Anda di halaman 1dari 43

PELAN

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

REKA
CIPTA
PROSES

PROSES
MEREKA
CIPTA

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.1
PENGENALPASTIAN
MASALAH

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

PENGUMPULAN MAKLUMAT
DAN DATA
Sumber maklumat
Pengumpulan maklumat
Analisis maklumat
Membuat keputusan
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

A.
A. Mengenal
Mengenal Pasti
Pasti Masalah
Masalah
1.
1.
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

2.
2.

3.
3.

Masalah
Masalah dalam
dalam kehidupan
kehidupan seharian
seharian
mendorong
mendorong seseorang
seseorang untuk
untuk mereka
mereka
cipta.
cipta.
Kenal
Kenal pasti
pasti masalah-masalah
masalah-masalah yang
yang
dihadapi
dihadapi dan
dan cara
cara untuk
untuk
mengatasinya.
mengatasinya.
Cara
Cara ini
ini dikenali
dikenali sebagai
sebagai

Penyataan
Penyataan Masalah.
Masalah.
4.
4.

Suatu
Suatu reka
reka cipta
cipta yang
yang dihasilkan
dihasilkan
mestilah
mestilah dapat
dapat menyelesaikan
menyelesaikan
masalah
masalah yang
yang ada.
ada.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PENGENALPASTIAN
MASALAH
MASALAH

PELAN

Buku yang
banyak perlu
dibawa ke
sekolah
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

PENYATAAN
MASALAH
Murid sekolah
menghadapi
masalah
membawa buku
yang banyak
dan berat ke
sekolah

PENYELESAIA
N
MASALAH
Mencipta
sebuah beg
yang
mempunyai roda
yang dapat
ditarik oleh
murid ke
sekolah

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

B.
B. Mengumpul
Mengumpul Maklumat
Maklumat dan
dan Data
Data
1.
1.
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

2.
2.
3.
3.

Maklumat
Maklumat dapat
dapat membantu
membantu
seseorang
seseorang membuat
membuat pilihan
pilihan yang
yang
terbaik
terbaik dan
dan memperbaiki
memperbaiki kelemahan
kelemahan
sesuatu
sesuatu ciptaan.
ciptaan.
Maklumat
Maklumat perlu
perlu diperoleh
diperoleh sebelum
sebelum
proses
proses mereka
mereka cipta
cipta dilakukan.
dilakukan.
Maklumat
Maklumat akan
akan dianalisis
dianalisis dan
dan dipilih
dipilih
untuk
untuk menghasilkan
menghasilkan produk
produk terbaik.
terbaik.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PELAN

Pengalaman
Sendiri
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Bimbingan
Guru

Bacaan Dan
Penyelidikan

Lawatan
MENGUMPUL
MAKLUMAT
DAN DATA

Soal Selidik

Pemerhatian

Melayari
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PELAN

Pengalaman
Sendiri
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Bimbingan
Guru

Lawatan

Buat kajian dan


MENGUMPUL
perbandingan
MAKLUMATuntuk
Bacaan Dan
DAN DATA
Pemerhatian
produk sedia ada
Penyelidikan
di pasaran
Soal Selidik

Melayari
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PELAN

Pengalaman
Sendiri
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Bimbingan
Guru

Lawatan

Lawatan ke pasar raya,


MENGUMPUL
pusatMAKLUMAT
penyelidikan,
Bacaan Dan
DAN DATAtaman
Pemerhatian
hospital,
Penyelidikan
permainan
Soal Selidik

Melayari
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PELAN

Pengalaman
Sendiri
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Bimbingan
Lawatan
Perhatikan
penggunaan
Guru

alatan MENGUMPUL
seperti mesin di
MAKLUMAT
kilang,
tapak
pembinaan
Bacaan Dan
DAN DATA
Pemerhatian
untuk mendapatkan
Penyelidikan
maklumat terperinci
Soal Selidik

Melayari
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PELAN

Pengalaman
Sendiri
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Bimbingan
Guru

Lawatan

Dapatkan
maklumat
MENGUMPUL
MAKLUMAT
terkini
tentang reka
Bacaan Dan
DAN DATA
Pemerhatian
Penyelidikan
bentuk dan reka cipta
Soal Selidik

Melayari
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PELAN

Pengalaman
Sendiri
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Bimbingan
Lawatan
Dapatkan maklumat
Guru

penggunaan bahan yang


MENGUMPUL
sesuai, fungsi,
MAKLUMATkeperluan
Bacaan Dan
DAN DATA
Pemerhatian
dan masalah yang
Penyelidikan
mungkin dihadapi
Soal Selidik

Melayari
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PELAN

Pengalaman
Sendiri
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Bimbingan
Guru
Kumpulkan

Lawatan

Kumpulkan maklumat
MENGUMPUL
berkaitan
paten, tarikh
MAKLUMAT
teknologi,
reka
Bacaanluput,
Dan
DAN
DATA
Pemerhatian
Penyelidikan
bentuk dan fungsi bahan
Soal Selidik

Melayari
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PELAN

Pengalaman
Sendiri
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Bimbingan
Guru

Lawatan

Mendapatkan panduan dan


MENGUMPUL
khidmatMAKLUMAT
nasihat daripada
Bacaan Dan
DAN DATA
Pemerhatian
guru
Penyelidikan
Soal Selidik

Melayari
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

C.
C. Menganalisis
Menganalisis Maklumat
Maklumat
1.
1.
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

2.
2.

Maklumat
Maklumat yang
yang dikumpul
dikumpul perlu
perlu
dianalisis
dianalisis supaya
supaya dirumuskan
dirumuskan
Perbandingan
Perbandingan dilakukan
dilakukan dari
dari segi
segi
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.

Saiz
Saiz
Bahan
Bahan
Warna
Warna
Ketahanan
Ketahanan
Keselamatan
Keselamatan
Kapasiti
Kapasiti
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

Analisis Produk

PELAN

Produk
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Kelebihan
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Kekurangan
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

3.
3.

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Rumusan
Rumusan penting
penting untuk
untuk
1.
1. Mencari
Mencari alternatif
alternatif kaedah
kaedah
penyelesaian
penyelesaian
2.
2. Kenal
Kenal pasti
pasti kriteria
kriteria keperluan
keperluan
mereka
mereka cipta
cipta
3.
3. Menilai
Menilai masalah
masalah dan
dan mencari
mencari
formula
formula penyelesaian
penyelesaian
4.
4. Analisis
Analisis maklumat
maklumat yang
yang releven
releven
seperti
seperti teknik
teknik pembuatan,
pembuatan, bahan
bahan
dan
dan mengkaji
mengkaji persamaan
persamaan fungsi
fungsi
projek
projek yang
yang berkaitan.
berkaitan.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PENGENALPASTIAN
MASALAH

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

4.
4.

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Kriteria
Kriteria yang
yang perlu
perlu diambil
diambil kira
kira ::
1.
1. Produk
Produk dihasilkan
dihasilkan mestilah
mestilah
praktikal
praktikal binaan,
binaan, penggunaan,
penggunaan,
penyimpanan
penyimpanan dan
dan pengangkutan.
pengangkutan.
2.
2. Penggunaan
Penggunaan bahan
bahan sesuai
sesuai dan
dan
mudah
mudah didapati.
didapati.
3.
3. Segala
Segala kos
kos harus
harus dianggarkan.
dianggarkan.
4.
4. Fungsi
Fungsi produk
produk kepada
kepada manusia.
manusia.
5.
5. Selamat
Selamat dan
dan selesa
selesa digunakan.
digunakan.
6.
6. Saiz
Saiz dan
dan bentuk
bentuk yang
yang sesuai.
sesuai.
7.
7. Kesan
Kesan sampingan
sampingan dan
dan alam
alam
sekitar.
sekitar.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.2
PEMILIHAN IDEA

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PEMILIHAN IDEA

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

A. Cetusan Idea
1.
1.

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

2.
2.
3.
3.

Idea perlu untuk menyelesaikan


masalah samada membuat produk
baru atau mengubahsuai produk sedia
ada.
Idea harus kreatif, inovatif dan
imaginatif.
Cara mencetuskan idea :
1.
Secara tidak sengaja
1.
2.
Soal selidik
2.
3.
Pemerhatian
3.
4.
Pembacaan
4.
5.
Galakan pihak tertentu
5.
6.
Bakat semula jadi
6.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PEMILIHAN IDEA

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

B. Pemilihan Idea

PELAN

1.
1.

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Faktor pemilihan idea yang terbaik :


1.
Keupayaan kendiri kemampuan
1.
fizikal, kemudahan dan masa.
2.
Pengetahuan dan kemahiran skill
2.
yang mencukupi.
3.
Bahan dan komponen sesuai dan
3.
mudah didapati.
4.
Cara pembuatan - teknik pembuatan
4.
tepat agar produk berkualiti.
5.
Kepentingan produk dapat
5.
menyelesaikan masalah yang
dihadapi
6.
Mesra alam elakkan produk yang
6.
boleh cemarkan alam dan tidak
selamat.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.3
PEREKAAN PROJEK

PEREKAAN PROJEK

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
1.
1.

PELAN

2.
2.
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

3.
3.
4.
4.

Perekaan projek dibuat dalam


bentuk lakaran dan lukisan kerja.
Lakaran merupakan terjemahan
idea dalam bentuk grafik.
Lakaran ditunjukan dalam
bentuk 2D atau 3D.
Cara pemilihan lakaran:
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Lakaran melalui sesi perbincangan,


kritikan, ulasan dan cadangan.
Lakukan pengubahsuaian reka
bentuk.
Lakaran terpilih mestilah idea yang
sesuai dan boleh berfungsi sebagai
reka bentuk akhir.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PEREKAAN PROJEK
Idea
Ideaterbaik
terbaik

PELAN

Lakaran
Lakaran

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Tidak
Tidak

Sesi
SesiKritikan
Kritikan
Ya
Ya
Lukisan
Kerja
Lukisan Kerja

Tidak
Tidak

Sesi
SesiKritikan
Kritikan
Ya
Ya
Model
Awal
Model Awal

Tidak
Tidak

Sesi
SesiKritikan
Kritikan
Ya
Ya
Prototaip
Prototaip

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PEREKAAN PROJEK

PELAN

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PEREKAAN PROJEK

PELAN

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.4
PEMILIHAN REKA
BENTUK

PEMILIHAN REKA
BENTUK

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

1.
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

2.
3.

Memilih reka bentuk


model
Lukisan kerja
Lukisan unjuran
ortografik

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PEMILIHAN REKA
BENTUK

PELAN

PELA
N
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

PANDANGAN
HADAPAN

PANDAN
GAN SISI

LUKISAN UNJURAN
ORTOGRAFIK
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.5
PERANCANGAN
PEMBINAAN PROJEK

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PERANCANGAN PEMBINAAN
PROJEK

PELAN

1.
2.
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

3.
4.

Pemilihan bahan
Pemilihan alatan
Kaedah dan teknik
pembuatan
Cara mengira kos

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PERANCANGAN PEMBINAAN
PROJEK

PELAN

A. Pemilihan Bahan
1.
1.
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

2.
2.

Pilih dan tentukan kesesuaian bahan


dengan fungsi projek yang dihasilkan
Kriteria memilih bahan adalah :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

3.
3.

Ciri-ciri dan bentuk bahan


Fungsi dan kegunaan bahan
Tahap keselamatan bahan
Perbezaan dari segi kualiti dan
gred bahan

Kerja perancangan akan melibatkan


penyediaan jadual kerja, bahan serta
pengiraan kos pengeluaran.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PERANCANGAN PEMBINAAN
PROJEK

PELAN

B. Pemilihan Alatan
1.
1.
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

2.
2.
3.
3.

Alatan bergantung kepada jenis kerja


yang hendak dibuat.
Setiap alatan mempunyai cara dan
teknik penggunaannya yang betul.
Pertimbangan semasa memilih alatan :
1.
Kesesuaian alatan dengan bahan
1.
2.
Kemahiran mengendalikan
2.
peralatan dengan selamat
3.
Kemudahan mendapatkan alatan
3.
4.
Keselamatan mengguna alatan
4.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PERANCANGAN PEMBINAAN
PROJEK

PELAN

C. Membuat Jadual Kerja


1.
1.
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

2.
2.
3.
3.

4.
4.

Jadual kerja dibuat secara bertulis dan


teliti.
Semua aspek seperti bahan, alatan
dan masa perlaksanaan diambil kira.
Pengiraan kos perlu untuk mengetahui
jumlah kos produk yang akan
dihasilkan.
Kos pengeluaran adalah segala
perbelanjaan yang dikeluarkan untuk
hasilkan sesuatu produk.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PERANCANGAN PEMBINAAN
PROJEK

PELAN

D. Mengira Kos Pengeluaran


KOS BAHAN

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

Kos bahan mentah untuk membuat proj

KOS UPAH

Kos bayaran tenaga kerja yang digunak


dalam membuat dan menyiapkan projek

KOS OVERHEAD

Kos perbelanjaan selain kos


bahan dan kos upah
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PERANCANGAN PEMBINAAN
PROJEK

PELAN

KOS
KOS BAHAN
BAHAN

+
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

KOS
KOS UPAH
UPAH

+
KOS
KOS OVERHEAD
OVERHEAD

KOS
KOS PENGELUARAN
PENGELUARAN
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.6
PEMBINAAN, PENGUJIAN
DAN PENGUBAHSUAIAN
PROJEK

PEMBINAAN, PENGUJIAN
DAN PENGUBAHSUAIAN
PROJEK

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

1.
1.
2.
2.
PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

3.
3.

4.
4.

Mengukur, menanda dan


memotong
Membina dan mencantum
Pengujian
1.
1.
2.
2.

Ujian makmal
Ujian parameter

1.
1.
2.
2.

Menggilap
Semburan
Sapuan berus
Rendaman

Kemasan
3.
3.
4.
4.

5.
5.
6.
6.

Pengujian projek
Pengubahsuaian projek
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PEMBINAAN, PENGUJIAN
DAN PENGUBAHSUAIAN
PROJEK

PELAN

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

PROTOTAIP

Proses pembinaan PROTOTAIP


dilakukan sebelum pengeluaran
besar-besaran.

Prototaip ialah produk awal yang


dibuat mengikut spesifikasi produk
yang sebenar.

Prototaip perlu diuji dari segi


ketepatan pemasangannya.

Berfungsi sebagai produk


percubaan.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.7
PENDOKUMENTASIAN

PENDOKUMENTASIAN

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

1.
1.

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

2.
2.

Pendokumentasian ialah satu


laporan bertulis berkaitan hasil
ciptaan seseorang
Tujuan pendokumentasian :
1.
1.
2.
2.
3.
3.

3.
3.

Bukti ciptaan seseorang


Sokongan untuk memohon
perlindungan paten
Bahan rujukan R&D berikutnya.

Format dokumentasi
(rujuk teks m/s 18 19)

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA

PROSES REKA CIPTA


1. PENGENALPASTIAN MASALAH

PELAN

2. PEMILIHAN IDEA

PANDANGAN
HADAPAN

PANDANGAN
SISI

3. PEREKAAN PROJEK
4. PEMILIHAN REKA BENTUK
5. PERANCANGAN
PEMBINAAN PROJEK
6. PEMBINAAN, PENGUJIAN
DAN PENGUBAHSUAIAN
PROJEK
7. PENDOKUMENTASIAN
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

Sekian

Selamat
Mengulangkaji