Anda di halaman 1dari 1

‫ﺳﺎل ﺳﻮم ▪ ﺷﻤﺎره ‪٦١١‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ ٦‬آﺑﺎن

‪١٣٨٤‬‬
‫‪١٠‬‬
‫ﮔﻔﺖوﮔﻮ‬ ‫رﻳﺘﻢ‬
‫ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ‬
‫ﮔﻔﺖ‪$‬وﮔﻮ ﺑﺎ راﺟﺮ واﺗﺮز‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘـﻰ دﻳﺸﺐ ﺑﺎﺑﺎﺗﻮ دﻳﺪم آﻳﺪا‬
‫دﻟﻴـﻞ اﻣﺮ را ﻧـﻮﻋﻰ ﺧﻮدﺑـﻪ ﺧﻮدى در ﻓـﺮاﻳﻨﺪ‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ و آﺛﺎر ﻣﻮﺗﺴﺎرت‬
‫ﻣﻼﻗﺎت زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺑﻮد‬ ‫ﺧﻠﻖ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻰ ﺷﻤﺎرﻧﺪ‪ .‬اﺛﺮى ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﺮ‬ ‫آدمﻫﺎ ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﻣﻰروﻧﺪ‬
‫ﺗﺮﺟﻤﻪ‪ :‬ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ‬
‫از اﻳـﻦ ﻧﻤـﻰ ﺗـﻮاﻧـﺴﺖ ﺑـﺎﺷـﺪ و ﺑـﺴﻴـﺎرى از‬ ‫ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺪ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻰ در آن دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺮازى‬
‫در ﻓـﺎﺻـﻠـﻪ ﻣـﻴـﺎن ﺳﺎل ﻫـﺎى ‪ ١٧٧٠‬ﺗـﺎ‬ ‫اﻗـﺎﻣﺘـﮕﺎﻫـﺶ ﻧـﺖ آن را از اﺑﺘـﺪا ﺗﺎ اﻧـﺘـﻬﺎ ﺑـﺪون‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‬ ‫ﻃﺎﻫﺎ ﭘﻴﺸﻮا‪ :‬در ﺳﺎل ‪ ١٧٦٩‬وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ آﻣﺎدﺋﻮس‬
‫»ﺳﻼم‪ ،‬راﺟﺮ وراﺗﺮز ﻫـﺴﺘﻢ‪ «.‬ﺧﺎرج از وﻗﺖ ﻣﻌﻤﻮل و‬ ‫ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ رﺳﻮل ﺻﺪرﻋﺎﻣﻠﻰ »دﻳﺸﺐ ﺑﺎﺑﺎﺗﻮ‬
‫‪ ١٧٧٣‬در ﻣـﺠـﻤﻮع ﺳـﻴـﺰده ﻛـﻮارﺗـﺖ زﻫـﻰ‬ ‫ﻛﻮﭼـﻜﺘﺮﻳﻦ اﺟـﺮا ﻣﺠﺪدًا ﻧـﻮﺷﺖ‪ .‬در ﺑﺎب اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺗﺴﺎرت ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر و ﺧﻮاﻫﺮش‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔـﻬﺎﻧﻰ آن ﻃﺮف ﺧﻂ و در ﺧﺎﻧـﻪ ﻳﻜﻰ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ‬ ‫دﻳﺪم آﻳـﺪا« ﺳﺎﺧـﺘﻪ ﻓـﺮﻳﺒﺮز ﻻﭼـﻴﻨـﻰ ﺑﺎ ﻫـﻤﻜـﺎرى ﻋﻠﻴـﺮﺿﺎ‬
‫ﺗﻮﺳـﻂ اﻳﻦ ﻧﺎﺑـﻐﻪ ﭘﺪﻳـﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﻧـﻮع ﺧﻮد‬ ‫ﺳﺮاﺳـﺮ اروﭘﺎ را ﺑﺮاى اﺟـﺮاى ﻛﻨﺴـﺮت ﭘﻴﻤـﻮده ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎرى از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮى ﻫﺎى ﺗـﻨﺪى‬
‫ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﮔﺮوه ﭘﻴﻨﻚ ﻓﻠﻮﻳﺪ ﺟﻮاب ﺗﻠﻔﻦ را ﻣﻰ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﻻﭼﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﻴﺘﺮاژ‬
‫ﻼ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﻜﺘﻪ اى ﻛﻪ ﻣﻮﺗﺴﺎرت‬ ‫ﻛﺎﻣ ً‬ ‫اوﻗﺎت ﺧﻮد را در زادﮔﺎﻫﺶ ﺳﭙﺮى ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ اﺗﺨﺎذ ﻛـﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳـﻰ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻛـﺎر ﺑﻪ ﻧﺰاع آﻛﺎدﻣـﻴﻚ در‬
‫ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﻳﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ رود‬ ‫ﺷﺮوع ﻣﻰ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ آﻏﺎز ﻧﺮﻳﺸﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻗﻄﻊ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ‬
‫ﺟـﻮان را رﻧـﺞ ﻣـﻰ داد و ﺗــﺎ ﺣـﺪى ﻣـﻮﺟـﺐ‬ ‫ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺴﺘـﮕﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎى ﻃـﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﺑﺎب اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﭼﻨﻴﻦ‬
‫و از ﻓـﻀﺎى ﺟـﺪﻳﺪ ﺣـﺮف ﻣﻰ زﻧـﺪ‪ .‬ﺑـﻌﺪ از ‪ ٢٢‬ﺳـﺎل ﺟﺪل‬ ‫ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺑﻴﺎن ﻓﻼش ﺑﻚ ﺻﻮﺗﻰ ﺗﻮﺳﻂ آﻳﺪا در‬
‫درﮔﻴﺮى ﻫﺎى دروﻧﻰ وى ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺪ ﻛﻮﺗﺎه‬ ‫در ﻛﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﻞ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ رﺧﺪادى ﻳﻜﺴﺮه ﻣﻨﺘﻔﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻛﻴـﻔﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ در‬
‫ﺳﺨﺖ و ﺧﺎﻣﻮش دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻰ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﻜﺖ ﻛﻼس و ﻣـﻌﻠﻢ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣـﺘﺤﺎن‬
‫ﺷـﺒـﻰ ﺑـﻪ ﻳـﺎدﻣـﺎﻧــﺪﻧـﻰ را در ﻛـﻨـﺴـﺮت ‪ Live8‬ﭘـﺸـﺖ ﺳـﺮ‬ ‫او ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷﺪ‪ .‬او ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﺑﻮد‬ ‫آورد‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ وﻗﻔﻪ اى ﻛﻪ درﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺳﻔﺮﻫﺎى ﻣﺘﻤﺎدى داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺣﺘﻰ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ‬
‫اداﻣﻪ ﻣﻰ ﻳﺎﺑـﺪ و ﺗﻴﺘﺮاژ اﺑﺘﺪاﻳﻰ روى ﭘﺮده ﻣـﻰ رود‪ .‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬
‫ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻋﺼﺮ راﺟﺮ واﺗﺮز در ﺷﻬﺮ رم اﭘﺮاى ‪«Ca‬‬ ‫و ﺑﺮاى ﻛـﺴﻰ ﻛـﻪ داﺋﻤًـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﻀﺎر در‬ ‫ﻼ ﻧﺎﻣﻤـﻜﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺣﺘﻰ ﻧـﺎﺑﻐﻪ اى ﭼـﻮن‬ ‫ﺑﺮاى ﻣﻮﺗﺴـﺎرت ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺴـﻴﺎر در او اﺛﺮ ﻛﺮد و از آن ﻛﺎر ﻋـﻤﻠﻰ ﻛـﺎﻣ ً‬
‫ﺗﻴﺘـﺮاژ ﺑﺎ ارﻛﺴﺘـﺮ در ﻣﻴﻨﻮر اﺟـﺮا ﺷﺪه در ﻟﺤﻈﺎﺗـﻰ ﺑﻪ ﻣﺎژور‬
‫»‪ Ira‬ﻛﻪ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻛـﻨــﺴـﺮت ﺑــﺮ روى ﺳـﻦ ﻇـﺎﻫــﺮ ﻣـﻰ ﺷــﻮد‬ ‫ﭘﺲ ﻣﺎ ﺷـﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﺗـﺤﻮﻟﻰ در ﻧﮕـﺮش وى ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴـﻘﻰ و ﻣﻮﺗﺴـﺎرت ﻧﻴﺰ از ﻋﻬـﺪه آن ﺑﺮﻧﻤﻰ آﻳﺪ و ﻧـﺴﺒﺖ دادن ﭼﻨـﻴﻦ‬
‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ دوﺑـﺎره ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻮر ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد ﺑﻪ‬
‫را اﺟﺮا ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻌﺪ از ‪ ١٦‬ﺳﺎل ﻛﺎر در ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﻤﺮاه‬ ‫آزاردﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻀﺎف ﺑـﺮ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر‬ ‫اﻋﻤـﺎل ﻣﺤﻴﺮاﻟـﻌﻘﻮﻟﻰ ﺗـﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗـﺨﺮﻳﺐ ﺣﻘـﻴﻘﺖ آﻫﻨـﮕﺴﺎز‬ ‫آﻫﻨﮕﺴﺎزى ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺻﻮرت آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزﻫـﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﻮﻟﻨﺴﻞ‪،‬‬
‫ﺑﺎ ﻣـﺸﻜـﻼت واﺗﺮز اﻳـﻦ اﭘﺮا را ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﻰ ﺟﺪﻳـﺪ روى ﺻﺤـﻨﻪ‬ ‫او ﺣﺘـﻰ زﻣﺎﻧﻰ ﻛـﻪ ﺳﻨﻴـﻦ ﺑﻴﺴـﺖ ﺳﺎﻟﮕـﻰ را‬ ‫ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﺴﺎرت ﺑﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎﻳﻰ داﺷﺖ‪ .‬ﻣﻰ اﻧﺠﺎﻣﺪ و اذﻫﺎن را در ﺷﻨﺎﺧﺖ وى ﻣﻨـﺤﺮف ﻣﻰ ﺳﺎزد‪.‬‬
‫ﻓﻠﻮت‪ ،‬وﻳﻮﻟﻦ‪ ،‬ﭘﻴﺎﻧﻮ و ﮔﻴﺘﺎر ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻰ ﺑﺮد‪ ،‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺷﻌﺎر اﭘﺮاﻳﻰ ‪ Libretto‬اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻌـﻠﻖ‬ ‫ﭘﺸـﺖ ﺳﺮ ﮔـﺬاﺷﺘـﻪ ﺑﻮد ﻫﻤـﭽﻨـﺎن ﺑﭽـﮕﺎﻧﻪ‬ ‫در ﻳﻜﻰ از اﻳـﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ اﺗـﻔﺎق ﻏﺮﻳﺒـﻰ رخ داد ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺗـﺎ ﺑﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﺖ ﻗﻄﻌﻪ ‪ Misere‬اﺛﺮ آﻟﮕـﺮى در دﺳﺘﺮس‬ ‫ﭘـﺲ از ﻧﻤـﺎﻳـﺶ »آﻳﺪا« در ﺟـﺸـﻨﻮاره ﻓـﻴـﻠﻢ ﻓـﺠﺮ ‪ ٨٣‬و‬
‫ﺑﻪ »اﺗﻰ ﻳﻦ و ﻧﺎدﻳﻦ روداژﻳﻞ« ﻓﺮاﻧﺴﻮى اﺳﺖ و ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺿﻤـﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺮدﻣﺎن روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دارد و ﻇﺎﻫﺮًا دﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﺴﺎرت در‬ ‫اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺳﺌﻮال ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫واﻛﻨﺶ ﻫﺎى ﺗﻤـﺎﺷﺎﮔﺮان‪ ،‬ﻣﻨﺘﻘﺪان و داوران‪ ،‬ﺻﺪرﻋـﺎﻣﻠﻰ‬
‫‪ ١٧‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ در ﭘﺎرك ﻣﻮﺳﻴﻘـﻰ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ از اﭘﺮا و ﻣﻮﺳﻴﻘـﻰ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺮش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺑﺎور ﻛﺮد‬ ‫اﻣﺮوزه از آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ‪ ،‬آﻟﮕﺮى‪ ،‬اﺛﺮى ﺑﻪ اﻳﻦ راﺳﺘـﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷـﻰ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻜﺘﻪ اى ﻛـﻪ ﺷﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﺮﺟـﻴﺢ داد ﺑﺎ ﺗـﻐﻴـﻴﺮات ﻣﺨـﺘﺼﺮى )ﺗـﻮﺳﻂ ﺳﻌـﻴﺪ ﻣﻄـﻠﺒـﻰ‬
‫ﺧﺎص ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻣﺮدم ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ﺑﻪ ﺳﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﻰ رﺳـﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ او‬ ‫ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻰ ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺮﻓـﻪ اش‬ ‫ﺟـﺎى ﻣﺎﻧـﺪه اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ‪ .Misere‬اﻳﻦ ﻗـﻄـﻌﻪ ﺗـﺎ زﻣﺎن ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺬﻛﺮ داده ﻣﻰ ﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎى‬ ‫ﻓﻴﻤﻠﺴﺎز ﻗﺪﻳﻤﻰ( ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺮاى ﻓﻴﻠﻢ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎى ﻣﺠﺪد آن ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ‪ .‬ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻳﻦ ﭘﺮوژه دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻬﻰ‬ ‫ﺑـﻴﺴـﺖ ﺳﺎل و اﻧـﺪى از ﻋﻤـﺮش ﻣـﻰ ﮔﺬﺷـﺖ‪ .‬اﻟﺒـﺘـﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮ روى ﺻـﺤﻨﻪ ﻛـﻨﺴﺮت ﺻﻮرت ﻣـﻰ ﭘﺬﻳﺮد‪ ،‬اﻫـﻤﻴﺖ اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻮﺗـﺴﺎرت در ﻣـﺤﺎﻓﻞ ﻣـﺬﻫﺒـﻰ اﺟﺮا ﻣـﻰ ﺷﺪ و ﺑﺴـﻴﺎرى از ﻣﻜﺮر ﻣﻮﺗﺴﺎرت ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺮ و ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ‬ ‫ﺗﺒﻊ اﻳﻦ ﻻﭼـﻴﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳـﻴﻘﻰ آن ﭼﻨﺪ ﺻﺤـﻨﻪ را از ﻧﻮ ﺑﺪون‬
‫ﺑـﺮاى واﺗـﺮز اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎر دﻳـﮕـﺮ زﻧـﺪﮔـﻰ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ دﻧـﻴـﺎى‬ ‫ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت در ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ و آﺛـﺎر ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻰ ﻣـﻮﺗﺴﺎرت‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد‪ .‬در دوران اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﺗﺴﺎرت در‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﻴﻮن ﺷﺄن ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺪر در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻫﻨﺮ ﭘﻴﺶ رس‬ ‫ﺗﻐـﻴﻴﺮات آﻧـﭽﻨـﺎﻧﻰ ﻣﻴـﻜﺲ ﻛﺮد‪ .‬ﺿـﻤﻦ اﻳـﻨﻜﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼﺪﻳـﻖ‬
‫ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاى ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻫﻤﺮاه ﻛﻨﺪ‪ .‬او ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ آﻟﺒﻮم ﺟﺪﻳﺪش‬ ‫ﻣـﻨﻌـﻜﺲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و وﺟﻪ ﺗـﻤﺎﻳـﺰ ﻗـﻄﻌـﺎت او از ﺳﺎﻳـﺮﻳـﻦ‬ ‫اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺷﻤﺎر ﺳﻤﻔﻮﻧﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮر اﻳـﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﺳﺮار ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﭼﺮا ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﺳﻮﻳﻰ آن را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ‬ ‫ﻫﻤﮕﺎن »آﻳﺪا« در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺪل‬
‫را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻬﺶ را ﻣﻌﻄﻮف اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤـﺴﻮب ﻣﻰ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺑﺎ وﺿـﻌﻰ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣﻰ ﻛﻨـﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫و ﭘﻨـﺞ ﻣﻰ رﺳـﻴﺪ‪ .‬در ﻣﻮرد ﻫـﻤﻴـﻦ ﺳﻤﻔـﻮﻧﻰ آﺧـﺮى ﻳﻌﻨـﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﻛﺴﻰ اﻳﻦ ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮر را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻳﺎدﮔـﻴﺮى و آﺷـﻨﺎﻳﻰ ﻫـﺮ ﭼﻪ ﺑـﻴﺸﺘـﺮ ﺑﺎ زﺑـﺎن ﻫﺎى ﻣـﺨﺘﻠـ‪m‬‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬آﻳﺪا )ﺻﻮﻓﻰ ﻛﻴﺎﻧﻰ( دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ‬
‫اﭘﺮا ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ‪ .‬در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ اﺑﺘﺬال و اﺻﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻤﻔﻮﻧﻰ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻰ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ آن ﻧﺒﻮد‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﺗﺴﺎرت ﻃﻰ ﺳﻔﺮش داﻧﺴﺖ‪ .‬در آن روزﮔﺎر ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ در ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺷﻜـﻞ اﺗﻔﺎﻗـﻰ از ﻃﺮﻳﻖ دوﺳـﺘﺶ در ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ رواﺑﻂ‬
‫ﺧﺴﺎﺳﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ و وﻗﺘﻰ ﻛﻪ از ﭘﻴﻨﻚ ﻓﻠـﻮﻳﺪ ﺣﺮف ﻣﻰ زﻧﺪ‪،‬‬ ‫اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺴﻴـﺎرى آن را از آﺛﺎر ﻣﺘﺎﺧـﺮ ﻣﻮﺗﺴﺎرت ﺑـﺮﺗﺮ ﻣﻰ ﺷﻤﺎرﻧـﺪ و‬ ‫ﺑـﻪ اﻳـﺘﺎﻟـﻴـﺎ‪ ،‬اﻳـﻦ ﻗـﻄـﻌﻪ را ﺷـﻨـﻴـﺪ و ﭘـﺲ از ﺑﺎزﮔـﺸـﺖ ﺑـﻪ از اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ اﺟﺘـﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ‬ ‫ﻣﺸﻜﻮك ﭘﺪر ﺧﻮد )ﺷـﺎﻫﺮخ ﻓﺮوﺗﻨﻴﺎن( ﺑﺎ زﻧﻰ ﺑﻴﮕـﺎﻧﻪ )اﻟﻬﺎم‬
‫ﻃﻔﺮه ﻧﻤﻰ رود‪.‬‬ ‫ﭘﺎوه ﻧﮋاد( ﻣـﻰ ﺷﻮد‪ .‬وﻗﺘﻰ ﻛﻪ آﻳﺪا از ﻣـﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧـﻪ‬
‫▪آﻗـﺎى واﺗﺮز اﭘـﺮاى ﺷﻤـﺎ ﺣﺘـﻰ ﻋﺎﺷـﻘﺎن و ﻃـﺮﻓـﺪاران ﺗﺎرﻳـﺦ را‬ ‫اﻳﺮاﻧﻰ‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﻰ‬ ‫ﺣﺮﻛـﺖ ﻣﻰ ﻛـﻨﺪ ﻳـﻚ ﻣﻮﺳـﻴﻘـﻰ ﻣﻼﻳـﻢ در ﮔﺎم ﻣـﺎژور او و‬
‫ﻫـﻢ ﻣـﺠـﺬوب ﺧـﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد‪ ،‬ﭼــﺮا ﻛـﻪ ﻓـﻀـﺎى ﻛـﻼﺳـﻴـﻚ ﻗـﺮن‬ ‫ﻧـﺮﻳـﺸﻦ ﻫـﺎﻳـﺶ را ﻫـﻤـﺮاﻫﻰ ﻣـﻰ ﻛـﻨـﺪ‪ .‬در ﺧـﺎﻧـﻪ ﺑﺎ ﻣـﺮور‬
‫ﻧﻮزدﻫﻢ را زﻧﺪه ﻣﻰ‪4‬ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎراﻧﻰ ﺑﺮ درﻳﺎ‬ ‫‪ ٤٢‬ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻮاﺷﻴﺢ‬ ‫ﻋﻜﺲ ﻫﺎى ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ او ﺗﺎﻛﻴﺪﻫﺎى ﭘﻴﺎﻧﻮ‬
‫روز اوﻟـﻰ ﻛـﻪ ﺧـﻮدم را وادار ﻛـﺮدم ﺗــﺎ در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ اﭘـﺮا‬ ‫ﻗـﺴﻤـﺘﻰ از آن ﻛـﺎرﻫـﺎى ﺿﺒـﻂ ﺷـﺪه‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻳﻚ اﺛﺮ‬ ‫و اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑـﺮاى روزﻫــﺎى رﻣـﻀــﺎن و‬ ‫را در اوﻛﺘﺎو ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭼﻬﺮه ﺧﻨﺪان ﭘﺪر و‬
‫ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ‪ ،‬اﻧﮕﺎر ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﻌﺎر در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻫﻤﺮاه آن‬ ‫اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺗـﺠﺮﺑـﻪ ﻫﺎى ﺗـﺎزه ﺳﻴـﺎوش‬ ‫ﺗﻜﻨﻮازى در ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺳﻨﺘﻰ‬ ‫در اﻳــﻦ زﻣـﻴــﻨـﻪ ﺑــﺎ وﻳـﮋﮔــﻰ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﺷـﺐ ﻫﺎ ﺷﻨﻴﺪن‬ ‫ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ او از آﻳﺪا ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻳﻚ ﺑﺎره ﻗﻄﻊ‬
‫از ﻣﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬داﺧﻞ اﺳﺘﻮدﻳﻮ ﺑﻮدم‪ ،‬روﺑﻪ روى ﻳﻚ‬ ‫ﻛﺎﻣﻜﺎر و ﺗﻔﻜﺮات ﻓﻌﻠﻰ او را در زﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺑـﻪ ﺑﺎزار آﻣـﺪ؛ »ﺑـﺎراﻧـﻰ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛـﺮدن از ﻛﻼم ﻋﺮﺑﻰ‬ ‫ﺗـﻮاﺷــﻴـﺢ و آواﻫــﺎ و ﻧـﻮاﻫــﺎى‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮد‪ .‬در ﺻﺤـﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﻣﺠﻠـﺲ ﻋﺮوﺳﻰ را ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴـﻢ‬
‫ﭘﻴﺎﻧﻮ و ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻦ‪ .‬در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻰ ام ﻣﺠﺬوب آواى ﻗﺮن‬ ‫ﻣﻮﺳـﻴﻘـﻰ ﺷﺎﻣـﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد‪ .‬در ﺟـﻠﺪ‬ ‫درﻳــــﺎ« ﻛـــــﻪ ﺷــــﺎﻣــــﻞ‬ ‫و ﻓــﺎرﺳـﻰ اراﺋــﻪ ﻣـﻰ ﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﻣ ﺬ ﻫﺒ ﻰ ﺧ ﺎ ﻟ ﻰ ا ز ﻟﻄ ‪ m‬ﻧﻴ ﺴ ﺖ و‬ ‫ﻛﻪ ﻃﺒﻌًﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺻﺤﻨﻪ اى و ﺷﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺎﻟﺴﻰ‬
‫ﻧﻮزدﻫـﻢ ﺑﻮدم‪ .‬ﻣﻦ ﻃـﺮﻓﺪار ﻫﻤﻴـﺸﮕﻰ ﺑـﺮﻟﻴﻮز‪ ،‬ﭘـﺮوﻛﻮﻓﻴ‪m‬‬ ‫ﺳـﻰ دى اﻳــﻦ اﺛـﺮ آﻣــﺪه اﺳـﺖ‪» :‬از‬ ‫ﺳــﻨـﺘــﻮرﻧـﻮازى ﺳــﻴـﺎوش‬ ‫اﺳـﺘـﻔـﺎده ﻣـﺘـﻨــﻮع از ﻛـﻼم‪،‬‬ ‫ﻣـﺎ ‪ ٤‬آﻟﺒـﻮم ﺗـﻮاﺷﻴـﺢ ﻛـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ‬ ‫را در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎى ﺻﻮﺗﻰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه دارد‪ .‬در ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺤﻨﻪ‬
‫)‪ (Prokofiev‬و ﺑﺘﻬﻮون ﻫﺴـﺘﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻠﻮدى ﻫﺎى ﻓﻮﻟﻚ‪،‬‬ ‫وﻳﮋﮔـﻰ ﻫﺎى ﻧﻮازﻧﺪﮔـﻰ او ﺳﻮﻧﻮرﻳﺘـﻪ‬ ‫ﻛﺎﻣﻜـﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻠﻪ او ﻧـﻮه‬ ‫اﺟﺮاى ﺻﺤﻴـﺢ و ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺳـﻴﻘـﻰ ﺣﻮزه ﻫـﻨﺮى ﻣـﻨﺘـﺸﺮ‬ ‫وﻗﺘﻰ ﻛﻪ آﻳـﺪا ﭘﺪر را در ﺣﺎل ﺗﻠﻔﻦ زدن — ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن زن‬
‫ﻣﺎرش ﻫﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ و ﮔﺮوه ﻫﺎى ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ در اﻳﺪه ﻫﺎﻳﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار‬ ‫وﻳﮋه‪ ،‬ﻣﻀﺮاب ﻫﺎى روﺷﻦ و روان‪،‬‬ ‫ﺧـﺎﻧـﻮاده ﻛـﺎﻣـﻜـﺎر ﻳـﻌـﻨـﻰ‬ ‫ﻛﺎر ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳـﻠﻴﻘـﻪ ﻫﻨـﺮى در‬ ‫ﻛﺮده را ﭘﻴﺸﻨـﻬﺎد ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ‪ -‬ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺎ ﺗﻢ و ﻟﺤﻦ ﺗﺮدﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻌﺪ در‬
‫ﺑﻮده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺪرت ﻣﺴـﺎوى ﻣﻀﺮاب ﻫﺎى ﭼﭗ و‬ ‫ﻓـﺮزﻧﺪ ﭘـﺸﻨـﮓ ﻛـﺎﻣﻜـﺎر و‬ ‫ﻗـﻄــﻌـﺎت اﻳــﻦ ﻣـﺠــﻤـﻮﻋــﻪ‬ ‫ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﻪ ﺗـــﻮﺳــﻂ ﮔــﺮوه‬ ‫ﺻﺪاى ﺻـﺤﻨـﻪ ﮔﻢ ﻣـﻰ ﺷﻮد‪ .‬در ﭘـﻼن ﻫﺎى ﺑـﻌﺪ ﺑـﺎ دﻳﺪن‬
‫▪ﻛﺮﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﺑﭽﻪ‪4‬ﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎپ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪه‪4‬اﻧـﺪ‪.‬‬ ‫راﺳﺖ‪ ،‬اﺟـﺮاى ﭘﺎﺳـﺎژﻫﺎى ﺳﺮﻳـﻊ و‬ ‫ﺳــﻮداﺑـﻪ ﺳــﺎﻟـﻢ اﺳــﺖ و‬ ‫ﻣــﻰ ﺗـــﻮاﻧــﺪ ﻣـــﻮرد ﺗــﻮﺟــﻪ‬ ‫ﻫﻤﺨﻮاﻧـﻰ و ﺗﻮاﺷﻴﺢ ﻗﺪر اﺟﺮا‬ ‫ﻋﻜـﺴﻰ ﻛـﻪ آﻳﺪا در ﻫـﻤﺎن ﻋـﺮوﺳﻰ اﻧـﺪاﺧﺘـﻪ در ﻛﺎﻣـﭙﻴـﻮﺗﺮ‬
‫واﺿـﺢ و رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﻮاﻧـﺲ را ﻣﻰ ﺗـﻮان‬ ‫ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ را در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﭘـﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻣـﻮﺳﻴـﻘﻰ ﻫـﺎى‬ ‫ﺷـﺪه اﻧــﺪ و در ﻛـﻞ ‪ ٤‬آﻟـﺒـﻮم‪،‬‬ ‫ﺷﺨﺼﻰ اش ﻣـﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳـﻜﺎﻧﺲ ﻓﻼش ﺑﻚ‬
‫ذﻛﺮ ﻛﺮد‪ «.‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻀﺮاب‬ ‫و ﻧﺰد ﻋﻤﻮى ﺧﻮد ارژﻧﮓ و‬ ‫آوازى و آﺋﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺟﻠﺪ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ‪ ٤٢‬ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻮده و در ذﻫﻦ آﻳﺪا ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻻﭼﻴﻨﻰ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ‬
‫را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺳﻴـﺎوش داد و ﻧـﻮاﺧـﺘﻦ‬ ‫ﭘﺪر ﻓـﺮا ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤـﺎﺗﻰ درﺑﺎره‬ ‫»در ﺗــﻮاﺷــﻴــﺢ ﺧـــﻮاﻧــﻰ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻫﺎى ﻓﻴﻠﻢ را ﻣﺮور و زﻣﺎن ﺑﻨﺪى ﻛﺮده و ﺑﺎﺳﻠﻴﻘﻪ از ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬
‫اوﻟـﻴﻦ ﻣـﻀـﺮاب ﻫـﺎ را ﺑﻪ او آﻣـﻮﺧـﺖ‬ ‫آﻟﺒﻮم ﺧﻮد را در ‪ ١٦‬ﺳﺎﻟﮕﻰ‬ ‫ﮔـﺮوه ﻗﺪر و ﻧـﺎم اﻋﻀـﺎى آن‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﺪاﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺳﻴﻨﻪ‬ ‫در ﺟﺎى ﺟـﺎى ﻓﻴﻠﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳـﺖ‪ .‬ﻫﻤﻪ اﻳـﻨﻬﺎ وﻗﺘـﻰ‬
‫ﺳﻮداﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد‪» :‬در اﺑﺘﺪا ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ‬ ‫رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻰ‬ ‫اﺟﺮاﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮﻣﻰ آﻳﺪ ﻓﻀﺎﻳـﻰ‬ ‫ارزش ﭘﻴـﺪا ﻣﻰ ﻛﻨـﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴـﻢ او از آﻫﻨﮕـﺴﺎزان ﭘﺮﻛـﺎر و از‬
‫ﺳﻨﺘﻮر ﺑﺮاﻳﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮد‪ ،‬زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺪون‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ‪ ١٠‬ﻗـﻄﻌﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻴﺴـﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ‬ ‫آﻫﻨـﮕﻴﻦ‪ ،‬ﺣـﺠﻴـﻢ و ﺳﺮﺷﺎر را‬ ‫ﻣﻌﺪود ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﭼـﻨﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﺎرﺟﻰ‬
‫را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﺿﺒﻂ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ »آﻳﺪا« از ﻫﻤﺎﻳﻮن‬
‫ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻋﺪه اى ﺑﺎ ﻣﻀﺮاب ﺑﺮ روى ﺳﺎز‬ ‫اﺳــﺖ‪» :‬ﻗـﻄــﺮه ﺑـﺎران«‪،‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ از ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ و‬ ‫ﻣــﻰ ﺳـﺎزد ﻛــﻪ در ﻣـﻮﺳــﻴـﻘــﻰ‬
‫ﺧﺴﺮوى ﻧﻮازﻧﺪه ﭼﻴﺮه دﺳﺖ وﻳﻮﻟﻨﺴﻞ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﻢ آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ‬
‫ﻼ ﺑـﻰ ﻣﻌﻨﻰ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﭘـﺪرم‬ ‫ﻣﻰ زدم‪ ،‬ﻛﺎﻣ ً‬ ‫»ﭘـﺮﻳـﺸـﺎن«‪» ،‬ﺑـﺎراﻧـﻰ ﺑـﺮ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣـﻘﺎم ﻫﺎ دارﻧﺪ و‬ ‫ﻛـﻼﺳﻴـﻚ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ُﻛـﺮآﻛﺎﺑـﻼ‬
‫ﺧﻴﻠﻰ‪4‬ﻫﺎ ﺑﻪ »دﻳﻮار« ﻓﻜﺮ ﻣﻰ‪4‬ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﻋﻮت ﻛﺮد ﺗﺎ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ‬
‫ﺑـﻪ ﻧـﻈـﺮم ﻫـﻤـﺎن روﻧـﺪ »‪ «The Wall‬و ‪«Wish you‬‬
‫ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻰ ﺧـﻮدت ﭼﻬﺎر‬ ‫درﻳـــﺎ«‪» ،‬ﻣـــﻬــﺘـــﺎب«‪،‬‬ ‫زﻳﺮﻧﻈﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺗﻮاﺷﻴﺢ را‬ ‫)ﻫـﻤﺨـﻮاﻧﻰ‪ ،‬ﺟـﻤﻊ ﺧـﻮاﻧـﻰ و‬
‫ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن )ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻔﺮى‪ -‬وﻳﻮﻟﻦ‪ ،‬ﻧﺎﺻﺮ رﺣﻴﻤﻰ‪ -‬ﻓﻠﻮت‪،‬‬
‫»‪ were Here‬را اداﻣﻪ داده ام‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ‬ ‫ﻣﻀﺮاب ﺑﺴﺎزى و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺎد داد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻰ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫»ﺑﺪاﻫﻪ ﻧﻮازى در ﻧﻮا«‪» ،‬ﻣﻮج«‪» ،‬ﭘﺮواز«‪» ،‬رﺧﺶ«‪» ،‬درﻳﺎ«‬ ‫ﻓﺮاﮔﺮﻓـﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑـﻬﺘﺮ ﺑﻔﻬـﻤﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﻬـﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻫﺎى‬ ‫ﻫﻢ ﻧﻮاﻳﻰ ﺑﺪون ﺳﺎز( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد‪«.‬‬
‫رﺿﺎ ﺗﺎﺟﺒﺨﺶ‪ -‬ﺑﻴﺲ و ﺧﻮد ﻓﺮﻳﺒﺮز ﻻﭼﻴﻨﻰ — ﭘﻴﺎﻧﻮ و ﮔﻴﺘﺎر(‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﻨﻢ و ﺳﻌﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ‬ ‫را ﻣﻌﻨﻰ دار و ﺑﺎ رﻳﺘﻢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻨﻮازم‪ .‬ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗﻢ از روزى‬ ‫و »ﺧﺰان« ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎى ﻛﺎﻣﻜﺎر ﻧﻮﺟﻮان را درﺑﺮﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺮاى اﺟﺮاى ﺗﻮاﺷﻴﺢ ﺑﺮﻃﺒـﻖ رﻳﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﺳﻴﻘـﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮى ﺗﻮاﺷﻴﺢ ﺧـﻮاﻧﻰ ﺗﺎ‬
‫ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد‪ .‬ﻳﻚ ﻣـﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮرى در »دﻳﺸﺐ ﺑﺎﺑﺎﺗـﻮ دﻳﺪم‬
‫از آن ﺑﮕﻴـﺮم‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺨﺸﻰ از ﻫﻤـﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ را ﻛـﻪ در »دﻳﻮار«‬ ‫ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ‪ ٧‬ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻴﺪ‪«.‬‬ ‫او ﺿﺒﻂ ﻛـﺎرﻫﺎﻳﺶ را ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ ٨٣‬ﺷـﺮوع ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ‬ ‫اﻳﺮان و ﻧﻮاﺣﻰ آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑ ﻪ ﺣ ﺎ ل ﻓ ﻘ ﻂ ا ز ﺻﺪ ا و ﺳ ﻴ ﻤ ﺎ ﺑ ﻨ ﺎ ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﺎ ﺳ ﺒ ﺖ ﻫ ﺎ ﭘ ﺨ ﺶ ﺷ ﺪ ه‬
‫آﻳﺪا« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺳﻴـﻘﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺮﻛﺖ‬
‫داﺷﺘـﻢ‪ ،‬اﻳﻨﺠـﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﻣـﻰ ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬دﻟﻤﺸـﻐﻮﻟﻰ ﻫﺎى ﻣـﻦ در‬ ‫اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ آﻳﺪاى ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻚ زن ﺧﺎﻧﻪ دار‬
‫دوران ﻛﺎرم ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫— ﻣﺎدرش‪ -‬ﻛﻪ ﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﻰ او در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دارد‬
‫▪در ﻛـﺎر ﺟﺪﻳـﺪ ﺷﻤـﺎ و در اﻳﻦ ارﻛـﺴﺘـﺮ ﺧﻮاﻧـﻨﺪﮔـﺎن اﺷﻌـﺎر و‬ ‫اﻳﺮاﻧﻰ‬ ‫اﻳﺮاﻧﻰ‬
‫ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰ ﺑـﻴﻨﺪ زﻳﺮا آﻳﺪا ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗـﺎ وﻗﻮف ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ‬
‫ﻛﺮﻫﺎى ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻓﻘﻂ در دو اﭘﻴﺰود ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ‪ .‬ﺧﺼﻮﺻًﺎ‬ ‫ﭘﺪرش ﺑﺎ آن زن‪ ،‬از ﻃﺮﻓﻰ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ‬
‫اﺳﻤـﺎﻋﻴﻞ ﻟـﻮ ﺧﻮاﻧـﻨﺪه اﻧﻘـﻼﺑﻰ ﺑﺰرگ ﻫـﻢ ﻫﺴـﺖ و ﻳﻚ ﮔﺮوه‬ ‫دوﻧﻮازى اﻳﺮاﻧﻰ‪ ،‬ﻛﻨﺴﺮت اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻰ‬ ‫ﻓﺮداى روﺷﻦ‬ ‫دارد و از ﻃـﺮف دﻳـﮕﺮ ﺑـﺎ ﺗـﻌـﺼﺒـﻰ ﻛـﻪ ﻧـﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔـﻰ‬
‫ﻛﺮ ﻣﺬﻫﺒﻰ‪ .‬رﻳﺘﻢ‪4‬ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﺮوع ﻣﻰ‪4‬ﺷـﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ‪ -‬و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧﻮد‪ -‬دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را‬
‫ﺳﻔـﺎرت اﺳﭙﺎﻧـﻴﺎ ﻗﺮار اﺳـﺖ ﻛﻨﺴﺮت ﻓـﻼﻣﻨﻜـﻮ ﻣﺪرن‬ ‫آﻟﺒﻮم دوﻧﻮازى ﺗـﺎر و ﺗﻨﺒﻚ ﻛﺎر ﻣﺸﺘﺮﻛـﻰ از ارژﻧﮓ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﺎى ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى اﻳﻦ اﭘﺮا ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﻛﻢ رﻧﮓ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد‪ .‬او در اﻳﻦ راه ﺣﺘﻰ درس و زﻧﺪﮔﻰ‬
‫اﺳﭙـﺎﻧﻴـﺎﻳﻰ را ‪ ٨‬و ‪ ٩‬آذرﻣـﺎه در ﺗﺎﻻر وﺣﺪت ‪ -‬ﺗـﻬﺮان ‪-‬‬ ‫ﺻﻴﻔﻰ زاده و ﻧﻮﻳﺪ اﻓﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎﻫﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزار‬ ‫»ﻓـﺮداى روﺷــﻦ« ﺷـﺎﻣــﻞ دو ﺳـﻰ دى‬
‫ﻋﻤﻮﻣﻰ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺧﻮد را ﻣﻮﻗﺘًﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ‬
‫ﺑﺮﮔﺰار ﻛـﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﻳﻦ ﮔﺰارش در اﻳﻦ ﻛـﻨﺴﺮت دو ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﻋﺮﺿـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺻﻴـﻔﻰ زاده ﺑـﺎ ﺑﻴﺎن اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ‬ ‫اﺳ ﺖ ﻛ ﻪ د ر ﻳ ﻚ ﺳ ﻰ د ى ﻗ ﻄ ﻌ ﺎ ت ﭘ ﺎ پ‬
‫ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮه ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺎ‬ ‫اﻓﺖ ﻣـﻰ ﻛﻨـﺪ و از ﻧﻈـﺮ ﻋﺎﻃـﻔﻰ ﻫـﻴﭻ اﻋـﺘﻨـﺎﻳﻰ ﺑـﻪ آن ﭘﺴـﺮ‬
‫ﮔـﻴـﺘـﺎر و ﻳـﻚ ﻧـﻔـﺮ ﭘـﺮﻛـﺎﺷـﻦ‬ ‫ﮔﻔـﺖ‪ :‬اﻳﻦ آﻟـﺒﻮم ﻛـﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ‬ ‫و در ﺳﻰ دى دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺳﻤـﻔﻮﻧﻴﻚ‬
‫ﻼ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ ﺑﻮدم‬ ‫ﺷﻴﻮه اى دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آوازى ﻛﺎﻣ ً‬ ‫دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ‪ .‬در‬
‫و آن را ﺟﺎرى ﻛﺮدم‪.‬‬ ‫ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ ﻧـﻮاﺧﺖ‪ .‬ﺳـﺎﻋـﺖ‬ ‫ﻣـﺎه دﻳـﮕــﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﻋـﺮﺿـﻪ‬ ‫ﺷﻬـﺮ اﻧﺘـﻈﺎر ﮔـﻨﺠﺎﻧـﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛﻪ‬
‫ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻫـﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎى ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮﺳﻴـﻘﻰ ﺣﻀﻮرى‬
‫▪ﭼﺮا رم را ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ اﺟﺮا در ‪ ١٧‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﺮدﻳﺪ؟‬ ‫اﺟـﺮاى ﻧـﺨـﺴـﺘـﻴـﻦ ﻛـﻨـﺴـﺮت‬ ‫ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ‪ ،‬در دو ﺑـﺨﺶ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻗﻄﻌﻪ آﺧﺮ ﻧـﻴﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻮده و‬
‫ﻗﻮى و ﭘﺮرﻧﮓ‪ -‬ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺳﻜﻮت و ﺻﺪاى ﺻﺤﻨﻪ و اﻓﻜﺖ‪-‬‬
‫اﻳﻦ رم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده‪ .‬ﻓﻼوﻳﻮ ﺳﻮرﻳﻨﻰ )ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺳﻔﺎرت اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات‬ ‫دﺷﺘـﻰ و ﺳﻪ ﮔـﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد‬ ‫اﺛﺮ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻼ در ﻳـﻜﻰ از ﺻﺤﻨـﻪ ﻫﺎى اﺑﺘﺪاﻳـﻰ ﻓﻴﻠﻢ‪ ،‬ﺑـﻌﺪ از‬ ‫دارد‪ .‬ﻣﺜ ً‬
‫ﻫﻨﺮى ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ رم( ﻫﻤـﻴﺸﻪ ﻳﻜﻰ از ﻃﺮﻓـﺪاران ﻛﺎرﻫﺎﻳﻢ‬ ‫دوﻟـﺖ در اﻳــﺮان‪ ٢١ ،‬اﻋـﻼم‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻌـﺪادى از ﻗﻄﻌﺎت آن از‬ ‫ﺧـﻮاﻧـﻨﺪﮔـﻰ ﻗـﻄـﻌﺎت ﭘـﺎپ اﻳـﻦ اﺛـﺮ را‬ ‫آﻣﺪن ﭘﺪر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﺘﺶ را در ﻣﻰ آورد و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ اى ﭘﺮت‬
‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﺧﺒـﺮﮔﺰارى ﻣـﻬﺮ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد ﻣـﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧـﻮاﻧــﻨـﺪﮔــﺎن ﻣـﺨـﺘــﻠـ‪ m‬ﺑــﺮ ﻋـﻬــﺪه‬ ‫ﻣﻰ ﻛﻨﺪ‪ ،‬آﻳﺪا ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻣـﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ﻳﻚ ﺗﺎر ﻣﻮى‬
‫▪اﺟﺮاى ﻛﺎﻣﻞ در ﻛﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ‪4‬ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮔـﺰارش داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻨـﻮز‬ ‫وى اداﻣــﻪ داد‪ :‬ﺑـﺨــﺸـﻰ از‬ ‫داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ؛ اﺣـﺴـﺎن ﺧﻮاﺟـﻪ اﻣـﻴـﺮى‪،‬‬ ‫زﻧﺎﻧـﻪ روى ﻛﺖ ﭘﻴـﺪا ﻣﻰ ﻛﻨـﺪ و آن را ﺑﺮ ﻣـﻰ دارد‪ .‬در اﻳﻨﺠـﺎ‬
‫ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﻛﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎى ﺧﻮدش را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺳﻔﺎرت اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻰ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎت اﻳﻦ آﻟﺒﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﭘﺪرام اوﺷﺎﻧـﻰ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ﺻﺎدﻗﻰ و‬ ‫ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺎ ﺗﻢ ﺟﻨﺎﻳﻰ و رﻣﺰآﻣﻴﺰ ﺷﺮوع و ﺳﭙﺲ ﻟﺤﻦ ﻋﺎﻃﻔﻰ‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﭘﺮاى رم ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدم ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺎم ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن اﻳـﻦ اﺟﺮا را ذﻛﺮ‬ ‫از ﻣـﻠـﻮدى ﻫــﺎى ﻓـﻮﻟـﻜـﻠـﻮر‬ ‫اﻣﻴـﺪ ﺣﺠـﺖ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﻰ دى اول‬ ‫ﺑﻪ ﺧـﻮد ﻣﻰ ﮔـﻴﺮد ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮازات ﮔﺮﻳـﻪ آﻳﺪا را در ﺗـﻨﻬـﺎﻳﻰ او‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺎﻧـﮕﺮ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑـﻰ از اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄـﻪ اﺷﻌﺎر‬ ‫ﻧﻜﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺪى ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻣـﺤـﻠﻰ ﺑـﺨـﺼـﻮص ﻣﻨـﻄـﻘـﻪ‬ ‫ﻫـﺴـﺘﻨـﺪ و در ﻣـﻨـﻈﻮﻣـﻪ ﺷـﻬـﺮ اﻧـﺘﻈـﺎر‬ ‫ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﺻﺪاى ﺟﻴﻎ وﻳﻮﻟﻦ را در اوﻛﺘﺎو ﺑﺎﻻ‬
‫اﭘﺮاﻳﻰ ﻫﻤﺮاه ﻣﻰ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در‬ ‫ﻛﻨﺴـﺮت ﻓﻼﻣﻨﻜـﻮﻳﻰ از ﺳﻮى‬ ‫ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى‬ ‫ﺳﺮوش ﻛـﺮﻳﻤـﻰ و ﻣﻬـﺪى ﻫﺪاﻳﻰ آواز‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻳﻢ‪ .‬در ﻧﻤﺎى ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻓﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ‬
‫ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﻛﺎرى ﻫﺴﺘﻢ و اﻟﺒـﺘﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻴﻢ از ﭼﻪ‬ ‫ﺳﻔﺎرت اﺳﭙﺎﻧﻴـﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺳﺎز ﺗـﺎر ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ‪ .‬اﮔـﺮﭼﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗـﻄﻌﺎت و‬ ‫و ﺑﺪون ﻓـﺮود ﻗﻄﻊ ﻣـﻰ ﺷﻮد‪ .‬در ﻧـﻤﺎﻫﺎى ﺑـﻌﺪ ﻛﻪ زﻣـﺎن آن‬
‫اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ‪ Ca Ira‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻣـﻮرد اﺳﺘـﻘﺒـﺎل ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ‪.‬‬ ‫ﺻـﻴـﻔﻰ زاده ﻫـﻤـﭽـﻨـﻴﻦ ﻛـﺎر‬ ‫اﺟﺮاى آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻴﺎن‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺪر را در ﺧﺎﻧﻪ‪ -‬ﺑﺪون ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‪ -‬ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ‬
‫▪ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻛﻼﺳﻴﻚ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك‪4‬ﺗﺎﻳﻤﺰ« از اﭘﺮاى ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺳـﻔـﺎرت اﺳــﭙـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑـﻪ دﻟــﻴـﻞ‬ ‫ﺳـــﺎﺧــﺖ آﻟـــﺒــﻮﻣـــﻰ را ﺑــﺎ‬ ‫ﻧــﻮازﻧــﺪﮔــﺎن اﺛــﺮ ﻧـــﺎم ﭼــﻬــﺮه ﻫــﺎى‬ ‫و اداﻣـﻪ ﻣﻮﺳـﻴـﻘـﻰ ﻗﻄـﻊ ﺷـﺪه ﻗﺒـﻠـﻰ را روى ﺻﺤـﻨـﻪ ﻫـﺎى‬
‫ﺷﻤﺎ و ﻗﻴﺎس آن ﺑﺎ »دﻳﻮار« ﻧﻮﺷﺘﻪ‪4‬اﻧﺪ‪...‬‬ ‫اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ اﺟﺮا‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﻰ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻬﺮﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﻨـﺎﺧﺘـﻪ ﺷﺪه اى دﻳﺪه ﻣـﻰ ﺷﻮد‪ .‬ﻣـﺎزﻳﺎر ﻇﻬـﻴﺮاﻟـﺪﻳﻨﻰ‬ ‫»ﻓـﺮداى روﺷـﻦ« ﻧـﺎم ﻣﺠـﻤـﻮﻋـﻪ اى ﺑـﻪ آﻫـﻨـﮕـﺴﺎزى‬ ‫دوﭼﺮﺧـﻪ ﺳﻮارى آﻳـﺪا در ﻧﻴﻤـﻪ ﺷﺐ و ﺣﺮف زدن او ﺑـﺎ ﺧﻮد‬
‫آن ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻚ ﻧﻘﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺪى در ﻳﻚ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪى‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑـﻪ اداﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰارى اﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮازﻧﺪه وﻳﻮﻟﻦ و آﻟﺘﻮ‪ ،‬ﻛﺮﻳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻧﻮازﻧﺪه وﻳﻮﻟﻨﺴﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﺮزﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﺷﻬﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻳﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺎ ﺟﻴﻎ ﻫﺎى اﻛﻮدار آﻳﺪا و ﺗﻮﻗ‪ m‬او‬
‫ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻴـﺸﻴﻨﻪ )‪ (Background‬ﻣﺮا‬ ‫ﻛـﻨﺴـﺮت ﻫﺎ در اﻳـﺮان ﺗﻤـﺎﻳﻠـﻰ‬ ‫ﻣـﺎه دﻳـﮕﺮ در اروﭘـﺎ ﻣـﻨـﺘـﺸﺮ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪﻓﺮ ﻧﻮازﻧـﺪه ﻛﻨﺘﺮﺑﺎس‪ ،‬ﻧﺎﺻـﺮ رﺣﻴﻤﻰ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﻫﻨﺮى ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده‬ ‫ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻧﺎز )ﺧﺎﻃﺮه اﺳﺪى( ﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻧﻘـﺪ ﻣﻰ ﻛـﻨﻨـﺪ‪ .‬از ﻣﻚ ﻛﺎرﺗـﻰ ﻣﺜـﺎل ﻣﻰ آورﻧﺪ‪ .‬اﻣـﺎ ﻣﺮا ﺑـﺎ او‬ ‫ﺟ ﺪ ى ﻧ ﺸ ﺎ ن ﻣ ﻰ د ﻫﺪ ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮازﻧﺪه ﻓﻠﻮت‪ ،‬ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺣﻔﻈﻰ ﻓﺮ ﻧﻮازﻧﺪه اﺑﻮآ و‪...‬‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ را ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر دﻳﮕﺮ‬ ‫در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﻨﻤﺎى اﻳﺮان ﻳﻜﻰ از ﺻـﺤﻨﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره‬
‫ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧﻤﻰ ﻛﻨـﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﻨـﻜﺎش ﻫﺎ راﺣﺖ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح اﻧـﮓ ﻣﻮﺳﻴـﻘﻰ ﮔـﺬاﺷﺘﻦ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﻰ آﻣﺪه‬
‫ﻣﻰ ﺑﺎﻳـﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫـﺪف و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑـﻌﺪًا‬ ‫ﺳﻜﺎﻧﺲ ﻫﺎى ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﮔﺮﻳﺰ و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮارى ﺑﻮده )و ﻫﻨﻮز‬
‫ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪم در ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻰ زﻧﺪﮔﻰ ام اﺳﺖ و‬ ‫ﻫﻢ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ!( اﻣﺎ ﻻﭼﻴﻨﻰ در »آﻳﺪا« ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ‬
‫ﮔﺰارش‬
‫ﺑﻪ ﺳﺨﺘـﻰ آن را دﻧﺒﺎل ﻣﻰ ﻛﻨﻢ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻣـﺮا ﻧﻘﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﻳﻚ‬
‫ﻛﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﺪرن‬
‫ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬ ‫ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ‬
‫ﺻﺪاى ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮرد ﺟﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮرى را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ام‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺎزى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ‬ ‫از ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﻴﺪه در داﺳﺘﺎن ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺖ )و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮدان و‬
‫ﺑﻴـﺸﺘـﺮﻳﻦ ﺗـﺨﻠ‪ m‬را در اﻳـﻦ زﻣﻴـﻨﻪ داﺷـﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬در ﭼـﻴﻦ‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻫﻨﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز‪ ،‬ﻣﺠﺎزات‬ ‫ﺻﺎﺣـﺒﺎن رﺳﻤﻰ ﻓـﺮوش ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣـﻮﺳﻴﻘﻰ و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴـﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺎﺿﻠﻰ‪ :‬اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮوش ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎى‬
‫وﻟﻰ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑﺎزى ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﻴـﻠﻤﻨﺎﻣـﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻫـﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﻰ ﺷﻮد( آﻧﺠﺎ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدر‬
‫ﻛﭙﻰ ﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎدل ‪ ٨٠‬درﺻﺪ ﻛﻞ‬ ‫زﻧﺪان و ﺟﺮﻳـﻤﻪ ﺗﺎ ﻣﺒـﻠﻎ ‪ ٣٠٠‬ﻫﺰار ﻳﻮرو در ﻧـﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫وزارت ﻓـﺮﻫـﻨﮓ ﻳـﻮﻧـﺎن ﻓـﺮاﻫـﻢ ﺳﺎﺧـﺘـﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﺷـﺒـﻜﻪ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ‪CD‬ﻫﺎى ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ در ﻳﻮﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﻰ اﻳﻦ‬
‫▪در اوﻟـﻴـﻦ اﺟــﺮا دوﻳـﺴـﺖ ﻣـﻬـﻤــﺎن وﻳـﮋه ﺣـﻀـﻮر دارﻧـﺪ‪ .‬ﭼــﻪ‬ ‫)ﺷﺮاره دوﻟﺖ آﺑﺎدى( در ﺣـﺎل ﻛﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐـﻮل ﺷﻨﻴﺪن‬
‫ﺑﺎزار ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻳﻮﻧﺎن ﻫﺮﭼﻨـﺪ‬ ‫ﺳـﻮدﺟـﻮﻳـﺎن داﺧـﻠـﻰ روزاﻧـﻪ ﻫـﺰاران ﺣـﻠﻘـﻪ ‪ CD‬را ﺑـﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪى و‬
‫ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰ‪4‬آﻳﻨﺪ‪ .‬آﻳﺎ ﻣﻴﻚ‪4‬ﻣﻴﺴﻮن ﻫﻢ دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳـﺖ؟‬ ‫ﻧﻮار راﺳﺖ ﭘﻨﺠﮕﺎه ﺟﺸﻦ ﻫﻨﺮ ﺷﻴﺮاز )ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺷﺠﺮﻳﺎن و‬
‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺮاﻧﻪ‬ ‫ﺗﺎ ﺣـﺪودى در ﻛﻨﺘﺮل اﻳـﻦ ﻣﺴﺌـﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻴﻜﺎر ﺧـﺎرﺟﻰ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧـﻰ‬ ‫ﺳﺨـﺖ ﺗﺮى را ﺑـﺮاى ﻣﻘﺎﺑـﻠﻪ ﺑـﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه اﺗﺨـﺎذ ﻛﻨﻨـﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﻜﺎران‪ ،‬دوﺳﺘﺎن و ﭼﻨﺪ ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪ‪ .‬ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤًﺎ ﻣﻴﺴﻮن‬ ‫ﺗـﺎر ﻟﻄـﻔﻰ( اﺳـﺖ و ﺑﺎ ﺗـﻤـﺎم ﺷﺪن ﻳـﻚ ﻃﺮف ﻧـﻮار از آﻳﺪا‬
‫ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ را از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠ‪ m‬راﻳﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻧـﻈﺮ ﻣـﻰ رﺳﺪ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧـﻰ ﻛﻪ اﺷـﺘﻴـﺎق ﺑﻪ ﺧـﺮﻳﺪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫ﭘﺮﺧـﻄﺮ آﻧـﻬﺎ ﺳـﻮد ﻧﺎﭼﻴـﺰى ﺑﺮاى ﺧـﻮد ﻛﺴﺐ ﻛـﻨﻨـﺪ‪ .‬در‬ ‫آﻣﺎرﻫﺎى ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪات دﻳﺴﻜـﻮﮔﺮاﻓﻰ ﻧﺸﺎن‬
‫ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮار را ﺑـﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﺧﺎﻃﺮه اﻳﻦ ﻧﻮار و‬
‫▪ﺷـﻤـﺎ در ﺣـﺎل ﻛـﺎر روى ﻳـﻚ آﻟـﺒـﻮم راك ﻫـﺴـﺘﻴـﺪ‪ .‬در اداﻣـﻪ‬ ‫و اﻳﻦ در ﺣـﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻛﺎرﺑﺮاﻧﻰ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺷﻜـﻞ راﻳﮕﺎن‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ارزان ﻗﻴﻤﺖ وﺟﻮد دارد ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺮدم‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﻴـﺮ دﻳﺪن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻓﺮوﺷـﻨﺪﮔﺎن دوره ﮔﺮد ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﻳﻜﻰ از ﻛﺸﻮرﻫﺎى اروﭘﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در‬ ‫آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﭘﺪر آﻳﺪا ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎدر‬
‫»‪.«Amused to Death‬‬ ‫اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از‬ ‫ﺑﻪ ﺧـﺮﻳﺪ ﻣـﺤﺼـﻮﻻت ارزان ﺗﺮ ﻧـﻴﺰ وﺟﻮد دارد‪ .‬در اﻳـﻦ‬ ‫دور از ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻣﻮران ﺷﻬﺮدارى و ﭘﻠﻴﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮدارى ﻫﺎى ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬ ‫ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﻞ دﻳﺮوز و اﻣﺮوز و ﻋﺸﻖ ﻫﺎ‬
‫ﺑﻪ واﻗﻊ ﻛﺎر روى دو آﻟـﺒﻮم را ﺷﺮوع ﻛﺮده ام‪ .‬ﻳﻜﻰ از آﻧـﻬﺎ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎى ﭘﻮﻟﻰ ﺧﺮﻳﺪارى ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬راﻳﮕﺎن ﺑﻮدن‬ ‫ﻛﺸﻮر ﻛـﻪ ﻣﺮدم از ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﺳﺖ ﻫـﺎى ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﺳﺘـﻘﺒﺎل‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎر ﺳﺨﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﻴﺮ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮان‬ ‫و ﻋـﻼﻳـﻖ آﻧـﻬـﺎ را ﻧـﺸـﺎن ﻣـﻰ دﻫـﺪ‪ .‬از اﻳـﻦ ﻣـﻮﺳـﻴـﻘـﻰ در‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ و در اداﻣﻪ ‪ Amused‬و دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‬ ‫و ﻫﻤـﭽﻨﻴـﻦ وﺳﻴـﻊ ﺑﻮدن ﮔﺴـﺘﺮه ﻓﺎﻳـﻞ ﻫﺎى ﻗـﺎﺑﻞ داﻧﻠـﻮد‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺳﻰ دى ﻫـﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﻟﻰ ‪٤‬‬ ‫ﻣـﻬﺎﺟـﺮان ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر در رﺳـﺘـﻮران ﻫـﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﻛـﺰ‬ ‫ﺧﺎرﺟﻰ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ‬ ‫ﻼ‬
‫ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد‪) .‬ﻣﺜ ً‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻣـﺤﺾ اﻳﻨﻜـﻪ ﻛﺎر ﺑﺮ روى اﻳﻦ اﭘـﺮا ﺗﻤﺎم ﺷﺪ‪ ،‬دو‬ ‫ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺑﺰرگ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت‬ ‫ﻳﻮرو ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﻴﺪه و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫ﺗـﻔﺮﻳـﺤـﻰ و ﺑـﺎزارﻫﺎى ﻣـﺤـﻠـﻰ‪ ،‬ﻣﺮدم را ﺑـﻪ ﺧـﺮﻳـﺪ اﻳﻦ‬ ‫ﻛﺸﻮر ﻳﺎزده ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادى‬ ‫در اواﺧﺮ ﻓﻴﻠـﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﺑﻴـﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻃـﺒﻴﻌﻰ ﺷﺪن‬
‫آﻟﺒﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﻴﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺪﻳﺪى روﺑﻪ رو ﺳﺎزد‪.‬‬ ‫ﻋﺎدى ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ ‪ ١٠‬اﻟﻰ ‪ ٢٥‬ﻳﻮرو ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻰ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻰ دى ﻫﺎى ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﻣﻬﺎﺟـﺮان آﻓﺮﻳﻘﺎﻳـﻰ ﻛﻪ ﻛﺎرى ﺟﺰ ﻓـﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت‬ ‫روال زﻧﺪﮔﻰ ﻗﺒﻠﻰ و ﻋﺸـﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر( در ﺳﻜﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ‬
‫▪راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻰ در ‪ Live8‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑـﻮد؟‬ ‫ﻃﺒﻖ آﻣـﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻃـﻮل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘـﻠﻴﺲ ﺗﺮﻛﻴـﻪ‬ ‫ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﻳـﻊ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن‬ ‫اﻳﻦ اﻗﺪام ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻠﻰ و‬ ‫ﺗﻘﻠﺒﻰ ﻫﻨﺮى در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎى اﺻﻠﻰ‬ ‫ﻓﻴﻠـﻢ آﻳﺪا را روى ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻓـﻀﺎى ﺑﺎز ﻣﺠﺘـﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ در‬
‫اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮔﻠﺪوف را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻢ‪ .‬در‬ ‫)ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻳﻮﻧﺎن( ﻧﻴﺰ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ‪ ٥٥٠‬ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﻛﺘﺎب‬ ‫ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ‪ ٢٠٠٤‬ﻣﻴـﻼدى ﻳﻚ ﺳﻮم ‪ CD‬ﻫﺎى‬ ‫ﻣﺠﺎز ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠ‪ m‬ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﭘﺎﻳـﺘﺨـﺖ‪ ،‬ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺎرﻳـﺨﻰ‪ ،‬ﺗـﻔﺮﻳﺤـﻰ‪ ،‬اﻳﺴـﺘﮕـﺎه ﻫﺎى‬ ‫ﺷﺐ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺻﺪاى ﻧﺮﻳﺸﻦ او را ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻳﻢ؛ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ او‬
‫آن ﻛﻨﺴـﺮت ﻓﺮﺻﺖ اﻳﻦ را داﺷﺘﻢ ﺗـﺎ ﺑﺎ دﻳﻮﻳﺪ ﮔﻴﻠـﻤﻮر ﺑﻌﺪ از‬ ‫و ‪ CD‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏـﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺳـﻴﻘﻰ ﻛﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑـﻪ ﻓﺮوش رﺳﻴـﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻧـﺴـﺨـﻪ ﻫـﺎى اﺻـﻠﻰ ﻣـﺤـﺼـﻮﻻت ﻓـﺮﻫـﻨـﮕـﻰ ﺗـﺸـﻮﻳـﻖ‬ ‫ﻣﺘﺮو‪ ،‬ﻣـﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ و ﻳـﺎ ﺣﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎى اﻳﻦ ﻛـﺸﻮر‬ ‫ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻛﻴﻚ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ؛ ﺻـﺪاى ﭘﻴﺎﻧﻮ را ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻳﻢ‬
‫ﻣﺪت ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﻃﻰ ﭼﻬﺎر روز ﺗﻤﺮﻳـﻦ ﺣﺮف زدﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﺸ‪ m‬ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎى ‪ ٢٠٠٠‬اﻟﻰ ‪ ٢٠٠٤‬دو‬ ‫ﺻﻮرت ﻏﻴـﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﻜﺜﻴـﺮ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣـﻨﺪان ﻗﺮار‬ ‫ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ .‬اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎى ﺻﻨﻔﻰ و ﻣـﻮﺳﻴﻘﻴﺪان ﻫﺎى اﻳﻦ‬ ‫اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻰ دى ﻫﺎى ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎى‬ ‫ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ روى ﻟﺒﺨﻨﺪ آﻳﺪا ﻓﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﺤﻨـﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ‬
‫ﻼ ﺑﻴـﻦ ﻣﻦ و دﻳﻮﻳﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‪.‬‬ ‫واﻗﻌًﺎ ﻣﺘﺎﺳـﻔﻢ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺒ ً‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن و ‪ ٩٠٠‬ﻫﺰار ﻧﻮار ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ و ﻓﻴﻠﻢ و ﻛﺘﺎب ﻗﺎﭼﺎق‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدى اﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى‬ ‫ﭘ ﺎ ﻳ ﻴ ﻦ ﺗ ﺮ ﻣ ﻰ ﻛ ﻨ ﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺻﺒﺢ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎى ﻛﻴﻚ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣـﺎﻧﺪه روى ﻧﻴﻤﻜﺖ‪ -‬ﺑﺪون‬
‫اﻣﺎ اﻳـﻦ ﻣﻼﻗﺎت زﻳﺒـﺎ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻰ ﺗﻮاﻧـﻴﻢ ﻧﻘـﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣـﺘﻔﺎوﺗﻰ‬ ‫ﻛﺸ‪ m‬ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ‪ ١٥‬ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن‬ ‫ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺷﺪه و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ از ﻣﺮدم ﻣـﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫ﺳﻮدﺟﻮﻳﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻃﻰ ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﻴﺮ‬ ‫آﻳﺪا‪ -‬را ﻣﻰ ﺑﻴﻨـﻴﻢ و ﺗﻴﺘﺮاژ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑـﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ارﻛﺴﺘﺮال روى‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ ،‬وﻟـﻰ ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮاى ﻫﻤﻜﺎرى‬ ‫و ‪ ١٨٠‬ﻫﺰار ﺳـﻰ دى ﻣﻮﺳﻴﻘـﻰ و ﻓﻴﻠﻢ ﻗـﺎﭼﺎق ﻛﺸ‪ m‬و‬ ‫از درآﻣﺪ ﺧﻮد را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از دﺳﺖ داده اﻧﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻛﻪ از ﺧﺮﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردى ﺧﻮددارى ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴﺮى از ﻓﻨﺎورى ﻫـﺎى ﺟﺪﻳﺪ اﻣﻜﺎن ﺗـﻜﺜﻴﺮ ﭼـﻨﻴﻦ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻰ ﺑﻨﺪد‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آدم ﻫﺎ از دور ﻣﻰ آﻳﻨﺪ‬
‫در ﻳﻚ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣ ﻨ ﻬ ﺪ م ﺷ ﺪ ه ا ﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣـﻰ ﺷﻮد ﻛـﺸـﻮر ﻫﺎى اﺳـﭙـﺎﻧـﻴﺎ‪ ،‬ﺑـﺮزﻳـﻞ‪ ،‬ﻫﻨـﺪ و ﭼـﻴﻦ‬ ‫ﻧـﻴـﺰ ﭼـﻨـﺪى ﭘـﻴــﺶ اﻋـﻼم ﻛـﺮده ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺮاى ﺗـﻬـﻴـﻪ و‬ ‫ﺳﻰ دى ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ را ﺑﺮاى‬ ‫و ﻣﻰ روﻧﺪ‪...‬‬