ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"*
%&ِسَ تْ~َي%ل"$ " Lَعُمُ Mْلا ْ ?CNُ دَ 7"* 3[َ`
!aksudn/a:
Daripada Abdullah bin mar RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila tiba
seseorang kamu pada hari 9umaat, hendaklah ia mandi.
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
$1- Hadir Awal :n%uk "em#ah3an( Jumma%
3;"< "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / ْU" e"<َ و ِLَعُمُMْ لا ُnْ+َ ( 3ن"N ا" Bِإ َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA X>ِ.)نلا 3 ;"<
يِدْ 1ُ ( يِqّ لا ِ &"Šَم"N ِ5fMَ 1ُ مْلا C &"Šَمَو ";)و3 E" $ " ;)و3Eا 3 ن+ُ.ُت%Tَ( ِدِMْ سَ مْلا ِ Yَ8 @"لَ/ CL" Tِc#َمْلا
اْوَ +" o ُnَمِ”ا َ„َ 5َp ا"Bِz"$ ‡ Lَ'ْ يَ8 )?C D ‡L3 `َ`َ د )?C D 0bْ ."N )?C D ‡Rَ5"Oَ8 يِدْ1ُ ( يِqّل" N )?C D ‡Lَنَدَ 8
َ5%NSqلا 3ن+ُعِمَتْسَ (َو ْ?ُ1" eُحُ A
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: 7ada hari 9umaat, para
malaikat berada di pintu masjid, mereka menulis yang hadir a%al adalah dia%alkan.
7erumpamaan yang hadir a%al, mereka itu diumpamakan seperti mengorbankan seekor
unta, yang berikutnya umpama seekor lembu, berikutnya seekor kambing kibas, seekor
- %1 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
ayam, dan yang terakhir adalah umpama mengorbankan sebiji telur. Apabila imam
keluar, mereka menutup buku catatan dan mendengar peringatan dari kutbah.
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
$2- Mencari Masa Mus%a4a# D'a Hari Jumaa%
َ, ِهيِ$ 3 ;"O"$ ِ LَعُمُMْ لا َnْ+َ ( َ5"N" B َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"* "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / QLَ/
3-َ 2"*َو ُه)(ِإ ُه"^ْ/"* ّ6ِ إ ‡‰ْيَ2 @3لَ عَI َهّللا C;"Vْسَ ( >SلَKُ ( g?ِ c"< َ +ُ !َو g?ِلْسُ م gدْ .َ/ َ1C Oِ$اَ+ُ ( 6
َ1C لSل" Oُ( ِهِدَ يِ8
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW menyebut tentang hari 9umaat,
baginda bersabda: 7ada hari 9umaat ada padanya satu masa yang tiada bersamaannya
seseorang hamba sedang ia bersembahyang kemudian ia memohon sesuatu daripada
Allah .aala melainkan diberi padanya sambil mengisyarat dengan tangan baginda.
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
$$- Per(i Dan Balik "em#ah3an( Ra3a Den(an Jalan Ber#e5a
3;"< َمُ 1ْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ - ِ هّللا ِدْ .َ/ ِنْ8 ِ5ِ 8َ` ْنَ / 3ن"N ا" Bِإ َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA X>ِ.)نلا 3 ن"N
3d(ِ5ّ^لا َ•3لَ p kديِ / ُnْ+َ (
!aksudn/a:
Daripada 9abir RA katanya Rasulullah SAW pada hari raya baginda pergi dan balik
masjid melalui jalan yang berlainan.
) Ri$a/a Buhkari (
$&- "em#ah3an( Jena5ah
3;"< "Rَ5ْ(َ5ُ! َ8"* ّن"* @ّلَKُ ( @)تَ7 "R3Zَ نَMْ لا َدِ 1َ 2 ْنَ م َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3 ;"<
C&% Šِم 3;"< ِن3oاَ•ِ Oْلا َ مَو 3&يِ< ِ ن3oاَ•ِ < ُ ه"ل"$ َن"$ْدُ I @)تَ7 َ!َدِ1َ 2 ْنَمَو y‘اَ•ِ < ُ ه"ل"$ َ1ْ ي"لَ /
ِنْي3ميِ ’َعْلا ِ نْي"لَ.َMْ لا
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah katanya, Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang menyaksikan
jena$ah hingga disembahyangkan ia mendapat satu )irat dan sesiapa yang
menyaksikannya hingga dikebumikan ia mendapat dua )irat. Ditanya kepada baginda:
Apa itu )irat* "aginda bersabda: 'a seperti dua gunung yang besar.
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
- %% -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
$*- ;iarah Ku#ur-ku#ur
ْنَ/ ْ?C Tُتْيَ1َ ن َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3 ;"< 3 ;"< ِهيِ8"* ْنَ/ "Rَدْ (َ5ُ8 ِنْ8 ِهّللا ِدْ .َ/ ْنَ /
3!وُ-وُ “"$ ِ-+ُ .COْلا ِ R3-َ (ِZ
!aksudn/a:
Daripada bapa Abdullah bin "uraidah katanya, Rasulullah SAW bersabda: Aku pernah
melarang kamu men$iarahi kubur, sekarang kamu $iarahilah kubur.
) Ri$a/a !uslim (
- %& -
AA #alam ri$a/a lain ada men/ebu sau :ira adalah sebesar 0unun0 Uhud
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Sunnah Puasa
$,- "ahur
3;"< ُ هْنَ/ ُهّللا َ>ِWَ - 9 4ِلَ م َنْ8 َ:َن"* >ِ$ ّنِz"$ اوُ 5)حَ سَI َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA X>ِ.)نلا 3;"<
‡L"Nَ 5َ8 ِ-+ُ ح)سلا
!aksudn/a:
Daripada Anas bin Malik RA katanya, Rasulullah SAW besabda: Sahurlah kamu semua
kerana dalam sahur ada keberkatan.
( Ri$a/a !ua1a:un Alaihi)
$.- "e(era Ber#uka Puasa
9دْ عَ, ِنْ 8 ِ&ْ1َ , ْنَ / َم P5ْيَ•ِ 8 ُj)نلا ُ;اَ“َ( "6 3;"< َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِهّللا 3;+ُ,َ- ّن"*
َ5% ^ِeْلا ا+C ل)Mَ /
!aksudn/a:
Daripada Sahl bin Sa#d RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Manusia sentiasa dalam
keadaan kebaikan apabila mereka bersegera membuka puasa.
( Ri$a/a !ua1a:un Alaihi)
$/-Men(hidu+kan Ramadhan
"Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / tنَšِإ 3نَ'َ مَ- 3n"< ْ نَم 3;"< َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"*
ِهِ .ْن"B ْنِم َn)د" OَI َم ُه"ل َ5ِeCH t8َسِ تْ7اَو
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang
mendirikan Ramadhan dengan keimanan dan kesempurnaan, pasti di ampunkan dosa
yang telah terdahulu.
- %3 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
( Ri$a/a !ua1a:un Alaihi)
$1- Ik%ika< Pada Bulan Ramadhan
3;"< َ مُ 1ْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- َ5َمُ / ِنْ8 ِهّللا ِدْ .َ/ ْنَ / َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3ن"N
3نَ'َ مَ- ْ نِم َ5ِpاَو3 Eا َ5ْbَ عْلا ُ•ِTَتْعَ(
!aksudn/a:
Daripada Abdullah bin mar RA katanya, Rasulullah SAW beriktika3 pada sepuluh
akhir dari bulan Ramadhan.
) Ri$a/a Bukhari (
&2- Puasa "una% Enam Hari Dalam Bulan "3awal
لا 3Y+X("* >ِ8"* ْنَ / ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"* ُه"D)دَ 7 ُه)ن"* ُهْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- f يِ -َ Kْ ن"V
ِ5ْ!)دلا ِnَيِK" N 3ن"N k;ا)+َ 2 ْنِم ›تِ, ُهَعَ.ْI"* )?C D 3نَ'َ مَ- 3nَA ْ نَ م 3;"< َ ?ّ لَ,َو
!aksudn/a:
Daripada Abu Ayub al!Anshari RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: sesiapa yang
berpuasa bulan Ramadhan kemudian diikuti enam hari dalam bulan Sya%al, ia seolah!
olah berpuasa sepanjang masa.
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
&1- Puasa Ti(a Hari "e%ia+ Bulan
3;"< ُ هْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / ِnْ+َ A 3 =+ُم"* @)تَ7 )نُ 1ُ /َد"* 6 kl"ل"Šِ8 >ِليِلَ p >ِنَAْ و" *
P5ْIِو @"لَ / Pnْ+َ نَو @َحX 'لا ِR#َAَ و P5ْ1َ 2 S&CN ْنِم kn)("* ِL3D#" D
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya, kekasihku me%asiatkanku agar tidak meninggalkan
hingga mati, iaitu puasa tiga hari setiap bulan, sembahyang dhuha dan sembahyang
%itir.
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
- %7 -
AA #i anaran/a puasa pada 1&513 dan 17 seiap bulan hi,riah.
AA Boleh puasa pada mana-mana hari sepan,an0 bulan s/a$al sama ada beruru
aau berselan0 hari men0iku keselesaan.
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
&2- Puasa Hari Ara<ah
"R3دَت"< >ِ8"* ْنَ / 3;"< َ ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"* @"لَ/ ُ{ِ سَ تْ7"* "L"$َ 5َ / ِnْ+َ ( ُnَيِA
ُهَدْ عَ8 >ِتّلا " Lَن)سلاَ و ُه"لْ."< >ِتّلا " Lَن)سلا َ5Se"Tُ( %ن"* ِهّللا
!aksudn/a:
Daripada Abu ;atadah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: 7uasa hari Ara3ah, Allah
akan menghapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun akan datang.
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
&$- Puasa Hari As3ura
"R3دَت"< >ِ8"* ْنَ / 3;"< َ ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"* ُ{ِسَ تْ7" * 3[ا3-+ُ 2َ/ ِnْ+َ ( ُnَيِA
ُه" لْ."< >ِتّلا " Lَن)سلا َ5Se"Tُ( %ن"* ِهّللا @"لَ /
!aksudn/a:
Daripada Abu ;atadah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: 7uasa hari Asyura, Allah
akan menghapuskan dosanya setahun yang lalu.
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
- %9 -
AA "una berpuasa pada ?51@511 aau5 ? dan 1@5 aau 1@ dan 11 !uharam aau sepuluh
!uharam saha,a.
AA Hari Ara1ah adalah ? 2ulhi,,ah
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Sunnah Dalam Musafir
&&- Pilih "e'ran( Ke%ua

"Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / P5"eَ, >ِ$ QL3D#"D 3ن"N ا" Bِإ 3;"< َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"*
ْ?ُ !َدَ 7"* اوُ 5fمَŽُ ي%ل"$
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila tiga orang
dalam pengambaraan, heandaklah mereka melantik seorang sebagai ketua.
) Ri$a/a Abu #aud (
&*- Tak#ir Ke%ika Melalui Tem+a% Tin((i Dan Tas#ih Ke%ika Menuruni Tem+a%
Rendah
َنْح) .َ, َن%لَ “َن ا"Bِإَو َنْ5)."N َنْدِعَA ا"Bِإ )نCN 3;"< َمُ 1ْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ - ِ هّللا ِدْ .َ/ ِنْ8 ِ5ِ 8َ` ْنَ /
!aksudn/a:
Daripada 9abir bin Abdullah RA katanya: Apabila melalui tempat tinggi kami bertakbir
dan bertasbih apabila menuruni ke tempat rendah.
‚ Ri$a/a Bukhari ƒ
&,- D'a Ke%ika "in((ah "esua%u Tem+a%
َ?ّ لَ,َو ِه ْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِه ّللا 3;+ُ,َ- ُUْ عِمَ , ُ;+COَI "L)يِم" لXسلا k?يِTَ7 َUْنِ8 "L"لْ +َ p ُUْ عِمَ ,
ُه )5ُ'َ ( ْ?"ل َd"لَ p َم f5َ2 ْنِم ِ=ّم)تلا ِ ه ّللا ِ=َمِ ل"Tِ8 ُB+ُ/"* 3;"< )?C D ‡6ِ “ْنَم ";َ“َن ْنَ م ُ;+COَ(
َ4ِل" B ِهِلِ “ْنَم ْنِم "&ِحَ Iْ5َ( @)تَ7 y[ْ >َ2
!aksudn/a:
Daripada Khaulah binti 2akim as!Salim RA katanya: Saya mendengar Rasulullah SAW
bersabda: Sesiapa yang turun singgah di tempat singgahan kemudian membaca:
َd"لَ p َم f5َ2 ْنِم ِ=ّم)تلا ِ هّللا ِ=َمِ ل"Tِ8 ُB+ُ/"*
- %; -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
-Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah dicipta1
'a tidak ditimpakan bahaya sehingga beredar dari tempat itu
) Ri$a/a !uslim (
&.- Terle#ih Dahulu Ke Mas4id A+a#ila Balik Dari Musa<ir
ِدِMْ سَ مْلِ 8 "*َدَ 8 P5"eَ, ْنِم َnِد"< ا"Bِإ َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA X >ِ.)نلا 3ن"N 94ِلَ م ُنْ 8 ُ{ْ ع"N 3;"<َ و
ِهيِ$ @ّلَK" $
!aksudn/a:
Daripada Ka#b bin Malik RA katanya Rasulullah SAW apabila kembali dari musa3ir
baginda pasti singgah di masjid lalu sembahyang di dalamnya.
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
- %< -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Sunnah Ketika Pakai Pakaian Dan Makan
&/- D'a Ke%ika Pakai Ba4u Baru
3;"< fيِ -ْ دُ•ْ لا kديِ عَ, >ِ8"* ْنَ / 08ْ+" D )دَMَ تْ,ا ا"Bِإ َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3 ن"N
َ4Cل" Vْ ,"* ِهيِنَIْ+َ س" N َUْ ن"* ُدْمَ حْلا َ 4"ل )?ُ 1ّ للا ُ;+COَ( )?C D ‡L3مَمِ / ْو" * tKيِ م" < ) مِإ ِهِمْ ,ِ8 ُه)مَ ,
ُه"ل َ]ِ نُA َ م f5َ2َو ِهf5َ 2 ْنِم َ4ِ 8 ُB+ُ/"*َو ُه"ل َ]ِ نُA َ م ِ5ْيَpَو ِهِ 5ْيَp ْنِم
!aksudn/a:
Daripada Abi Said al!Khudri katanya, Rasulullah SAW apabila mendapat baju, baginda
menamakannya dengan namanya sama ada kemeja labuh atau sarban. Kemudian
baginda berdoa:
ْنِم َ4ِ 8 ُB+ُ/"*َو ُه"ل َ]ِ نُA َم ِ5ْيَpَو ِهِ 5ْيَp ْنِ م َ4Cل" Vْ,"* ِهيِنَIْ+َس"N َUْن"* ُدْ مَحْ لا َ 4"ل )?ُ 1ّ للا
ُه"ل َ]ِ نُA َ م f5َ2َو ِهf5َ 2
-/a Allah, bagiMu pujian. 0ngkau memberiku pamakaian. Aku memohonMu dari
kebaikannya dan kebaikan dari apa yang diperbuatkan baginya, aku berlindung
denganMu dari keburukannya dan keburukan dari apa yang diperbuatkannya.1
‚ Ri$a/a Abu #aud ƒ
&1- Mula Den(an Kaki Kanan A+a#ila Pakai Alas Kaki
"Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / %*َدْ .َي%ل"$ ْ?C Nُدَ 7" * "&َعَتْنا ا" Bِإ 3;"< َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"*
tعيِمَ ` َمُ1ْ ع"لْ•َ يِل ْو" * tعيِمَ ` َمُ 1% لِعْنُي%لَو ِ;َمf bلِ 8 %*َدْ .َي%ل"$ َ ]" لَp ا"Bِإَو @َنْمُ يْلِ 8
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang itu
memakai alas kaki, hendaklah ia memulakan dengan kaki kanan dan apabila ia
menanggalkannya hendaklah memulakan dengan kaki kiri. Apabila memakai hendaklah
ia memakai kedua belah kaki dan apabila menanggalkannya hendak menanggalkan
kedua!dua belah kaki.
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi (
*2- Baca Bismillah Ke%ika Makan
3;"< " Lَم" لَ, >ِ8"* ِنْ8 َ5َمُ / ْنِم ْU3 ن"Nَ و َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ِ;+ُ,َ- ِ 5ْMَ 7 >ِ$ ُ Uْ نCN
34يِلَ ( )مِ م %&CNَ و َ4ِنيِمَ يِ8 %&CNَ و َهّللا f?َ , ُn#C H َ( >ِل 3;"O"$ ِ L"eْح) Kلا >ِ$ ُGيِ^َI يِدَ (
!aksudn/a:
- %? -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Daripada mar bin Abi Salamah RA katanya: Ketika aku berada di bilik Rasulullah
SAW. .anganku melulu ke dalam dulang. Rasulullah SAW terus menegurku: Wahai anak
muda, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan dan makan apa yang ada di
hadapanmu.
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi (
*1- :ca+ Al-Hamdulillah sele+as Makan
3;"< 94ِلَم ِنْ8 ِ:َ ن"* ْنَ / ِدْ.َعْلا ْ نَ/ @َWْ 5َي"ل َهّللا ّنِإ َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3 ;"<
َ1ْ ي"لَ/ ُهَدَ مْ حَي"$ "Lَ8ْ5)bلا َYَ5ْbَ ( ْو" * َ1ْ ي"لَ/ ُهَدَ مْحَ ي"$ " L" ل%N3Eا " &CN% Vَ( %ن"*
!aksudn/a:
Daripada Anas bin Malik RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah
reda terhadap hamba&ya jika ia makan sesuap makanan dengan memuji ke atas&ya atau
ia minum dengan seteguk minuman ia memuji ke atas Allah.
) Ri$a/a !uslim (
*2- Minum Dalam Keadaan Duduk
P:َ ن"* ْنَ / 0مِ c"< C &ُ`)5لا َYَ5ْbَ ( %ن"* @َ1َ ن ُه)ن"* َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA f >ِ.)نلا ْنَ/
!aksudn/a:
Daripada Anas bin Malik RA katanya Rasulullah SAW melarang seseorang itu dari
minum dalam keadaan berdiri.
) Ri$a/a !uslim (
*$-Berkumur Den(an "usu
kj).َ/ ِنْ8ا ْنَ / ُه"ل ّنِإ 3;"<َ و َ€َمْ 'َ م"$ 0نَ."ل َYِ 5َ2 َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"*
0مَ ,َ د
!aksudn/a:
Daripada 'bnu Abbas RA katanya Rasulullah SAW minum susu segar dengan berkumur
dan baginda bersabda: 'a ada lemak.
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi (
*&- Tidak Mencela Makan
3;"< "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / ُه"ل"N" * ُهَ1َ تْ2ا %نِإ rœ" < t مَع"o َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA X >ِ.)نلا 3Yَ/ َم
ُه"Nَ 5َI ُهَ!ِ5"N %نِإَو
!aksudn/a:
- &@ -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW tidak pernah sesekali mencela
makanan, jika baginda berselera baginda makan dan jika tidak suka baginda akan
meninggalkannya.
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
**- Makan Den(an Ti(a Jari Tan(an Dan Men4ila% Jari I%u A+a Bila "elesai Makan
3;"< ِهيِ8"* ْنَ/ 94ِلَ م ِنْ 8 ِ{ْ ع"N ِنْ8ا ْنَ / C&CN% Vَ( َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3ن"N
َ1َ حَ سْ مَ ( %ن"* "&ْ."< ُهَدَ ( ُdَع%لَ(َو َ]ِ8َA" * ِl#" Šِ8
!aksudn/a:
Daripada bapa Ka#b bin Malik RA katanya Rasulullah SAW makan dengan tiga jari dan
memjilat jarinya sebelum baginda lap tangan.
) Ri$a/a !uslim (
*,- Minum Dan Beru#a% Den(an Air ;am-;am
m-" B +ُ8"* 3;"< َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3 ;"< DEFG HIF JK َ1) نِإ QL"N3 -َ .ُم َ1) نِإ
P?ْ عCo ُnَع"o ƒƒ ?Oُ, [e2و ‚‚ x>سلي^لا داZو
!aksudn/a:
Daripada Abu 6ar RA katanya Rasulullah SAW bersabda tentang air $am!$am:
Sesungguhnya ia air yang diberkati, ia adalah makanan mengeyangkan. Ditambah oleh
at!.uyalisi: 'a adalah ubat penyembuh penyakit.
) Ri$a/a !uslim (
*.- "ara+an Terle#ih Dahulu "e#elum Per(i "em#ah3an( Ra3a !i%ri
3;"< 94ِلَم ِنْ8 ِ:َ ن"* ْنَ / ِ5%^ِeْلا َ nْ+َ ( وُدْ ~َ( 6 َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3ن"N
k=اَ5َمَ I "&CN% Vَ( @)تَ7
ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA f >ِ.)نلا ْ نَ/ g:َن"* >ِن"D)دَ 7 3;"< ِ هّللا ُدْ يَ.ُ/ >ِن"D)دَ 7 k[َ`َ- ُنْ8 CV)`َ 5ُم 3;"<َ و
ا0 5ْIِو )نُ1C لCN% Vَ(َو َ?ّ لَ,َو
!aksudn/a:
Daripada Anas bin Malik RA katanya Rasulullah SAW tidak beredar pergi - ke masjid 1
hingga baginda menikmati beberapa biji kurma. Dalam ri%ayat lain baha%a baginda
makan dengan bilangan ganjil.
) Ri$a/a Bukhari (
- &1 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Sunnah Zikir Dan Doa
- &% -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
*/- Ban3ak Mem#aca Al-8uran
3;"< X >ِلِ!َ.ْلا " L3مَمC* +ُ8"* >ِن"D)دَ 7 اوُ [َ5ْ<ا ُ ;+COَ( َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ُ Uْ عِمَ ,
ِهِ8َحْ A3 E tعيِeَ2 ِL3مَيِOْلا َ nْ+َ ( >ِI%Vَ( ُه)نِz"$ " نˆْ5COْلا
!aksudn/a:
Daripada Abu mamah al!"ahili katanya: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:
"acalah al!;uran kerana ia boleh memberi sya3aat kepada penemannya.
) Ri$a/a !uslim (
*1- Baca Al-8uran Den(an "uara 6an( Ba(us
ُه)ن"* "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / َم k[ْ>َbِ ل ُهّللا "نِB"* َم ُ;+COَ( َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- َ ]ِمَ ,
ِهِ 8 ُ5َ1ْ Mَ ( ِنˆْ5COْلِ 8 @)نَ~َتَ( ِ=ْ+) Kلا ِ نَسَ 7 m>ِ.َنِل "نِB"*
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak i$in untuk
sesuatu melainkan dii$inkan untuk nabi&ya iaitu membaguskan suara, melagukan al!
;uran dengan menyaringkannya.
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi (
,2- ;ikir Ke+ada Allah "e%ia+ Ke%ika
ْU3 ل" < " Lَbِ cَ/ ْنَ / ِهِنَيْ7"* S&CN @"لَ / َهّللا ُ5CN%qَ ( َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA X>ِ.)نلا 3 ن"N
!aksudn/a:
Daripada Aisyah RA katanya, Rasulullah SAW menyebut Allah dalam setiap masa.
) Ri$a/a !uslim (
,1- Ber%as#ih
َJْ.XKلا @ّلَA َsِ7 ‡Rَ 5%Tُ8 َ!ِدْ نِ/ ْنِ م َ„َ 5َ p َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ) >ِ.)نلا ّ ن"* "Lَ (ِ5ْ(َ+ُ ` ْنَ /
ِ;َحْ لا @"لَ/ ِU%لِ Z َ م 3;"O"$ Q Lَسِ لَ ` َ>ِ!َو @َحْ W" * %ن"* َدْ عَ8 َ]َ `َ- ) ?C D َ!ِدِMْ سَ م >ِ$ َ >ِ!َو
َ]َ 8ْ-" * ِ_َدْ عَ8 ُU% لC< ْ د" O"ل َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA X>ِ.)نلا 3 ;"< ْ ?َ عَن ْU3 ل" < َ 1ْ ي"لَ/ ِ4ُت%<3 -"$ >ِتّلا
ِهِدْ مَ حِ 8َو ِهّللا 3نَحْ .ُ, )نُ1ْ تَنَZَ+" ل ِnْ+َيْلا C qْ نُم ِU% لC< َ مِ 8 ْUَنِZُ و ْ+" ل k=ا)5َم 3l#" D k=َمِ ل"N
ِهِIَمِ ل"N 3داَدِمَو ِهِ2ْ5َ/ "LَنِZَو ِهِس% eَن َWِ -َ و ِهِO%لَp َدَدَ /
!aksudn/a:
- && -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Daripada 9u%airiyah RA mengisahkan, baha%a Rasulullah SAW keluar a%al selepas
sembahyang Subuh ketika dia masih duduk di masjid kemudian kembali semula ketika
%aktu dhuha. ketika itu dia masih lagi duduk. Rasulullah SAW bersabda: Kamu masih
lagi dalam keadaan begini sejak aku tinggalkan kamu* Katanya : /a. Sabda Rasulullah
SAW bersabda: Sesungguhnya aku ucap selepas kamu empat perkataan sebanyak tiga
kali jika ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan semenjak hari ini pasti
menyamainya. 'aitu:
ِهِIَمِ ل"N 3داَدِ مَو ِهِ 2ْ5َ/ "LَنِZَ و ِهِس% eَن َWِ-َ و ِهِ O%لَp َدَدَ / ِهِدْ مَ حِ 8َو ِهّللا 3نَحْ .ُ,
-Maha Suci Allah dan puji!pujian bagi&ya sebilangan ciptaan&ya, keredaan diri&ya,
timbangan arasy&ya dan sebanyak tulisan perkataan&ya.1
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
,2- Mend'akan =ran( 6an( Bersin
ْ?CNُدَ 7" * َ:"^َ / ا"Bِإ 3;"< َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA f>ِ.)نلا ْنَ / ُهْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ /
ُه ّللا َ4ُمَ 7ْ5َ ( ُه "ل 3;"< ا"Bِz"$ ُ ه ّللا َ4ُمَ 7ْ 5َ( ُهُ.ِ7َA ْو" * ُه +ُ p"* ُه "ل %&COَي%لَ و ِه ّلِل ُدْمَ حْ لا %&COَي%ل"$
ْ?C T3لَ 8 ُJِلْKُ (َو ُهّللا ُ?ُ T(ِدْ1َ ( %&COَي%ل"$
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang
daripada kamu bersin hendaklah ia ucap:
ِهّلِل ُدْ مَحْ لا
-7uji!pujian untuk Allah1.
Dan orang yang mendengarnya,ucap:
ُهّللا َ4ُمَ 7ْ 5َ(
-Allah merahmatimu1.
Dan apabila saudaranya berkata yarhamkallah, hendak orang bersin ucap:
ْ?CT3لَ 8 ُJِ لْKُ (َو ُهّللا ُ?ُ T(ِدْ 1َ (
- Semoga Allah memberi hidayah dan baiki kamu1.
) Ri$a/a Bukhari (
,$- D'a :n%uk Pesaki%
@"لَ/ "&َ pَد َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"* َمُ 1ْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- k j).َ/ ِنْ8ا ْنَ /
ُهّللا 3[َ2 %نِإ y-+ُ1" o َj%Vَ8 6 3;"O"$ ُ هُد+ُعَ( P&ُ `َ-
!aksudn/a:
- &3 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Daripada 'bnu Abbas RA katanya Rasulullah SAW apabila mela%at seseorang baginda
berdoa:
ل ُهّللا 3[َ2 %نِإ y-+ُ1" o َj%Vَ8 "
.idak mengapa, bersih insya Allah.
‚ Ri$a/a Buhkhari ƒ
,&- Mele%ak Tan(an Pada Tem+a% "aki% "er%a D'a
f>ِe"OّŠلا ِ•َعْلا >ِ8"* ِنْ8 3نَم% Šُ/ ْنَ / 0عَ`َو َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا ِ;+ُ,َ- @"لِ إ "Tَ2 ُه)ن"*
@"لَ / َ_َدَ ( ْ]َ W َ ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- ُه"ل 3;"O"$ َ?" لْ ,"* Cqْ نُم ِهِدَ سَ ` >ِ$ ُ هُدِ Mَ (
ْنِ م ِهِIَ-ْدC <َ و ِهّللِ8 ُB+ُ/"* k=ا)5َم َ]ْ .َ, %&C<َ و tD#"D ِهّللا ِ?ْ ,ِ8 %&C<َو َ_ِدَ سَ ` ْنِ م َ?ّ ل" VَI يِqّلا
ُ-ِ Bَ7C *َو ُدِ `" * َم f5َ 2
!aksudn/a:
Daripada thman bin Abi al!Ashas al!.ha)a3i RA katanya ia mengadu kepada
Rasulullah SAW kesakitan pada tubuhnya sejak menjadi 'slam. "aginda bersabda
kepadanya: =etakkan tangan kamu pada tempat sakit di tubuh kamu kemudian baca :
ِهّللا ِ?ْ ,ِ8
- dengan nama Allah 1 tiga kali dan baca tujuh kali
ُ-ِ Bَ7C *َو ُدِ `"* َم f5َ2 ْنِ م ِهِIَ-ْدC <َ و ِهّللِ8 ُB+ُ/"*
- Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan&ya dari kejahatan yang ada dan
menguatirkanku 1
) Ri$a/a !uslim (
,*-Berd'a Ke%ika Menden(ar A3am Berk'k'k
ُهْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / 3•َ يِA ْ ?ُتْعِمَ , ا"Bِإ 3;"< َ ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ) >ِ.)نلا ّ ن"*
ِهّللِ8 اوC B)+َعَت"$ ِ -َ مِحْ لا 3 dيِ1َ ن ْ?ُتْعِمَ , ا"Bِإَو ‡T"لَ م ْ="*َ- َ 1) نِz"$ ِ هِلْ'" $ ْ نِم َهّللا ا+C ل" Vْ,"$ ِ L"Tَ(fدلا
tن"^ْ يَ2 a"*َ- ُ ه)نِz"$ ِ ن"^ْي)bلا ْنِم
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila kamu
mendengar kokokkan ayam, mintalah kepada Allah kelebihannya, kerana ia telah
melihat malaikat dan apabila kamu mendengar jeritan kaldai, mintalah perlindungan
dengan Allah dari syaitan kerana ia melihat syaitan.
) Ri$a/a !ua1:un Alaihi (
- &7 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
,,-Berd'a Ke%ika Hu4an Turun
"Lَbِ cَ/ ْنَ / 0.fيَA ) ?ُ1ّ للا 3;"< َ 5"^َمْ لا a" *َ- ا"Bِإ 3ن"N َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"*
0عِ$َ ن
!aksudn/a:
Daripada Aisyah RA katanya Rasulullah SAW apabila manpak hujan baginda berdoa:
0عِ$َ ن 0.fيَA )?ُ 1ّ للا
- /a Allah hujanilah yang mendatangkan man3aat 1.
‚ Ri$a/a Bukhari ƒ
,.- Baca ;ikir Ke%ika Masuk Rumah
ُه)ن"* ِهّللا ِدْ .َ/ ِنْ 8 ِ5ِ8َ` ْنَ / ُهَ تْيَ8 C&ُ`)5لا "&َpَ د ا"Bِإ ُ;+COَ( َ?ّ لَ ,َو ِ هْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA )>ِ.)نلا َ]ِ مَ ,
"&َpَ د ا"Bِإَو 3[َbَ / 6َ و ْ?CT"ل 3Uيِ.َم 6 ُن"^ْي)bلا 3;"< ِ هِ مَع"o َدْ نِ/َو ِهِل+ُ pُ د َدْ نِ/ َهّللا َ5"N"q" $
َدْ نِ/ َ žهّللا ْ5CN% qَ ( ْ ž?"ل ا"Bِإَ و 3 žUيِ .َمْلا ْ ž?ُت%Nَ -ْ د"* ُ žن"^ْي)bلا 3;"< ِ žهِل+ُ pُد َدْ نِ/ َ žهّللا ْ5CN% qَ ( ْ ž?" ل"$
3[َbَ عْلاَو 3Uيِ .َمْلا ْ ?ُت%Nَ -ْ د"* 3;"< ِ هِمَع"o
!aksudn/a:
Daripada 9abir bin Abdullah Ra katanya, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:
Apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya lalu ia $ikir kepada Allah ketika masuk
dan ketika ia makan, syaitan akan berkata: .iada bermalam dan tiada makan malamlah
untukmu. Apabila ia masuk tanpa $ikir kepada Allah ketika masuk, syaitan akan berkata:
dapat bermalam. Apabila tiada $ikir kepada ketika makan, syaitan berkata: kamu dapat
bermalam dan makam malam - ditujukan kepada syaitan itu sendiri1.
) Ri$a/a !uslim (
,/-Baca ;ikir Dalam Ma4lis
gn ْ+" < َ :"لَ` َم 3;"< َ?ّ لَ,َو ِه ْي"لَ/ ُه ّللا @ّلَA f>ِ.)نلا ْنَ / ُه ْ نَ/ ُه ّللا َ>ِWَ- "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ /
ْ?ُ1َ8ّqَ / 3[َ2 %نِz"$ ‡ Rَ5ِI ْ?ِ1ْ ي"لَ / 3ن"N ّ6ِ إ ْ?ِ1f يِ.َن @"لَ / ا+rلَ Kُ( ْ?"لَ و ِهيِ$ َ هّللا اوُ5CN% qَ ( ْ?"ل 0سِلْMَ م
ْ?ُ 1"ل َ5"e"H 3[َ2 %نِإَو
!aksudn/a:
- &9 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: .iada sesuatu kaum
yang berada di satu majlis, mereka tidak ber$ikir kepada Allah dan tidak bersela%at
kepada nabi mereka, melainkan mereka ditimpa kedukaan. 9ika dikehendaki mereka
dia$ab dan jika dikehendakki diampunkan mereka.
) Ri$a/a -armi6i (
,1- Berd'a Ke%ika Hendak Masuk Tandas
ُ;+COَ( 0سَ ن"* ُUْ عِمَ , 3;"< P {ْيَ1ُ A ِ نْ 8 ِ“(ِ“َعْلا ِ دْ .َ/ ْنَ / َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA X >ِ.)نلا 3ن"N
ِhِcَ.َ•ْ لاَو ِ hُ .ُ•ْلا ْ نِم َ4ِ8 ُB+ُ/"* >fنِإ )?ُ 1ّ للا 3;"< 3[#َ•ْ لا "&َ pَد ا"Bِإ
!aksudn/a:
Daripada Abdul A$i$ bin Shuhaib katanya Anas bin Malik berkata, nabi SAW apabila
hendak masuk ke tandas baginda berdoa:
ِhِ cَ.َ•ْلاَ و ِhُ.ُ•ْ لا ْ نِم َ4ِ 8 ُB+ُ/"* >fنِإ )?ُ 1ّ للا
/a Allah, aku berlindung denganMu dari syaitan jantan dan syaitan betina.
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi (
.2- Berd'a Ke%ika An(in Ber%iu+
ْU3 ل" < َ1) ن"* َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA f >ِ.)نلا ِ„ْ وَ Z " Lَbِ cَ/ ْنَ / ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA X>ِ.)نلا 3 ن"N
ْU" لِ,ْ-C * َم َ5ْيَpَو 31يِ $ َ م َ5ْيَpَو َ!َ5ْيَp َ4Cل" Vْ ,"* >fنِإ )?ُ1ّ للا 3;"< ُ J(f5لا ْU"eَKَ / ا"Bِإ َ?ّ لَ,َو
ِهِ 8 ْU" لِ,ْ-C * َم f5َ2َو 31يِ $ َ م f5َ2َو َ!f5َ 2 ْنِم َ4ِ 8 ُB+ُ/"*َو ِهِ 8
!aksudn/a:
Daripada Aisyah isteri Rasulullah RA katanya, baha%a Rasulullah SAW apabila angin
bertiup kencang, baginda berdoa:
َ!f5َ2 ْنِم َ4ِ 8 ُB+ُ/"*َو ِهِ 8 ْU" لِ,ْ-C * َم َ5ْيَpَو 31يِ $ َ م َ5ْيَpَو َ!َ 5ْيَp َ4Cل" Vْ ,"* >fنِإ )?ُ 1ّ للا
ِهِ 8 ْU" لِ,ْ-C * َم f5َ2َو 31يِ $ َ م f5َ2َو
/a Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu kebaikannya, kebaikan apa yang
bersamanya, dan kebaikan apa yang 0ngkau kirimkan dengannya. Aku berlindung
denganMu dari keburukannya, keburukan apa yang bersamanya dan keburukan yang
0ngkau kirimkan dengannya.
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
.1- D'a :n%uk Muslimin 6an( Tidak Bersama
- &; -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
ْU3 ل" < ِ [اَدْ-)دلا XnC* ْنَم ُ;+COَ( َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- َ]ِ مَ , ُه)ن"* يِدf يَ, >ِن"D)دَ 7
P&%Šِمِ 8 َ4"لَ و َ sِمˆ ِهِ8 C&ّNَ +ُمْ لا ُ 4"لَمْ لا 3;"< ِ{ْ يَ~ْلا ِ5ْ1" ’ِ 8 ِهيِp3E َ /َ د
!aksudn/a:
Daripada Abu Dardak RA katanya, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: sesiapa
yang berdoa untuk saudaranya yang tiada bersama, malaikat yang me%akili berkata
amin dan untuk kamu seperti itu juga.
) Ri$a/a !uslim (
.2- Berd'a Ke%ika Menda+a% Musi#ah
ْU3 ل" < َ1) ن"* "Lَم" لَ, fnC* ْنَ/ P?ِ لْسُ م ْنِ م َم ُ;+COَ( َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ُ Uْ عِمَ ,
>ِت3.يِKُ م >ِ$ >ِنْ5ُ`% * )?ُ 1ّ للا 3ن+ُعِ`اَ- ِ هْي"لِ إ )نِإَو ِهّلِل )نِإ ُهّللا ُهَ5َم"* َم ُ;+COَي"$ QL3.يِKُ م ُهُ.يِKُ I
َ1ْ نِم ا05ْيَp ُه"ل ُهّللا َ•"لْp" * ّ6ِ إ َ1ْ نِم ا05ْيَp >ِل ْ•ِ لْp" *َو
!aksudn/a:
Daripada mmu Salamah RA katanya: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:
Mana!mana dari kalangan orang 'slam yang timpa sesuatu musibah ia berucap
sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah:
َ1ْ نِم ا05ْيَp >ِل ْ•ِ لْp" *َو >ِت3.يِKُ م >ِ$ >ِنْ5ُ `%* )?ُ 1ّ للا 3ن+ُعِ`اَ- ِ هْي"لِ إ )نِإَو ِهّلِل )نِإ
->Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. /a
Allah, berikanlah ganjaran dalam musibahku dan gantikanlah bagiku yang lebih baik
darinya>1.
) Ri$a/a !uslim (
.$- Men3e#arkan "alam
َمُ 1ْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- P YِZَ / ُنْ8 ُ[اَ5َ.ْلا 3 ;"< 3نَ1َ نَو P]ْ .َسِ 8 َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA X >ِ.)نلا َ نَ5َم"*
ِ5ْKَ نَو ِ?َ س"Oْلا ِ -اَ5ْ8ِإَ و ِ:ِoَعْلا ِ Uيِمْ bَ Iَو ِR3Zَ نِMْلا ِ iَ.SIاَ و ِ€(ِ5َمْلا ِ R3 دَيِعِ8 َنَ5َم"* P]ْ .َ, ْنَ /
ِL)'ِ eْلا ِ Lَيِنˆ ْنَ/َو ِ{َ!ّqلا ِ?يِ Iاَ +َ p ْنَ / 3نَ1َ نَو >ِ/ا)دلا ِL3 8َ`ِإَو ِn#)سلا ِ [َb%$ِ إَ و ِn+C ل% ’َمْلا
ِ„3.(fدلاَو ِŸَ5ْ.َتْ,ِ”اَو ِL)يfس" Oْلاَو ِ5ِDَيَمْ لا ْنَ /َو
- &< -
Apabila ia ucap seperti demikian pasti Allah akan menganti yang lebih baik
untuknya.
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
!aksudn/a:
Daripada Al!"ara# bin A#$ib RA katanya, Rasulullah SAW menyuruh kami dengan tujuh
perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Menyuruh kami mela%at orang sakit,
mengiringi jena$ah, berdoa untuk orang yang bersin, mematuhi sumpah, menolong
orang yang di$alimi, menyebarkan salam dan memenuhi jemputan. "aginda melarang
kami dari memakai cincin emas, menggunakan perkakas perak, hamparan sutera,
pakaian buatan ;asiyyi iaitu pakaian berjalur yang diperbuat dari sutera, serta
mengenakan pakaian sutera, sutera tebal dan sutera halus
( Ri$a/a !ua1a:un Alaihi)
Berbagai Sunnah
.&- Menun%u% Ilmu
- &? -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
3;"< "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / ِL)نَMْ لا @"لِ إ tO(ِ5"o ِهِ 8 ُه"ل ُهّللا "&)1َ , 0م% لِ / ِهيِ$ ُ :ِمَ ت%لَ( tO(ِ5" o َ4"لَ , ْنَم
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang
menempuh jalan untuk menuntut suatu ilmu, Allah akan mempermudahkanya jalan ke
syurga.
) Ri$a/a !uslim (
.*- Memin%a I5in se#elum Masuk Ti(a Kali
"* @3, +ُ م +ُ8" * @َI"V"$ P {ْع"N ِن ْ 8 f>َ8C* َدْ نِ/ P:ِ لْMَ م >ِ$ )نCN 6+COَ( )يِ-ْ دُ•ْ لا k ديِعَ, َ8
ِه ّللا 3;+ُ,َ- ْ ? CTْنِم gدَ 7" * َ]ِ مَ , %&َ! َه ّللا ْ? CNُدُ bْ ن"* 3;"O"$ َ •"<َو @)تَ7 0.َ'ْ ~ُم Xيِ 5َعْ23Eا
ْ]ِ `ْ-" $ ّ 6ِ إَو َ4"ل "نِBC * %نِz"$ y l#" D ُنا" q% ‰ِتْ,6ا ُ;+COَ( َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA
!aksudn/a:
Daripada Abu Musa al!Asyari RA katanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:
Minta i$in hanya tiga kali, sekirannya dii$inkan, ia untuk kamu, jika tidak dii$inkan
hendaklah kamu balik.
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
.,- Tahnik Mulu% Anak 6an( Baru 7ahir
3;"< ُهْنَ/ ُهّللا َ>ِWَ - @3,+ُم >ِ8"* ْنَ / َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ) >ِ.)نلا ِ هِ8 ُUْ يَI"V"$ y n#CH >ِل َدِلُ و
@3,+ُم >ِ8"* ِد" لَ و َ5َ.%N" * 3ن"Nَ و )>"لِ إ ُهَع"$َ دَو ِL"Nَ 5َ.ْلِ 8 ُه"ل َ/َدَو 9Rَ5ْمَ تِ8 ُه"T)نَح" $ 3 ?يِ !اَ5ْ8ِإ ُه)مَ س" $
!aksudn/a:
Daripada Abu Musa al!Asya#ari RA katanya: Aku baru mendapat anak lelaki, lalu aku
ba%anya kepada Rasulullah SAW. "aginda menamakannya 'brahim serta
mengtahnikkannya dengan sebiji kurma dan mendoakan keberkatan untuknya. Selepas
itu baginda kembalikan semula kepadaku. 'a adalah anak sulong Abu Musa.
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
..- Akikahkan Anak
- 3@ -
AA -ahik adalah men0un/ah makanan manis5 kemudian di0osokkan dalam mulu ba/i /an0
baru lahir. "eelokn/a den0an kurma dan dilakukan oleh oran0 /an0 alim sera $arak ba0i
mendapa keberkaan.
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
ْU3 ل"< َ 1) ن"* "Lَbِ cَ/ ْنَ/ ِ:ْمَ p S&CN ْنِم ِiَ5"eْلِ 8 َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا ُ;+ُ,َ- َ نَ5َم"*
ِنْي3Iَ2 ِn#ُ~ْلا ْ نَ/َو tRَ2 ِLَ(ِ-َ Mْ لا ْنَ / )dُعَن %ن"* َنَ5َم"*َو yRَ2 kهَيِ2
!aksudn/a:
Daripada Aisyah RA katanya, Rasulullah SAW menyuruh kami mengasingkan setiap lima
kambing dengan satu kambing, mengakikahkan anak perempuan dengan seekor kambing
dan anak lelaki dengan dua ekor kambing.
‚ Ri$a/a Ahmad ƒ
./- "in(ka+ "e#aha(ian Badan A(ar Kena Hu4an
3;"< P :َ ن"* ْنَ / 3;"< g 5"^َ م َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ِ;+ُ,َ- َ ]َ م ُنْحَ نَو َن38َA" * g:َ ن"* 3;"<
3;+ُ,َ- َ ( َن%لCO"$ ِ 5"^َمْلا ْ نِ م ُه38َA" * @)تَ7 ُهَ8ْ+" D َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- َ5َسَ ح" $
@3لَ عَI ِهf8َ5ِ8 9دْ1َ / ُh(ِ دَ 7 ُه)ن3E 3;"< ا"qَ ! َUْعَنَA َ?ِ ل ِهّللا
!aksudn/a :
Daripada Anas bin Malik RA katanya kami terkena hujan ketika kami bersama
Rasulullah SAW. Anas berkata: Rasulullah SAW menyingkap baju baginda hingga
dibasahi hujan. Kami bertanya: Wahai Rasulullah SAW, mengapa buat begini* "aginda
bersabda: Kerana ia janji baru dengan .uhannya.
) Ri$a/a !uslim (
.1- Melawa% Pesaki%
َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ِ;+ُ,َ- @"لْ +َ م 3نَ8ْ+" D ْنَ / ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ِ;+ُ,َ- ْ نَ/
ِL)نَMْلا C L"$ْ 5ُp َمَو ِهّللا 3;+ُ,َ- َ ( 3&يِ< ِ L)نَMْ لا ِL"$ْ 5ُ p >ِ$ % ;َ“َ( ْ?" ل t'(ِ 5َم 3دَ/ ْنَ م 3;"< َ ?ّ لَ,َو
3!َنَ` 3;"<
!aksudn/a:
Daripada .hauban maula Rasulullah SAW katanya Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa
yang men$iarahi pesakit, ia akan sentiasa berada dalam taman yang renum di Syurga.
) Ri$a/a !uslim (
/2- "en3um
- 31 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
3;"< m-" B >ِ8"* ْنَ / ْ+" لَ و ‡‰ْيَ2 ِ…وُ5ْعَمْلا ْ نِم ّنَ5ِOْحَ I "6 َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA X >ِ.)نلا َ>ِل 3;"<
Pd% ل"o 9هْ `َ+ِ 8 3_َp"* @"O%لَI %ن"*
!aksudn/a:
Daripada Abu 6ar katanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku: 9angan anggap kecil
sesuatu perkara makru3 %alau bertemu saudaramu dengan bermanis muka.
) Ri$a/a !uslim (
/1- ;iarah-Men5iarahi Kerana Allah
"Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / aَ 5ْpC * 9Lَ(ْ5"< >ِ$ ُ ه"ل 0p" * 3-اَZ ‡ #ُ `َ- ّ ن"* َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA f>ِ.)نلا ْ نَ/
>ِ$ >ِل 0p"* ُد(ِ -C * 3;"< ُد(ِ 5ُI َنْ ("* 3;"< ِهْي"لَ/ @َI"* )م" ل"$ ‡ T"لَم ِهِ تَ`َ-ْدَ م @"لَ / ُه"ل ُهّللا َدَAْ -" V"$
ّ&َ`َو )“َ/ ِهّللا >ِ$ ُ هُتْ.َ.ْ7" * >fن"* َ5ْي"H "6 3;"< َ 1X 8ُ5َI 9Lَمْ عِن ْنِ م ِهْي"لَ / َ4"ل %&َ! 3;"< ِ Lَ(ْ5"Oْلا ِهِqَ !
ِهيِ$ ُ هَ تْ.َ.ْ7"* َم" N َ4).َ7" * ْد" < َ هّللا ّن"Vِ8 َ4ْي"لِ إ ِهّللا ُ;+ُ,َ- >fنِz"$ 3 ;"<
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya seorang
lelaki mengunjungi saudaranya di sebuah kampung lain. Allah lalu mengutuskan
malaikat untuk menghalangi orang itu di dalam perjalanan. Ketika bertemu, malaikat
bertanya: Kamu mahu ke mana* 9a%ab lelaki itu: Aku hendak men$iarahi saudaraku di
kampung sana. Malaikat bertanya lagi: Adakah kerana nikmat yang ada padanya* Kata
lelaki itu: .idak8 ?uma aku mencintai saudaraku kerana Allah /ang Maha Mulai lagi
Maha Agong. Malaikat berkata: Aku utusan Allah yang diutus kepadamu untuk
menyatakan baha%a Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu.
( Ri$a/a !uslim)
/2- N3a%akan Kecin%aan A+a#ila -in%a Terhada+ "ese'ran(
"Lَ šِ5"N >ِ8"* َYِ 5"N يِدْ عَم ِنْ8 ِnاَد% Oِمْلا ِ نَ / ){َ 7" * ا"Bِإ 3;"< َ ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA f >ِ.)نلا ْنَ/
ُهْ.ِ.ْحُ ( ُه)ن"* ُهْمِ لْعُي%ل"$ ُ هَp" * ْ?CNُ دَ 7"*
!aksudn/a:
Daripada Abu Karimah al!Mikdam bin Ma#di Kariba RA katanya Rasulullah SAW
bersabda: Apabila seseorang kamu mencintai saudaranya, hendaklah ia
memberitahunya baha%a mencintainya.
) Ri$a/a Ahmad (
/$- Tu%u+ Mulu% A+a#ila Men(ua+
- 3% -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
ُه ْ نَ/ ُه ّللا َ> ِWَ- "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْن َ / ْن ِم ُYُ"Š)تلا 3 ;"< َ ?ّ لَ, َو ِه ْ ي"لَ/ ُه ّللا @ّلَA f>ِ.)نلا ْن َ/
َ4ِحَ W َ! 3;"< ا"Bِ إ ْ? CNَ دَ 7"* ّنِz"$ 3 i"^َتْ, ا َم ُه )دُ5َي%ل"$ ْ ? CNُ دَ 7"* َY3["ŠَI ا"Bِz"$ ِن "^ْي)bلا
ُن"^ْي)bلا
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Menguap dari syaitan,
apabila seseorang daripada kamu menguap hendaklah ia menahan seberapa boleh, jika
kamu berkata: 2a - bunyi suara dari menguap 1, syaitan pasti keta%a.
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi (
/&- "an(ka Baik Terhada+ Manusia
"Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / ُY"q% N" * )نّ’لا ّنِz"$ )نّ’لاَو ْ?ُ N) (ِإ 3;"< َ ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA f>ِ.)نلا ْ نَ/
ا+ُن+C Nَ و ا+ُ '3 Hَ.َI 6َو اوُ 538اَدَ I 6َو اوُد3 ,َحَ I 6َو ا+ُس) سَ Mَ I 6َو ا+ُس) سَ حَ I 6َو ِh(ِ دَحْ لا
tناَ+ْ pِ إ ِهّللا 3دَ.ِ/
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: 9anganlah kamu
bersangka!sangka dengan sangkaan yang buruk, janganlah kamu sindir menyindir,
janganlah kamu memperdengarkan khabar orang lain dan janganlah sebahagian kamu
menjual atas jualan sebahagian yang lain. Sementara itu, jadilah kamu sebagai hamba!
hamba Allah yang bersaudara
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi (
/*-Mem#an%u Keluar(a Dalam Ker4a Rumah
ِهِ تْيَ8 >ِ$ ُ]َ نْKَ ( َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA X >ِ.)نلا 3ن"N َم "Lَbِ cَ/ ُU% ل" Vَ, 3;"< ِدَ+ْ ,3Eا ْ نَ /
@"لِ إ َ„َ 5َp ُR#)Kلا ْ =َ5َ'َ 7 ا"Bِz"$ ِ هِ لْ!"* "Lَمْدِ p >ِنْعَI ِهِلْ !"* ِLَنْ1ِ م >ِ$ ُ ن+CTَ( 3ن"N ْU3ل" <
ِR#)Kلا
!aksudn/a:
Daripada al!As%ad katanya aku bertanya Aisyah RA: Apa yang Rasulullah SAW buat
dalam rumahnya* Kata Aisyah RA : "aginda membantu melakukan kerja keluarganya,
apabila tiba %aktu sembahyang baginda keluar untuk sembahyang.
- 3& -
AA !enuup an0an mulu den0an belakan0 an0an kiri keika men0uap dan ,an0an
men0eluarkan bun/i hembusan an0in /an0 keluar.
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
‚ Ri$a/a Bukhari ƒ
/,- "unnah !i%rah
ُ•ْتَنَو ُداَدْحِ تْ,6اَ و ُنَتِ•ْ لا ِ Rَ5%^ِeْلا ْ نِم g:ْمَ p ْو" * g:ْمَ p CRَ5%^ِeْلا ‡ L3(اَ وِ- "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ /
ِYِ-) bلا X¡"<َو ِ-" e%•3Eا ُ ?يِ ل%OَIَو ِœْ 8ِ”ا
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA kata, Rasulullah SAW bersabda: =ima perkara 3itrah adalah
bersunat, cukur bulu ari!ari, cabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong misai.
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
/.- Men4a(a Anak 6a%im
3;"< ِL)نَMْ لا >ِ$ ِ?يِ تَيْلا C&ِ$" Nَ و َن"* 3;"< َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA f >ِ.)نلا ْنَ / 9دْ عَ, َنْ8 Q&ْ 1َ ,
@"^ْ,ُ+ْ لاَو ِL38).)سلا ِهْيَعَ.ْAِ zِ8 3;"<َ و ا" q" Tَ!
!aksudn/a:
Daripada Sahl bin Sa<d RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: Aku dan pembela anak
yatim dalam syurga seperti ini dengan isyarat jari telunjuk dan jari tengah.
) Ri$a/a Bukhari (
//- Men4auhi Marah
ُهْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / 3;"< >ِنِAْ و" * َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA f >ِ.ّنلِل 3;"< ‡ #ُ `َ- ّ ن"*
ْ{َ 'ْ ~َI "6 3;"< اt-اَ5ِم َد)دَ5"$ ْ{َ 'ْ ~َI "6
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya, seorang lelaki bercakap kepada nabi SAW: Wasiat
kepadaku. "aginda bersabda: 9angan marah. Diulangnya beberapa kali dengan berkata
jangan marah.
) Ri$a/a Bukhari (
/1- Menan(is Kerana Taku% Terhada+ Allah
"Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / 6 َnْ+َ ( ِهSلِ • >ِ$ ُهّللا ْ?ُ 1r لِ’ُ ( QLَعْ.َ, 3;"< َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA f>ِ.)نلا ْ نَ /
ِدِ `َسَ مْلا >ِ$ g dّلَعُم ُهُ .%ل"< Q &ُ`َ-َ و ِهf8َ- ِ R3 دَ.ِ/ >ِ$ " Vَbَ ن ¢Yَ2َو C;ِدَعْلا ُ nَمِ”ا ُ هrلِ• ّ6ِ إ ّ&ِ •
- 33 -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
P{ِKْ نَم ُ=ا"B QR"*َ5ْما ُهْ تَ."ل"o Q&ُ `َ-َو ِهْي"لَ/ "<) 5"eَIَو ِهْ ي"لَ/ َعَمَ تْ`ا ِهّللا >ِ$ ّ8َحَ I ِن#ُ`َ-َ و
ُهُنيِمَ ( ُdِeْنُI َم ُهُلَ مِ 2 َ?" لْعَI "6 @)تَ7 @"eْp" * َŸ)دَ Kَ I Q&ُ `َ-َو َهّللا ُ…َp"* >fنِإ 3;"O"$ k;َمَ `َو
ُهَنْيَ/ ْU3 W"e"$ 0 يِلَ p َهّللا َ5"N" B Q&ُ`َ-َ و
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: .ujuh golongan yang
dilindungi Allah dalam naungan&ya pada hari yang tiada naungan kecuali naungan&ya
iaitu imam yang adil, pemuda yang hidup dalam suasana beribadat kepada .uhannya,
orang yang hatinya sentiasa berpaut dengan masjid, dua orang kekasih yang bertemu
dan berpisah kerana Allah, lelaki yang dirayu oleh %anita berkedudukan dan jelita tetapi
ia menolak dengan berkata: Aku sangat takutkan Allah. @rang yang bersedekah secara
sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dina3kah oleh tangan kanan dan
orang yang ber$ikir kepada Allah secara perseorangan bersama linangan air matanya.
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi (
12-Bersedakah Jariah
"Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / ُهْنَ/ َ]" ^"Oْنا ُنَسْ نِ”ا 3 =َم ا"Bِإ 3;"< َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"*
ُه"ل +ُ/ْدَ ( PJِلَ A 9 د"لَ و ْو" * ِهِ8 ُ]" eَتْنُ( P?% لِ / ْو" * 9Lَ(ِ-َ ` 9L"<َدَ A ْ نِم ّ6ِ إ 9L3D#" D ْنِم ّ6ِ إ ُهC لَمَ /
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila mati seseorang
itu, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, dikecualikan sedekah jariah, ilmu yang
diman3aatkan dan anak yang soleh yang mendoakan baginya.
) Ri$a/a !uslim (
11- Mem#ina Mas4id
ْنَ / ُهّللا @ّلَA ِ ;+ُ,)5لا َدِ Mْ سَ م @َنَ8 َsِ7 ِهيِ$ ِ j)نلا ِ;ْ+"< َدْ نِ/ ُ;+COَ( 3نّeَ/ َنْ8 3نَم% Šُ/
@َنَ8 ْنَم ُ;+COَ( َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA )>ِ.)نلا ُ Uْعِمَ , >fنِإَ و ْ?ُ Iْ5"Š%N" * ْ?C T)نِإ َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ /
ِL)نَMْ لا >ِ$ ُ ه" ل%Šِم ُه"ل ُهّللا @َنَ8 ِهّللا َهْ`َو ِهِ 8 >ِ~َتْ.َ( 3;"< ُ ه)ن"* ُUْ.ِسَ 7 g5ْي"Tُ8 3;"< ا0دِ Mْ سَ م
!aksudn/a:
- 37 -
AA "edekah ,ariah adalah sedekah /an0 masih dapa diman1aakan oran0 ramai
$alaupun seelah pemberi sedekah iu mai. Ilmu /an0 berman1aa adalah ilmu /an0
masih diamalkan oleh manusia seelah ia mai. Anak soleh adalah anak /an0 baik
a0aman/a5 ia seniasa mendoakan ibubapan/a /an0 elah mai.
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Daripada thman bin A33an RA katanya ketika orang berbual!bual tentang pembinaan
masjid Rasulullah SAW: Kamu perbanyakkanlah. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda:
Sesiapa membina satu masjid, kata "akir: Aku jangka ia berkata: 2endaklah kerana
Allah, Allah membina untuknya seperti itu juga dalam syurga.
) Ri$a/a !ua1a:un Alaihi (
12-Tel'rensi Ke%ika Ber4ual#eli
َمُ 1ْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- ِ هّللا ِدْ .َ/ ِنْ 8 ِ5ِ8َ` ْنَ / َ?ِ7َ- 3;"< َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA ِ هّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"*
@َ'َ تْ<ا ا"Bِ إَو aَ5َتْ2ا ا"Bِإَ و 3iَ8 ا"Bِإ 0حْ مَ , ‡#ُ `َ- ُ هّللا
!aksudn/a:
Daripada 9abir bin Abdullah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Allah merahmati
seseorang yang menjual, membeli dan meminta dengan bertolak ansur
) Ri$a/a Bukhari (
1$- Men(hilan( >an((uan Jalan
Q&ُ`َ- َ مَ نْيَ8 3;"< َ ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا 3;+ُ,َ- ّ ن"* ُهْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ /
ُه"ل َ5"eَ~"$ ُه"ل ُهّللا َ5"Tَb"$ ُ ه"qَ p" V"$ ِ d(ِ5ّ^لا @"لَ / 9_ْ+َ 2 َنْKC H َدَ `َو kd(ِ5"^ِ8 >ِbْ مَ (
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Seseorang yang
berjalan di jalan, ia mendapati dahan berduri di atas jalan lalu dia ambil. Allah
berterima kasih padanya dan mengampunkannya.
) Ri$a/a !uslim (
1&-"edekah
3;"< ُ هْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ- "Rَ5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ / َŸ)دَ KَI ْنَ م َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا ُ;+ُ,َ- 3 ;"<
31يf 8َ5ُ( )?C D ِهِنيِمَ يِ8 َ1C ل)."Oَتَ( َهّللا ّنِإَو َ{f يّ^لا ّ6ِ إ ُهّللا C&َ.%Oَ( "6َ و P{f ي"o P{ْس" N ْنِم 9Rَ5ْمَ I ِ;ْدَ عِ8
ِ&َ.َMْ لا " &%Šِم 3ن+CTَI @)تَ7 ُه)+C ل"$ ْ ?CNُ دَ 7"* >f8َ5ُ( َم"N ِهِ.ِ7َKِ ل
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang
bersedekah sebesar kurma dari benda yang baik, Allah tidak terima kecuali yang baik
- 39 -
AA )an00uan ,alan bukan saha,a duri5 ia ermasuk menuup luban0 ,alan5 lopak air5
keul-keul bau /an0 ada di aas ,alan5 ban0kai binaan05 sampah5 na,is dan
seba0ain/a.
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
dan jika menerimanya, Allah menerima dengan kanan&ya kemudian mengandakan
kepada pemiliknya sebagaimana seseorang kamu mengandakan sehingga umpama
gunung.
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
1*- Ban3ak Melakukan Amal "h'leh Pada 12 ;ulhi44ah
َ1ْ نِم "&َ'% $" * kn)("* >ِ$ C &َمَ عْلا َم 3;"< ُ ه)ن"* َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA f>ِ.)نلا ْ نَ / kj).َ/ ِنْ8ا ْنَ /
ْ? "ل"$ ِ ه ِلَمَو ِهِس %eَنِ8 ُ5ِoَ•ُ ( َ„َ5َp Q&ُ `َ- ّ6ِ إ ُدَ1ِMْ لا " 6َو 3;"< ُدَ1ِ Mْ لا "6َ و ا+ُل" < ِ ه ِqَ ! >ِ$
k[ْ>َbِ 8 ْ]ِ `ْ 5َ(
!aksudn/a:
Daripada Abdullah bin Abbas RA katanya Rasulullah SAW bersabda: .iada amalan
yang lebih a3dhal pada hari!hari ini - sepuluh hari yang pertama dalam bulan 6ulhijjah1.
7ara sahabat bertanya: Walaupun jihad* "aginda bersabda: %alaupu jihad, kecuali
seseorang itu keluar kepada yang membahayakan dirinya, hartanya dan ia tidak kembali
dengan apa!apa pun - mati syahid1
) Ri$a/a Bukhari (
1,- Mem#unuh -icak
َ7 @َنْعَمِ 8 َ?ّ لَ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA f >ِ.)نلا ْنَ/ "Rَ 5ْ(َ5ُ! >ِ8"* ْنَ/ ّ6ِ إ P&ْيَ1ُ , ْنَ / 9دِ لَ p ِh(ِ د
>ِ$َو 9Lَنَسَ 7 CL3cِم ُه"ل ْUَ .ِتCN 9Lَ8ْ5َW ِ ;)و" * >ِ$ ‡HَZَ و "&َت"< ْنَم ِهِŠ(ِدَ 7 >ِ$ ّ نِz"$ ُ هَدْ 7َو اt 5(ِ5َ`
َ4ِل" B 3نوُد ِL"Šِلّ Šلا >ِ$َ و َ4ِل" B 3نوُد ِLَيِنّŠلا
!aksudn/a:
Daripada Abu 2urairah RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang membunuh
cicak dengan satu pukulan baginya seratus kebajikan, jika dua pukulan baginya tidak
sebagaimana yang pertama dan jika tiga pukulan tiada baginya sebagaimana dua
pukulan.
‚ Ri$a/a !uslim ƒ
1.- 7aran(an Menceri%a Dari "emua Perkara 6an( Diden(ari
3;"< P?ِ Aَ / ِنْ 8 ِ¡%eَ7 ْنَ / %ن"* 08ِq" N ِ[ْ5َمْلِ 8 @"e"N َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِ هّللا ُ;+ُ,َ- 3;"<
َ]ِ مَ , َم S&C Tِ8 "lfدَ حُ (
!aksudn/a:
- 3; -
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
Daripada 2a3s bin Asim RA katanya Rasulullah SAW bersabda: Memadai bagi
seseorang itu dianggap berbohong jika ia bercakap tentang semua perkara yang ia
dengar.
) Ri$a/a !uslim (
1/- Mem#eri Na<kah Keluar(a
@"لَ/ َd" eْن"* ا"Bِإ َ?ِ لْسُ مْلا ّ نِإ 3;"< َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ/ ُهّللا @ّلَA f>ِ.)نلا ْ نَ / fيِ-ْ دَ.ْلا k د+ُعْسَ م >ِ8"* ْنَ /
‡L"<َ دَA ُه"ل ْU3 ن"N َ 1ُ.ِسَ تْحَ ( َ+ُ !َو ‡L"O"eَن ِهِ لْ!"*
!aksudn/a:
Daripada Abu Masoud al!"adri RA katanya Rasulullah SAW bersabda: seseorang
Muslim apabila mena3kahkan keluarganya sedang ia berhutang, ia diberi pahala
sedekah.
) Ri$a/a !uslim (
11- 7ari-lari Anak "emasa Tawa<
3;"< َمُ 1ْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ - َ 5َمُ / ِنْ8ا ْنَ / 3…"o ا"Bِ إ َ?ّ لَ,َو ِهْ ي"لَ/ ُهّللا @ّلَA ِهّللا ُ;+ُ,َ- 3ن"N
\\\0عَ8ْ-" * @َbَ مَو tD#" D ){َ p ";)و3 Eا 3…اَ+ّ ^لا
!aksudn/a:
Daripada Abdullah bin mar RA katanya Rasulullah SAW apabila berta%a3 pusingan
pertama hingga tiga, baginda berta%a3 dengan mepercepatkan langkah - ramal iaitu
berlari!lari anak1 dan berjalan pada pusing ke empat
‚ Ri$a/a !ua1a:un Alaihi ƒ
122- Beramal "h'leh Ber%erusan )alau+un "ediki%
ِ;َمْ /3Eا Xي" * َ?ّ لَ ,َو ِهْي"لَ / ُهّللا @ّلَA X >ِ.)نلا "&ِ ‰ُ, ْU3ل" < َ 1) ن"* َ1ْ نَ/ ُهّللا َ>ِWَ - " Lَbِ cَ/ ْنَ /
3ن+ُOيِ^ُ I َم ِ;َمْ/3Eا ْ نِم ا+C e"لْNا 3;"<َ و ّ&"< %نِإَو َ1ُ مَوْ د"* 3;"< ِ هّللا @"لِ إ X{َ 7"*
!aksudn/a:
Daripada Aisyah Ra katanya Rasulullah SAW ditanya yang manakah amalan yang
sangat disukai Allah * "aginda bersabda: Amalan yang berterusan %alaupun sedikit.
Dan baginda bersabda lagi: 7eliharalah amalan!amalan yang kamu mampu lakukan.
- 3< -
AA Ramal iaiu berlari-lari anak den0an lan0kah ke4il pada pusin0an perama hin00a
habis pusin0 kei0a ba0i mareka /an0 baru iba ke !ekah sama ada dalam ibada ha,i
aau umrah.
Seratus Sunnah Rasulullah Saw
( Ri$a/a !ua1a:un Alaihi)
#ihimpun oleh:
Ibnu al-Farouk
?1ماد<ا U.Dو ن(د!M‹ا 5Kناو =ملس‹او sملس‹او يدلا+لو £ 5eHا ?1للا
¤¤ ?1يم- دد,و
¥دي12 58دم •H t#.Oم 4لي., ¦ ¥د!§ ¨$+I ?1للا نžžžžيمˆ
=a Allah5 ampunilahku5 ibubapaku5 oran0-oran0 muslimin5 banulah mu,ahidin5 e0uhkan
kaki mereka dan lan4arkan lonaran merekaL
=a Allah maikanku dalam keadaan ber,ihad pada ,alan!u /an0 dierima den0an iada
peran4an0an seba0ai s/ahid amin.
- 3? -

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->