Anda di halaman 1dari 17

1.

Fungsi
1.1Pengenalan

Fungsi

Fungsi

Fungsi
Gubaha
n

Hubung
an

Fungsi
Songsan
g

1. Dalam konsep hubungan, set pertama dikenali sebagai domain. Manakala set
kedua dikenali sebagai kodomain. Imej ialah unsur dalam set kedua yang
sepadan dengan unsurnya di dalam set pertama. Unsur ini dikenali sebagai
objek.
2. Julat ialah set yang terdiri daripada imej-imejnya.
3. Terdapat empat jenis hubungan yang berlainan:
a)
b)
c)
d)

Satu kepada satu


Satu kepada banyak
Banyak kepada satu
Banyak kepada banyak

Fungsi ialah hubungan khas dengan keadaan setiap objek di domain dapat dikaitkan
dengan satu imej sahaja di kodomain. Maka 3(a) dan 3( c) ialah fungsi.

4. Tatatanda bagi fungsi f: x

y atau f (x) = y dibaca sebagai f memetakan

objek x kepada imej y.


5. Fungsi boleh diwakilkan dengan
a) Gambar rajah anak panah
b) Pasangan bertertib
c) Graf

1.1.1Pasangan terurut (Pasangan bertertib)

Contoh:
A = {1, 2, 3}, B = {4, 5}
Himpunan semua pasangan terurut dari A dan B adalah:
{(1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)}
1.1.2 Relasi
Relasi adalah himpunan dari pasangan terurut ang memenuhi aturan tertentu
Contoh:
A = {1, 2, 3, 4}, B = {2, 4}
Jika ada relasi R dari A ke B dengan aturan faktor dari, maka himpunan pasangan
terurut untuk relasi tersebut adalah:
R = {(1, 2), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (4, 4)}
Diagram panahnya:

Fungsi dari A ke B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan


A kehanya satu anggota himpunan B
Notasi fungsi f dari A ke B ditulis f : A B
A disebut domain (daerah asal)
B disebut kodomain (daerah kawan)
Himpunan bagian dari B yang merupakan hasil dari fungsi A ke B disebut range
(daerah hasil)
Fungsi juga dapat dinyatakan dengan lambang f : x y = f(x)
dimana y = f(x) adalah rumus fungsi dengan x sebagai variabel bebas dan y sebagai
variabel terikat (tak bebas)

Contoh:

Untuk fungsi yang digambarkan dalam diagram panah di atas:


Domain = Df = {1, 2, 3, 4}
Range = Rf = {2, 4}

1.1.3Menentukan Daerah Asal Fungsi


Agar suatu fungsi terdefinisi (mempunyai daerah hasil di himpunan bilangan real),
maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
1. Fungsi di dalam akar

2. Fungsi pecahan

3. Fungsi dimana penyebutnya adalah fungsi lain dalam bentuk akar

4. Fungsi logaritma

Contoh:
Daerah asal untuk fungsi

adalah:
x2 + 3x 4 > 0
(x + 4)(x 1) > 0
Pembuat nol: x = 4 dan x = 1
Jika x = 0 maka hasilnya 02 + 3.0 4 = 4 (negatif)

Jadi Df = {x | x < 4 atau x > 1}

1.1.4 Aljabar Fungsi


Jika f : x f(x) dan g : x g(x) maka:

(f + g)(x) = f(x) + g(x)


(f g)(x) = f(x) g(x)
(f g)(x) = f(x) g(x)

Daerah asalnya:
Df+g, Dfg, Dfg = Df Dg (irisan dari Df dan Dg)
Df/g = Df Dg dan g(x) 0

1.2 Komposisi fungsi ( Fungsi Gubahan)


Fungsi Gubahan ialah fungsi yang menggabungkan dua atau lebih daripada dua
fungsi secara berturutan.

Contoh: fg(x) , gf(x), f(x) dan lain-lain.


fg(x) bermakna lakukan operasi g terlebih dahulu diikuti oleh f dan gf(x) adalah
sebaliknya (akasnya)
fx = ff(x) iaitu lakukan operasi berulang 2 kali bagi fungsi f.

Notasi:
f komposisi g dapat dinyatakan dengan f o g (dapat juga dibaca f bundaran g)
(f o g)(x) = f(g(x)) (g dimasukkan ke f)
Ilustrasi:

Contoh: f(1) = 2, g(2) = 0, maka (g o f )(1) =


g(f(1)) = g(2) = 0

Sifat-Sifat Komposisi Fungsi

1. Tidak bersifat komutatif


(f o g)(x) (g o f)(x)
2. Asosiatif
(f o (g o h))(x) = ((f o g) o h)(x)
3. Terdapat fungsi identitas I(x) = x
(f o I)(x) = (I o f)(x) = f(x)

Contoh 1:
f(x) = 3x + 2

g(x) = 2x + 5
h(x) = x2 1
Cari (f o g)(x), (g o f)(x), dan (f o g o h)(x)!
(f o g)(x) = f(g(x)) = f(2x + 5)
= 3(2x + 5) + 2
= 6x + 15 + 2 = 6x + 17

(g o f)(x) = g(f(x)) = g(3x + 2)


= 2(3x + 2) + 5
= 6x + 4 + 5 = 6x + 9

(f o g o h)(x) = f(g(h(x))) = f(g(x2 1))


= f(2(x2 1) + 5)
= f(2x2 2 + 5)
= f(2x2 + 3)
= 3(2x2 + 3) + 2
= 6x2 + 9 + 2 = 6x2 + 11
atau dengan menggunakan rumus (f o g)(x) yang sudah diperoleh sebelumnya,
(f o g o h)(x) = (f o g)(h(x)) = (f o g)(x2 1)
= 6(x2 1) + 17
= 6x2 6 + 17
= 6x2 + 11
Contoh 2:
f(x) = 3x + 2
(f o g)(x) = 6x + 17
Cari g(x)!
(f (g(x)) = 6x + 17
3.g(x) + 2 = 6x + 17
3.g(x) = 6x + 17 2
3.g(x) = 6x + 15
g(x) = 2x + 5

Contoh 3:
g(x) = 2x + 5
(f o g)(x) = 6x + 17
Cari f(x)!
f(2x + 5) = 6x + 17
misalkan: 2x + 5 = a 2x = a 5
f(a) = 3(a 5) + 17
f(a) = 3a 15 + 17
f(a) = 3a + 2
f(x) = 3x + 2
Contoh 4:
f(x) = x2 + 2x + 5
(f o g)(x) = 4x2 8x + 8
Cari g(x)!
f(g(x)) = 4x2 8x + 8
(g(x))2 + 2g(x) + 5 = 4x2 8x + 8
Gunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna
(g(x) + 1)2 1 + 5 = 4x2 8x + 8
(g(x) + 1)2 = 4x2 8x + 8 4
(g(x) + 1)2 = 4x2 8x + 4
(g(x) + 1)2 = (2x 2)2
g(x) + 1 = 2x 2 atau g(x) + 1 = (2x 2)
g(x) = 2x 3 atau g(x) = 2x + 3
atau

f(g(x)) = 4x2 8x + 8
(g(x))2 + 2g(x) + 5 = 4x2 8x + 8
Karana pangkat tertinggi di ruas kanan = 2, maka misalkan g(x) = ax + b
(ax + b)2 + 2(ax + b) + 5 = 4x2 8x + 8
a2x2 + 2abx + b2 + 2ax + 2ab + 5 = 4x2 8x + 8
a2x2 + (2ab + 2a)x + (b2 + 2ab + 5) = 4x2 8x + 8
Samakan koefisien x2 di ruas kiri dan kanan:

a2 = 4 a = 2 atau a = 2
samakan koefisien x di ruas kiri dan kanan:
untuk a = 2 2ab + 2a = 8
4b + 4 = 8
4b = 12 b = 3
untuk a = 2 2ab + 2a = 8
4b + 4 = 8
4b = 12 b = 3
Jadi g(x) = 2x 3 atau g(x) = 2x + 3

1.3 Invers Fungsi ( Fungsi Songsang)


Fungsi songsang ialah fungsi yang memetakan imej kepada objek. Tatatandanya
1
ialah f

jika f ialah fungsi asal. Fungsi songsang hanya wujud untuk fungsi satu

kepada satu sahaja. Jika f(x) = y, maka

f 1 (y) = x.

Notasi
Invers dari fungsi f(x) dilambangkan dengan

Ilustrasi

f 1

(x)

Contoh: Jika f(2) = 1 maka f1(1) =2


Jika digambar dalam koordinat cartesius, grafik invers fungsi merupakan
pencerminan dari grafik fungsinya terhadap garis y = x

Sifat-Sifat Invers Fungsi:

(f1)1(x) = f(x)
(f o f1)(x) = (f1 o f)(x) = I(x) = x, I = fungsi identitas
(f o g)1(x) = (g1 o f1)(x)
Ingat: (f o g1)(x) (f o g)1(x)
Mencari invers fungsi

Nyatakan persamaan fungsinya y = f(x)


Carilah x dalam y, namai persamaan ini dengan x = f1(y)
Ganti x dengan y dan y dengan x, sehingga menjadi y = f1(x), yang merupakan
invers fungsi dari f

Contoh 1:
f(x) = 3x 2
invers fungsinya:

Contoh 2:

Contoh 3:
f(x) = x2 3x + 4

Invers fungsinya

Contoh 4: