Anda di halaman 1dari 2

NAMA: _________________________________

TINGKATAN : ________________

POP KUIZ (TEKANAN UDARA)


Zarah-zarah gas
1) Nyatakan teori kinetik jirim

Dinding bekas
(gas).

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__
2) Lukiskan arah tekanan udara.
Tekanan udara bertindak dari _______________________
3) Labelkan tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah berdasarkan gambar rajah di
bawah.

Mengapakah keadaan tersebut berlaku?


Jelaskan.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Apakah faktor yang mempengaruhi
tekanan udara?
i)
____________________
ii)
____________________

4)

5) Rajah dibawah menunjukkan sebuah bekas. Nyatakan tekanan yang dialami oleh bekas
tersebut dan jelaskan jawapan anda.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

6) Apakah
hipotesis anda berdasarkan eksperimen di atas?
___________________________________________________________________________________________
7) Tandakan () pada jawapan yang betul dan ( ) bagi jawapan yang tidak benar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Apabila suhu rendah,tekanan udara menjadi tinggi


Zarah-zarah gas berlanggar dengan bekas dinding
Dalam bekas yang tertutup zarah zarah gas berlanggar antara satu sama lain
Daya yang dikenakan pada bekas dinding dikenali sebagai tekanan udara
Udara tidak memenuhi ruang
Apabila isi padu tinggi,tekanan udara menjadi rendah
Tekanan udara di puncak gunung lebih tinggi berbanding di kaki gunung.
Isipadu gas mempengaruhi tekanan udara
Semakin tinggi suhu udara, semakin besar tekanan udara
Semakin besar isi padu, semakin besar tekanan udara